Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 19, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-09-2010
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/09/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà dĪÀÄPÀ® ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà dĪÀÄPÀ® ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ, §Ä¢Ý ¨sÀæµÀÖ£ÁV vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É EgÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁgÉÆA¢UÉ eÁ¹Û ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀ°®è EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CgÀUÀ® bÁªÀtUÉ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 17-9-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸ÁR vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£À G: UÀÄvÀÛÉÛzÁgÀ ¸Á: §zÉÆæâ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ JA.r.ªÀÄĸÁÛPÀ vÀAzÉ JA.r.E¸ÁPÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: «zÁåyð ¸Á: §zÉÆæâ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ £ÀªÀiÁfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 326, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17/09/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2350 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á: ±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 279, 37, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/09/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀqÀØgï ¸Á gÁeÉñÀégï EªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ EeÁd vÀAzÉ CºÀªÀÄzÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀÝPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 354, 504, eÉÆvÉ149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/09/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄVÃgÀ UÉÆøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäPÀ̽UÉ DgÁªÀÄ«®èzÀjAzÀ ¤A¨ÉºÀtÄÚ E½¹ GgÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ J¸ÉzÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÉqÀA¨É ºÁUÀÄ E£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÁUÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
OgÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 18-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉÆ£ÁVgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: UËAr G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹¥ÀÖ PÁgÀ £ÀA JªÀÄ.JZÀ 24 J® 8965 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwzÁÝUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ºÉÆÃPÁæuÁ G: ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁj£À®èzÀÝ CAPÉÆñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G; «zÁå¢üð ¸Á: ºÉÆÃPÁæuÁ EªÀgÀ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁ§PÁ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 263/2010 PÀ®A 376 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 18/9/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¥ÁPÀë vÀAzÉ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ D£ÀAzÉ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ gÉõÁä vÀAzÉ ªÀĺɪÀÄÄzÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð ¸Á: ¹«ÄPÉÃgÉ vÁ: f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/9/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÁè¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV wgÀÄUÁqÀÄwgÀĪÀzÀ£ÀÄß zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ ²PÀëQAiÀÄgÀÄ d£ÀªÁ¢ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ PÉÃAzÀæPÉÌ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 18.09.2010 gÀAzÀÄ 1510 UÀAmÉUÉ ±ÁAw£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ZÁAzÀºÀĸÉãÀ, ºÁUÀÆ G¨ÉÃzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀjÃzï E§âgÀÄ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E®èzÉ Rjâ¹zÀ ¨É¯ÉVAvÀÀ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁxÉÆÃqï ¦.J¸ï.L zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 70 °Ãlgï ¥ÉmÉÆæïï C.Q.gÀÆ 4060/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ .650/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 18.09.2010 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ d»ÃgÀÄ¢ÝÃ£ï ¥ÁµÁ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄgÀrØ ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ ªÀÄ®Äè vÀAzÉ wªÀÄätÚ E§âgÀÄ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E®èzÉ Rjâ¹zÀ ¨É¯ÉVAvÀ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁxÉÆÃqï ¦.J¸ï.L zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 70 °Ãlgï ¥ÉmÉÆæïï C.Q.gÀÆ 3010/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 517/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 18.09.2010 gÀAzÀÄ 1420 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§,19 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA, fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉJ.36/JªÀiï -4179 £ÉÃzÀÝgÀ ¨Á£Émï ªÀÄvÀÄÛ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ²æà Cgï.JªÀiï £ÀzsÁ¥ï ¦.J¸ï.L UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ CgÉÆæ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 18.09.2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà , ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ©ÃªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå E¤ßÃvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

    ¢£ÁAPÀ 18.09.2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧC° ,21 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA, fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉJ.32/JªÀiï -8447 £ÉÃzÀÝgÀ ¨Á£Émï ªÀÄvÀÄÛ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ CgÉÆæ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 18.09.2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄĨÁgÀPï vÀAzÉ ZÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁ,23 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA, fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉJ.36/JªÀiï -2492 £ÉÃzÀÝgÀ ¨Á£Émï ªÀÄvÀÄÛ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ CgÉÆæ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 17.09.2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À gÀªÀiÁ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà 24 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ .MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è UÀzÀÝUÉ «µÀzÀ UÀĽUÉ ºÁPÀĪÁUÀ UÀĽUÉAiÀÄ ¥ËqÀgï ºÉÆmÉÖAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ , aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ f¯Áè C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 18.09.2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 18.09.2010 gÀAzÀÄ 900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ªÉÆãÀªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ,CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æêÀÄw ªÉÆãÀªÀÄägÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 28.08.2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 4 gÀ°è ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät FPÉAiÀÄÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ §AQªÀiï vÀAzÉ PÁ° oÁPÀÆgï FvÀ£ÀÄ CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 36 /9563 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀÄä½UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ¯Á®ªÉÆúÀ£À ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ @ ©dAiÀiï vÀAzÉ ©±ÀéfÃvï ªÀÄAqÀ¯ï 18 ªÀµïð, «zÁåyð ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 4 FvÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, «dAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ ²ªÀPÀÈ¥À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 18.09.2010 gÀAzÀÄ 1425 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . F §UÉÎ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ 18.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1130 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ dªÀżÀUÉÃgÁ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁd¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥Àà,27 ªÀµÀð; ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: UÀzÁgÀ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ36 JªÀiï 6030 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ PÁgÀlVUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ VqÀPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ ¸ÀAdAiÀÄ ªÀÄÄvÁ vÀAzÉ «£ÀAiÀÄZÀAzÀ,29 ªÀµÀð,eÉÊ£ÀgÀÄ, G: £É®Äè ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ½UÉ wêÀæUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà «PÀæªÀÄ vÀAzÉ «dAiÀĨsÁ¸ÀÌgÀ gÀrØ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 18.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ FgÀtÚ @ SÁ¹ÃªÀÄ vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÁ, GgÀÄPÀÄAzÁ vÀAzÉ PÁmÉÃgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ PÁqÀAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ°ègÀĪÀ zÁåªÀªÀÄä zÉëAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß QwÛ, ªÀÄÄR,PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß QwÛ C¥ÀvÀæUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ºÉêÀÄgÀrØ vÀAzÉ QæµÀÚAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    vÀÄ«ðºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ ,40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ ,UÁåAUÀªÀÄ£ï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15.09.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ PÁ®ÄªÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.149/2010 PÀ®A: 380 L.¦.¹.

¢:17-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÀ«ZÀAzÀæ J¦¹-120 rJDgï WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 14-9-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÆ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ UÀ£ïªÀiÁå£ï PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À DAd£ÉÃAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ vÁ£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß ¦¸ÀÆÛ¯ï DmÉÆà 9 JªÀiï.JªÀiï 1 J gÀf¸ÀÖgï £ÀA: 16221875 gÀ §mï £ÀA: 34 ºÁUÀÆ 9 JªÀiï,JªÀiï 10 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ¯ï zÀ n« ¸ÁÖöåAqÀzÀ §®UÀqÉAiÀÄ N¥À£ï ¸É®ázÀ°è ElÄÖ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ¥ÀæPÁ±À J¦¹-188 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À UÁrAiÀÄ°è ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÉà gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ E§âgÀÆ Hl ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢: 15-9-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÆ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀj ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EgÀ°®è. ¸ÀzÀj ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¦¹-188 ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀÀ®Ä «£ÀAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj J¦¹-188 gÀªÀjUÉ «ZÁj¹ CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀàA¢¸À¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2010 PÀ®A: 380 L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.252/2010 PÀ®A: 341, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 18-09-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀÆgÀ¸Á¨sÀ EªÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆr §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è UÀt¥Àw PÀÆr¹zÀÄÝ PÀÆr¸ÀĪÀzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÉÃR¸Á§, ¥ÀgÀ¸Á ¨ÉÆë ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ ¥ÀnÖ JwÛ UÀt¥Àw PÀÆr¹zÉÝêÀÅ. UÀt¥Àw ¥ÀnÖ JvÀÄÛªÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ PÉ®¸À EzÀÝ PÁgÀt 2-3 ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ ¥ÀnÖ JvÀÛ®Ä ºÉÆÃUÀ°¯Áè. UÀt¥Àw PÀÆr¹ 5 £Éà ¢ªÀ¸ÀPÉÌ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÀiÁrzÉêÀÅ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¥ÀgÀ¸Á EªÀ¤UÉ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÀiÁrzÀ RZÀÄð JµÁÖVzÉ CzÀ£É߯Áè ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ ªÀiÁqÉÆÃuÁ CAvÁ ºÉýzÉãÀÄ. DzÀgÉ DvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸À ¥ÀnÖ JvÀÛ®Ä §A¢¯Áè. ¤£ÁåPÉ ¯ÉPÀÌ PÉüÀäwÛà CAvÁ ºÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà DzÉãÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 18-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¥ÀgÀ¸Á EªÀ£À ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgÀ¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉà PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ£É «ZÁgÀ ªÀiÁqÉÆÃuÁ CAvÁ £ÀªÀÄä Nt PÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CAzÀ¥Àà£À CAUÀr ¸À«ÄÃ¥À ¨Á§AiÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°è ¥ÀgÀ¸Á ¨sÉÆë ºÁUÀÆ ±ÉÃR¸Á§ ¤AwzÀÄÝ ¥ÀgÀ¸Á EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà J°èUÉ ºÉÆgÀnà CAvÁ ºÉý ¥ÀgÀ¸Á ºÁUÀÆ ±ÉÃR¸Á§ PÀÆr £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀ E¤ß§âgÀÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ §qÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè. CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/10 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 18-9-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉZï.¹-142 ¦¹-345, 405, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ qÁ||¥ÀÄlÖgÁd UÀªÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ UÀzÀUÀ gÀªÀgÀÄ °AUÉÊPÀågÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ vÀ¼ÀPÀ¯ï, §¤ßPÉÆ¥Àà J£À,ºÉZï.À-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉUÉ vÀ®PÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ 1) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ zÉÆqÀتÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀتÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ 3) VjdªÀé UÀAqÀ zÉÆqÀتÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, 4) ªÀÄ®èªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁgÀPÉÃgÀ , 5) ºÀÄ°UɪÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁgÀPÉÃgÀ, 6) ºÁ®ªÀé UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À ¨ÁgÀPÉÃgÀ J®ègÀÆ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï 7) ¹zÀݪÀé UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà D®ÆgÀÄ, 8) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ªÀÄƪÀgÀÆ ¸Á: ¥ÉÃmÁ®ÆgÀÄ vÁ: ªÀÄÄAqÀgÀV 9) PÀ®è¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ¸Á: UÉÆAqÀ¨Á¼À vÁ: PÉÆ¥Àà¼À, 10) zÁæPÁëAiÀÄt UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ®UÁgÀ 11) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ®UÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: VtÂUÉÃgÀ 12) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ §AV ¸Á: PÉÆÃmÉ JjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À ¥ÀæwªÁ¢UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ dUÀ¢Ã±À, §¸ÀªÀgÁd, VjdªÀé, ªÀÄ®èªÀé, ºÀÄ°UɪÀé EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁggÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ£À ºÀ§âzÀ°è §AzÀ eÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ zÀªÀ¸À zÁ£Àå ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæwªÀµÀð eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ£À ºÀ§â §AzÁUÀ EzÉà jÃw ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ GgÀ »jAiÀÄgÀ ªÀiÁvÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀĪÀgÁgÀÆ F HgÀ°è EgÀĪÀ¢¯Áè £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÆ PÉüÀĪÀ¢¯Áè, £ÀªÀÄUÉ w½¹zÀÄÝ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ M§âjUÉƧâgÀÆ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è MzÀgÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ C®èzÉà ªÁ¢UÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä UÉÆAqÀ¨Á¼À VtÂUÉÃgÁ, ¥ÉÃmÁ®ÆgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÀ½AzÀ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è Ej¹PÉÆAqÀÄ MzÀgÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄgÀ «ZÁgÀuɬÄAzÀ £ÀªÀÄUÉ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ HgÀ°è ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÆ PÉüÀzÉà ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ E£ÁAPÀ 18-09-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-37 Dgï-4517 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 17/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 13-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖÃªï ºÀaÑ ZÀºÁ ªÀiÁr ¸ÉÆøÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ wêÀæ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV ºÁUÀÆ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÁ£ÀUÀ¯ï ²æà PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃlUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 17-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®èªÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA. 17/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ²ªÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/10 PÀ®A 41 (r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 17-09-2010 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r 100 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¤°è¸À®Ä PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ¸Á颣ÀvÉAiÀÄ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀA/ gÁªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: ©ÃgÀ£À½î vÁ: ¸ÉÃqÀA f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ vÀA/ §AqÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸ÀAvÀ ¯ÉÆÃPÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ £ÀA J¦ 09 JJªÀiï 1417 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ CAdAiÀÄå EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ F §UÉÎ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà gÁªÀĹAUï vÀAzÉ ®PÀëöät¹AUï ZÀªÁít ¸ÁB ¸ÀgÀ¥sÉÆøÀQtÂÚ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ J£ïFPÉDgïn¹ §¸Àì £ÀA. PÉJ:32 J¥sï:1264 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, §¸ï ZÁ®PÀ gÀ« vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°ÖªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸Àì£À°èzÀÝ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZÁ®PÀ gÀ« vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà «gÀÄzÀÝ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æÃ.ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà £ÀAzÁå¼À ¸Á: ¸Àé¹ÛPÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ. 18-09-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ 4 1/2 vÉƯÉAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ , 5vÉƯÉAiÀÄ 2¥Ál°UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ jAUÀ 6 UÁæA. »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 1,68000/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ AiÀÄvÀß :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¥Àæ«Ãt ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ CdÄð£À ¸ÁUÀgÀ ¸Á; UÀÄ©â PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢:18-09-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.