Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 6, 2014

Gulbarga District Police Crimes.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl :

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 06/06/2014 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß  01. 45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ qÉÆAUÀgÀUÁA UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ OPÀ ºÀwÛgÀ  M§â CAUÀ«PÀ® ªÀåQÛAiÀiÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÁdÄ vÀAzÉ ¯Á®¹AUÀ eÁzsÀªÀ ¸Á- PÁ¼ÀªÀÄAzsÀgÀV UÀÄwÛ vÁAqÁ vÁ®ÆPÀ, f¯Áè UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ UÀÄ®§UÁðzÀ r¹L© WÀlPÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr F WÀlPÀzÀ ¥sÀæ¨sÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æÃ. AiÀÄÄ.±ÀgÀt¥Àà. ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ.zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ J.J¸ï.L ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄlPÁ aÃn, ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4100/- gÀÆ¥Á¬Ä, d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯Á¬Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 03-06-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿ  ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ದಿ.ಶಂಕರ  ವಯಾ 32 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಚಲುವಾದಿ  ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಧಿನ್ನಿ gÀªÀgÀÄ  ಮತ್ತು ಮಗಳು ಜ್ಯೊತಿ  ಕೂಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ssಸಂಡಾಸಿಗೆಂದು  ಊರಿನ ಕುರ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ಜಾಲಿಯ ಮೇರೆಲ್ಲಿ  ºÉÆÃದಾಗ  ಪೀರ್ಯಾದಿದಾರರು  ಮತ್ತು  ಮಗಳು ಜ್ಯೋತಿ ಸಲ್ಪ ದೂರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಊರಿನ ರಸ್ತೆಕಡೆಯಿಂದ  ಒಂದು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ  ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಕಿದ್ದು , ಧಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ   ಚಂದ್ರು ತಂದೆ ದಿ.ಈರೇಶ 19 ವರ್ಷ ಈತನು  ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯಿನ್ನು  ಕೈಯಿಂದ  ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು  ಎತ್ತಿ  ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನೆಡಸುವವನು ಮಾರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ‘’ನಿಲ್ಲಿರಿ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಚಿರಾಡಿದರು  ಅವರು  ಹಾಗೆಯೆ ಕುರ್ಡಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ºÉÆÃಗಿದ್ದು   ಆಗ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದು  ಕೂಡಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು  ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು , ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ  ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು  ಹುಡುಕಾಡುಲು ಸಿಗಲಾರದ ಕಾರಣ ತಡವಾಗಿ  ಬಂದು ದೂರು ನಿಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 96/2014 ಕಲಂ 366(ಎ) ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ 
J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:28-05-2014 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAzÀ°ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ²æà CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀA¢¯É¥Àà, 35ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÀA¢°ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ DgÉÆæ £ÀA 1 )    w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀtÚ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ E°èAiÀiÁPÉ ªÀÄÆvÀæªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ E¯Éè¯Áè ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ wgÀÄUÁqÁÛgÁ zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀåªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ  J¯Éà ¨ÁåqÀgï ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà UÉÆÃqÉUÉ J°è ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊAiÀÄÄåzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ eÁw JwÛAiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛAiÀiÁ ¹ÃzÁ  ªÀiÁvÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ G½zÀ 5 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  J®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA 4 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, zËdð£ÀåªÉ¸ÀV eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ,PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 92/2014 PÀ®A: 143,147,323,324,504, s¸À»vÀ 149  L¦¹ PÁAiÉÄÝ. ºÁUÀÆ 3 (1) (X) J¸ï¹/ J¹Ö PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2014 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-06-2014

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-06-2014

 

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2014 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉõÁä¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀ¼À¥À½î ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ¸À vÉUÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è£À PÀ¸À vÉUÉzÀÄ C®°è÷PÀÆ¦à ºÁQ PÀƦàºÁQzÀ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß UÀAqÀ JwÛ ºÁQ MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÀÆ¦à ªÀiÁr CzÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÁUÀ PÀƦàAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ºÁªÀÅ UÀAqÀ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà vÁ¼À¥À½î ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, gÀªÀgÀ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ PÀaÑzÁUÀ UÀAqÀ MªÉÄä¯É aÃjzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è C°èAzÀ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ºÁªÀÅ Nr ºÉÆìÄvÀÄ, £ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ZÉ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV OµÀzsÀ ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ E¯Ád ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀ °TÃvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzsÀ¥Áà WÉÆÃqÀªÁr ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÉÆÃlzÀ°è ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 04-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ vÉÆÃlzÀ ¸ÉrØ£À°è gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÀÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 0700 UÀAmÉUÉ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ vÀUÀqÀzÀ ¸ÉrØ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÀAvÉ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄUÀ£ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄ®VPÉÆArgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÉÆnÖ UÀAlÄ vÀUÀqÀzÀ ¸ÉrØ£À ªÉÄÃ¯É EqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ PÀgÉAl ºÀwÛvÀÄ, DUÀ ªÀÄUÀ£À PÀqÉ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ £ÉÆgÉ §gÀÄwÛvÀÄÛ, ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 04-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ vÀUÀqÀzÀ ¸ÉrØ£À°è ªÀÄ®V CAzÁdÄ 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ ¸ÉrؤAzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É UÁ½¬ÄAzÀ ¸À«ð¸ï ªÉÊgï PÀmÁÖV vÀUÀqÀzÀ°è PÀgÉAl E½zÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀ£À §®UÉÊ vÉÆÃgÀ ¨ÉgÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAl ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ gÀªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÉñÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ JA.f.J¸ï.J¸ï PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ¦üÃ®Ø ªÀiÁå£À CAvÁ PÉî¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£Á®Ä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ MAzÉÆAzÀÄ ¸À® ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄPÉÌ E½zÀÄ PÁ®ßqÀÄUɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 05-06-2014 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ ºÀuÁ¢¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¹zÁæªÀÄ ¥ÀmÉß gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛÃgÀ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉ vÀgÀºÀzÀ zÀÆgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2014, PÀ®A 498(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ @ ¸ÀwõÀ zÉøÀªÀÄÄR ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©), ¸ÀzÀå: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ¢£ÁAPÀ 03-05-2013 gÀAzÀÄ vÀÀªÀÄä PÀÄ® ¥ÀzÀÝw ¥ÀæPÁgÀ OgÁzÀ vÁ®ÄQ£À £ÁUÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ @ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄR gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3 wAUÀ¼À MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©ÃzÀj£À £Ë¨ÁzÀzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÊ E®è ¤£Àß ºÀAvÀªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ, ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛ £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAV ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƼÀî®Ä ºÉý §A¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ @ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÉøÀªÀÄÄR, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©), ¸ÀzÀå: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À DzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ gÀªÀgÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ gÀAr E°è KµÀÄÖ ¢ªÀ¸À EgÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃUÀ ¸Á¬Ä gÀAr vÁ£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ DUÁUÀ vÀÀ£Àß vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 04-06/-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K gÀAr ¤Ã£ÀUÉ PÉÆ®ÄèvÉÛÃ£É CAvÀ PÀÄwÛUÉ MvÀÛ®Ä §AzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÁ¬Ä, vÀªÀÄä gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà, NuÉAiÀÄ dUÀ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀÄvÁgÀ, PÀªÀįÁPÀgÀ ¸ÀÄvÁgÀ, ºÀįÉïÁè gÀlPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-06-2014 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ®PÀÌ¥Áà.© CVß ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°èAiÀÄ ¸Á¬Ä xÉÃlgï ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 2) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¨ÁZÀ¥À½î ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÄ 01 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ §gÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn §gɹPÉƽî CAvÀ PÀÆUÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1) 920/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ., 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ºÁåAqï ¸Émï UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀjAzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2014 gÀAzÀÄ ¤lÆÖgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¹zÁgÀAiÀÄ §¼ÀÆVð ¦.J¸ï.L.  zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀgÁªÀ ¸ÁªÀ¼É, 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ¤lÆÖgÀ(©) EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ PÀÆV PÀÆV d£ÁPÀµÀðuÉ ªÀiÁr d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è MªÉÄä¯É zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À CAUÀ dqÀw ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ 1 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃn, 1 PÁ§ð£À PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ® C.Q. 500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 820/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 1320/- gÀÆ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2014, PÀ®A 32 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2014 gÀAzÀÄ ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ gÁd¥Áà E¼ÀUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¦..J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨ÉãÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁd¥Áà E¼ÀUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAvÀgÁªÀÄ E¼ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: E¼ÀUÉÃgÀ, ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½ aî ªÀÄvÀÄÛ PÁl£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ©½ aî ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁl£À ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ©½ aîzÀ°è 90 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî MlÄÖ 139 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 3356.85 ªÀÄvÀÄÛ PÁl£ÀzÀ°èzÀÝ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀÄî MlÄÖ 48 N.n «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 2717.28 »ÃUÉ J®èªÀÅUÀ¼À MlÖ C.Q 6074.13 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆ®î¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2014 gÀAzÀÄ «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ J¸ÁÌgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹, ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¯ÁªÀtå ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä£À AiÀĪÀiÁºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-01/EeÉ-2357 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ªÀiÁUÀðªÁV ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MAzÀÄ ©æqÀÓ£À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ eÁ¨Á ¸Á: ªÀÄAUÀ®V EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À PÉüÀUÉ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¯ÁªÀtå EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÁUÀÄ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀiÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ, vÀªÀÄä ªÀÄzsÀÄPÀgÀ EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, PÀÆqÀ¯É vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹುಡುಗ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ : 05-06-2014 ರಂದು ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ತಂ ರೇವಣಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾ|| ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ : 31/05/14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಶಿವಾನಂದನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡಿ ಶರ್ಟ ಪ್ಯಾಂಟ ದರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಶಿವಾನಂದನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.  ದಿನಾಂಕ 31-05-2014 ರಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗ ಶಿವಾನಂದನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಲ್ಲಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂಧ ಮಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ:05/06/2014 ರಂದು ಕುಮಾರಿ ವಿಶಾಲಕ್ಷೀ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಬೇಲೂರ(ಕೆ) ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 20-05-2014 ರಂದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪಿ. ಪಾಟೀಲ ಹಾಗು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಾದ ಪ್ರೀಯಾ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಜೀವಣಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಫ್ಯಾಶನ ಮೋ.ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ:32, ಎಲ್:5395 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋ.ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡಗಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇವಳಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋ.ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಇವಬಲಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು. ಬಲಗಡೆ ತಲೆಗೆ, ಬಲಗಡೆ ಬೆನ್ನಿಗೆಹಾಗು ಬಲಗೈಗೆ, ಬಲಗಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು. ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಮಲಾಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಪಿ.ಡಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ, ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ದಿ;20-05-14 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಕೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೂರು ನೀಡಲು ತಡವಾಗಿದ್ದು. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಮೋ.ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ:32,ಎಲ್:5395 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಲಿಂಬಾಜಿ ತಂ. ಸೀತು ರಾಠೋಡ ಸಾ: ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 05-06-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನ್ನ ಮಗ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ರಾದಾಕೃಷ್ಣನ ಶಾಲೆಯ ಶೀಕ್ಷಕರಾದ ರವಿ ದಾನೆನ್ನನವರ ಇಬ್ಬರೊ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಸುರೇಶ ರಾಠೋಡ ರವರ ಹೊಟೇಲ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ರವಿ ಇಬ್ಬರು ಸದರಿ ಹೊಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹೊಟೇಲ ಗೊಡೆಗೆ ಬಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಅಂಟಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಂಜಯ ತಂದೆ ಧಾಮಲು ಚವ್ಹಾಣನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬಯ್ಯುತ್ತಾ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ ಕಲ್ಸತೀರಿ, ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರಿ ಎಂದು ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾವ ನಾನು ಸಂಜಯನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕ ಬೈಯುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯನು ನನಗೆ ಸಹ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬಯ್ಯುತ್ತಾ ವಿನಾಃಕಾರಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಸಂಜಯ ಚವ್ಹಾಣ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ಸನೀಲ ಚವ್ಹಾಣ ಇಬ್ಬರೊ ಬಂದು ಸಂಜಯನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೋಡೆದನು, ಮತ್ತು ಸುನೀಲನು ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಈ ಸೂಳೆ ಮಗನಿಗೆ ಇವತ್ತ ಕಲಾಸ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ವಿನೋದ ರಾಠೋಡ, ರವಿ ದಾನ್ನೆನವರ, ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ ರಾಠೊಡ ವರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ವಿನಾಃಕಾರಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬಯ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಆಪಾದಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.