Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 19, 2010

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 18.01.2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄlªÀiÁj-gÁeÉÆýî gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄlªÀiÁj ¹ÃªÀiÁzÀ°èAiÀÄ vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÆqïì CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöå£ÀvÀ¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 26/6772 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ £ÁUÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ D£ÀAzÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ D£ÀAzÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆglÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ D£ÀAzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 18.01.2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ£ÀäAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ²æà £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÁådå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°èzÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ¥ÀgÀªÁV vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÁQë ºÉýzÀÝÀgÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 18.01.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÁAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr,PÉʬÄAzÀ,ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¤gÀvÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢.18-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï ¨ÁzÀµÁ §mÉÖ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÀA¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀÄå ªÀÄoÀ, ¸Á||D®ÆgÀ, ºÁ||ªÀ||«Ä®£ÀZËPï UÀÄ®§UÁð JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸ï.L ²æÃ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ ¦.J¸ï.L gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ.1000/-, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C||Q||gÀÆ.500/- d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ, d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éZÀPÀæ PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ¸ÀAUÀ¥Àà ¥Ánî, ¸Á|| PÁ¼Éà ¯ÉÃOl, ªÀĺÁ®Qëöä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r-100 r®Pïì, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 ºÉZï 1405 C||Q|| 15,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄ®§UÁð ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÉgÉAiÀÄ £ÀÆå UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ ¤°è¹ UÁqÀð£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«±Áé¸À zÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà Ct«ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ°ÃAUÀ¥Áà zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ¸Á:§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢.12-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ±ÀºÁ¨ÁzsÀ ¥ÀlÖtzÀ gÀªÀiÁ£À zÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æà UÀÄgÀÄ zÁ® EAqÀ¹Öç¸ï £À°è ¯Áj £ÀA:PÉ.J-26/7239 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸Á¢üÃPÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥Á±À ¥ÀmÉî ©gÁzÁgÀ F±ÀégÀ mÁæ£Àì¥ÉÆlð ªÀiÁ°PÀ ¸Á: UÀÄ®âUÁð ºÁUÀÆ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¯Áj £ÀA:PÉ.J.26/7239 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: UÀzÀUÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ²æà UÀÄgÀÄ zÁ® EAqÀ¹Öçeï£À 100 aî vÉÆUÀj ¨Áå½ C.Q. 3,20,000=00 CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ azÁ£ÀAzÀ mÁæ£Àì¥ÉÆl𠲪ÀªÉÆUÀÎPÉÌ ºÉÆÃV qÉïÉêÀj ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÉà zÀÆgÀ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «±ÀéWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/10 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀAiÀÄå ±Á¹ÛçªÀÄoÀ ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå ±Á¹ÛçªÀÄoÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ qÉPÉÆÃgÉlgï ±Á«ÄAiÀiÁ£ï PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 18-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á«ÄAiÀiÁ£ï ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ£ÀºÀ½îUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ PÉ.E.©. D¦Ã¸ï ºÀwÛgÀ C¥sÀWÁvÀªÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è DvÀ¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. DvÀ£À ºÀuÉUÉ vÀÄnUÉ, §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ±ÀAPÀæAiÀÄå EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-25/JPïì-206 ¸ÁÖgï ¹n EzÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹ÌqÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ¤Ã®¥Àà ºÉZÀ.¹. 91 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ°VqÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉêÀÇgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. EvÀ¤UÉ DgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 2] ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 3] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 4] ²ªÀ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà »gÉêÀĤ. 5] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà »gÉêÀĤ. 6] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà »gÉêÀĤ J®ègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¨ÉêÀÇgÀ »AzÉ PÁgÀt PÀlÖ¯ÉÃUÀ¼À°è ªÉʱÀªÀÄå ¨ÉüɢzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-01-2010 ªÀÄzÁåºÀß 01-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®ègÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ ºÉÆV ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ DvÀ£À PÁPÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÀ §rUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢UÉ §qÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.