Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 16, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2016 PÀ®A, 143, 147, 323, 354, 504, 506 s¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 14-09-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ vÀªÀÄä ºÉÆÃl®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ZÀºÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ PÉÆÃqÀĪÀAvÉ PÉý C®èzÉ ©r ªÀÄvÀÄÛ ¹UÀgÉÃl PÉÆÃqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ ªÉÆzÀ°£À ¨ÁQ ºÀt PÉÆÃqÀÄ £ÁªÀÅ G¢æ PÉÆÃqÀĪÀ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉÆl®zÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2016 PÀ®A, 379 L¦¹:- ಗುರುಮಠಕಲ್ ಬಸ್ ಡಿಪೋದ ಹತ್ತಿರ 3 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1) ಒಂದು ಫಗರ್ುಶನ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನನಂ.ಕೆ.ಎ-33, ಟಿ.ಎ-3998, ಟ್ರಾಲಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ-33, ಟಿ-6370 ಅಂತಾ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ  ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಇತ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಪವಾರ ವಯ; 25 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಮಾಣಿ ಉ: ಡ್ರೈವರ ಸಾ: ಬೋರಬಂಡಾ ಅಂತಾ ಇದ್ದು,..2) ಒಂದು  ಎಲ್.ಆಂಡ ಟಿ. ಕಂಪನಿ ಗ್ರೀನ ಕಲರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನ ನಂ. ಕೆ.ಎ-33, ಟಿ.ಎ-7115, ಟ್ರಾಲಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ-33, ಟಿ.ಎ-7116. ಅಂತಾ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ  ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಇತ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಭೀಮನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ರಾಮುನಾಯ್ಕ ರಾಠೋಡ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಂಬಾಣಿ ಉ: ಡ್ರೈವರ ಕಂ. ಮಾಲಿಕ.ಸಾ; ಬೋರಬಂಡಾ.ಅಂತಾ ಇದ್ದು,. ು.3) ಒಂದು ಮಹೇಂದ್ರ  ಕಂಪನಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನ ನಂ. ಇಂಜಿನ ಕೆ.ಎ-33, ಟಿ.ಎ-7533 ಟ್ರಾಲಿನಂ. ಕೆ.ಎ-33, ಟಿ.ಎ-7534 ಅಂತಾ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ  ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಇತ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಗಜಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಉ: ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಬೊರಬಂಡಾ ತಾ;ಜಿ: ಯಾದಗಿರಿ.ಅಂತಾ ಇದ್ದು. ಸದರಿಯವರು ಸಕರ್ಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪರವಾನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ  ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗುರುಮಠಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 08-00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ 3 ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಹಾಗೂ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸಕರ್ಾರಿ ತಫರ್ೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯಾಗಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2016 PÀ®A 120(©), 302 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 15/09/2016 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JAPÉÌ oÁuÉAiÀÄ ¦¹ 223 ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆÃlUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ªÀiÁtÂPÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀìtÚ UËuÉÃgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÀA±À F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. «µÀAiÀÄ:-M¼À ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹ ºÀvÀå ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ©¸ÁrgÀĪÀ §UÉÎ. ªÉÄïÁÌt¹zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ PɼÀUÉ ¸À» ªÀiÁrzÀ £Á£ÀÄ CAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ªÀiÁtÂPÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀìtÚ ªÀÄÄ|| PÉÆÃlUÉÃj vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj ¢£ÁAPÀ 14/09/2016 gÀAzÀÄ ºÀAzÀgÀQ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÁd¢¥À PÀA¥À¤AiÀÄ ±ÉqïUÀ¼À°è £À£Àß ªÀÄUÀ CAzÀgÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀtÚ PÉÆlUÉÃgÁ ªÀAiÀĸÀÄì 26 EzÀÄÝ, EªÀ£À£ÀÄß M¼À¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹ ºÀvÀåªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ©¸Ár¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ºÀvÀå ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ vÀ¦àvÀ¸ÀÜjUÉ PÀpt ²PÉë «¢ü¹ £ÁåAiÀÄ MzÀV¹PÉÆrgÉAzÀÄ ªÀÄ£À«. ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ J¸ï.ºÉZï.N ºÉZï.¹ 62 £ÁUÀgÁd ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÀA±À.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2016  PÀ®A: 302 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 14/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄuÉ£ÉÆÃgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀAl-vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ, F «µÀAiÀĪÁV DgÉÆæ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄuÉ£ÉÆÃgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄ®Ä gÁwæ 9 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À ¸ÀA§A¢ü ¸Á§tÚ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÉå §AzÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸Á§tÚ¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÁågÀÄ ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ªÀÄÈvÀ zÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¹ÜPÉ ªÀ»¹ §AzÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ ¸Á§tÚ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄuÉ£ÉÆÃgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄ®Ä JPÉ ºÉÆgÀngÀÄªÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄt£ÉÆÃgÀ FvÀ£À ¥ÀgÀªÁV §gÀÄwÛà CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀÆQzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄÈvÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ eÉÆÃgÁV M¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀwÛPÀÄt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ zÁj ªÀÄzÉå ¸ÀªÀÄAiÀÄ 9-30 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2016 PÀ®A 279,338,304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 14/09/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄtÂPÀAoÀ vÀAzÉ ¥ÀPÀ® E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¥Áå±À£À ¥Àè¸ï ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. n.J£ï-07, J.n-2270 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀßAvÉ ¨ÁvÀÄPÉƽUÀ¼À ªÉÆmÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä gÀªÉÄñÀ£ÀÄ vɯÁAUÀt gÁdåzÀ ªÀÄPÀÛ®zÀ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆVzÉݪÀÅ. £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄPÀÛ®zÀ°è ªÀiÁvÁr¹ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ £À£Àß C½AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀB 14/09/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ-AiÀiÁzÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÉnÖºÀ½î PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ ªÀÄgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄzsÉå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀĪÀ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ E§âgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ §®UÀqÉ mÉÆAPÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £À£Àß C½AiÀĤUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®mÉÆAPÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÖVzÀÄÝ, JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ PɼÀV£À vÀÄn ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆà 108 CA§Ä¯ÉãÀì ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CA§Äå¯ÉãÀì C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ, ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ 108 CA§Ä¯Éãïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwzÁÝUÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À EAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß C½AiÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. 
£À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄtÂPÀAoÀ vÀAzÉ ¥ÀPÀ® FvÀ£ÀÄ ªÀÄRÛ®¢AzÀ ºÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Áå±À£À ¥Àè¸ï ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. n. J£ï-07,Jn-2270 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ FC¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-09-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-09-2016

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/2016, PÀ®A 143, 147, 148, 498(J), 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: nJªÀiï¹ UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÁ¬Ä «dAiÀÄ®Qëöä gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ,  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, vÁ¬Ä ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁrAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ vÁ¬Ä RAqÉæ vÁAqÁzÀ°è ºÉÆÃV ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÄ ZÀ£ÁßVlÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ (UÀAqÀ), 2) w¥ÀàAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ (ªÀiÁªÀ), 3) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ (¨sÁªÀ), 4) gÉÃSÁ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ (£ÉUÉtÂ), 5) CA§Äf vÀAzÉ w¥ÀàAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ (ªÉÄÊzÀÄ£À), 6) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ (ªÉÄÊzÀÄ£À), 7) ¦APÀªÀiÁä vÀAzÉ w¥ÀàAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ (£ÁzÀtÂ) ºÁUÀÆ 8) ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä vÀAzÉ w¥ÀàAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ (£ÁzÀtÂ) J®ègÀÆ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£Àß ºÁPÀzÉà PÉ®¸À ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À¹zÀ C£Àß ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DUÁUÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä F±ÀégÀ gÀªÀjUÉ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀAqÀ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ,  UÀAqÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ ºÉüÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉ® ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ UÀAqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÁ¸ÀªÁUÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃUÀ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ E®è CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 07-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä F±ÀégÀ E§âgÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÁ¬ÄUÉ PÀgÉ¢gÀÄªÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄUÀ½UÉ vÁæ¸À PÉÆlÖgÉ PÉüÀ®Ä §gÀ¨ÉÃqÀzÁå£ÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ CA§Äf FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ UÀmÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¦APÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ RvÀA ªÀiÁqÀj CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ºÀqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, w¥ÀàAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É J¼ÉzÀÄ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, gÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä EPÉAiÀÄÄ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, ©r¸À®Ä §AzÀ vÁ¬ÄUÉ CA§Äf FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §® ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤ªÀÄUÉ PÀrzÀÄ ºÁQ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ¢£ÁAPÀ 15-09-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.