Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 19, 2013

Raichur District Reported Crimes

            ªÀiÁ¸ÀƪÀiï @ UÉÆÃgÉ ªÀiÁ¸ÀƪÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C¥sÀ¸Àgï C° 36 ªÀµÀðUÀ eÁw: ªÀÄĹèA. G; £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ  U/S 3 OF PREVENTION  OF DANGEROUS ACTIVITIES OF BOOT LEGGERS DRUG OFFENDERS, GAMBLERS, GOONDAS, IMMORAL TRAFFIC OFFENDERS AND SLUM  GRABBERS ACT-1985  gÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
        ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®SÉÃAzÀæ UËqÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ, ªÀ:48ªÀµÀð, eÁ: °AUÁ¬ÄvÀ, ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ, vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, f¯Áè: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1963 PÀ®A: 55 gÀ£ÀéAiÀÄ UÀr ¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.
          ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÉƽ, ªÀ:45ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, ¸Á: dwÛ¯ÉÊ£ï ºÀnÖ PÁåA¥ï, FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1963 PÀ®A: 55 gÀ£ÀéAiÀÄ UÀr ¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

::gÁAiÀÄZÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÁåAvÀ ¥ÉưøÀjAzÀ Që¥Àæ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ 57 d£À ªÀÄlPÁ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ/ ªÀÄlPÁ §ÄQÌ d£ÀgÀ §AzsÀ£À::
                 PÀ¼ÉzÀÄ 2 wAUÀ¼À ¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀiÁzÁåAvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ £Àqɹ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ
ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è 6 ¥ÀæPÀgÀt 9 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,08,140/-,  
°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è 4 ¥ÀæPÀgÀt 4d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10.740/-, 
ªÀĹ̠ oÁuÉAiÀÄ°è 2 ¥ÀæPÀgÀt 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,920/-,   
ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  oÁuÉAiÀÄ°è 3 ¥ÀæPÀgÀt 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,500/-, 
UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è 3 ¥ÀæPÀgÀt 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6,295/-,  
zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è 1 ¥ÀæPÀgÀt 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8,880/-,  
¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  oÁuÉAiÀÄ°è 2 ¥ÀæPÀgÀt 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,855/-,  
vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è 4 ¥ÀæPÀgÀt 9 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,450/-,  
§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è 3 ¥ÀæPÀgÀt 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,899/-,  
¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è 2 ¥ÀæPÀgÀt 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2080/-,  
ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è 1 ¥ÀæPÀgÀt 2 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,595/-,  
PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è 1 ¥ÀæPÀgÀt 2 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 460/-,
 ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è 2 ¥ÀæPÀgÀt 2 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,130/-,  
            »ÃUÉ MlÄÖ 34 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ 57 d£À ªÀÄlPÁ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀÄ/ªÀÄlPÁ §ÄQÌ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ  ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt   gÀÆ. 1,68,944  /- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                              :B WÉÆÃgÀ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ BB

            ¢£ÁAPÀ 02.05.2013 jAzÀ 06.05.2013 gÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ dªÁjUÀ°èAiÀÄ ¤ªÁ¹ ²æà gÁªÀiï ¥ÀvÀAUÉ vÀAzÉ ªÉAPÉÆçgÁªï ¥ÀvÀAUÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dgÀÄVzÀ PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 1) §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ®PÀëöät, 20 ªÀµÀð, eÁB PÀ¨ÉâÃgï, PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ.£ÀA 4-7-33/2 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2013 PÀ®A: 454, 457, 380 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è   PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÁ£ÉÉà ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ°£À ¥ÉÊQ £ÀUÀzÀÄ 7,00,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ 3,00,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ CAzÁdÄ 100 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ªÀiË®å 10,00,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀQUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀzÀj ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ vÀAqÀzÀ°è ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¦J¸ïL(C«) £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ©üêÀÄtÚ U˸ï¥ÁµÀ, §ÆzÉ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, gÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀ F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²æà JA.J£ï £ÁUÀgÁeï f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ²æà C±ÉÆÃPÀ ¸ÀzÀ®V ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ²æà JA. ¥ÁµÀ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆArzÀÄÝ F ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ±ÁèX¹zÁÝgÉ.

                      ¢£ÁAPÀ;-18/11/2013 gÀAzÀÄ  23-30 UÀAmÉUÉ ¸ÁUÀgÀ PÁåA¦¤AzÀ UËqÀ£À¨Á« PÁåA¦UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ,PÀAqÀÄ zÀ½ ªÀiÁr »rAiÀĮĠ 1).CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ 32 ªÀµÀð,eÁ:-°AUÁAiÀÄvÀ.                          2).ºÉƼÉAiÀÄ¥ÀàvÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 40 ªÀµÀð,eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ.  3).CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¨ÉÊ®UÀÄAl 28 ªÀµÀð.eÁ;-ºÀjd£À,  4).FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 40 ªÀµÀð.eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ,   5).PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà »gÉêÀĤ 40 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á:-¸ÁUÀgÀ PÁåA¥ï. vÁ:-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2300/-gÀÆ¥Á¬Ä,ºÁUÀÄ 52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄDzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2013. PÀ®A.87.PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ  C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ: 18/11/2013 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.36 n.¹.248 £ÉÃzÀÝÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁw ªÀiÁ¢UÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ¨É¼ÀV£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgïzÀ »A§¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉÊmï & gÉÃrAiÀÄA ºÁPÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝjAzÀ, ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36, J¸ï.: 5332 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwvÀAzɧ¸ÀªÀgÁd¥Àà,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ30ªÀµÀð,ªÉÆÃmÁgÀĸÉÊPÀ¯ï£ÀA:PÉ.J.36,J¸ï.5332ZÁ®PÀ,¸Á:ªÀÄÄzÀÝ£ÀUÀÄrØ, ¥ÉÆ:RgÁ§¢¤ß, vÁ: ªÀiÁ£À«  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà mÁæPÀÖgï mÁæ°UÉ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ®¥Àà, UËqÀgÀ, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀÀ, 18ªÀµÀð, ¦AiÀÄĹ ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ «zÁåyð,¸Á:¨É½îUÀ£ÀÆgÀÄ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 146/2013 PÀ®A; 279.338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
 

           gÁZÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 20 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß §Ä¢Ý¤ßUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©qÀ®Ä §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 1-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ºÀ½îºÉƸÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §Ä¢Ý¤ß¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÁ¥Á¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2013 PÀ®A: ªÀÄ£ÀÄóAiÀÄ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿ.18-11-2013ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ ತಂದೆ ಆದೆಪ್ಪ ವಯ-18ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು,    ಉ:ಹೊಲಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಮಾಡಗಿರಿ FPÉAiÀÄÄ ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀರು ತರಬೇಕೆಂದು  ಶಿವಾಜೀ ತಂದೆ ಮುದುಕಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಮಡಿವಾಳ, ವಯ-25ವರ್ಷ,     ಉ: ಮೊಬೈಲ ಪೋನ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಮಾಡಗಿರಿ FvÀ£À ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಆಕೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಾಸಿನವರೆಗೆ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಅಂದಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀಡಿದ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  UÀÄ£Éß £ÀA: 192/2013 ಕಲಂ:   354, 323, 342. 506 .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ;17-6-2010 ರಂದು   ಧಾರ್ಮಿಕ  ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ ²æÃzÉë UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ gÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ;21 G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;UÀÄqÀÄzÀ£Á¼À vÁ;°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁ/ªÀ AiÀÄÄ, ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï FPÉAiÀÄÄ CªÀÄgÉñÀ gÀUÉÃj £ÉÆA¢UÉ ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ವರದಕ್ಷಣೆ 2 ತೊಲೆ  ಬಂಗಾರ  ಆಭಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ 45 ಸಾವಿರ  ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಮನೆ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಮದುವೆಯಾಗಿ  ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುದಿಲ್ಲ.ಆರೋಪಿನೇದ್ದವನು ಇನ್ನೂಳಿದ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಸರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 1 ಲಕ್ಷ  ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ   ಮಾನಸಿಕ  ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರದೇ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ  ಹಂತಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು   ಎಳೆದಾಡಿ ಅವಚ್ಚ ಬೈದು ವರದಕ್ಷಿಣ  ತರದೇ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಜಗಳ  ತೆಗೆದು  ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2013 PÀ®A; 498(J), 323.504,506, L¦¹ & 3, 4 r.¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.11.2013 gÀAzÀÄ  64 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ದೇಸಾಯಿ   ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ 34 ಭಗವತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 18-11-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಜಲಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಮಲಗಿದ್ದು  ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೊಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಾಡ  ತೆಗೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲಮಾರ ತೆರೆದು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು  76,000/- ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಗದು ಹಣ ವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ  ಮಡಿವಾಳ ಸಾ|| ಸಿರಸಿ (ಎ) ತಾ|| ಜೀ|| ಬೀದರ ರವರು ದಿನಾಂಕ, 18.11.2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 06.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಪಟಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಇವತತ್ಉ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು  ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾವ ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೂ 2-3 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ ನಾವು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ತಂಧೆ ಭಿಮಶಾ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅವರೋಂದಿಗೆ ಮಾತಾನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೆನು ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿ, ಮಾವನಾದ ಸುಭಾಸ ,ಅತ್ತೆಯಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಭಾವ –ಮೈದುನನಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಾಲ್ಕುಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ  ಏ ರಂಡಿ ಸೂಳಿ ಮಗನೇ ಇನ್ನೂ 2-3 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-11-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 19-11-2013

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 130/2013, ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-
¢£ÁAPÀ 18-11-2013 gÀAzÀÄ ಫಿಯಾಱದಿ CfÃd«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¨ÉÆÃgÁ¼É ¸Á: ¨ÉÆÃvÀV ಇವರು ತನ್ನ vÁ¬Ä C±Áæ© E§âgÀÄ ಕೂrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £ÉúÀgÀÄ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¨ÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ ©æÃd ºÀwÛºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ  ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-6631 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀನಾ ಆರೋಪಿ gÁdgÀrØ vÀAzÉ eÉÊzÉêÀgÁªÀ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ಇತ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ಸೈPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Mಮ್ಮೇ¯É rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ vÁ¬ÄAiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀmÁ¬ÄUÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ºÉýÃPÉAiÀÄ ಮೇರೆಗೆ ¥ÀæPÀgÀt zÁRಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 253/2013, ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
¢£ÁAPÀ 17-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁPÉñÀ vÀAzÉ eÉÆÃVgÁªÀÄ §ºÀÄvÉ, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ಇವರು ªÀÄvÀÄÛ ಇವರ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¨sÀAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ MAzÀÄ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/5096 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl UÀÄA¥Á jAUï gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæî §APï ºÀwÛgÀ ಸದರಿ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಆmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ CmÉÆÃjPÁë ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 105/2013, ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 18-11-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ n.Dgï gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಇವರಿಗೆ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) fêÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà zsÉÆé ªÀ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÁgÀrØ, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ, 2) Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ UÀgÀÆqÀPÀgï ªÀ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀ, 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: CµÀÆÖgÀ, 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ªÀ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀ, 4) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ªÀ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀ, 5) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ ªÀ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ©ÃzÀgÀ gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃj ºÀt ¥ÀtPÉÌ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 780/-gÀÆ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄÃರೆಗೆ ¥ÀæPÀgÀt zÁRಲಿಸಿPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   

zsÀ£ÀÆßgÀ ಪೊಲೀಸ್ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 256/2013, ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 18-11-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕರುಣಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ನೀಲಶೇಟ್ಟೆ, ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಮದರಗಾಂವ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ಇವರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತವರು ಗ್ರಾಮವಾದ ನೇಳಗಿಯಿಂದ ನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಾದ ಮದರಗಾಂವಗೆ ಹೋಗಲು ನ್ನ ತಂದೆ ನಿರಂಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ರಂಜೇರೆ, ವಯ: 48 ವರ್ಷ, ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-39/4310 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗುವಾಗ ಸದರಿ ಆಟೋವಿನ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ®QëöäÃt ¹AUÉ, ¸Á: £ÉüÀV ಇತನು ಸದರಿ ಆಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಳಜೀತನದಿಂದ ನೇಳಗಿ-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಶಿವಾರದ ನರೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೆಕ್ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ತಂದೆ ¤gÀAd¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà gÀAeÉÃgÉ, ವಯ: 48 ªÀµÀð, ಜಾತಿ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÉüÀV, vÁ: ¨sÁ°Ì ಇವರು ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದಕ್ಕೆ ಅವರ ಎಡಕಿವಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾರಿ ಒಳಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಆಟೋ ಅಲ್ಲಿಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

   

Gulbarga District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜುಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 18-11-2013 ರಂದು 15-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಟವಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ರಮಾ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹಾರ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ರಮಾ 2ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ತಡೋಳಿ 3ರವಿ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಬೆಂಕಿ 4. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸುಭಾಶ ತಡೋಳಿ 5.. ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಪುಂಡಲೀಕ ಉಪ್ಪಾರ 6.ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಕಾಸು ಚವ್ಹಾಣ 7. ರವಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಜಮಾದಾರ 8. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ ರಮಾ 9. ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ಹುಡಗಿ 10.. ತುಕರಾಮ ತಂದೆ ಚಂದ್ರು ಚವ್ಹಾಣ 11. ರವಿ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ರಮಾ 12. ಅನೀಲ ತಂದೆ ಮಾನಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಃ ಎಲ್ಲರು ಪಟವಾದ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಂಆಡಿ ಸದರಿಯವರಿಂದ  24,450-00 ರೂ. ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು. ನಂತರ ಜಪ್ತ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ 12 ಜನ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಟಾಣೆಎ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ.ರಾಮಣ್ಣಾಗೌಡ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ಧಂಗಾಪೂರ ತಾ:ಆಳಂದ.ಇವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಬಾಬು ತಂದೆ ಲಕ್ಕು ಮಾಂಗ ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: KA:32 EA:2988 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧಂಗಾಪೂರದಿಂದ-ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 18-11-2013 ರಂದು 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ KEB ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಸೀಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಗಾಮಾ ವಾಹನ ನಂ:MH:45 F-428 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ:KA:32 EA:2988 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ವಾಹನ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ನನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಬಾಬು ಮಾಂಗ ರವರಿಗೆ ಬಲಕಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲ ಕೇಳಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.