Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 19, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
  ರಾಯಚೂರಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ರಂಗಾರಡ್ಡಿ ವಯಾ 45 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕಾಪು ರಡ್ಡಿ   ಉ: ಸೆಂಟ್ರಂಗ್ ಕೆಲಸ ಈತನು ತನಗೆ ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದು,  ಈತನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇರುವದಿಲ್ಲಾ. ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯು ಸಹ ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನು ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಸದರಿಯವನು ದಿನಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಚಟದವನು ಇದ್ದು, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ-ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಬೀಳುತಿದ್ದು, ಮೇಲಾಗಿ ಅವನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡದೇ ನಿಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಸದರಿಯವನು ಕುಡಿದೋ ಅಥವಾ ಯಾವದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳಿ ನಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಳಲಿ                                ದಿನಾಂಕ 16-2-2015 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 17-2-2015 ರ ಮುಂಜಾನೆ 11-00 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವಿಯ ಬಾಜಿವಾಡದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು  ಅವನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಶ್ರೀ   ಟಿ. ಉರುಕುಂದಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ವಯಾ 40 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕಬ್ಬೇರ್ ಉ: ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಬಿ.ಅರ್.ಬಿ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಖಾದರಗುಂಡಾ ರಾಯಚೂರು. 9845188528 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÉÄðAzÀ  ಮಾನವಿ  ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ. ಆರ್ ನಂ 5/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿ: 23-01-2015 ರ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 18/2015 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ f. ¸ÀĨÁâgÁªÀ ZË¢æ vÀAzÉ gÁªÀi§æºÀä£ÀAzÀ gÁªï ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð ªÉÄ: ªÉAPÀl¸Á¬Ä DUÉÆæà EAqÀ¹Öç¸ï ¸Á: PÁPÀwÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« FvÀನು ಚೀಕಲಪರ್ವಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೆ: ವೆಂಕಟಸಾಯಿ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಿಲ್ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಮಿಲನಿಂದ ದಿನಾಂಕ 25-08-13, 25-09-13, 26-10-13ರ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಲಾರಿ ನಂ. 1) ಕೆಎ-36 ಎ-5575, 2) ಕೆಎ-01/519, 3) ಕೆಎ-16 ಬಿ-6785 ನೇದ್ದವುಗಳಲ್ಲಿ 395 ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಅ.ಕಿ.ರೂ. 16,32,785/-ಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಉದ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 1) ªÉÄ: ²ªÀ¸Á¬Ä PÁ¦üà ªÀPÀìð £ÀA.12 qÉÆÃgï £ÀA. 16, 12 £Éà PÁæ¸ï ¨ÉÃAzÉæ£ÀUÀgÀ PÀ¢gÉãÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
2) ²æà JA.J¯ï. D±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ ¥ÉÆæÃ¥ÉæÃlgï ªÉÄ: ²ªÀ¸Á¬Ä PÁ¦üà ªÀPÀìð £ÀA.12 qÉÆÃgï £ÀA. 16, 12 £Éà PÁæ¸ï ¨ÉÃAzÉæ£ÀUÀgÀPÀ¢gÉãÀºÀ½î¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.3) zÉêÀgÁd vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀÄå ±ÉnÖ gÉÊ¸ï ¨ÉÆæÃPÀgï ¸Á: ¸ÀÄAPÀzÀPÀmÉÖ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï gÉÆÃqï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
ರೂ. 8,00,000/- ಮತ್ತು ರೂ. 2,00,000/-ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂ: 62130041684 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಹಣ 8,32,785/-ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀಡದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 60/2015 ಕಲಂ 420 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
¢£ÁAPÀ:-19-02-2015 gÀAzÀÄ 12.30 ಪಿ.JAPÉÌ ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಹ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1) ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಬಸ್ಸಪ್ಪ ಗೂಡೂರು ವ: 41,  ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಾ: ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು 2) ಪಂಪಾಪತಿ ಬೇವಿನಾಳ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ್ (ಬುಕ್ಕಿ) ಆರೋಪಿತನು 1-00 ರೂ ಗೆ ರೂ 80-00 ರೂಯಂತೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ತುರುವಿಹಾಳ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ 388, 454, 681 ರವರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿಸಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ನೇದವನಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ 350/. ಮತ್ತು 1 ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ, 1 ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಾನು ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ನೇದವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ EzÀÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2015 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ºÁUÀÆ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2015 gÀAzÀÄ           38  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,100 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                      
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-02-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-02-2015

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ಫೇಬ್ರುವರಿ - 2014 ರಲ್ಲಿ ಬೊರವೆಲ್ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೊರವೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ದಿನಾಂಕ 17-02-2015 ರಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖೆರ್ಡಾ ಶಾಲೆಯ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ದಿನಾಂಕ 17-02-2015 ರಿಂದ 18-02-2015 ರ ಮದ್ಯಾರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೊರವೆಲ್ ಪೈಪು ಮತ್ತು ಬೊರವೆಲ್ ಮೊಟರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅ.ಕಿ 18,000/- ರಿಂದ 20,000/- ರೂ ಆಗಬಹುದೆಂದು ದಿನಾಂಕ 18-02-2015 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ನಾಗುರಾವ ಪಿ.ಬೆದ್ರೆ ಎಚ್.ಎಮ್ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖೇರ್ಡಾ gÀªÀgÀ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯ ಸಾgÁA ಮೇರೆಗೆ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2015, PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) ªÉÄÊ£ïì DåAqï «Ä¤gÀ¯ïì gÉUÀįɵÀ£ï D¥ï zɪÀ®¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ 1957 ºÁUÀÆ ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄ PÀ®A 13(Dgï) :-
¢£ÁAPÀ 18-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ ¥ÉÃzÉÝ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ eÉ.¹.©, MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ Qà £Á®ÄÌ d£À DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 1) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¨ÁªÀÅgÁªÀ ¨ÉÆøÉè ¸Á: aPÀ®ZÀAzÁ, 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ CA¨Áf ºÀ½îSÉqÉ ¸Á: zÁqÀV, 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁPÁ ¸Á: zÁqÀV, 4) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁPÁ ¸Á: zÁqÀV gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¥ÀA¥ÀºË¸À ºÀwÛgÀ £À¢AiÀÄ°è£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ eÉ.¹.©. £ÀA. PÉJ-39/2295 mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39 n-928, mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/4569 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/4569 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß F zÀÆj£ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2015, PÀ®A 435 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 18-02-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಕೂಡಲೆಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾರ ಸಾ: ಕದಲಾಬಾದ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಕದಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 ವಿಸ್ತಿರ್ನ 4 ಎಕ್ಕರೆ, 30 ಗುಂಟೆಯ ಮಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಜೆದಾರನಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿ ಕಬ್ಬು ಬೇಲೆ ಬೇಳೆದಿzÀÄÝ, ಸದರಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಆರೋಪಿ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ 18-02-2015 ರಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಜು ಹೊಲದವರಾದ ಶಾಲಿವಾನ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಲದ್ದೆ ಇವರು ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ಫೊನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಆನಂತರ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವgÀÄ ಬರುವªÀರೆಗೆ 3 ಎಕ್ಕರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೊಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಬರದಿದ್ದರೆ ಬಾಜು ಹೊಲದವರ ಕಬ್ಬು ಸಹ ಸುಟ್ಟು ಹೊಗುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತಿತ್ತು, ¸Àj ಆರೋಪಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹ ಲೈಟಿನ ಕಂಬದ ವೈರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬು ಬೆಲೆಯು ಸುಟ್ಟು ಹೊಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರದೆ ಕಾರಣ ಆಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಲಿಲ್ಲಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಿಯು ಪದೆ ಪದೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಕಂಬದ ಗೈ ಕಟ್ ಮಾಡುವದು ಹಾಗು ವೈರ್ ಕಮಾಡುವದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದ್ದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಸುಮಾರು 180 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೊಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ರೂ. 4,00,000/- ಮೊತ್ತದ ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆAzÀÄ ನೀಡಿದ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-02-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-02-2015

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÉêÀt¥Áà ¨ÉuÉÚ ¸Á: ZÀl£À½î gÀªÀgÀ UÀAqÀ gÉêÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ºÁ°£À ªÁå¥ÀgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ UÁzÀVAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ¼ÀÄ wjPÉÆArzÀÄÝ CzÉà aAvÉAiÀÄ°è UÀAqÀ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨É£É¸ÀºÀ GAmÁVzÀÄÝ, §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀqÉ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-02-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¨ÉuÉÚ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ²²ðgÀªÀgÀ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ¨Á¨Á £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É C°èUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀAqÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ PÀlÄÖªÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ, d£ÀUÁxÀ PÉƽ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ E§âgÀÄ E½¹zÀÄÝ CµÀÖgÀ°è CªÀgÀ H¹gÁl ¤AvÀÄ ºÉÆV wjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ wjPÉÆArzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ wjPÉÆArzÁÝgÉ F §UÉÎ vÀ£ÀßzÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2015, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ±ÉÃPÀ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÃPÀ ¸Á¨ÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-9013 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀzÀ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÁgÀ £ÀA. J¦-37/JJ-3969 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ±ÉÃPÀ ¸Á¨ÉÃgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ±ÉÃPÀ ¸Á¨ÉÃgÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported Crimes

Yadgir District Reported Crimes 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :- ದಿನಾಂಕ 18/02/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾಃ ತಿಪ್ಪನಳ್ಳಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆಇಂದು ದಿನಾಂಕ 18/02/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಈರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೇಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-33-ಕ್ಯೂ- 2297 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುವಾಗ ಹತ್ತಿಗೂಡುರ -ಸುರಪೂರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಈರಗೆಪ್ಪ ಈತನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ದೇವದುರ್ಗ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬುಲೇರೋ ಗೂಡ್ಸ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-28-ಬಿ-9381 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 38/2015 ಕಲಂ 279 304[ಎ] ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.