Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 16, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀÄPÀ̼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ £ÀªÉÄä®ègÀ ºÉÆuÉ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ªÀiÁ»w

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è gÁdQÃAiÀÄ ºÁUÀÆ qÉƽî£À «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆArzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ.15.06.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀæ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ, ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ªÀÄÄzÀPÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ & ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

D¯ÉÆÌÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà gÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-9 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀPÀgÁjzÀÄÝ EzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:15-6-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÀ 7 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ¸ÉƸÉUÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    vÉVΣÀ PÁåA¦£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀgÀ®Qëöä FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt¤UÉ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀjUÀÆ d«ÄãÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ DUÁUÉÎ EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 15-06-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀgÁªï vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ, ªÉÆúÀ£ÀgÁªï vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ ºÁUÀÄ PÀ£ÀPÀ®Qëöä UÀAqÀ PÀjPÉÆAqÀAiÀÄå EªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä CqÀØ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄZÀÄÑ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü, ¸ÀvÀåªÉÃt ªÀÄvÀÄÛ ²Ã£ÀÄ vÀAzÉ PÉÆAqÀAiÀÄå UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    F ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV ²æà £ÀgÀ¹AºÀgÁªïgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤Ãr vÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ d«ÄãÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ PÀæªÉÄÃtªÁV vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛªÀj ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ vÁªÀÅ ¨sÀƪÀiÁ¥À£À E¯ÁSÉAiÀĪÀjAzÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, ¸ÀªÉðAiÀÄgïgÀªÀgÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁr ºÀzÀÄݧ¹Û PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ EzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢:15-06-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²Ã£ÀÄ vÀAzÉ PÉÆAqÀAiÀÄå, ªÉAPÀmÉñÀégÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥ÁAqÀÄ, ²æêÀÄw PÀĪÀiÁj UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï, ²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ¨sÀzÀægÁªïgÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÀAzÉUÉ ªÀÄZÀÄÑ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªï vÀÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥ÀàgÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¥Àæw zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

         ¢£ÁAPÀ:15.06.11gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ dA§tÚgÀªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ ªÀiÁgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆæ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ gÁdQÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:15.06.11gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥ÀàgÀªÀgÀÄ PÀAzÀUÀqÉØ ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¤AwzÁÝUÀ CgÉÆæ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ dA§tÚ£ÀÄ §AzÀÄ gÁeÁgÁeÉñÀéj mÉæÃqÀ¸ïð£À ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°è ªÀiÁ»w PÉýzÀÝ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ÀÄì vÉUÉzÀÄPÉÆ E®è¢zÀÝ°è ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀj¹ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉà ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÉýzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ K£ÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁr¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ ¥ÀÄ£À: vÀ£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV D¹ÛAiÀÄ°è ¨sÀÆ«Ä ¨sÁUÀ PÉÆqÀ®Ä PÉüÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÉ EªÀgÀ vÀAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀÆ«Ä D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝÄ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2011gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ EªÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÉqÉØ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä CªÀÄgÉñÀ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw §¸À°AUÀªÀÄä @ «ÄãÁQë 30 ªÀµÀð, ¸Á:C£Áéj ºÁ;ªÀ:avÁ¥ÀÄgÀÄ
FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 14-15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀj§¸Àì¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀiÁvÁrzÀAvÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2vÉÆ¯É §AUÁgÀ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10000/-gÀÆ. ¤ÃrzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¥ÀÄ£ÀB 40,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ PÀj§¸Àì¥Àà, ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÉñÀ ºÁUÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ:12-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ avÀ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢üUÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¢:15.06.11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:15-06-11gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ¦J¸ïL. ²æà PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉlÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ -UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀÄÄgÀĽ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªï PÀnÖªÀĤ 28 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀgÀt §¸Àì¥Àà PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV MAzÀÄ JvÀÄÛ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EªÀÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝjAzÀ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj JvÀÛ£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ zÀÄUÀðªÀÄä£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÁV ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀAzÀÄ §tÚzÀ JvÀÄÛ C.Q.gÀÆ 8000/- ¨É¯ÉªÁ¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

    ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÉƽAiÀÄ¥Àà UÀAn, 70ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ:15.06.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀUÀr£À ±ÉrØ£À°è ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀqÉêÀĤgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¦AiÀiÁð¢ü ²æà §¸À¥ÀàgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÀÄt¹VqÀ, 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ §Ä¢Ý¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁVzÀÄÝ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÝgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÀÝjAzÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ©nÖzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ §Ä¢Ý¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁVzÀÝPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ:16.06.2011gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ¹Ì ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà §A¨Á¬ÄgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥ÉưøïC¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ:15.06.2011gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30UÀAmÉUÉ ªÀįÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚUÀÄr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Àà UÀÄqÀUÀÄAn ºÁUÀÄ EvÀgÀ 6 d£ÀgÀÄ CAzÀgï-§ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÁ ¦J¸ïL. ²æà ¥Àæ¢Ã¥ïPÉƼÀîgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2,085/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVgÀ ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:16.06.2011 gÀAzÀÄ 64 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr gÀÆ¥Á¬Ä:13,900/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-06-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-06-2011 gÀAzÀÄ fÃUÁð (©) UÁæªÀÄzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl ªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁfïï CºÀäzÀ ¦J¸À L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨ÁvÀä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃUÁð (©) UÁæªÀÄzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ºÉÆÃl®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ¸Á: fUÁð(©), 2) C±ÉÆPÀ vÀªÀÄzÉ ZÀAzÀæ¥Áà, 3) UÀÄAqÁå@UÀÄAqÀ¥Áà, 4) ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ vÀAzÉ ¹¯ÁgÀ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯É¬ÄAzÀ ºÀtPÉÌ ¥ÀtPÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ E¤ß§âgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ 500=00 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-06-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉıɥÁà vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ¨sÁªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĤ®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ, 2) ¸À¤ß ªÀiÁ±Àð® E§âgÀÄ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ «£ÁBÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ PɼÀ®Ä ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ¥ÀAeÁ§ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ¨sÁªÀ¤UÉ JPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢j CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PɼÀªÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÀV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 14-06-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ¥ÀAeÁ§ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆæ AiÉıɥÁà vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß ¨sÁªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è KPÉ? dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fAeÁªÀÄ¶× ªÀiÁr ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ QgÀĨɽUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ UɼÉAiÀÄ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/06/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ qÉʪÉÄAqÀ PÁ¯ÉÃd JzÀgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-09/J£ï-8220 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiï: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÀÄĤêÀÄ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£À §eÁd ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-455 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ eÉʹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÀUÁAªÀ vÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ eÉʹAUÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ©lÄÖPÉÆlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ gÀÄPÀät¨Á¬Ä UÀAqÀ eÉʹAUÀ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ vÁAqÁ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É, ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ AiÀiÁªÀzÉ vÀgÀºÀzÀ D±ÀæAiÀÄ ¤ÃqÀzÉ ºÁUÀÄ G¥ÀfãÀPÁÌV ºÀt ºÁUÀÄ DºÁgÀ zsÁ£Àå ¤ÃqÀÄwÛ®è »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæ UÀAqÀ¤UÉ E°èUÉPÉ §A¢j ¤ªÀÄUÉ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ E®è ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É CqÀ«Ä±À£ï ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §¤ßj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ E°èUÉPÉ §A¢gÀÄwÛ £Á£ÀÄ gÀÄQäÃt¨Á¬ÄUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉ§âgÀ½£À ªÉÄÃ¯É §® PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛªÉÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ gÀÄPÀät¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ eÉʹAUÀ £À£Àß UÀAqÀ EgÀÄvÁÛ£É ¤Ã£ÀÄ E°èUÉPÉ §A¢gÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, DgÉÆæ eÉʹAUÀ EvÀ£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ ¹½ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 498(J), 341, 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/4/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²Ã¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: AiÀiÁzÀªÀ [»AzÀÄ], ¸Á; PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ°è DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃV gÀªÀgÀ eÉÆvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁWÀ ¢£ÁAPÀ 8/6/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ, 2] ZÀAzÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 3] ZÀAzÀªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, 4] ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ZÀAzÀzÀzÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 5] «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 6] zÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, 7] D£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, 8] gÀÆ¥Á vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, J®ègÀÄ ¸Á: UÉÆÃV, vÁ: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ, f¯Áè: AiÀiÁzÀVÃgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆlÄÖ, ºÉÆqÉzÀÄ, UÁAiÀÄUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ಸಾ|| ಮೋಘಾ (ಕೆ) ತಾ|| ಆಳಂದ ರವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಚಂದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಇವರು ಮೋಘಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಆಳಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಲಾಟ ಪಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಪ್- 1208 ಏದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಂದ್ರಮಪ್ಪಾ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DISTIRICT REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :     

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಪಾಕ್ಷಪ್ಪಾ ಹೆಗ್ಗಣೆ ಸಾ|| ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಮಿಲ್ ಕಪನೂರ 2ನೇ ಹಂತದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದಾಲ ಮಿಲದ ಒಳಗೆ ಯಂತ್ರೊಪಕರಣ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ವೈರಗಳು ಜೋಡಸಿ ದಿನಾಂಕ 11/06/2011 ರಂದು ನಮ್ಮ ಮುನೀಮ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯವರಗೆ ಇದ್ದು ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 12/06/2011 ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ದಾಲ ಮಿಲಗಿಗೆ ಬಂದು ಚಾವಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮಿಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಕೇಬಲ ವೈರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಂತ್ರೊಪಕರಣಕ್ಕೆ ಜೊಡನೆ ಮಾಡಿರು ಕೇಬಲ ವೈರ ಅಂದಾಜು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೇಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
    

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ತುಕರಾಮ ತಂದೆ ಹಿರೆಗಪ್ಪ ಹಿರೆಕುರ ಸಾ|| ಕೆರಕನಳ್ಳಿ ತಾ|| ಅಫಜಲಪುರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯಾದ ಮಾಹಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಸಾ: ಕೆರಕನಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೀರೊಹುಂಡಾ ಸ್ಪೆಲೆಂಡರ್‌ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್‌ ನಂ.ಕೆ.ಎ.32. ಟಿ.ಆರ್‌. ನಂ.8878 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ದೇಸಾಯಿಕಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಕೆರಕನಳ್ಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:15-06-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಘೋಳನೂರ ಗ್ರಾಮ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅಮೋಗಿ ಜಮಾದಾರ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಭೀಮರಾಯ ಅಗಸಿ ಇತರೆ ಆರು ಜನರು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಹಾಯಿಸಿದ್ದು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾಹಾಂತಪ್ಪನನ್ನು ಭೀಮರಾಯ, ಪರಸಪ್ಪಾ, ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಅಗಸಿ ಹಾಘು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮುದ್ದಪ್ಪಾ ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ|| ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತು ವರೆದು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ತೆಲೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ಇತನು ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರೇಣುಕಾ ಇವಳನ್ನು ಮೈಗೆ ಊರಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಹಳೆ ದ್ವೇಷದ ಸಂಬಂಧ ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ಇತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.