Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 17, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ:16-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J¸ï©JªÀiï¹ ¥Á°mÉQßPï PÁ¯ÉÃdÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ JvÁäj CfäÃgï¸Á¨ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ C«Äãï FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/ªÀAiÀiï-7484 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀwÛUÉÃgï, ªÀAiÀÄ: 43ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ,¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß  PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CAPÀ°ªÀÄoÀ¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¤AUÀgÁeï mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36/7991 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: ªÉÄâ£Á¥ÀÄgÀ , vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36/7991 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÆÃlgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤AUÀ¥Àà  ªÀÄvÀÄÛ C«Äãï E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¤AUÀ¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ  »AzÀÄUÀqÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁV ,§®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀÄÝ , C«Äãï¤UÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ QÃ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®UÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA,209/2012 PÀ®A.279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                   ¢£ÁAPÀ: 16.09.2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ - ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±ÁAw ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖj ªÀÄÄAzÉ E«ÄÛAiÀiÁeï vÀAzÉ C¯Áè G¢Ýãï 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| d£ÀvÁ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ £ÀfÃgï qÁPÀÖgï ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ªÀÄPÀÛ¯ï ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36/J¯ï-2719 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀήĩzÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £À°è »AzÉ PÀĽvÀ «£ÉÆÃzÀ vÀªÀÄzÉ gÁªÀĸÁé«Ä FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ºÀuÉUÉ »A¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  §® PÀ¥Á¼À §® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
             ¢£ÁAPÀ: 16.09.2012 gÀªÀÄzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀȵÀÚ £À¢UÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï d©ÃªÀůÁè ºÀĸÉä ªÀÄvÀÄÛ eÁ«ÄÃZï EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÝ C«ÄÃgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ±Á®ªÀÄ 18 ªÀµÀð CAiÀÄÄðªÉâPï ºÀªÀÄäzÀð OµÀ¢ü CAUÀr PÉ®¸À ¸Á: CAiÀÄå¨Ër UÀzÁé¯ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è Fd®Ä ºÉÆÃzÁUÉÎ ¤Ãj£À ¸É¼À«UÉ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁuÉAiÀiÁzÀ  vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀĺÀäzï ¸À¯ÁA vÀAzÉ ªÀĺÀäzï SÁ¹A ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA G: PÁgï ¥ÉAlgï ¸Á|| CAiÀÄå¨Ër UÀzÁé¯ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ:17-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Áf¸Á¨ï vÀAzÉ UÀfÃA¸Á¨ï,40ªÀµÀð,ªÀÄĹèA,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:»gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦. FvÀ£ÀÄ PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À ºÀaÑ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉPÀÄÌ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß PÉqÀ«zÀÝjAzÀ CzÀÄ §mÉÖUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ 1] eÉÆüÀ 15 QéAmÁ¯ï CA.Q.gÀÆ.30,000-002] CQÌ 3 QéAmÁ¯ï CA.Q.gÀÆ.10,000-003] vÉÆUÀj 3 QéAmÁ¯ï CA.Q.gÀÆ.10,000-004] §mÉÖ §gÉ CA.Q.gÀÆ.10,000-005] CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ CA.Q.gÀÆ.10,000-006] UÉƧâgÀ CA.Q.gÀÆ.20,000-00MlÄÖ. gÀÆ. 90,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ  ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠠 ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 05/2012 gÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.09.2012 gÀAzÀÄ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-09-2012

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 125/2012 PÀ®A: 279,338 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 16/09/2012 ರಂದು ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÃzÀ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ ºÁ®±ÉnÖ ªÀAiÀÄ-36 ªÀµÀð ¸Á- ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀjUÉ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄAiÉÄ£ÉAzÀgÉ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಚಳಕಾಪೂರ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಈರಪ್ಪಾ ರಾಮಗುಂಡಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಸಮಿಪ ಆರೋಪಿ ಶಿವಪುತ್ರ ಪಟ್ನೆ ಇವನು ತನ್ನಟಿವಿಎಸ್‌ ವಿಕ್ಟರ್‌ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ್‌ ನಂ-ಕೆಎ-39 ಜೆ-9192 ನೇದ್ದನ್ನು ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನೀಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ರೋಡಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ್‌ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಉಷಾದೇವಿ ಗಂಡ ಜಗನಾಥ ಪಟ್ನೆ ಇವರ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಸಾದ ಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 144/2012 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 14-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd¥Áà vÀAzÉ gÁªÀäuÁÚ 45 ªÀµÀð eÁ|| J¸ï.¹ zÀ°vÀ ¸Á|| UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀÄ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄAiÉÄ£ÉAzÀgÉ ²æà eÉÊ©üêÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ 25 ªÀµÀð eÁ|| J¸ï.¹ zÀ°vÀ G|| UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ¸Á|| ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 77/2012 PÀ®A: 279,337.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/09/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ¥sÉÃgÉÆÃd vÀAzÀ C§ÄÝ® ªÀºÁ§ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, UÁæ.¥ÀA ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á:C¸ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ C¸ÀÆÖgÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄAiÉÄ£ÉAzÀgÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ©¹ä¯Áè zÀUÁðzÀ §½ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ C¸ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÀªÀiÁAqÀÆ fÃ¥À £ÀA:PÉJ:39/JA-239 £ÀzÀgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁWÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÄAqÀÄ JzÀÄgÀĤAzÀ CAzÀgÀ C¸ÀÆÖgÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆ mÁæ° UÉÆqÀì £ÀA:PÉJ:38/5291 £ÉÃzÀPÉÌ rQ ºÉÆÃqÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆà mÁæ° ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ºÁUÀÄ EªÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ¤UÉ, vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÄ vÀAVUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj fÃ¥À£À°è PÀĽvÀ gÀvÀäªÀiÁäUÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ F ªÉÄð£À fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ fÃ¥À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃvÀÄgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA: 13/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀB
17/09/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÉêÀAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¤ªÁw𠦮AUÉÆÃ¯É ¸ÁB PÁA§¼É ªÁr PÉÆlÖ zÀÆgÀÄAiÉÄ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ¤ªÁwð vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¨Á£À ¦®AUÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄB 28 ªÀµÀð GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÁA§¼É ªÁr EªÀ£ÀÄ CªÀ£À JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀAB 43/4(¸É)£ÉÃzÀgÀ°èzÀ ¨Á«AiÀÄ°è E½zÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÁUÀ PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 203/2012 143, 147, 186, 504, 506, 427 gÉ/« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 15-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉgɺÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eɸÁÌAzÀ 33/11 PÉ.« «zsÀåvï «vÀgÀuÁ WÀlPÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 jAzÀ 9 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «zsÀÄåvï «vÀgÀuÁ WÀlPÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤A¢¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆèÉÊ®£ÀÄß ®ÄPÁë£ÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÉî¸ÀPÀÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ
ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 204/2012 PÀ®0 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ mÉæîgï ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-12/J¥sï.gÀhÄqï-4958 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ gÉïÉé UÉÃmï ¥ÉèöÊ NªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ vÉæîgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÉæîgï ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-12/ J¥sï.¹-7999 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯É JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛ JqÀPÉÊ JqÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ
ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2012 PÀ®A- ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 16-09-2012 gÀAzÀÄ 8-45 ¦.JA PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÉÄÃ-2011 gÀ°è PÉÆvÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®è£ÀUËqÀæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀªÀÄUÉ E£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. vÀÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£ÉÆßA¢UÉ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀݼÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀºÀ ZÉ£ÁßV EzÀݼÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 11-09-2012 gÀAzÀÄ ElV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀnÖUÉ vÀgÀĪÀÅzÁV ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ J®ègÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ UÀzÀUÀ, ºÀħâ½î PÉÆ¥Àà¼À EvÀgÉ PÀqÉUÉ EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉAqÀw ¹UÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä°è §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «µÀAiÀÄ«zÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2012 PÀ®A- 323,506,420,495,498(A) gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-05-2003 gÀAzÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ²zÀÝ°AUÉñÀ @ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀļÉÃUËqÀgÀ £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 06 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀZÀuÉ EzÉ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢: 20-08-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà J°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 01-07-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢: 14-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑlÄÖ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÁªÀå @ PÁ¼ÀªÀÄä vÉ®V JA§ÄªÀªÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ