Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 29, 2011

Reported Crimes

¢:28-06-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®zÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ¢ ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆãï AiÀiÁPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤£ÁåªÀ£À¯ÉÃ, £Á£ÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 28.08.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 29 gÀ°è ¦ügÁå¢ E¨Áæ»A vÀAzÉ SÁ¹A ¸Á§ ªÀÄÄ®ègï ¸Á. ªÀÄÄAqÀgÀV FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ ¨Á§Ä ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÉ£ï ¸Á§, ªÀħƸÁ§ vÀAzÉ §ÄqÉ£ï ¸Á§ & ¯Á¯Á¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÉ£ï ¸Á§ EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 28-08-11 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÉÆÃr£À PÀ£Áßj PÁæ¸ï, C®§£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï £ÀqÀÄªÉ DgÉÆæ ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ©gÁzÀgÀ ¸Á. ZÀªÀ£À¨sÁ« EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-04-¹-2352 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¦ügÁå¢ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á. ªÀiÁqÁ ¹gÀªÁgÀ FvÀ£À PÀÄjUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 35 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ 10 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ 20 PÀÄjUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢:28-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmï NtÂAiÀÄ°è DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ CZÀÑ¥Àà @ ®PÀëöät ¢ÃQëvï ¸Á. ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmï FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ EAqÉãï UÁå¸ï KeÉ¤ì ºÀwÛgÀ ¸À¥ÀèAiÀiï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj Keɤì¬ÄAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è UÁå¸ï ¹°ÃAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ¹°AqÀgïUÀ¼À°èzÀÝ UÁå¸ï£ÀÄß ¸ÀtÚ ¹°AqÀgïUÀ½UÉ j¦ü°èAUï ªÀiÁr ºÉaÑ£À zÀgÀPÉÌ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr UÁå¸ï KeɤìUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀÄrzÀÝ®èzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢ ²æÃ. J£ï .Dgï. ¤AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ zÁ½ ªÀiÁr C.Q.gÀÆ. 43650/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ UÁå¸ï ¹°ÃAqÀgï & EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á. gÁªÀÄ¥ÀÆgÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁªÀÄ¥ÀÆgÀÄ gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ AiÀÄÄ.PÉ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzïUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ©lÄÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C½AiÀÄ gÁªÀÄÄ FvÀ£ÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 4.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À C¯ÁäjAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 3 vÉƯÉ, MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨ÉAqÁ° 1 vÉƯÉ, £Á®ÄÌ ºÀgÀ½£À ¨ÉAqÁ°UÀ¼ÀÄ 2 vÉƯÉ, MAzÀÄ £ÀPÉèøï 18 UÁæA, MAzÀÄ ¸ÀgÀ 18 UÁæA, £Á®ÄÌ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ï 36 vÉƯÉ, JgÀqÀÄ ¨É½î ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ¨É½îAiÀÄ §lÖ®Ä 4 vÉƯÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 35000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ J¯Áè PÀÆr MlÄÖ 85000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀªÉÄÃgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2011 gÀAzÀÄ -144 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 25,800/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನರ್ಸಿಂಗ   ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ  ಸಾ: ಭವಾನಿ ನಗರ ಮುಕ್ತಾಂಪೂರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ    ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 28-08-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಟೇಲ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಕೆಎ 32 ಬಿ 3986 ನೇದ್ದರ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಾಹೋಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ  ಕಾರ ನಂ: ಕೆಎ 33 ಎಮ್ 1222 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಲಾಹೋಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಖುಬಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ, ಅಟೋ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಟೋ ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:                                               

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ   ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ ಗುಡ್ಡ  ಸಾ|| ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ ವಿಜಯರೆಡ್ಡಿ ಈತನು  ಫೋನಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸಂತೋಷ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇಬ್ಬರು ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಷೋ ರೂಮ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಬಿ 648 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ  ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಅವರನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಅಟೋ ರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ನೊಡಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಮತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29-08-2011

£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 173/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 28/08/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ E£ÀvÀ ºÉAqÀw GµÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ºÉÆÃmɯïUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃgÀlªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ºÁUÀÆ J¯Áè ¸ÀA§AzsÀPÀjUÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2011 PÀ®A 353, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ°AUï vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀ𠧸ï PÀAqÀPÀÖgï ¨sÁ°Ì r¥ÉÆà ©¯Áè £ÀA 477 ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉ.J 38 J¥sï 535 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÉƼÀPÉÃgÁ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/8/2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ£É ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ ºÉÆüÀ ºÀ§âzÀ CAUÀªÁV JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ wgÀÄUÁr¸À®Ä Hj£À C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ JvÀÄÛUÀ½VAvÀ zÁzÁgÁªÀ£À JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAiÀiÁÝUÀ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî ºÁUÀÄ zÁzÁgÁªÀ EvÀ£À £ÀqÀÄUÉ ªÀiÁw£À ªÁzÀ «ªÁzÀ £ÀqÉzÁUÀ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀjUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 17 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/8/2011 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀĮĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ ºÉÆüÀ ºÀ§âzÀ CAUÀªÁV JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄV¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÉÆüÉPÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 18 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánïï EªÀgÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀiÁ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2011 PÀ®A. 363, 366 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ :28-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ¸Á: ºÀ®UÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ MlÄÖ 5 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CzÀgÀ°è 4 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃj ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ºÀ®UÉÃjAiÀÄ°è 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 24-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §ÆzÀUÀÄA¥ÀzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÁªÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ dUÀ¢Ã±À£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, ²æÃ. CazÀ¥Àà ¹.ºÉzï.¹. 111 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 38/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ®Qëöäà UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ 20 EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄAqÀgÀUÉ¥Àà ªÀqÀØgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ vÀ£Àß CtÚ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÀÄ FUÀ §vÀÛ ºÀZÀÄѪÀ ¸ÀÄVÎ EzÉ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß KPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¢: 26, 27-08-2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

28-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11: 00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ JA. «ÃgÀtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ 52 ¸Á: ªÀiÁ¤é ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ CAiÀÄåtÚ, DvÀ£À ºÉAqÀw ²ªÀ°Ã¯Á, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀiÁ: 06 ªÀµÀð, D£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ: 04 ªÀµÀð, ±ÀÈw 06 wAUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ D¥Á¢vÀ «gÉñÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÁgÀ £ÀA- PÉ.J-36/JA-7969 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀiÁ¤é ¬ÄAzÀ ºÀħâ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ »gÉúÀ¼Àî ©æÃeï ºÀwÛgÀ PÁgÀZÁ®PÀ «gÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ »gÉúÀ¼ÀîzÀ vÁvÁÌ°PÀ ©æÃeï PÀqÉUÉ PÁgÀ£ÀÄß wgÀÄV¸ÀzÉ £ÉgÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄrØUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢, ²ªÀ°Ã¯Á ºÁUÀÆ D£ÀAzÀ EªÀjUÉ vÉgÀazÀ ¸ÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ²æÃ. ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಧೂಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಾಲು ಸಾ|| ಆಳಂದ ಕಮಸೂರ ನಾಯಕ ತಾಂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಂಡದವನಾದ ಶಿವರಾಜ ಇತನಿಗೆ 8 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 100 ರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಶಿವರಾಜ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಣ ವಾಪಸ ಕೋಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಿವಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ಡೊಂಗರಗಾಂವತಾ;ಜಿ; ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇತನು ಮರಗುತ್ತಿ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ:16-8472 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದನು. ಲಾರಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ತನ್ನ ಹೆಸರು ವೇಣುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಃ ಮಾಡಿಯಾಳ ತಾಃ ಅರಸಿಕೇರಾ ಜಿಃಹಾಸನ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಈತನಿಗೆ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಜಖಂಗೊಂಡು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದೆ. ಗಾಯ ಹೊಂದಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ನಿಂಬಾಳ ಸಾ|| ಉಪಳಾಂವ ತಾ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಊಟ ತರುವ ಕುರಿತು ಬೇಲೂರ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಟಂಟಂ ಕೆ.ಎ.32 9768 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೆ.ಎ.32 ಬಿ.1673 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದನು ಇದರಿಂದ ಟಂಟಂ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ