Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 1, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
      
¢£ÁAPÀ: 30.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.15 UÀAmÉUÉ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆgÀªÀgï, G: PÀÆ°, ¸Á: ºÀ¼É d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀȵÁÚ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ DAzsÀæ¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è 15 ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/PÉ-2430  C.Q: 30,000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄïÉElÄÖPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ° ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 84/2012 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E AiÀiÁPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 273, 284 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:29-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ¥Àæ¨sÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ UÀÄjPÁgÀ,45ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:PÉÆüÀÆgÀÄ FvÀ£À C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀtÚ, ªÀAiÀÄ:16, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:PÉÆüÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ CA¨Éæ±ï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ,22ªÀµÀð,eÁ:PÀ¨ÉâÃgï ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ,45ªÀµÀð,eÁ:PÀ¨ÉâÃgï, E§âgÀÄ ¸Á:PÉÆüÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆüÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÉÆâUÀÄqÀØ ºÀwÛgÀ¢AzÀ §®ªÀAvÀªÁV ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/2012 PÀ®A: 366(J) gÉ/« 34 L¦¹ & 3(1) (XI) SC/ST ACT £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:30/11/2012 gÀAzÀÄ 11-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, eÁ:ZɮĪÁ¢, 22ªÀµÀð, G:ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á:»gÉâ¤ß 2] AiÀÄ®èè¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, UÁ¼ÉÃgÀ, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, 28ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:»gÉâ¤ß 3] ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï , eÁ:ªÀÄĹèA, 24ªÀµÀð, G:qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á:CvÀÛ£ÀÆgÀÄ, ºÁ:ªÀ:»gÉâ¤ß.4] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, eÁ:PÀÄA¨ÁgÀ, 50ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁ:ªÀ:»gÉâ¤ß.
5] qÁ: £À©Ã¸Á§ ¸Á:»gÉâ¤ß UÁæªÀÄzÀ°è qÁ: £À©Ã¸Á§ C¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À oÁuÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3980/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ «gÀÄzÀÞ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:108/2012 PÀ®A:87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦£À°è ²Ã£À¥Àà£À ±ÉrØ£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§, 46 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°, ¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À 2) ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, 44 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä,
MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.3) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÉÝÃUËqÀ, 28 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ,
MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À 4) R¢ÃgÀ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ, 38 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°,
¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À 5) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ «ÄAiÀÄå¸Á§, 32 ªÀµÀð, ªÀÄĹè, PÀÆ°, ¸Á: ¥ÁmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 6) C§ÄݯÁè vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, 19 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°, ¸Á: ¥ÀmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.
7) ¥ÁµÀ¸Á§ vÀAzÉ ¨Á¯ÉøÁ§, 28 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À 8) gÁzsÁPÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï 40ªÀµÀð,PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄZÀѼÀ PÁåA¥À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 8,930/-, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 346/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 06-11-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmɬÄAzÀ 1-45 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°èè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ºÀ¼É §eÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ zÉêÀgÁd dªÀ¯ÉÃgïì ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁ¸À ¥ÁmÉïï vÀAzÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ ¥ÁmÉÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð d: °AUÁAiÀÄvï G: «zsÁåyð ¸Á: D¹ºÁ¼À ºÁ:ªÀ : °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀÝ SILVER COLOUR HERO HOND SPLENDR PLUS KA 36 L 2243 CHESSI NO.04E16F08095 ENGINE NO.04E15E07697 C.Q.gÀÆ.25,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.11.2012 gÀAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.274/12 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2012 gÀAzÀÄ  45  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಾರು ಕಳ್ಳತನ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಸಂಗಪ್ಪಾ ಭೀಮನಳ್ಳಿ  ಸಾ|| ರಘೋಜಿ ಲೇಔಟ   ಹುಮಾನಾಬಾದ ರೋಡ  ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು  ದಿನಾಂಕ. 27-11-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡ ಮತ್ತು ನಾಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ನನ್ನ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಡಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.  ಕಾರ ನಂ.ಕೆ.ಎ.32 ಎಂ.  5797  ನೇದ್ದು, ಆಕಾಶ ನೀಲಿ,  ಅಕಿ. 1,75,000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದು ಮನೆಯ ಎದರುಗಡೆ  ಇರುವ ರೋಡ ಬದಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:28-11-2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ  ನನ್ನ ಕಾರು ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ  ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಾರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:399/2012 ಕಲಂ.  379  ಐಪಿಸಿ ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರು ಕಳ್ಳತನ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮ್ಲಲೇಶಪ್ಪ ಹೊನಗುಂಟಾ ಸಾ: ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:30/11/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನನ್ನ ಮೋ ಸೈಕಲನಂ ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ್‌‌ 6744 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಶಿವಾಜಿ ನಗರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೇವಕಮ್ಮ ಇವಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು  ಆರ್‌ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ  ಕೆಎ 32 ಎ- 5405 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನನಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ದೇವಕಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನುಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 398/2012 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.,ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಕೇಬಲ್ ಗೆ ಕಟ್ಟ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಗುಂಡೆರಾವ ತಂದೆ ನರಹರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ || ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಳಂದ, ಸಾ||ವಿನಾಯಕ ಕಾಲೋನಿ ಕರುಣೆಶ್ವರ ನಗರ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ|| || ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ಆಳಂದ ರವರು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಎಕ್ಸೆಂಜಗಳು ತಮ್ಮ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:28-11-2012 ರಂದು ನಾನು  ಆಫೀಸ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯವಾಗಿ ಕಡಗಂಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಮ್ಮ ಮೋಬೈಲ ನಂ.9449799967 ಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಎಮ.ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಯಾಳ, ಅರ್ಜುಣಗಿ, ನಿಂಬಾಳ ಮತ್ತು ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಟವರ್ ಫೇಲಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾನು ಆ ಏರಿಯಾದ ಲೈನಮ್ಯಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಛತ್ರಿ ಸಾ|| ಹಿತ್ತಲ ಶಿರೂರ ಇವರಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಟವರ್ ಫೇಲ ಆದ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು ಲೈನ ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನಿಂಬರ್ಗಾದಿಂದ ಮಾಡಿಯಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಲೈನಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಂಬರ್ಗಾದ ನಿಲಂಕರ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಓ.ಎಫ.ಸಿ ಕೇಬಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲೈನಮನ ಇವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯುತ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹೂಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಜೈನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅನಂತ ಜೈನ ಇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೈಟ ಸೂಪರ ವೈಜರ ಆದ ಶರಣಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಿವರಾಚಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ|| ಆಲೂರ (ಬಿ) ಇತನು ದೇವೆಂದ್ರ ಇವನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ  ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:28-11-2012 ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ತಗ್ಗು ತೋಡಿಸುವಾಗ ಓ.ಎಫ.ಸಿ ಕೇಬಲನ್ನು ಕಟ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಾಗಿರುವ ಓ.ಎಫ.ಸಿ ಕೇಬಲನಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಂದಾಜು1,50,000/- (ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ) ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಓ.ಎಫ.ಸಿ ಕೇಬಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುವ ಜೈನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅನಂತ ಜೈನ, ಸೂಪರ ವೈಜರನಾದ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಚಾಲಕನಾದ ದೇವಿಂದ್ರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 100/2012 ಕಲಂ427 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 2(ಎ) ಪ್ರವೇನಶನ  ಆಫ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ ಆ್ಯಂಡ ಲಾಸ ಆಫ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ 1981. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಶರೀಫ   ತಂದೆ ಮಹಿಮೂದ ಅಲಿ    ಸಾ: ನಿಮರಾ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು   ನಾನು ದಿನಾಂಕ:29-11-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  10-10- ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಶಮೀಮ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಲಾಡ್ಲೆ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ 2256 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಶನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ನಾನು ಆತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ ದಿಂದ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ  & ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಶಮೀಮ ಅಹಮದ ಇನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕಟ್ ಹೊಡೆದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಪುಟಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಾರಿ ಗಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 117/2012 ಕಲಂ, 279,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

PÁgÀlV ¥Éưø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 30-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw a¤ªÁ®gï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ºÉZï.¹-91 gÀªÀgÀÄ ºÉÆV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ EªÀjUÉ «ZÁj¹ CªÀgÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄzÁåºÀß 3-30PÉÌ §AzÀÄ ºÁdÄgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA¢ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ : UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀªÀÄä r¸ÀÌgÀªÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J- 36 / AiÀÄÄ- 6175 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¢AzÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ : 29-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀzÀ ¨Á« EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J-34 / n.J- 8629 mÉæîgï £ÀA : PÉ.J-37 / n- 2954 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á : §¸Á¥ÀlÖt EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ »AzÀÄUÀqÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, PÉÊUÉ ªÀÄÄRPÉÌ, PÀtÂÚUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ WÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 215/2012 PÀ®A-324,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 30-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä½UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÆqÁågÀ ºÉÆÃgÀUÉ §jæ¯Éà ¤ªÀÅ §gÉ ªÀiÁl ªÀÄAvÀæ ªÀiÁr¸ÀÄwÛj E§âgÀÆ zÉêÀgÀ DuÉ ªÀiÁqÀÄ §jæ¯Éà CAvÁ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËgÀªÀÄä E§âgÀÆ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ KPÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛj CAvÁ PÉüÀ®Ä DgÉÆæ CAd£À¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:157/12 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ:31-10-12 gÀAzÀÄ 8-30 JJA¢AzÀ 9-00 JJA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ;35 J¯ï-7714 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸ÀPÁðjà vÁ®ÆPÁ G¥À-«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹, M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ºÉjUÉAiÀiÁzÀ vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆúÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀf¸ÉÖçõÀ£ï £ÀA:PÉJ-35 J¯ï-7714, ªÀiÁqÀ¯ï-2002, ZÀ¹ì £ÀA:02M21C10881, EAf£ï £ÀA:02M21M13210 CA.Q.25,000-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ