Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 8, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ wÃxÀðºÀ½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁz ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀÄÄ°Ì 50 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÀÄ F ªÀµÀð ºÉÆ® Rjâ ªÀiÁr, ¢£ÁAPÀ 07.06.2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgÀzÀ ªÀÄrPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqɸÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀ¥Àà vÀªÀÄzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ Rjâ ªÀiÁqÀÄwÛzÉݪÀÅ ¤Ã£ÁåPÉ ªÀiÁrzÉ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr ¨ÁgÀPÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀiÁgÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà ©üÃPÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀvÉè¥Àà ®ªÀiÁtÂ,55 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨sÁµÁ vÀAzÉ ¢üãÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAqÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ©üÃPÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« PÀnÖPÉÆArzÀÝjAzÀ ¨ÁµÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄÄ G©âzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÉqÀ« PÀnÖ¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀ¥Àw EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 07.06.2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ©ÃPÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ©ÃPÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ©üÃPÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 07.06.2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw PÀjAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ aPÀÌ ¨ÉÃgÀV UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ §zÀÄ«UÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ªÀÄj§¸À¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ºÁPÀÄwÛ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢:07-06-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-05 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²æÃPÀAoÀ¥Àà ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄvÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÉÃmï a®PÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ ¥ÀvÀÛ ºÁQ ¯ÉÊmï ºÁ¥sï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁärUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 02-20 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²æà UÀ«¹zÀÝ¥Àà gÀªÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ PɼÀUÉ E½zÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÉÃmï vÀgÉ¢zÀÄÝ, ¯ÉÊmï ºÀwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ¨sÀjAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÀvÀÛ PɼÀUÉ ©zÀÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÉÆÃA£À°è C¯ÁägÀUÀ¼ÀÀ°è EnÖzÀÝ MlÄÖ 13 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, C:Q:gÀÆ.1,95,000-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAn£À eÉé£À°è EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ 24,000-00 »ÃUÉ MlÄÖ 2,19,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÀÛzÉ.                                

¢£ÁAPÀ 07.06.2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÃgÉÃAzÀæ vÀAzÉ © UÉÆëAzÀ ,eÁªÉÄalÄæ C¥ÀàgÁªÀ , CAd£ÉÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ © UÉÆëAzÀ J®ègÀÆ ¸Á: qÁPÀÖgï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ©.UÉÆëAzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ©.UÉÆëAzÀ EªÀgÉÆA¢UÉ «ÃgÉÃAzÀæ vÀAzÉ © UÉÆëAzÀ ,eÁªÉÄalÄæ C¥ÀàgÁªÀ , CAd£ÉÃAiÀÄ gÀªÀj dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr gÀÆ: 1,50,000/- ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ©. UÉÆëAzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 07.06.2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ SÁeÁªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï @ªÉÆû£ï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á:¥ÀgÀPÉÆÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÉÆævÀgÁzÀ EµÁðzï ,E¥sÁð£ï .vÀ§gÀ£ï £Á¹Ãgï EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀiÁ¸ÀƪÀiï vÀAzÉ ªÀ°Ã¸Á¨ï EªÀ£ÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà SÁeÁªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ 05-06-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÉÆgÀÄ®Æn UÁæªÀÄzÀ°è AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è )¥sÀÀQgÀ¥Àà vÀA;zÁåªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ;50 eÁw;£ÁAiÀÄPÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÄ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; GªÀiÁ®Æn gÀªÀgÀÄ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦,J¸ï, »gÉêÀÄoÀ ¦,J¸ï,L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÀ ªÀ±À¢AzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 3100/-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08.06.2011 gÀAzÀÄ 128 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 31,300/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDAE 08-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-06-2011


UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 83/2011 PÀ®A 324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7-6-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ PÀAmÉ¥Áà a£ÀßPÉÆmÉ, ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ©¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CgÉÆæ 1) fÃvÀ¥Áà vÀAzÉ dªÀÄAiÀiÁå §ÄgÀ§ÄgÉ 2) ¸Á¬Ä®Ä vÀAzÉ dªÀÄAiÀiÁå §ÄgÀ§ÄgÉ 3) ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät §ÄgÀ§ÄgÉ 4) ±ÁªÀÄÄ vÀAzÉ ®PÀëöät §ÄgÀ§ÄgÉ J¯ÁègÀÆ ¸Á ©¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AUÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2011 PÀ®A PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ;-

¢£ÁAPÀ : 07/06/2011 gÀAzÀÄ 1620 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦ügÀzÉÆøÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¸ÀÆ®¸Á§ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ªÁ¯Á ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: J¯ÉÃQÖöÃAiÀÄ£ï ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ±ÉÃPÀ ªÀĸÁÛ£À E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦ügÀì mÉîgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ M§â ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39- E-744 »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r 100 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ CºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁPÀ ±ÉÃPÀ ªÀĸÁÛ£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁPÀ¤UÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7-6-2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ°Ã§ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ EdÓvÀ ºÀĸÉãÀ, ªÀAiÀÄ : 37 ªÀµÀð, G: ªÀÄ»ÃAzÁæ ¥sÉÊ£Áå£ïì °Ã«ÄmÉqÀ£À°è ¹fAUï PÉ®¸À ¸Á EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ»ÃAzÁæ ¥sÉÊ£Áå£ïì °Ã UÉ DgÉÆæ ¥sÁgÀÆPÀ ºÀĸÉãÀ @ ¯Á¯Á @ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ EgÀ¥sÀvï ºÀĸÉãÀ G: ªÀÄ»ÃAzÁæ ¥sÉÊ£Áå£ïì °Ã«ÄmÉqÀ£À°è ¹fAUï PÉ®¸À ¸Á: EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀ¢¯Áè, PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÀÛ£É, JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 341, 323, 353, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 6/6/11 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ G¸Áä£À vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄaiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 35 eÁ: ªÀÄĹèA G: ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À ¸Á nZÀgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ ºÁUÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÉÄPÁå¤PÀ gÀªÀgÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ J¦JªÀiï¹ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀºÀªÀÄzÀ vÀAzÉ §¹gÉÆâݣÀ 2) CºÀäzÀ vÀAzÉ §¹gÉÆâݣÀ 3) U˸À vÀAzÉ §¹gÉÆâݣÀ4) ±ÀQ® vÀAzÉ ±ÀºÀªÀÄzÀ J®ègÀÄ ¸Á OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀgÉÃAn£À «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 06-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á; PÀªÀÄoÁt ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ªÀÄÄfÃPÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ PÀªÀÄoÁt PÀqÉ ºÉÆUÀĪÀ d£ÀjUÉ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) ¸ÁzÀæPÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À UÀÄvÉÛ£ÀªÀgÀ 2) eɪÀÄì vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ®zÉÝ£ÀªÀgÀ E§âgÀÄ ¸Á PÀªÀÄoÁt ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ n¥sÀ£À ¨ÁPÀì¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2011 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 07/06/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸À¯ÁgÉ ªÀÄPÀÆݪÀiï zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ ¹Öïï UÁè¸ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À zÁ½ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ZÁj¸À®Ä PÀ°ªÀiï ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃgÀ C°¸Á§ d«ÄãÀzÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 45 eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸ÀÀ ¸Á ¤lÆÖgÀ(©) vÁ ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 5 °ÃlgÀ ©½ §tÚzÀ ¥Àè¹ÖPÀ PÁå£À ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ PÀ¼Àî §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ EzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀPÁgÀPÀ ¥Á¤AiÀiÁ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 200=00 EzÀÄÝ PÁ夰è 180 JªÀiïJ¯ï DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 06/06/2011 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤lÆÖgÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ªÉʱÁ ¨ÁåAPÀ PÀgÉAl PÀA§zÀ PÉüÀUÀqÉ E§âgÀÄ d£À CgÉÆævÀgÀÄ ¸Á¯ÁV PÀĽvÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1]±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÀ°ÃªÀÄ¥Á±Á d«ÄãÀzÁgÀ 23 ªÀµÀð 2] ±À¦ü vÀAzÉ PÀ°ÃªÀÄ¥Á±Á d«ÄãÀzÁgÀ 20 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á ¤lÆÖgÀ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 2 ªÀÄlPÁ aÃn, 3 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁÀUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 21000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2011 PÀ®A PÀ®A : 377 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 08/06/2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj DgÀw vÀAzÉ ªÉAPÀl ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ : 11 ªÀµÀð ¸Á ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ gÁwæ 0300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀqÀØgÀ ºÀÄqÀUÀgÁzÀ DgÉÆæ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁ¸À¯É 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁ¸À¯É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄ¥ÁÛ gÀªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»ºÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ : 08/06/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ ¨sÉAqÉ 50 ªÀµÀð eÁ: J¸À¹ ªÀiÁ¢UÀ G:¹JA¹ zÀ°è ¸ÉêÀQ ¸Á: ¨sÀAV¨Ër ±Á¥ÀÆgÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ eÁ«ÄäAiÀiÁ ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ gÉÆÃqÀ ¸ÀéZÀÑ UÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 56-E-877 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß UÁA¢üZËPÀ PÀqɬÄAzÀ eÁ«ÄäAiÀiÁ ªÀÄfÓzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 09/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 07/06/2011 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CqɪÀÄä UÀAqÀ ©üªÀÄuÁÚ,EgÀPÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw.J¸ï.n UÉÆAqÀ G.ªÀÄ£É PÀ®¸À ¸Á ¥ÁvÀgÀ¥À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ©üªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÁà,EgÀPÁgÀ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁw.J¸ï.n UÉÆAqÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¥ÁvÀgÀ¥À½î UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄß §UÀzÀ® ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPÀzÀ°è 25 ¸Á«gÀ ºÁUÀÄ vÀqÀ¥À½î ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPÀzÀ°è 15 ¸Á«gÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸À®Ä vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ° AiÀiÁªÀzÉà ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ºÁUÀÄ PÀ¼ÉzÀ 10 ªÀµÀð UÀ½AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PɪÀÄÆä EzÀÄÝ D¸ÀàvÀæUÉ aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀÄgÀÄ ¥ÀªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉPÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 41 £ÉÃzÀgÀ°è ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÀÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ :-
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಮೆಡಗುದೇ ಸಾ|| ತೊನಸಳ್ಳಿ [ಎಸ್‌] ರವರು, ದಿ:07-06-11 ರಂದು 11.00 ಎಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಸರೋಜಾ ವೈನ ಶಾಪ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಣೆಕರಾವ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಸರೋಜಾ ವೈನ ಶಾಪ ಇವನು ಬಂದು ನನಗೆ ತಡೆದು ವಿನಾ ಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ನನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆನು. ನಾನೆಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವದಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಮಾಣೆಕರಾವ ಇವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಒಡೆದ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ವೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ :-
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಇರ್ಫಾನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಜಾವೀದ ಶೇಖ ಸಾ|| ಹಿರಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನಾನು ಬಹುಮನಿ ಈದಗಾ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ 1) ಕಲಿಂ ಮಿರ್ಜಾ, 2) ಫಯ್ಯುಮ ಮಿರ್ಜಾ, 3) ಸೈಬಾಜ ಅಲಿ, 4) ಅಮೀರ, 5) ರಿಯಾಜ್ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಲಾಲಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದಾಗ, ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಲವಾರ, ಚಾಕು, ಕೈಯಿಂದ, ಹಾಗು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :-
ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಬೆಳಗೇರಿ ಸಾ: ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ), ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ, ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಹಾದೇವಿ ಇವಳಿಗೆ ನಡಿವಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಶಹಾಪೂರ ಈತನಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದುವರೆ ತಿಂಗಳಿನ ಗಂಡು ಮಗು ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಸದರಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನಾದ ಬಸವರಾಜ ಈತನು ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಬಸವರಾಜ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಹಾದೇವಿ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ನಡವಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ 3, 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಈತನು ದಿ: 1-6-11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಆಕೆಯ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.