Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 29, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29/06/2009
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/09 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧ ¸Á§ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ zÁqÀÎ ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð G- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-¤uÁð UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV gÀªÀgÀ CAvÀå QæAiÉÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¤uÁð¢AzÀ §¹ìUÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ DmÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d£ÀvÁ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃqÀ zÁn DmÉÆà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯Áj £ÀA DgïeÉ-19/fJ-4664 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ VjzsÁgÀ¯Á® vÀAzÉ ¥ÀÆ£ÁgÁªÀÄ ¸Á- zÀzÀ¤AiÀiÁ ¨sÀAiÀįÁ ¸ÉÃgÀUÀæºÀ eÉÆÃzsÀ¥ÀÄgÀ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ JqÀ vÀ¯ÉUÉ, §®PÀtÄÚ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ:-¢£ÁAPÀ 28/06/2009 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ vÀªÀÄä PÁé°¸À £ÀA J.¦-12/f.E-9666 £ÉzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå 38 ªÀµÀð ¸Á// zÉêÀÄ®UÀÆqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æäªÁ¸À 3) ¨Á® ¸ÀA¢Ã¥À 4) «dAiÀÄ ®Qëöä 5) ªÀÄÄgÀĽ J®ègÀÆ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ zÉêÀgÀ zÀgÀıÀ£À PÀÄjvÀÄ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀļÀÄeÁgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æÃeï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁé°Ã¸ÀUÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ £ÀA§gÀ UÉÆwÛgÀªÀÅ¢¯Áè. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ : -
¢£ÁAPÀ; 26-06-09 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L C°Ã¸Á§ (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj n.r.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è M§â ªÉÊQÛ zÀÄUÁð zsÁ¨sÁ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É w½zÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr zÀÄUÁð zsÁ¨Á ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀiÁ ªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ- 60 ªÀµÀð ¸Á; «oÀ®£ÀUÀgÀ ¨ÉüÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå zÀÄUÁð zsÁ¨sÁ n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 650 JªÀÄ.J®. QAUÀ¦ü±ÀgÀ ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 8 C.Q-640 ªÀÄvÀÄÛ 650 JªÀÄ.J® zÀ £ÁPÀ Ol MlÄÖ 15 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q-1200, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 220=00 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 27/06/2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà G¥ÁàgÀ 28 ªÀµÀð ¥Á£À qÀ¨Áâ CAUÀr ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆæ ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ dlUÉÆAqÁ 35 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ 38 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/06/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ºÀĨÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ü ²æà gÁd PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀdªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ vÁ-ºÀĨÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âjUÀÆ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ , ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÁAiÀĪÀiÁä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ `` K ¨sÉƸÀrPÉ EzÀÄ gÉÆÃqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV dUÀ¼ÀªÁqÀÄ'' JAzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EzÀÄ UÀAqÀ-ºÉAqÀwAiÀÄ dUÀ¼À ¤ÃªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃV JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ `` KzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ gÀArªÀÄUÀ£É'' JAzÀªÀ£É C°è ©¢ÝzÀ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É F PÁ®PÉÌ £ÀgÀ¸À¥Áà£À ºÉAqÀw ¸ÁAiÀĪÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »ÃrzÀÄ ºÉÆÃqɬÄj CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ CAUÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀt¥ÀwUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 427, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ C¥ÀàuÉ ¸Á:vÉÆUÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆÃl®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1730 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀzÀÄ EzÉ UÁè¸À PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä UÁè¸À PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃl®zÀ°èzÀÝ ZÁPÀ¯ÉÃl qÀ¨Áâ ©¸Ár J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ UÁè¸À PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ E°è ºÉÆÃl® ºÉÃUÉ £ÀqɸÀÄwÛ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÉÃPÉ ªÀÄzsÀå §gÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2330 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ±ÉnÖ ¸Á;gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-06-2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄÆäj£À gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥Ánî EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ J°è EzÁÝ£É CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ£À «gÀÄzÀÝ GZÁÑ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÉëëAiÀiÁzÀ ¨Á°PÀ EªÀ¼À UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤÃvÁ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ gÀtf ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÁÝgÉ CªÀj§âgÀÆ J°è EzÁÝgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ 3) §¸ÀªÀgÁd ªÉÊfãÁxÀ ¥Ánî 4) GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ 5) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀAd£Á¼É PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤«Ää§gÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÉÝêÉ. ¤ªÀÄUÉ ºÁUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ. ¤«Ää§âgÀ UÀAqÀzÉÃjUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀºÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ¥sÁà, «zÁåªÀiÁ£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà gÀªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¸À¢jAiÀĪÀjUÉ w½ ºÉý PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 504, 324, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28-06-09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À E§âgÀÆ vÀAzÉ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ D¹Û ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÁWÀªÀiÁgÉ eÁ:UÉÆAzÀ½ ¸Á: ªÀÄÄzÀ© vÁ: §ªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÁWÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 70 eÁ: UÉÆAzÀ½ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© vÁ: ¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

E¹àÃmï zÁ½ 03 d£ÀgÀ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:28.06.09gÀAzÀÄ 1630UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄƪÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.3,520/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.190/09 PÀ®A 87Pɦ CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

J¹J¸ïCgï ªÉÊAiÀÄgïUÀ¼ÉÆA¢UÉ 3 ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgÀÄUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:25.06.09gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À UÀuÉñÀ N§¼ÀgÉrØgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀÝ ¥ÀA¥À¸Émï Cgï Cgï 1)ºÉZï PÉ L ¦-34, 2)ºÉZï PÉ L ¦-37, 1)ºÉZï PÉ L ¦-48UÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 PÀA§UÀ¼ÀªÀgÉUÉ J¼ÉzÀ J¯ïn 3 ¥sÉøï-4 J¹J¸ïCgï ªÉÊAiÀÄgïUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ C.Q.gÀÆ.48,300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ºÀĸÉãÀ ¨ÁµÁ ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®£Á ±ÁSÉ UÁæ«ÄÃt-2 eɸÁÌA ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.06.09gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.178/09 PÀ®A 379L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ:27/06/98 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æÃ.ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà AiÀÄqÁæ«ÄgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÀzÀ°è EnÖzÀÝ 1)§AUÁgÀzÀ Q« ¨ÉAqÉÆð 5 UÁæA C.Q. gÀÆ. 7000/-, 2)§AUÁgÀzÀ Q« ªÀÄnè, 4 UÁæA C.Q.gÀÆ. 7000/-, 3)§AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀgÀ 10 UÁæA C.Q. gÀÆ. 14000/-, 4) MAzÀÄ ¨É½î PÀ¼À¸À, 5) JgÀqÀÄ ¨É½î ¸ÀªÉÄà 6) JgÀqÀÄ ¨É½î ¥ÉèÃmï, 7) JgÀqÀÄ ¨É½î UÁè¸À, 8) JgÀqÀÄ ¨É½î PÀÄAPÀĪÀÄ ¨ÉrØ, 9) MAzÀÄ ¨É½î vÀA©UÉ, J¯Áè ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 2 PÉ.f C.Q. gÀÆ. 40,000/- 10) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3500/- »ÃUÉ MlÄÖ 71,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 28-06-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ :²æÃ. ±ÀAPÀgÀ vÀA/ xÁªÀgÀÄ£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ZÁªÀÄ£Á¼À ªÀÄrØ vÁAqÁ ºÁUÀÆ gÉÃRÄ vÀA/ ±ÁAvÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ZÁªÀÄ£Á¼À ªÀÄrØ vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ «ZÁgÀzÀ°è F ªÉÆÃzÀ®Ä dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-09 gÀAzÀÄ gÉÃRÄ vÀA/ ±ÁAvÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ£À PÉÆý ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ£À ºÉÆ®zÀ°è §AzÁUÀ PÉÆýUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝPÉÌ gÉÃPÀÄ vÀA. ±ÁAvÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ E£ÀÄß 25 d£ÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §rUÉ, dA¨É, PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009, PÀ®A 498 [J], 304 [©] ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉà qÀAPÀtPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw CAiÀÄåªÀÄä ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄ£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár gÀÆ. 10 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ CzsÀð vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆlÄÖ 2008 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄRªÁV EzÀݼÀÄ, D£ÀAvÀgÀzÀ°è CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ QjQjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ, DUÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ©ÃUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ KPÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ«j, £ÁªÀÅ FUÁUÀ¯Éà ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÉÝêÉ. £ÁªÀÅ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QjQjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀzÉà EzÀÝgÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀÅzÁV ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÁV ºÁUÀÆ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ QjQj ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QjQjAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-06-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ UÀzÉÝUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀA¢nÖzÀÝ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ, ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QjQj ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QjQjAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÉÝãÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà CªÀ¼ÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÁæAgÀA©¹zÀÄÝ, ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀzÀ PÉlÖ ªÁ¸À£ÉAiÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÁ £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ zÉÆqÀØ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¹Ã£À¥Àà£À fæ£À°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ qÁPÀÖgï ¨Á§ÄgÁªï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, C°è qÁPÀÖgï E®èzÀ PÁgÀt ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ qÁPÀÖgï E®èzÀÝjAzÁV ¥ÀÄ£ÀB UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2009, PÀ®A. 87 PÉ.¦.DåPÀÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-06-2009 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¯Á» PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀnÖUÉ CqÉØ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.eÉ. ±À²zsÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ¸ÀåAiÀÄzï ªÀÄvÀÄðeÁ vÀA¢ ¸ÀåAiÀÄzï ªÀĺÀªÀÄzï ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: JgÉÖ¯ï ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï ¸Á; E¯Á» PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw. 2) ¸ÉÊAiÀÄzï ±Á«ÄÃzï vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð,eÁ: ªÀÄĹèA, G: mÁ.mÁ. EArPÁªÀÄzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. 3) zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA,G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. 4) ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ eÁ¥Àgï ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð,eÁ: ªÀÄĹèA,G: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÀ¤ðZÀgÀìzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: GvÀÆÛgÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. 5) eÁQÃgï vÀAzÉ C£ÀégÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: E¯Á»PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ (01) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1620-00. (03) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ mÁªÉ¯ï zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ.