Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 1, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ:1/12/2013 gÀAzÀÄ 10-15UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÁÕ£ÀªÁ»¤ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁmÁ J.¹.E. ZÉ¹ì £ÀA:MAT445064DDK18635 & EAf£ï £ÀA:275 IDI 06 KWYSL7007 gÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ, ªÉÄÃn EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ«vÁ¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ DZÉ EgÀĪÀ ¤Ãj£À ¥ÀA¥ÀºË¸ïUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ 1] ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,30ªÀµÀð,[¦üAiÀiÁð¢ü]2] zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ PÉAZÀ¥Àà, eÁ:PÀÀÄgÀħgÀ,65ªÀµÀð,3] ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀtÚ, eÁ:PÀÄgÀħgÀ,65ªÀµÀð,
4] ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ PÀÄ¥ÀàtÚ, eÁ:PÀÄgÀħgÀ,40ªÀµÀð,5] ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ, eÁ:ªÀqÀØgÀ, 45ªÀµÀð,6] ±ÁAvÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, eÁ:PÀÄgÀħgÀ,15ªÀµÀð,7] UÀAUÀªÀÄä vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, eÁ:PÀÄgÀħgÀ,15ªÀµÀð,8] ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, 45ªÀµÀð, J®ègÀÆ G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:ºÀªÁð¥ÀÆgÀ, vÁ:ªÀiÁ£À«
gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ & wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 150/2013 PÀ®A; 279,337,338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
                 ¢: 01-12-13 gÀAzÀÄ 01-00 JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¥ÀÆàgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ F±À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀZÉÆÑý, 70 ªÀµÀð, eÁ:AiÀiÁzÀªï, G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ gÀ¸ÉÛ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®V PÁ®ärUÉ JZÀÑgÀªÁV JzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄgÁ¸À£ï ©ºÁgÀ, ºÁªÀ: §¥ÀÆàgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß J©â¹ ¸ÀzÀj PÀÄrzÀ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄgÁ¸À£ï ©ºÁgÀ CAvÁ ºÉý zsÀªÀÄð¹AUÀ ¸ÉÃoï «Ä¯ï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV «Ä¯ïUÉ ºÉÆgÀnzÉÝ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ C¥ÀgÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀÄ KPÉ wgÀÄUÀÄwÛ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ°PÉÌ §A¢AiÀÄ£ÉÃ¯É CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÁAvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ vÀ£Àß ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.248/2013, PÀ®A. 325 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:01.12..2013 gÀAzÀÄ 43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-12-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-12-2013

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2013, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 30-11-2013 ರಂದು ªÀÄÈvÀ ಆರತಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ ಸಾ: ಸಂತಪೂರ EPÉAiÀÄÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ PÀvÀÛ®°è ಎದ್ದು ಹೋರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿಯವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಂತಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ zÁjAiÀÄ°è ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಸದರಿಯವಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÉÆ£ÉßPÉÃj EªÀgÀ ºÉýPÉ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 408/2013, PÀ®A 307, 341 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ªÀ»ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ®PÀtÄ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ°èPÁ ©Ã EªÀ½UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉPÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E¥sÁð£À FvÀ¤UÉ ¤£Éß ºÉÆ®zÀ°è vÉUÉ¢lÖ vÀPÀgÁj PÀnÖ ªÀiÁPÉðlUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ªÀÄUÀ E¥sÁð£À EgÀ°®è DzÀgÀÆ J°èUÁzÀgÀÄ ºÉÆÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½zÀÄ vÀgÀPÁj ¨É¼É £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ºÉÆ®zÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ DªÁUÀ ºÉÆîzÀ ¨ÁdÄ PÀ§gÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄUÀ E¥sÁð£À FvÀ£À “ WÉÆgÀ WÉÆgÀ ” JAzÀÄ ±À§Ý §gÀÄwÛvÀÄÛ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±À§Ý §gÀĪÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ªÀÄUÀ E¥sÁð£À FvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ, DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ªÀÄUÀ E¥sÁð£À FvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑzÀÄÝ vÉgÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è, DvÀ£À ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ¥sÉë QéÃPÀ PÀªÀgÀ ©¸ÁrzÀÄÝ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¥sÉë QéÃPÀ ºÁQ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑgÀÄvÁÛgÉ, C¯Éè ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ CzÀPÉÌ gÀPÀÛ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà MwÛ »rzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¥sÉë QéÃPÀ ºÁQ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dfÓ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, DUÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄUÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì ZÀªÀrªÀgÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°è vÀÄvÀÄð aQvÉì ¤Ãr¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£À ¹Üw  aAvÁd£ÀPÀªÁVzÀÝjAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ E¥sÁð£À FvÀ¤UÉ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ EªÀiÁæ£À ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°ÌUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ E¥sÁð£À FvÀ£ÀÄ  ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀqÉzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¥sÉë QéÃPÀ ºÁQ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaѹ PÉƯÉAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dfÓ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉhÄgÉÃ¥Áà ¨ÉÆÃgÀVzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, G: ¯Áj PÀAmÉãÀgÀ £ÀA. J¦-29/nJ-1411 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ºÀd£Á¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¯Áj PÀAmÉãÀgÀ £ÉÃzÀgÀ°è vÉÆõÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-11-2013 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨É¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-11-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄ zÁn SÉÃt gÀAeÉÆüÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiïºÉZï-25/©-9420 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ PÁ±ÉÃ¥Áà ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊrUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨ÉúÀĸÀ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ rQÌ ªÀiÁrzÀ QèãÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆr 108 CA§Ä¯ÉÊ£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr PÁ±À¥Áà EvÀ¤UÉ CzÀgÀ°è ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/2013, PÀ®A 307, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: §rUÉÃgÀ, ¸Á: ®AdªÁqÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ Hj£À ªÀÄ£ÉÆÃd ©gÁzÁgÀ & CªÀgÀ ºÉAqÀw £À«ÃvÁ EªÀj§âgÀÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀj£À ²æà £ÀgÀ¹AUÀ gÀhÄgÀ£ÁPÉÌ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ Hj£À fÃvÀÄ EªÀ£À PÁj£À°è (ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀÄÝ) Hj£À gÀ« vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀqÀUÁAªÉ, zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÉÄÃvÉæ, ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÉÄÃvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÁgÀ£ÀÄß zÉëzÁ¸À EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¸ÀzÀj PÁgÀÄ MªÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£ÀUÉ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ PÀmï ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ºÁUÀÄ PÁj£À°èzÀÝ 4 d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ C¯Éè ¨ÁdÄ gÀ«, zÉëzÁ¸À, ¥Áæ±ÀAvÀ, ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ PÁj£À°è PÀĽvÀÛzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀjUÉ £ÉÆÃr PÁj£À°èzÀÝ 4 d£ÀgÀÄ E½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ J ªÀiÁgÀÄw ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É PÁj¤AzÀ PÀlÄÖ ºÉÆqÉzÀgÉ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁå CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À JqÀ¨sÁUÀzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀÄ£À gÀ« EªÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ C¯Éè EzÀÝ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ºÁUÀÆ ¨Á¯Áf EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¨Á®f EªÀjUÉ JqÀUÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è PÉÆAiÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÁåtgÁªÀ EªÀjUÉ JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ Hj£À ªÀÄ£ÉÆÃd ±Á°ªÁ£À MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/2013, PÀ®A 498(J), 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ 1961 :-
¦üAiÀiÁ𢠸Á«wæ UÀAqÀ gÀWÀÄ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ®UÀߪÁV 2 1/2 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ°è 15000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è, FUÀ CAzÁdÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀWÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ(UÀAqÀ), 2) ªÀiÁtÂPÀ (ªÀiÁªÀ), 3) PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ (CvÉÛ), 4) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ (ªÉÄÊzÀÄ£À), 5) ®Qëöä (£Á¢¤), 6) PÀ«vÁ (£Á¢¤) J®ègÀÆ ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ UÉÆrØ (§Af) E¢Ý ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̽®è, ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀ®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ, ®UÀßzÀ°è ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀrªÉÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀAqÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÀĽwzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁwæ vÀqÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁPÉ §A¢¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÀaÑzÀÄÝ DUÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ ¨sÁUÀ, ¨É£ÀÄß ¨sÁUÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖ, mÉÆAPÀ ªÀÄvÀÄÛ wPÀPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQ, ¨ÉAQ Dj¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-11-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-1-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦°Ã¥À vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ §ÄqÀdmÉÖ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA. PÉJ-38/866 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀqÀUÁAªÀ-PËoÁ(©) gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Hj£À §¸ÀégÁd zÉñÀªÀÄÄR gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQìPÁå§ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢AiÀÄ°è vÀVΣÀ°è ºÁQgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁåQìPÁ姣À°è PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁæAiÀiÁtÂPÀ d£ÀgÁzÀ 1) PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ §® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÀqÉ ¨É¤ß£À°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 2) ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ©üPÀÄÌ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½îvÁAqÁ EªÀjUÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 3) dAiÀĪÀÄt UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: ªÉÄqÀ¥À½î EªÀjUÉ §®¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 4) ªÀÄqÉ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàUÉÆAqÀ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀjUÉ §®UÁ® ¦AqÀjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ §®ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 5) ¸ÀÄUÀAzsÀ¨Á¬Ä vÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸Á: ²æêÀÄAqÀ¯ï EªÀjUÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÆV£À §®UÀqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 6) ¨Á¯Áf vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¸Á: ªÉÄqÀ¥À½î EªÀjUÉ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 7) §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸Á: ¨ÉîÆgÀ J£ï EªÀjUÉ §®UÁ® ¦AqÀjUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 8) Q±À£À vÀAzÉ «oÀ¯ï ¸Á: ªÉÄqÀ¥À½î vÁAqÁ EªÀjUÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 9) ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀAUÁzsÀgÀgÁªÀ ¸Á: ªÉÄqÀ¥À½î EªÀjUÉ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 10) ¤QvÁ UÀAqÀ GvÀÛªÀÄgÁªÀ ¸Á: ªÉÄqÀ¥À½î EªÀjUÉ JqÀUÁ°UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ JqÀUÁ® QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 11) ²ªÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÛ¥Áà ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 12) £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀjUÉ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ® ¦AqÀjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 13) C§æºÀA ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀjUÉ §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ 14) ±À¦üÃAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀÄ ¸Á:¨ÉÆVð EvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj WÀl£É £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQìPÁå§ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁdgÀ @ gÁdÄ vÀAzÉ qÉ«qÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ [J¦], ¸ÀzÀå: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÉÛzÀªÁðeÁ PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ¯ÉÌ D¸ÀàvÉæ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ PÀÄjvÀÄ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÁUÀ ¥sÀvÉÛzÀªÁðeÁ PÀqɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/3667 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ AiÀiÁzÀÄ® vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄ£Àß½î FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ®PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-11-2013 gÀAzÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ PÀ.gÁ.¥ÉÆ. ªÀw¬ÄAzÀ «±Àé£ÁxÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¦L r¹L© WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ JA.r vɺÀ¹Ã£À vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è, gÁªÀÅvÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄlPÁ aÃn CAQ ¸ÀASÉåAiÀÄļÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 2) 6 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3) 1 ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ತಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಜೋಳ  ಸಾ|| ಕೋಡ್ಲಾ ತಾ|| ಸೇಡಂ ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 29-11-13 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.15 ಗಂಟೆಯ  ಸುಮಾರಿಗೆ  ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ನಂ ಕೆ.ಎ-37-ಕ್ಯೂ-9952 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬಬಲಾದ ಐಕೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಕಲಗಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಗ್ಗನಮಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ರೂಸರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಮ್ಮಲೆ ಕ್ರೂಸರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕ್ರೂಸರನ್ನು ಸದರಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಬಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೆ ನ್ನುವಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಕೆ,ಎಸ್,ಅರ್,ಟಿ,ಸಿ, ಬಸ್ಸ ನಂ ಕೆ,ಎ, 38 ಎಫ್,697 ಚಾಲಕ ಇತನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತನಗೆ ಮೋಳಕಾಲದಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬಲಗೈ ನಡುಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಡೆ ಭಾರಿಗಾಯಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಂದೆ ದಯಾನಂದ ಬೀರಾದಾರ ಸಾ|| ಕಲಕೊಟಗಿ ಹಾ||ವ|| ಮಹಾಗಾಂವ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ದಿನಾಂಕ 29-11-2013 ರಂದು ಬೆಳಮಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಹಾಗೂ ಆಳಂದ ವಲಯದ ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ-32-ಆರ್-404 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ 10:30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಾಂವ ದಿಂದ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ತಾನೆ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದು ಮಹಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾದ ಸೀಮಾಂತರದ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಾಹುಕಾಶವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ 10:45 ಎ.ಎಮ ಕ್ಕೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ: ಎಮ್,.ಹೆಚ್-06-ಎಮ್-8270 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ. ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ ಅಲ್ಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆತ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ :  ದಿನಾಂಕ 30-11-2013 ರಂದು  2.30 ಎ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಎಮ್,ಡಿ, ಮೀನಿರ ಪಾಶ ತಂ ಇಮಾಮಸಾಬ  ಸಾ|| ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ  ಈತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ,ಎ, 39 -7160  ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ  ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆಯಿಸಿ ಲುಕ್ಷಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶೌಕತಅಲಿ ತಂ ಮಿಯಾಜಾನಿ ಸೌದಾಘರ ಸಾ||ಬಜಾರ ಗಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ತಾ|| ಹುಮನಾಬಾದ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಂಗಾವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 30-11-2013 ರಂದು 1-15 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣಾ ಕಿರಣಗಿ ಸಾ: ಅಶೋಕ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರ ತಂದೆಯಾದ ಶಿವಣ್ಣಾ ಕಿರವಣಿ ಇವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊನಗುಂಟಾ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಹೊನಗುಂಟಾ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ-32/ಟಿ.ಎ-2056/57 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ  ತಂದೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಟ್ಯಾಕರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬಲಗಡೆ ಹಣೆಗೆ , ಬಲಗ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ, ಬಲಗಡೆ ಮುಖಕ್ಕೆ , ಬಲ ಭುಜಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 30-11-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಯ ಸೂಮಾರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂದ ಸುವರ್ಣ ಗಂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸುಂಕೆನವರ , ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂ ಕೋಬಣ್ಣ ಸುಂಕೆನವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸುಂಕೆನವರ , ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳದಾಡಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕು: ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ತಂ ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ|| ಕುರಿಕೋಟ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.