Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 1, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-09-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-09-2016

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2016, PÀ®A 420 L¦¹ 66(¹) 66(r) Ln PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÁ gÀªÀgÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À jºÁ£À ºÉÆmÉî£À°è PÀÄPï JAzÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ  PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ£À°è J¸ï© SÁvÉ ¸ÀASÉå: 0447101015014 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ SÁvÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ, C®èzÉ ¥Àæw ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½UÉ MAzÀÄ ¸À® vÀ£Àß ¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß EzÀgÀ°è dªÀiÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, F SÁvÉUÉ JnJªÀiï PÁqÀð ªÀiÁr¹zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀªÉà ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 22-08-2016 gÀAzÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9534560908 £ÉÃzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 7760106212 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¨ÁåAPÀ¤AzÀ ªÀiÁå£Édgï ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É ¤ªÀÄä JnªÀiï PÁqÀð RgÁ§ DVzÉ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ºÉƸÀ PÁqÀð PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ¤ªÀÄä JnªÀiï PÁqÀð £ÀA§gÀ ºÁUÀÆ ¹¹«í  £ÀA§gÀ PÉÆqÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ vÀ£Àß JnªÀiï ºÁUÀÆ ¹¹«í PÁqÀð £ÀA§gÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À L¹L¹L ¨ÁåAQ£À MAzÀÄ JnJªÀiï£À°è ºÉÆÃV JnJªÀiï¢AzÀ ºÀt vÉUÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ JnJªÀiï PÁqÀ𠧼À¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è PÉêÀ® 5/- gÀÆ. ºÀt ªÀiÁvÀæ EzÀÝ §UÉÎ w½¬ÄvÀÄ, £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ vÁ¬Ä ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¨ÁåAQ£À°èzÀÝ ºÀt E®è CAvÀ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D ¢ªÀ¸À ±ÀÄPÀæªÁgÀ gÁwæ DVzÀÝjAzÀ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À JgÀqÀ£Éà ±À¤ªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ«ªÁgÀ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÁ¬Ä ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-2016 gÀAzÀÄ oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£Édgï CªÀjUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ CPËAl£À°è ºÀt EgÀĪÀÅ¢®è AiÀiÁgÉÆà vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÀ §UÉÎ vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2016 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2016 gÀAzÀÄ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁå£Édgï CªÀjUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr CªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ¢£ÁAPÀ 22-08-2016 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ kre ªÀiÁrgÀÄ«gÁ ? JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉAdgï CªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 01-01-2016 jAzÀ 31-08-2016 gÀ ªÀgÉV£À vÀ£Àß SÁvÉAiÀÄ ¸ÉÖlªÉÄAl vÉUÉzÀÄPÉÆqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÉÖlªÉÄAl vÉUÉzÀÄPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸ÉÖlªÉÄAl£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-08-2016 jAzÀ 1730 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-08-2016 gÀ ªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ SÁvɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉUÀ½AzÀ JnªÀiï, D£ï¯ÉÊ£ï ±Á¦AUï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀj SÁvɬÄAzÀ MlÄÖ 1,75,793/- gÀÆ. ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛ vÁ£ÀÄ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£Édgï EzÉÝ£É CAvÀ ¸ÀļÀÄî ºÉý £ÀA©¹ JnªÀiï PÁqÀð £ÀA§gÀ ºÁUÀÆ ¦£ï £ÀA§gÀ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉUÀ½AzÀ JnªÀiï, D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ±Á¦AUï ªÀiÁr, PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁzsÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁzsÀ£À §¼À¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ SÁvɬÄAzÀ MlÄÖ 1,75,793/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.