Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 28, 2015

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-006-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-06-2015

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2015, PÀ®A 498(J), 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÁéªÀÄw UÀAqÀ ±ÁæªÀt ¸ÉqÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄ gÀªÀjUÉ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಲ್ತಾನಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಾವಣ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಶೆಡೋಳೆ ರವರ ಜೊತೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಿಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ¦üAiÀiÁð¢, ಗಂಡ, ಮೈದುನ ವೇದಪ್ರಕಾಶ, ಅತ್ತೆ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಹಾಗು ಮಾವ ಬಾಬುರಾವ ಎಲ್ಲರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ನಾದಣಿಯಾದ ಸಂದ್ಯಾ ಇವಳಿಗೆ ವರವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜು ಎಂಬುವವರ ಜೊತೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ನಾದಣಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ, ¦üAiÀiÁð¢ಯವರ ಲಗ್ನವಾಗಿ 5 ವರ್ಷವಾದರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ±ÁæªÀt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ±ÉqÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð (ಗಂಡ), 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ±ÉqÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð (ಮಾವ), 3) «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ±ÉqÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð 4) ªÉÃzÀ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ±ÉqÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð (ಮೈದುನ) J®ègÀÄ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr ಹಾಗೂ 5) ¸ÀAzÁå UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ ಇವರೆಲ್ಲರು ¦üAiÀiÁð¢ಯವರ ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನಾದಣಿಯಾದ ಸಂದ್ಯಾ ಇವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ¦üAiÀiÁð¢ಗೆ ಹೇಗಾದರು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ನೀನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ಎಲ್ಲಿಯಾದರು ಹೋಗಿ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಳು, ಗಂಡನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ¦üAiÀiÁð¢ಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಹೀಗಿರಲು ದಿನಾಂಕ 26-06-2015 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ, ಮೈದುನ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಇವೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢ ಮೈಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ¦üAiÀiÁð¢ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಚೀರಾಡಲು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬಂದು ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢ಯವರ ಮುಖದಿಂದ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಪಾದದ ವರೆಗೆ ಮೈ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೋಲಾಪೂರ ಗಂಗಮಯ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ¦üAiÀiÁð¢ಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆಂದು ¦üAiÀiÁð¢ಯವರು ದಿನಾಂಕ 27-06-2015 ರಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2015, PÀ®A 392, 427, 511 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ ¨sÉÆøÀ¯É, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À,  ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ, ªÉÆÃ. £ÀA. 8123217951, gÀªÀgÀÄ ±Á°ªÁ£À gÉrØ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-33/JªÀiï-1536 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 01 wAUÀ½AzÀ qÉæöʪÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 26-06-2015 gÀAzÀÄ ±Á°ªÁ£À gÉrØ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CdAiÀÄgÉrØ EªÀgÀ ¨sÀƪÀÄgÉrØ PÁ¯ÉÃd£À°è PÉ®¸À«zÀÝ PÁgÀt CdAiÀÄgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÀAiÀÄgÁzÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ K¸ÉÌ ªÀÄvÀÄÛ C«£Á±À vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á¼ÀAPÉ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀzÀj PÁj£À°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ CªÀjUÉ ¨sÀƪÀÄgÉrØ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ©lÄÖ C«£Á±À £ÁªÀzÀUÉÃj EªÀgÀ UÁågÉÃdUÉ §AzÀÄ PÁj£À PÀ®jAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ 27-06-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 0145 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁj£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯Á®¨ÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ VqÀzÀ mÉÆAUÉUÀ¼ÀÄ PÀrzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÀدÁV ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É VqÀzÀ mÉÆAUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr PÁgÀÄ ¤zsÁ£À ªÀiÁrzÁUÀ M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄä PÁj£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÁgÀ PÁ zÀgÀªÁeÁ SÉÆÃ¯ï ªÀiÁPÉ ®ªÀqÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ¨Áålj ºÁQgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ PÁgÀÄ ªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ PÁj£À qÉæöʪÀgÀ ¸ÉÊqÀ ¨ÁV°£À UÁè¸ÀUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ PÁj£À UÁè¸À ¥ÀÆwð MqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ £À¹ÃgÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ U˸ÉÆ¢Ý£ï ªÉÆUÀqÀA¥À½î ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-4-551/27/J/3 UÀÄ®µÀ£ï £ÀUÀgÀ ªÀÄĹgÁ¨ÁzÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ CdgÀĢݣï EvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è MAzÀÄ mÁgÀ¸ï ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/5028 £ÉÃzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀ DUÀÄ ºÉÆÃUÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà d£ÀgÉrØ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ½AzÀ qÉæöʪÀgï CAvÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár ºÁ¼ÁVzÀÝjAzÀ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ §AUÁèzÀ°ègÀĪÀ EPÁâ¯ï ¨Ár ©¯ïØgï ºÀwÛgÀ ¨Ár j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-06/-2015 gÀAzÀÄ ZÁ®PÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ §AUÁèPÉÌ ºÉÆÃV JPÁâ¯ï gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀi°è ¯Áj j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ®Ä ¯Áj ©lÄÖ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 20-06-2015 gÀAzÀÄ ZÁ®PÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár j¥ÉÃj DVgÀÄvÀÛzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DgïnN ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉÆ»£ÀÆgÀ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀiÁå£ÉAdgï gÀªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄtÂÚ£À ¯ÉÆÃqÀ EzÉ ªÀÄtÂÚ£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ SÁ° §gÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-06-2015 gÀAzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20-06-2015 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ»£ÀÆgÀ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ºÀwÛgÀ ¯Áj ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ HlPÉÌ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 21-06-2015 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DgïnN ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉÆ»£ÀÆgÀ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ºÀwÛgÀ §AzÀÄ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð£À ªÀiÁå£ÉÃdgï£ÁzÀ ªÉÄgÁd ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ZÁ®PÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ gÁwæ ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀiÁå£Édgï ªÀÄÄAeÁ£É ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA¨ÉÆÃt CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ gÁwæ ¯Áj ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÄAeÁ£É §AzÀÄ ªÀiÁå£Édgï gÀªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ gÁwæ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð §AzÀ ªÀiÁr ºÉÆÃV ªÀÄÄAeÁ£É §AzÁUÀ ¤ªÀÄä ¯Áj E¢ÝgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, E§âgÀÄ PÀ®§ÄgÀV, vÁAqÀÆgÀ, PÉÆÃrè avÁÛ¥ÀÆgÀ, ±Á¨ÁzÀ ªÁr, d»gÁ¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ EvÁå¢ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¯Áj ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, ¯ÁjAiÀÄ §tÚ PÀAzÀÄ §tÚ, £ÀA. PÉJ-39/5028, ZÉ¹ì £ÀA. qÀ§ÆèJ¥sïºÉZï110201, & EAf£ï £ÀA. qÀ§ÆèJ¥sïºÉZï395637 EgÀÄvÀÛzÉ, C.Q 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA. 03/2015, PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ :-

¢£ÁAPÀ 26-06-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ DdªÀÄ ¥ÉÊeÁ£À vÀAzÉ JA.r.U˸À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 6-2-49/5 ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgɯÁè Hl ªÀiÁr gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-06-2015 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆÖÃgÀ gÀƪÀÄzÀ°è ºÉÆUÉ PÀAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ C¤Ã¸À ¥sÁwªÀiÁ, vÀAVAiÀiÁzÀ D¬Ä±Á ¥sÁwªÀiÁ, vÀªÀÄä CPÀæªÀÄ ¸ÀƦüAiÀiÁ£À gÀªÀjUÉ J©â¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨ÉAQ ªÀÄ£É vÀÄA¨Á ¸ÀÄvÀÄÛªÀgɬÄvÀÄ UÁ§j¬ÄAzÀ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV UÁå¸À ¹°AqÀgÀ ºÉÆgÀ vÀAzÀÄ CVß±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀjUÉ PÀgɬĹ ¨ÉAQ Dj¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ, 1) UÉÆÃzÉæd ¦üæd C.Q 8000/- gÀÆ., 2) J¯ï.f PÀ®gÀ n« C.Q 7000/- gÀÆ., 3) «rAiÉÆÃPÁ£À ªÁ¹AUÀ ªÀIJãï C.Q 6000/- gÀÆ., 4) J¯ï.f mÉç¯ï ¥sÁå£À C.Q 1500/- gÀÆ., 5) GµÁ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ C.Q 2000/- gÀÆ., 6) §eÁd «ÄPÀìgï UÉæöÊAqÀgÀ C.Q 1200/-gÀÆ., 7) ¥Áè¹ÖPï PÀÄaðUÀ¼ÀÄ 4 C.Q 1200/- gÀÆ., 8) ¥Áè¹ÖPï mÉç¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q 800/- gÀÆ., 9) CPÁé±ÉÆÃgï ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ C.Q 3000/- gÀÆ., 10) PÀ©âtzÀ ¸ÀAzÀÆPÀ 4 C.Q 2000/- gÀÆ., 11) CQÌ MAzÀÄ QéAl¯ï C.Q 5000/- gÀÆ., 12) UÉÆâü 40 PÉ.f C.Q 1000/- gÀÆ., 13) eÉÆüÀ 50 PÉ.f C.Q 1500/- gÀÆ., 14) ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¹ÖÃ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 8000/- gÀÆ., 15) ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ vÁªÀÄæzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 12,000/- gÀÆ., 16) ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 3000/-gÀÆ., 17) §mÉÖUÀ¼ÀÄ C.Q 20,000/- gÀÆ., 18) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 40,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 1,23,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÁzÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ UÀÄgÀÄw£À aÃn, DzsÁgÀ PÁqÀð, qÉæöÊ«AUï ¯ÉʸÀ£ïì, 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖ, ©PÁA 1 jAzÀ 5 £Éà ¸ÉªÀiï CAPÀ¥ÀnÖ, 371(eÉ) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ,, ¥Áå£À PÁqÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-6514 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÆ® DgÀ.¹ ¥ÀĸÀÛPÀ, EArAiÀÄ£ï UÁå¸À £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå 11075 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           1)±ÁAvÀ²¯Á vÀAzÉ ªÀiÁazÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, ªÀAiÀÄ:40ªÀ, G:amï ªÀåªÀºÁgÀ, ¸Á:PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ¹gÀÄUÀÄ¥Áà, 2) ±À²zsÀgÀ ¹zÁÝAwªÀÄoÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄĤ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ:36ªÀ, G:amï ªÀåªÀºÁgÀ, ¸Á:K¼ÀÄPÉÆÃmÉ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÀ¼É§eÁgï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀȪÁV amïì ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj amï ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¢|| ¥ÉæêÀiï gÁd ¨ÉƺÁæ, ªÀAiÀÄ:42ªÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀvÀÄÛ ®PÀë gÀÆ.AiÀÄ amï ªÀiÁr¹, ¢£ÁAPÀ:03-04-2012 jAzÀ ¢£ÁAPÀ:08-08-2013 gÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ 15 PÀAvÀÄUÀ¼À°è MlÄÖ gÀÆ.5,24,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ©qï ªÀiÁrzÁUÀ gÀÆ.1,41,000/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ 8,59,000/- ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjAzÀ amï ªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ EzÀÝ ±Ámïð £ÉÆÃmï §ÄPï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß zÀÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ RÄzÁÝV DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV PÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 16-09-2014 gÀAzÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÀgÀÆ amï ºÀt PÉÆqÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA.76/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  UÀÄ£Éß £ÀA.111/2015 , PÀ®A. 120(©),204, 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & PÀ®A. 76(1) amï ¥sÀAqï PÁAiÉÄÝ-1982 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ : 27-06-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ©.J¸ï. ºÉƸÀ½î ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ eÁUÀlUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ CAf£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Àw ªÀ:28 eÁ:ªÀqÀØgï ¸Á:eÁUÀlUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ 01 jAzÀ 99 £ÀA§gïUÀ¼À°è 1 gÀÆ¥Á¬Ä §gɬĹzÀgÉ D £ÀA§gï §AzÀgÉ 1 gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ. PÉÆqÀĪÀÅzÁV d£ÀjUÉ ºÉüÀÄvÁÛ vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¤AwzÀÝ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ¥ÀæwAiÀiÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ gÀ²Ã¢ ªÀUÉÊgÉ ¤ÃqÀzÉ ªÉÆøÀzÀ CzÀȵÀÖzÀ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ gÀÆ. 1250/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà £ÉÃPÁgÀ ¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀð FvÀ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÁV ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ §¸Àì¥Àà ºÁUÀÆ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ M¦à¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄmÁPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 94/2015 PÀ®A: 78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹gÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
               ¢£ÁAPÀ:  26.06.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ  UÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£ÀªÁqÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್ ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹರಿಜನ ಉ: ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಸಾ: ಹರಿಜನವಾಡಾ ಗುರಗುಂಟಾ FvÀ£ÀÄ  ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 1ನೇದ್ದವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ-2 ಶರಣಬಸವ ತಂದೆ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ವಯಾ: 26 ವರ್ಷ ಜಾ: ವಡ್ಡರ್ ಉ: ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ ಗುರಗುಂಟಾ ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 08/2015 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 27.06.2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2015 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ: 25.06.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Àà ¥Á®åªÀiï ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ FvÀನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿದಾಗ 1)dUÀÎ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ 44 ªÀµÀð2)dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ 42 ªÀµÀð3)ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ 40 ªÀµÀð4)¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ dUÀÎ¥Àà 21 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw UÉÆ®ègÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÁvÁ¥Á¼ÀåA zÀgÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀ® vÁ: UÀzÁé® f: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ(n.J¸ï) ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3d£À C¥ÀjavÀgÀÄ.ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಎಲೇ ಚಂದ್ರು ಸೂಳೇಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದರೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಅಂದು ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕುತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟನು. ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂಬುವನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚೀರಾಡಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಜನರು ಎದ್ದು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋದರು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಇದ್ದ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2015 PÀ®A: 143. 147. 323. 504. 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦üAiÀiÁð¢ gÉõÁä @ d©Ã£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§Äݯï gÀeÁPï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉ.E.© »AzÀÄUÀqÉ ¦qÀ§Æèr PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA.1 C§Äݯï gÀeÁPï vÀAzÉ Cd«ÄÃgï ¸Á¨ï, 35 ªÀµÀð, ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 31-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 35,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 2 ªÀµÀð ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, ¦ügÁå¢UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛ «£ÁB PÁgÀt ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ 50,000/- ºÀt vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ Qj Qj ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QjQj vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃj vÀ£Àß UÀAqÀ ªÉÄÃ¯É fêÀ£ÁA±À PÉøÀÄ ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦qÀ§Æèr PÁåA¦£À°è vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 5 d£À  PÀÆr  §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ E¯Éèà ¸ÉÃj, fêÀ£ÁA±À PÉøÀÄ ºÁPÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ  ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 50,000/-gÀÆ vÀAzÀgÉ ¸Àj E¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 37/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2015 PÀ®A. 323, 504, 506, 324, 498(J) ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                       ದಿನಾಂಕ:27/6/2015ರಂದು 18-15ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನಾದ  ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಿಂಗನಗೌಡ, ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ್‌‌, 53ವರ್ಷ, ಜಾ: ರಡ್ಡಿ ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ:ಜಂಗಮರಹಳ್ಳಿ, ತಾ:ಮಾನವಿ  ಇತನು ಪೊಲೀಸ್‌‌ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಆ ಪೈಕಿ 4ನೇ ಮಗಳಾದ ಶರಣಮ್ಮ & 6ನೇ ಮಗಳಾದ ಮಂಜುಳಾ ಇವರುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹುನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಮರೇಶ & ಜಂಗಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:11/6/2015 ರಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ತು
                       ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಯಂಕನಗೌಡ, 26ವರ್ಷ, ಜಾ:ರಡ್ಡಿ ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ:ಹುನೂರು, ತಾ:ಲಿಂಗಸಗೂರು ಇತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶರಣಮ್ಮಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಜಂಗಮರಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿಯಾದ ಮಂಜುಳಾಳನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಕೆಯನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ,   ದಿನಾಂಕ:25/6/2015 ರಂದು  19-00ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಊರಲ್ಲಿ & ಇತರೇ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ  ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ  ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 72/2015 ಕಲಂ: 363.498 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ. 
J¸ï.¹. / J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀ£tzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗಂ: ಮಾರೆಪ್ಪ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಈಕೆಯು ಸಗಮಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಎಸ್.ಟಿ. ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮಾಮಿಡಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 02.07.2015 ರಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪ್ಯಾನಲ್ ರವರಾದ 1) ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಕೊರ್ವಿಹಾಳ 2)ಬಾಲರಾಜ ಜಾ: ಕುರುಬರ್ ಸಾ: ಕೊರ್ವಿಹಾಳ 3) ರಂಗಪ್ಪ ಜಾ: ಕುರುಬರ್ ಯರಗುಂಟಾ 4) ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂ: ಈರಣ್ಣ ಜಾ: ಉಪ್ಪಾರ್, ಸಾ: ಸಗಮಕುಂಟಾ 5)ಫರೀದ ಮಿಯಾ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಕೊರತಕುಂದಾ 6) ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಜಾ: ಬಡಿಗೇರ್ ಸಾ: ಕೊರತಕುಂದ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 26.06.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾಖವಾದಿಗೆ ಜೀಪನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವಳಾದ ಮಾರೆಮ್ಮಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಪಹರಣಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð AzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2015 PÀ®A: 365 L ¦ ¹ & 3(1),(11) J¸ï ¹/J¸ï n PÁAiÉÄÝ    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

PÀ£Áß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
:¢£ÁAPÀ:-  27/06/2015 gÀAzÀÄ  gÁwæ 09-30  UÀAmɬÄAzÀ ¢:28/06/2015  ªÀÄzsÀågÁwæ  00-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀvÉÛ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁzÀ ( PÁå¢UÉÃgÁ) ¦üAiÀiÁ𢠲æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¨ÁµÀ¥Àà ZÀªÁít  25ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á- ¥ÀvÉÛ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ vÁ- zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ¥ÀPÀÌzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ QæµÀÖ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ, AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è læAQÀ£À°ènÖzÀÝ 57000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt. MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ 24000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ. MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ GAUÀÄgÀ, MAzÉÆAzÀÄ CzsÀð vÉÆ¯É G¼ÀîªÀ¼ÀÄ JgÀqÀÆ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ. C. Q. 250/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ GqÀÄzÁgÀ C.Q. 750 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ. 11 vÉƯÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ GqÀÄzÁgÀ C.Q. 2750/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ EnÖzÀÝ MAzÀÄ PÁ§ð£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® C.Q. 500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ¹ªÀiï £ÀA. 9663968851. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ   ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2015 PÀ®A. 457,380 L¦¹.      CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2015 gÀAzÀÄ  15 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.