Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 19, 2013

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
:: ªÀÄlPÁ/ UÁåA©èAUï,dÆeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

              gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ/ UÁåA©èAUï, dÆeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è F PɼÀPÀAqÀ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ï ¸ÀASÉåUÀ½UÉ £ÉÃgÀªÁV ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è  ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
          ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆ£ï ¸ÀASÉå UË¥ÀåªÁV EqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÀÄlPÁ/ UÁåA©èAUï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß  ¸À»¸ÀĪÀ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÁªÀiÁfPÀ ¦üqÀÄUÀ£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁPÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ PÉÆÃjzÉ.
1] ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  :-              : 9480803801
2] ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ:-        : 9480803802
3] ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ:-       : 9480803820
4] ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  :-           : 9480803822
5] ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ :-         : 9480803821
  ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀÄä @ «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà, 28ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ [§tfUÀ], ¸Á:¨É£ÀPÀ£Á¼À, vÁ:PÀĵÀÖV, ºÁ:ªÀ: ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄÄ §Ä¢Þ¨sÀæªÀÄuÉ DVzÀÝPÉÌ vÉÆÃj¹PÉÆArzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt vÀ£ÀߣÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è, vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÀ E®è, vÀ£Àß ¨Á¼Éé ºÁ¼Á¬ÄvÀÄ CAvÁ aAw¹ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ:17/12/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-10UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀĹÌAiÀÄ ªÉÄãï PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¤Ãj£À°è fV¢zÀÄÝ, G¹gÀÄUÀnÖ, ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ±ÀªÀªÀÅ ¤Ãj£À°è vÉîÄvÁÛ PÀ«vÁ¼À ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁªÁå¦ÛAiÀÄ eÉÆüÀzÀgÁ²PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ 66£Éà G¥ÀPÁ®ÄªÉAiÀÄ ZÉÊ£ï £ÀA:143, ¦.M.£ÀA:7gÀ ºÀwÛgÀ CA§tÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á:dAUÀªÀÄgÀºÀ½î EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è vÉð §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ CPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, PÁgÀt vÁªÀÅ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 19/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ;-18/12/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RaÃvÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-15 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÉßúÁ ¥ÀAPÀÑgÀ ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ 31 ªÀµÀð,eÁ;-ªÀÄĹèA.G:-¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀr,   ¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬĸÀ®Ä ªÉÆèÉÊ°UÉ ªÉÄøÀeï ªÀiÁrj CAvÁ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉý §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ  1-ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉ¢zÀÝ aÃn, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1255/-ºÁUÀÄ 1-¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 1-¸É®PÁ£À ªÉÆèÉÊ¯ï ¹QÌzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2013. PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ¢£ÁAPÀ 18-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¹.JªÀiï.¹ JzÀÄjUÉ CA©PÁ ªÉÊ£ïì ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ºÀĸÉãï¨ÁµÁ vÀAzÉ C§Äݯï¸Á¨ï ,ªÀAiÀÄ:44ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G:¥Á£ï±Á¥ï , ¸Á: PÉÆÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ&¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.3365/-, ªÀÄlPÁ aÃn , MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ. 1000/- gÀÆ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ , DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß M¦à¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.260/2013 PÀ®A.78 (3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.
                eÁ°ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄäzÉë UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è D£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 24 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÁ°ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 750-00, N/¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà CªÀ£À «ZÁgÀuɬÄAzÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 eÁ: F½UÉÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dA¨sÀÄ£ÁxÀ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ §ÄQÌAiÀiÁVzÀÄÝ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ±Á«ÄïÁV dÆeÁl £ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.12.2013 gÀAzÀÄ  112 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-12-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-12-2013

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄ讥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.J¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÀhÄgÀuÉÆÃf gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ºÉÆ® ¸ÀªÉà £ÀA 273 £ÉÃzÀgÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PɸÀ® ªÀiÁqÀ®Ä £ËPÀj EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-12-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¸ÀvÁégÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ïJ¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä EzÀÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 273 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄ CAvÁ w½¹ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 19-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 273 £ÉÃzÀgÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆVzÁUÀ vÀ£Àß JqÀ PÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ PÀ¯ÁªÀw, vÀAV ¸ÀÄzsÁgÁuÉ, ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà gÀªÀjUÉ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀµÀ×gÀ°èAiÉÄà ¢£ÁAPÀ 19-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 294/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ zÉÆArgÁªÀÄ ¨ÉÆgÁ¼É ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀ Hj£À ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ, ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ, gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À C²é£À ªÀÄÄzÁ¼É, ªÀÄPÀÆìzÀ UÁåAUÀªÁ¯É EªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÀ¼À°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ QgÁt CAUÀrUÀ¼À°è£À MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,000/- ªÀÄvÀÄÛ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À C.Q 700/- »ÃUÉ MlÄÖ 7,700/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ f¯Á¤ ªÉÆwªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ËV UÁæªÀÄ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁeÁ «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ f¯Á¤ ¸Á§ ¸Á: ¨ÁªÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÀÆAqÁ ¥sÁå±À£À £ÀA. PÉJ-32/Dgï-2003 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÀäzÀ dªÀiÁ®¤UÉ PÀÆr¹PÀÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ dlUÉÆAqÀ ¸Á: zÉÃUÀ®ªÀÄr, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¹.r 100 J¸ï.J¸ï. £ÀA. PÉJ-32/eÉ-2180 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀiÁmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁuÁ gÀ¸ÉÛ JzÁè¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §½ EªÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÉ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÆ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ºÀÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :          
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ : ದಿನಾಂಕ : 18-12-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 06-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಸಾಹೇಬರು ರವರು ಒಂದು ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ 10 ಜನ ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ,  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು, ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು  ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 18-12-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 05-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಳೆ ಲೇಔಟ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 10 ಜನರು ದೊಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಟೇಟ ಎಲೇಗಳ ಸಹಾದಿಂದ ಪಟಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಅಂತಾ ಇಸ್ಟೇಟ ಜೂಜಾಟ ಅಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 12270/- ರೂ. ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಟೇಟ ಎಲೇಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ವಾಡಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 18-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸಾ: ಹಲಕಟ್ಟಾ ಇತನು ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-33 ಜೆ-1742 ನೆದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅದೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಲಚಮಯ್ಯಾ ವಡ್ಡರ ಇತನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಡಿಗೆ ಬರುವ ಸಲೂವಾಗಿ ಹಲಕಟ್ಟಾದ ಊರಲ್ಲಿಯ ಸಿಸಿ ರೊಡ ಮೂಲಕ ಹೊರಟು ಮುಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗಡಕರ ಇವರ ಪರ್ಶಿ ಪಾಲೀಶ ಮಶೀನ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ಅಲಕ್ಷತದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಗುವದರ ಬದಲಾಗಿ ರೊಡ ದಾಟಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಾಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಇತನು ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-25 ಇ,ಎಚ್-5440 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಆತನ ಮೊಟರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರು ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ನಂತರ ಎದ್ದು ತಮಗೆ ಆದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ನೊಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಹಲಕಟ್ಟಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-32 ಬಿ-2368 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ರೊಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮೂವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಟರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೌನೇಶ ಶರಣಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬರಿಗು ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ಮೈಕೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಟ್ಯಾಂಕರ ಲಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೊಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 18-12-2013  ರಂದು  1-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಡೊಣುರ, ನಂ. 168, ತಿಲಕ ನಗರ ಕುಸನೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಓಲ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ ದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕಾರ ನಂ. ಕೆ.ಎ 01 ಎಮ್.ಡಿ 0227 ನೇದ್ದನ್ನು ಸರಾಫ ಬಜಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಬಲಗಾಲಿನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ : 18-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ  ರಾತ್ರಿ 09:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಿಲತ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿಯ ಎಸ್.ಆರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮೆಹೇಂದ್ರಾ ಪಿ.ಕಪ್ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ-32 ಬಿ-1419 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅನದೀಕೃತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಮೇಲೆ ವಿತರಣೆ ಆಗುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಾಗರಗಾ ಕ್ರಾಸನಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೇಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಬಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ 09:15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿ ವಾಹನ ಬಂದದ್ದು ಸಗಡ ಇದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜರನಾದ ಪಿ.ಸಿ-1061,218 ಇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೋದಿ ಸಾ:ಚೆನ್ನವೀರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಿದೆನೆಂದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು 15 ದಿವಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮೇಲೆ ವಿತರಣೆ ಆಗುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ತಂದೆ ಗುಲಾಮ ರಸೂಲ ಶೇಖ ಸಾ:ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ವಗೈರೇ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅದೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಕ್ಕಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಹಾ ಹಣಮಂತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನುಡಿದು ಮುಂದುವರೆದು ತಾನು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಆಗುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನೆಹರು ಗಂಜದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗೇಶ ಟ್ರೆಡಿಂಗ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಡತ ದುಕಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಖರೀದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಯ್ದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ಇಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ವಗೈರೇ ತಿಳಿಸಿದನು.ಸದರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಭಕ್ಷ ಶೇಖ ಇವರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ. ಪಿ.ಕಪ್. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 600 ಖಾಲಿ ಚೀಲಗಳು (ಭಾರದಾನ) ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 6 ½ ಕ್ವೀಟಲ್ (50 ಕೆ.ಜಿಯ 13 ಚೀಲಗಳು) ವಾಹನ ಸಮೇತ ಮುಂದಿನ ಪುರಾವೆ ಗೊಸ್ಕರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.