Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 9, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 09-12 12-2015 ರಂದು 09-00 am ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀgÀnÖ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-DqÀÄPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á-ªÀgÀlUÉÃgÁ Nt eÁ®ºÀ½î. ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 02-12-2015 ರಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ 1 ಆಡು 4 ಓತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದಂತೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುದುರಂಗಪ್ಪ ಸಾ-ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಇವನ 5 ಆಡುಗಳು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ 02/03-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 02-00 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಆಡುಗಳು ಮತ್ತು 4 ಓತುಗಳು ಎಲ್ಲಾವುಗಳ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 40,000 ಸಾವಿರ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.154/15 PÀ®A. 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 8/12/15 gÀAzÀÄ1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà eÁw PÀÄgÀħgÀÄ 20ªÀµÀð  G: «zÁåyð ¸Á:±ÁªÀAvÀUÀ¯ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 E-6552 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆî¢¤ß PÀqɬÄAzÀ ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄ ªÁUÀ ¹gÀªÁgÀ PÀ«vÁ¼À  ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÉÆî¢¤ß §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ïDgïn¹§¸ï £ÀA. PÉJ-36 J¥sï-988 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-36 J¥sï-988 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  ªÀÄ®èAiÀÄå£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà eÁw PÀÄgÀħgÀÄ    38 ªÀµÀð G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ  ¸Á: ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.248/15 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                  ¢£ÁAPÀ 8/12/15 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ/DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ PÀgÉæ¥Àà 30ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¸ÀzÀPÀ®UÀÄqÀØ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-35/ AiÀÄÄ-4910 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀA¢¯É¥Àà 45 ªÀµÀð    eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á:PÀ¸À£ÀzÉÆrØ, vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ  UÀ§ÆâgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀ§ÆâgÀÄ ªÉÄʯÁgÀ °AUÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ±Á» zÁ¨Á ¸À«ÄÃ¥À ¥ÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ ¹ÌÃqÁV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® mÉÆAPÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀĤUÉ ªÀÄÆV£À°è & Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀ zÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.155/15 PÀ®A 279, 337,304(J) L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ 7/12/15 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 2300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ J¦JA¹ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ/DgÉÆæ ZËgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÉÛãÀ¥Àà gÁgÁ« eÁw Qæ²ÑAiÀÄ£ï 27 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀjUÀgÀ Nt ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 Ef-9052 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ PÀ°èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, §®PÁ®Ä vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                  ದಿನಾಂಕ;-09/12/2015 ರಂದು ಮೃತ ಹುಲುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 25 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ಚಲುವಾದಿ,;-ಒಕ್ಕಲುತನ.                ಸಾ;-ಗೌಡನಭಾವಿ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು.FvÀ£À ಅಣ್ಣನಾದ  ಹುಲಗಪ್ಪ ಈತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಬೇನೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಲು ಸರರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಬಸವರಾಜ ಈತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೆ..36-ಈಡಿ-4902 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಮುಖಾಂತರ ನಾರಾಯಣನಗರ  ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಿಂದ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾರಾಯಣ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಮುದುಕಪ್ಪ ಬಾರಿಕೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಜಗಾರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊ0ಡು ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಜಗಧೀಶ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ್ ಕೆ..36-ಈಡಿ-4740 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಜಗಾರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊ0ಡು ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕರುಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜನಿಗೂ ಸಹ ತಲೆಗೆ,ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಜಗಧೀಶ ಈತನಿಗೂ ಸಹ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಗಾಯಾಳು ಹುಲುಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಇವರನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸಿರಗುಪ್ಪ ನಗರ ದಾಟುವಾಗ್ಗೆ  ಹುಲುಗಪ್ಪ ಈತನು ತನಗಾದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಈ ಅಪಘಾತ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಗಾರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ.ಸದರಿ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 184/2015.ಕಲಂ.279,337,304()ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ 7/12/15 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɬÄAzÀ 8/12/15 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ¹Ì °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ºÁqÀðªÉÃgï CAUÀrAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ£ÀÄß  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©aÑ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,50,000/- ªÀÄvÀÄÛ 57,000/- QªÀÄäwÛ£À ¸ÁåªÀĸÀAUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯï J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q. gÀÆ. 2,07,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¤AUÀgÉrØ vÀAzÉ UÀÄgÀ£ÀUËqÀ 28 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀĹÌ. vÁ; °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/15 PÀ®A 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2015 gÀAzÀÄ 63 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,500/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2015 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉ  §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gËrAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄAqÁ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀj¹ ¨sÀAiÀÄ©vÀUÉƽ¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 4.35 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2015 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉ  §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gËrAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄAqÁ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀj¹ ¨sÀAiÀÄ©vÀUÉƽ¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 05.05 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2015 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉ  §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gËrAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄAqÁ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀj¹ ¨sÀAiÀÄ©vÀUÉƽ¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6.00 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2015 PÀ®A 107 ¹Dgï ¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:08/12/2015 gÀAzÀÄ 9.00 JJªÀiï PÉÌ  C¥ÀgÁzÀ vÀqÉ ªÀiÁ¸ÁZÀgÀuÉ ¤«ÄvÀå ªÀÄvÀÄÛ  ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹. 405,122 EªÀgÉÆA¢UÉ  PÁ¼À¨É¼ÀUÀÄA¢, ªÀiÁzÁégÀ vÉÆgÀtw¥Àà   UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃn ¤Ãr £ÀAvÀgÀ £ÀAzÉ¥À°è UÁæªÀÄPÉÌ 5 ¦JªÀiï PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr £ÀAzÉ¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è£À ¥ÀgÀ¹Üw §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÀAzÉ¥À°è UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀÀ 1) ¸ÀtÚ ªÉÆUÀ®¥Àà @ ªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ §ÄUÀÎ¥ÀÎ ªÉÄvÀÄÌ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀ§ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà £ÁUÀ¥ÀàUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀ§ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà £ÁUÀ¥ÀàUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀ§ ¸Á|| J®ègÀÆ £ÀAzÉ¥À°è EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ F ªÉÆzÀ®Ä ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.53/2012 ªÀÄvÀÄÛ 87/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è gËr d£ÀgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzsÀå «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÛ ZÀÄ£ÀªÁuÉ ¤UÀ¢AiÀiÁVzÀÝjAzÀ DgÉƦvÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ 6 ¦JªÀÄ PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉƦvÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A 116(3) ¹Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è EAnjAiÀiÁªÀiï ¨ÁAqÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è  «£ÀAw.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2015 PÀ®A. 87 Pɦ DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 07/12/2015 gÀAzÀÄ 5 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ©ÃgÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ªÉAPÀlgÁdÄ ±Éqï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݧUÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ 5510=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2015 420 L¦¹ & 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ  :- 08/12/2015 gÀAzÀÄ 18:25 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÁªÀÄ£ÀlV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ ¦.J¸ï.L ºÉZï.¹-14, 08  ¦¹-262, 322, 293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 2080=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, JgÀqÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï   MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ £ËQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C:Q:100 , MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ £ËQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C:Q:100 d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2015 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:08/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ºÁUÀÄ vÁ®ÄPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ¤«ÄvÀå  ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ, UÁæªÀÄzÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ  w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¥ÀæwªÁ¢ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÀA§zÀ ªÀ||29 eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||²gÀªÁ¼À FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É FUÁUÀ¯Éà ¢£ÁAPÀ 24/11/2012 gÀAzÀÄ gËr ²Ãmï vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÁUÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ dgÀUÀzÀAvÉ  ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ±ÁAw ¥Á®£ÉUÁV ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2015 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:08/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ºÁUÀÄ vÁ®ÄPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ¤«ÄvÀå  ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÀÄgÀ¸ÀUÀÄAqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ, UÁæªÀÄzÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ  w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¥ÀæwªÁ¢ K¸ÀÄ«ÄvÀæ vÀAzÉ ¤AUÀtÚ £ÁnÃPÁgÀ ªÀ|| 45 eÁ|| ¥À.eÁw G||MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀÄgÀ¸ÀUÀÄAqÀV FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É FUÁUÀ¯Éà ¢£ÁAPÀ 03/09/2013 gÀAzÀÄ gËr ²Ãmï vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ºÀÄgÀ¸ÀUÀÄAqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÁUÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ dgÀUÀzÀAvÉ  ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ±ÁAw ¥Á®£ÉUÁV ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 353/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 08/12/2015 ರಂದು 04-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ರವಿ ಪಿಸಿ 45 ರವರೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕುರಿತು ಹೊರಟು  ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ (1)ತೆಜರಾಜ ತಂದೆ ಬಾಬು ರಾಠೋಡ ವಯಾ:32 ಸಾ: ಗಾಂದಿ ನಗರ ಯಾದಗರಿ 02) ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ದೆವಪ್ಪ ಗಡೆಸುಗೂರ  ವಯಾ:24 ಸಾ: ವಾಲ್ಮಿಖಿ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ 03) ಮುರ್ತಜಾ ತಂದೆ ಗುಲಾಮ್ ರಸೂಲ್ ಸಾ:ಶಾಂತಿ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ ಸದರಿಯವರ  ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು  ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ , ತಾಲ್ಲಾಕ ಪಂಚಾಯತ  ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಟೆ ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಹಾಗೂ  ಸದರಿಯರ ಮೇಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿ ಅವರು ರೌಡಿ ಶೀಟರಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಡಕುಂಡು ಮಾಡುವ  ಸಂಬವ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 353/2015 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 352/2015 PÀ®A 457,380 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11-00 J,JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ  ²æà £ÁUÀgÁd UËqÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚUËqÀ ªÀiÁ£À¸ÀUÀ®è ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð eÁ; E®UÉÃgÀ G; ªÁå¥ÁgÀ  ªÀÄvÀÄÛ ªÉʨsÀ« »AzÀÄ ¸ÉêÁ ¸À«Äw UËgÀªÁCzÀåPÀëgÀÄ ¸Á; ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ CUÀ¹ AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 08/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¹æà ªÀÄÄPÁA©PÉ zÉëAiÀÄ zÀ±Àð£ÀPÉÌ  ²æà ¢Ã°¥À PÀĪÀiÁgÀ §AqÉïɪÁ® EªÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁVÃ®Ä Qð PÉÆÃAr ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ  ºÁUÀÄ QlQAiÀÄ eÁ° ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CªÀÄvÁ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥ÀæPÁ±À¥ÀAZÁå¢AiÀÄ E§âgÀÄPÉÆr ªÀÄÄPÁA©PÉ zÉëAiÀÄ UÀÄrUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®  Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÀgÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ QlQ d° ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV UÀÄrAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV  UÀÄrAiÀÄ°ènÖzÀ JA¦è¥ÁAiÀÄgÀ EgÀ°¯Áè EzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ°è  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®ÄPÉÆAr  ªÀÄvÀÄÛ QlQ  eÁ° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÀÄrAiÀÄ°ènÖzÀÝ JA¦è¥ÁAiÀÄgÀ J,¹,J6J¸ï.n. r¯ÉPÀì PÀA¥À¤ÃAiÀÄ zÀÄ C,Q, 4000/- gÉÆ QªÀÄäwÛ£ÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ  FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ PÉÆqÁ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ²æà zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ°è a®ègÉ ºÀtzÀ ºÀÄAr PÀ¼ÀîvÀ£À DVgÀÄvÀÛzÉ
 PÁgÀt ²æà ªÀÄÄPÁA©PÉ zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ°ènÖzÀ JA¦è¥ÁAiÀÄgÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆPÀÛ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 352/2015 PÀ®A 457.380 L¦,¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 354/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 08/12/2015 ರಂದು 04-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ರವಿ ಪಿಸಿ 45 ರವರೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದಾಗ ನಗರ ಸಭೆ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿ (1) ರಮೆಶ ತಂದೆ  ಗಿರೆಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಮನಿ ವಯಾ:33 ಸಾ: ಬೊವಿವಾಡ ಯಾದಗರಿ 02) ಶಿವರಾಮ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ  ವಯಾ:49 ಸಾ: ಸದರ ದರವಾಜ ಯಾದಗಿರಿ 03) ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯನ ಗೌಡ ಸಾ:ಶಾಂತಿ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ 04) ವಿನೊದ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಶಿರಗೊಳ ವಯಾ;40 ಸಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ 05) ಮಹ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್ ತಂದೆ ನಜೀರೆ ಸಾ: ಆಸರಮೊಹಲ್ಲಾ ಯಾದಗಿರಿ 06)ಮಹ್ಮದ್ ಜಾವೇದ್ ತಂದೆ ಹಬೀದ್ ಸಾ: ಕಸಬವಾಡಿ ಯಾದಗಿರಿ 07) ಮುಷರುಫ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದಲ್ ಅಜೀಜ್ ಸಾ: ಮುಸ್ಲೀಂಪುರ ಯಾದಗಿರಿ  ಸದರಿಯವರ  ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು  ನಗರ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು  ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ , ತಾಲ್ಲಾಕ ಪಂಚಾಯತ  ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಹಾಗೂ  ಸದರಿಯರ ಮೇಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿ ಅವರು ರೌಡಿ ಶೀಟರಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಡಕುಂಡು ಮಾಡುವ  ಸಂಬವ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 354/2015 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 278/2015 PÀ®A 107, 151 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀPÀð£À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ¤UÉ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ®Që UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà EªÀ¼À eÉÆÃvÉUÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÆ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄPÁÌV DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 279/2015 PÀ®A 107, ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀªÁV UÁæªÀÄzÀ°è D ¥ÀPÀë F ¥ÀPÀë CAvÁ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀ«zÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èqÀ®Ä DvÀ£À «gÀÄzsÀ FUÁUÀ¯Éà 2011 £Éà ¸Á°£À°è gËr ²Ãl vÉUÉ¢zÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀĸÀÆvÀæªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®° UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄPÁÌV PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 280/2015 PÀ®A 107, ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀªÁV UÁæªÀÄzÀ°è D ¥ÀPÀë F ¥ÀPÀë CAvÁ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀ«zÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èqÀ®Ä DvÀ£À «gÀÄzsÀ FUÁUÀ¯Éà 2011 £Éà ¸Á°£À°è gËr ²Ãl vÉUÉ¢zÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀĸÀÆvÀæªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®° UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄPÁÌV PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-12-2015 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-12-2015

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2015, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-12-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀÄgÀħSÉüÀV, ¸ÀzÀå: UÀÄA¥Á »AzÀÄUÀqÉ PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ JQÖªÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ- 38/PÉ-1707 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß CAUÀr¬ÄAzÀ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¹ªÉÄAl ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÉÆÃgÀ£À½î¢AzÀ ªÁAiÀiÁ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl zÉêÀ zÉêÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀZÁÑ jAUÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÀĺÁgÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è §»zÉð±ÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÉ C¥ÀjavÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® zÀÆgÀzÀ°è ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÁå¥ÀgÀ PÀÆå oÉÊgÉ, vÀĪÀiÁgÁ ¨Á¥ÀPÁ SÉÃvÀ ºÉÊPÁå CAvÀ CAzÀÄ vÉgÉ eɧ ªÉÄà PÁå ºÉÊ §ºÁgÀ ¤PÁ® CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAn£À eÉ©£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 22,500/- gÀÆ. ºÁUÀÆ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 22 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl C.Q 35,000/- gÀÆ. PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ 3 d£ÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¥sÀÄ®è ±Àlð ºÁUÀÆ ¥ÁåAl zsÀj¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É zÁr EzÀÄÝ E£ÀÄß E§âgÀ°è E§âgÀÄ n-±Àlð ºÁUÀÄ ¥ÁåAl zsÀj¹zÀÝgÀÄ, CªÀgÀÄ »AzÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CªÀgÀÄ CAzÁdÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµð ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 310/2015, PÀ®A 392 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 08-12-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗುಲಾಬಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗರಾವ ಬಾಬಡೆ ವಯ: 65 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠ, ಸಾ: ಕಾರವಾನ ಮರಾಠ ಬಸ್ತಿ ದರಬಾರ ಮೈಸಮ್ಮಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈದ್ರಾಬಾದ (ತೆಲಂಗಾಣ) ರವರು ಮತ್ತು ರವರ ತಮ್ಮನಾದ ವಿನೋದರಾವ ತಾಂಡೆಕರ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಗೀತಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಇಂದುಬಾಯಿ, ತಮ್ಮ ವಿನೋದರಾವನ ಅಳಿಯ ಮುಕೇಶ, ತಮ್ಮನ ಮಾವ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಮಗ ಅವಿನಾಶ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ದೇವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ತರಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಖರಿದಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಭಾಗದ ದ್ವಾರದ ಎದುರಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಲದ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎದುರುನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಕುಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕುಳಿತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವರೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತವನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 4 ತೋಲಿ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ ಸರ ಅ.ಕಿ 88,000/- ರೂ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವರೆ ತೋಲೆ ಬಂಗಾರದ ತಾರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಅ.ಕಿ 33,000/- ರೂ. ನೇದನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಿನ ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಹೋದರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2015, PÀ®A 279, 283, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 08-12-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಪುಣೆಕೆರ, ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರವರು ಚಪ್ಪಲಗಳನ್ನು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೂರಿಸ್ಟ ಲಾಜ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಂ-459 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಾ.ಹೆ ನಂ. 09 ರ ಮುಖಾಂತರ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಜೀಪನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1  ಖಾಸಿಂಸಾಬ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಖುರೇಷಿ, ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಈತನು ಇತರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ತಡೋಳಾ ದಾಟಿದ ನಂತರ ರಾಜೇಶ್ವರ ತಡೋಳಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-56/0531 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ.  2 ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಹನದ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಮಂಜಾಗೃತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಇತನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡದೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಲಾರಿಯ ಬಲಗಡೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಜೀಪ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಟವೇರಾ ಕಾರ ನಂ. ಎಪಿ-09-ಎಝೆಡ್‌-7860 ನೇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಮುಂಗೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕೈ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ, ಎಡ ಮೊಣಕೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಪ್ಪಾ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾವಾಗಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಕಿಣಗಿನೋರ ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ತಡೋಳಾ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಕು.ಶೃತಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಘಾಣಿಗ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಇ ನೌಕರಿ, ಸಾ: ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ, ಸದ್ಯ: ರಾಜೇಶ್ವರ ಇವರ  ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಘಾಂಗರೆ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯ, ಸಾ: ರಾಜೇಶ್ವರ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಎದೆಗೆ, ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಅನುರತ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಧಾಂಡಗೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಭೀಮನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗೂ ಸಹ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-11-2015 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨É¼ÀPÉÃj ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ JQÖªÁ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-4164 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 30-11-2015 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè., ¸ÀzÀj ºÉÆAqÁ JQÖªÁ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-4164 C.Q 45,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀiÁqÀ® 2011, ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.E.4.eÉ.¹.448.eÉ.©.8503317, EAf£À £ÀA. eÉ.¹.44.E.1614002 EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
©ÃzÀgÀ£À ºÀ¼ÀîzÀPÉÃjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀÀ gÀªÀgÀ ¨sÀÆ«Ä EgÀÄvÀÛzÉ, F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èAiÉÄà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÁd¥Àà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÀÆgÉ, vÁ¬Ä ¨sÁVgÀw ¨Á¬Ä EgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄPÀð® ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: aPÀ¥ÉÃl EªÀj§âgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ MlÄÖ 4 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ, 3 JªÉÄä PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 DPÀ¼ÀÄ PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà PÀlÄÖvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 05-12-2015 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¸ÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖzÀ JªÉÄäUÀ¼À°è 2 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ 04-12-2015 gÀAzÀÄ 2 JªÉÄäUÀ¼À PÉÆgÀ¼À°è PÀnÖzÀ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ PÉÆAiÀÄÄÝ C°èAiÉÄà ©¸Ár gÁwæ CAzÁdÄ 1.30 jAzÀ 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, MAzÀÄ JªÉÄäAiÀÄ ¨É¯É 25,000/- gÀÆ. E£ÉÆßAzÀÄ JªÉÄäAiÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄÄ 22,000/- gÀÆ. MlÄÖ 47,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj JªÉÄäUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ 1) ®ZÁÑ, 2) PÁ¼Áå, 3) ¸ÀAeÁå, 4) ªÉÊeÁå J®ègÀÄ ¸Á: UÀÄAdnÖ xÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ NqÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀAUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ CªÀjUÉ F PÀqÉ KPÉ §A¢¢ÝÃj CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.