Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 11, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 11-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-07-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁZÀuÁÚ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¥Ánî ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀ ºÀ½î ²ªÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀ½î zsÁ¨Á ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÀ©â£À vÉÆÃlzÀ°è zÁ½ £Àqɹ 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®Ä 180 JA.J¯ï. AiÀÄļÀî C.Q. 1500/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/09 PÀ®A 341, 504, 323, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/09 gÀAzÀÄ 0945 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ²¯Á UÀAqÀ ¸ÀgÉñÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¹ÃªÉÄAl CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ UÀÄgÀuÁÚ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/09 PÀ®A 323, 504, 341 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ªÀÄ®UÉ ªÀAiÀÄ 18 gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£À PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÁgÉ¥Áà ZË¥ÀqÉ ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. JPÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506(2) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà ZÉ®ªÁ ¸Á: ¨Á¼ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ DgÉÆægÁzsÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è §ºÀ¼À ºÀıÁj ªÀiÁqÀÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10.07.09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ gÀfAiÀiÁ© ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ »Ã£Á PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀÄAUÀ®Æj¤AzÀ gÁeÉñÀégÀzÀ «.J¸ï.J¸ï.J¸ï.J£ï. ¨ÁåAQ£À DªÀgÀtzÀ°è ºÀÄ®Äè QüÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ »Ã£Á QgÁuÁ CAUÀrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ »Ã£ÁUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »Ã£Á½UÉ vÀ¯ÉUÉ, PÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 10-07-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ.²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀ 50 eÁåw PÀÄgÀħ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw dlUÉÆAqÀ ªÉÆÃgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ¨ÁdÄ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Áà 2] UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Áà 3] CA§uÁÚ vÀAzÉ ©ÃZÀ¥Áà 4] ©ÃZÀ¥Áà vÀAzÉ CA¨ÁUÉÆÃAqÀ J®ègÀÄ ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DtÚ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2009 PÀ®A 279,337 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ: 10/07/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÄñɥÁà vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀÄ«Ä ºÀwÛgÀ CªÀÄÈvÀ UËqÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁj¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ-§UÀzÀ® gÉÆÃqÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ §½ gÉÆÃqÀ zÁlÄwgÀĪÁUÀ §UÀzÀ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀÆeÁ mÁæªÉ¯ïì £ÀA. PÉ.J/39/4263 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ügÁå¢UÉ JqÀPÁ®Ä , §®PÁ®Ä »ªÀÄärUÉ vÀgÀazÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: D¹Û «ªÁzÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ, gÀÆ:50,000/- £ÀµÀÖ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ C£ÀégïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà 50 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà, UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸Á: C£Àégï ºÁ:ªÀ: £ÀªÀ®PÀ¯ï, vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀ ªÀÄzsÀå D¹Û ºÀAaPÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅzÁV zÉêÀzÀÄUÀð £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 09.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÁAiÀĪÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà, UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀgÀÄ vÁAiÀĪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃlð, PÀZÉÃj wgÀÄUÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§rªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ¸Á¬Ä¹zÀgÉ ¤ªÉÄä¯Áè D¹Û £ÀªÀÄUÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ fêÀ¨ÉjPÉ ºÁQ, gÁwæ vÁAiÀĪÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ 3.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQºÀaÑzÀÄÝ ¨ÉAQAiÀÄ d¼ÀPÉÌ JZÀÑgÀUÉÆAqÀ vÁAiÀĪÀÄä¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà, UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà E§âgÀÆ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÀ¥ÀàgÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAw ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁV®Ä ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:50,000/-£ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ vÁAiÀĪÀÄä ¢£ÁAPÀ: 10.07.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå:60/2009 PÀ®A:323,436, 504,506 ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ¥ÀævÉåÃPÀ WÀl£É, E§âgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ U˸ï£ÀUÀgÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¥ÁUÀÄAl¥Àà vÀAzÉ dA§AiÀÄå 70 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 6-7 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.07.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ wªÀiÁägÀrØ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¸ÀASÉå: 13/2009 PÀ®A:174zÀA.¥Àæ.¸ÀA.CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, «gÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀĵÁj®èzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:07.07.2009 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:09.07.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÁAwªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ CªÀ£À ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä E§âgÀÆ PÀÆr, PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:10.07.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¥ÀzÁäªÀw PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¸ÀASÉå: 06/2009 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 10-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀĪÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¥ÀPÀÌzÀ MAzÀÄ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉøÁ¬Ä, ¸Á: PÉøÀgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 750-00 ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ ¹zÁæªÀÄ @ ¹zÁæªÀĸÁé«Ä ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.     

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 102/09 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹

¢£ÁAPÀ: 10-07-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAV gÀfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA ªÀ: 9 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ zÀªÀSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¸À®Ä PÁgÀlV J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ZÀ£Àß«ÃgÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ/ ¸ÉÊ £ÀA: PÉ,J-37/ PÀÆå-1833 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ CªÀgÀ£ÀÄß PÉqÀ« vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©¢ØzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAVUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃ/¸ÉÊ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd dPÀÌAr EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÉÄÊPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 09/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdļÁ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ LzÀÄ wAUÀ¼À EAzÉ PÉÆãÀ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ azÁ£ÀAzÀ F¼ÀUÉÃgï FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ UÁ½ ±ÀPÀ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 10-07-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ UÁ½ ±ÀPÀ EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀA¥ï¸Émï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀwÛUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/09 PÀ®A 457, 380, 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ 09-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÆègÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÀÄj EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj 2] §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀiÁzÀgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr¹zÁÝgÉ, EzÀ®èzÉà JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÆègÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ ¢£À gÁwæ £ÁlPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÉÖÃf£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁåUÉÃj, ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¸ÉÖÃf£À°è §gÀ°PÉÌ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ, ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆr §r ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

©üà UÀÄr ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 10/7/09 gÀAzÀÄ 6-45 ¦ JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¥ÀoÁt ªÀ° SÁ£À vÀAzÉ ¥ÀoÁt PÀjêÀÄ SÁ£À ¸Á: ©üÃUÀÄr ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ASÁ£À E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ n « j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄtÂPÀAoÀ PÁl£ï «Äïï¤AzÀ ©üÃUÀÄrAiÀÄ PÀȶ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA JAºÉZÀ22/ºÉZÀ1870 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á£ÀÄzÁ¸À ¸Á:fAvÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹A SÁ£À gÀªÀjUÉ C¥ÀWÀvÀ¥ÀqÉƸÉÆzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥lÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ: 08-07-09 gÀAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ-J-33- n- 844-845 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©¼ÀªÁgÀ PÉ.E.© D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ¥Ánî ¸Á:¤gÀrV gÀªÀgÀ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà ±ÀgÀtÄgÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ:-¢£ÁAPÀ 09-06-09 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀįÉUÉ DVzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨É¼ÉÆîýîPÀgÀ ¸ÁB- ¥ÁvÀgÀ¥À½î gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ °è ¦°Ø C¹¸ÉÖAl CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¥Àæw 3 ¢ªÀ¸ÀPÉÆ̪ÉÄä ±ÀºÁ¨ÁzÀPÉÌ ¸Á®PÀ PÀAzÀÄ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ

¢£ÁAPÀ. 9-7-09 gÀAzÀÄ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨É¼ÉÆîýîPÀgÀ ¸ÁB¥ÁvÀgÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ eÉêÀVð¬ÄAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀºÁ¨Áz£À°è J¸ï.PÉ.J¸ï. ªÉÄÊPÉÆåà ¥ÉÊ£Á£Àì °«ÄmÉqÀ eÉêÀVðAiÀÄ°è ¸Á® ¥ÀqÉzÀ ¸Á®UÁgÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀAvÀÄUÁgÀjAzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀ¸ÀÆ°AiÀiÁzÀ MlÄÖ gÀÆ 71,000/- ºÀªÀ£À£ÀÄ CªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ39/F7664 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 PÉÌ eÉêÀVðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ PÁæ¸ïªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁdå ºÉzÁÝj E£ÀÆß 1 Q.«Ä. EgÀĪÁUÀ ¸ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄZÀÄÑ»rzÀÄPÉÆAqÀÄ d§âgÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ CAf¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ zÉ©â PɼÀUÀqÉ PÉqÀ« ¨ÁåUÀ£À°èzÀÝ 71,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ ¥ÁåAn£À eÉé£À°èzÀÝ gÀÆ 5,000/- ªÉƨÉÊ® £ÀA. 9986792468 £ÉÃzÀÝ C.Q. 4,000/- gÀÆ. d§âgÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PɹzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ39/F7664 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ
:
¢£ÁAPÀ: 10/07/09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¸Ë¨sÁUÀåªÀÄä gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV CªÀgÀ UÀAqÀ, CvÉÛ,ªÀiÁªÀ, £ÉUÉtÂ, ¨ÁªÀ, J®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɨqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAJ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ B¢£ÁAPÀ:9/07/09 gÀAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ©¯ÁèªÀ ¸Á:ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀ£À £Á®ÄÌ PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EAzÀÄ ¢:10/07/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄ ºÀ¸À£Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ UÀÄqÀØzÀ ªÉÄïÉÃj DPÀqÉ FPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃgÀmÁUÀ PÀ®Äè §AqÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ ºÉtzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄÛ. AiÀiÁgÉÆ zÀĸÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr AiÀiÁjUÀÄ PÁtzÀAvÉ PÀ®Äè §AqÉUÀ¼À ¸ÀA¢AiÀÄ°è ºÁQ VqÀzÀ PÉƯÉèUÀ½AzÀ ºÉtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÀdÄð£ÀgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.