Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 16, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಿರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶೇಖರ @ ಶೇಖು ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಜಾದವ ಸಾ|| ಕೊರವಿ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ತಾಂಡ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ : 15-05-2012 ರಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆ.ಎ.32 ಟಿ 7060 61 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೊರವಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕೊತ್ಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಈತನು ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನಾನು  ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆವು, ನನಗೆ ಸಾದಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಶೇವು ತಂದೆ ಥಾವರು ರಾಠೋಡ ಈತನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸಗ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 18/2012 ಕಲಂ 279.337.338.304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಜಾರಾಮ ಬಂದಪಟ್ಟಿ ಸಾ:ಅಪ್ಪರ ಮಡ್ಡಿ ನಂ.1  ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕೀರ್ತಿ ಇವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 14-05-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೋವದಲ್ಲಿಯ ಎಣ್ಣೆಯು ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು, ಅವಳನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ  ದಿನಾಂಕ:16/05/2012 ರಂದು 3.25 ಎಎಂಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ನಂ: 6/2012 ಕಲಂ 174 ಸಿಅರಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ: 13.05.2012 gÀAzÀÄ PÀA§¼ÀwÛ UÁæªÀÄzÀ C£ÀAvÀ¸ÉãÁ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÊ®ªÀÄä FPÉUÉ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà, 55 ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀA§¼ÀwÛ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀtÚ CA§tÚ ªÀÄvÀÄÛ ±À©âÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ®Äè ºÉÆUÉzÁgÀ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:-15.05.2012 gÀAzÀÄ 1] «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, PÀA¨ÁgÀ 2] C£ÀAvÀ¸ÉãÁ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÁÚPÀA¨ÁgÀ3] FgÀªÀÄä UÀAqÀ C£ÀAvÀ¸ÉãÁ ¸Á: J®ègÀÆ PÀA§¼ÀwÛ EªÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ¸ÀtÚ CA§tÚ ªÀÄvÀÄÛ ±À©âÃgÀ £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå §åzÀÄ ¸ÀÄwÛUÉ , PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽùzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A: 504,323,324 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄrªÁ¼À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÁ§UÀqÀØ , ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 6 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ ¸ÀzÀå 1 ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ «±Á¯ÁQë 3 ªÀµÀð fêÀAvÀ EzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 2-3 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ ZÉ£ÁßV fêÀ£À ¸ÁV¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ C®èzÉà vÁ£ÀÄ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ ¨ÉÆøÀÄr gÀAqÉ CAvÁ dUÀ¼ÀªÁr EAzÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ vÁ£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä §AzÀÄ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½UÉ , vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà £Á£Éà ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:29/2012 PÀ®A:498(J) 504 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CAPÀ°ªÀÄoÀzÀ eÁvÉæUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ.14-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°è CAPÀ°ªÀÄoÀzÀ°è ªÀÄoÀzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ¥ÉÃgÀ® vÉÆÃlzÀ°è ©¢ÝgÀĪÁUÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà ¨sÀgÀªÀÄ£ÀUËqÀ ¹¦¹-214 ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ 15-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà, 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CgÀ¼ÀºÀ½î ºÁ:ªÀ: ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À eÉÆÃ¥ÀrUÉ ªÀÄvÀÄÛ £É®Äè ºÀÄ°è£À §t«UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À®Ä CzÀgÀ°èzÀÝ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, 2 aî eÉÆüÀ, 5 aî £É®Äè ºÀÄ°è£À §tªÉ F jÃw 46,000/- QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. F DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À fêÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 05/2012 WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¥ÉÆ°¸ï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 
 

¢£ÁAPÀ 15/05/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6.00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è N.¹ dÆeÁl DqÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV ¸Á§AiÀÄå FvÀ£ÀÄ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀizÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ N.¹ §gÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ N.¹ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt 1270=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj N¹. ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß zÉêÀvÀUÀ¯ï gÁªÀÄ°AUÀ¥ÀàUËqÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:54/2012 PÀ®AB 78[111] PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 


 


 

¢£ÁAPÀ:15/05/2012 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ±ÀgÀt¥Àà @ UÀ§ÆâgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄB55 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ¨ÁUÀ®ªÁqÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1080/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2012 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2012 gÀAzÀÄ 146 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 16-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16-05-2012

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A 279, 304 (J). L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ºÉªÀıÉnÖ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ qÉƼÉî PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ 38 J¥sï 502 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: «¼Á¸À¥ÀÆgï EªÀgÀÄ £ÀqɸÀäwÛzÀÝ §¹ì£À°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ §¹ì£À ¨ÁV® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬Ä ±É²PÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ ºÁj §¹ì£À ¨ÁV®¤AzÀ MªÉÄäÃ¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄ®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ JqÀ ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®VzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2012 PÀ®A 448, 341, 504, 506, 355, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ : 15/05/2012 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ U˹AiÀiÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀ°AiÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄĹèA ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA 1-7-199 ¹AUÁgÀ¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹.JªÀiï.¹ ªÀÄ£É £ÀA 2-1-227 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆæ »Ã£À PÉʸÀgÀ @ ±Á»Ã£À UÀAqÀ eÁ«ÃzÀ E£Àæß J®ègÀÄ ¸Á: £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À M¼ÀUÀqÉ ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁÁð¢ vÁ¬ÄUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÀÆmÉÖAiÀÄ°è  ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå  PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 15-05-2012 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á: qÁPÀļÀV  EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. °Ã¯ÁªÀw vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 22 «zÁåy𤠸ÀD: qÁPÀļÀV EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹UÀ°®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/5/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¤ªÀðwgÁªÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁw J¸ï¹  G: PÀÆ° ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ CªÀÄÈ¥Á° vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ PÁA§¼É EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/5/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ®Ä PÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ GzÀVÃgÀUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/05/2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀA§Ä°AUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÃqÀA EªÀgÀ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ fÃ¥À £ÀA PÉJ-32 JA.-6227 C.Q. 3,00,000/- gÀÆ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 11/05/2012 ªÀÄvÀÄÛ 12/05/2012 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/05/2012 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁfÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ : 23 ªÀµÀð ¸Á: C°¨ÁUÀ gÁªÀÅ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀA¢¤ ºÁ°£À CAUÀrAiÀÄ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É rªÉÊqÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÀĺÉÃAzÁæ ¦PÀ¥ï UÀÆqÀì £ÀA. PÉJ38/3518 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ oÉïÁ §ArUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ & §®PÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:15/5/12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉದನೂರ ಸೀಮೆಯ  ಸಂಜು ಉದನೂರ  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಆನಂದರಾವ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರ ಬಡಿಗೇರ ಸಾ|| ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ, ಭಿಮರಾಯ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ತಳವಾರ ಸಾ|| ಬಿದ್ದಪೂರ ಕಾಲೋನಿ , ಆದರ್ಶ ತಂದೆ ಮದನರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 4260 /- ರೂ, ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 152/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರಾಜು ತಂದೆ ಗೋಪಾಲ ಜಾಧವ ಸಾ: ಎಕಲೂರ ತಾಂಡಾ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ: ಬೀದರ ಹಾ:ವ: ಓಂ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ಲೋಕು ಜಾಧವ ಈತನು  ದೇವಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ  ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆಂದು  ಟಿ.ವಿ.ಎಸ. ಸ್ಟಾರ ಸಿಟಿ  ನಂಬರ ಕೆಎ 33 ಜೆ  508  ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು  ದೇವಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ  ಮರಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ: 15-05-12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಸೀಮೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಹತ್ತಿರ ಇಳುಕಲ್ಲನಲ್ಲಿ  ಹೊರಟಾಗ ಎದುರುನಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಬದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ  ರೋಡ ಬದಿಗೆ ಇರುವ ಗೂಟದ ಕಲ್ಲಿಗೆ  ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ, ಮೆಲಕಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 153/2012 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.