Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 23, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ.22-07-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ²æà ಹೆಚ.ಬಿ ಸಣಮನಿ  ಪಿ.J¸ï.L. ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಪಿ.ಸಿ.,25, ರವರೊಂದಿಗೆ ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿರವಾರದ ಐ.ಬಿ. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ  ಮಾನವಿ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲಾವಲಿ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ 24 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ಟ್ರಾಕರ್ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಕುರುಕುಂದಾ ತಾ: ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು  ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು  ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಸಮ್ಮೇತ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಯಿಸಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನವನ್ನು ತುಂಬದೆ ಕುರಕುಂದ ಹಳ್ಳದಿಂದ  ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಉಸುಕು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ, ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:137/2015 PÀ®A: 3, 42, 43,  PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹ gÀÆ®ì 1994 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 4,4 [1-J]JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï. 1957 & 379 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾ¢ü ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzɺÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 60 eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£À ತಮ್ಮ ನಾದ ಭೀಮನಗೌಡ£ÀÄ ಮೊದಲಿನಿಂದಲು ಒಟ್ಟೇನೋವಿದ್ದು ಆ ನೋವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದ್ದಕ್ಕೆ vÁ£ÀÄ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾದರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದನು ಹೊಟ್ಟೆನೊವಿನ ಬಾದೆಯನ್ನು ತಾಳದೆ ದಿನಾಂಕ 20.07.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಔಷದಿಯನ್ನು ಸೇವನೆಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೊದ್ದಾಡುವದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮರತನ ಹೆಂಡತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅದೆ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮುದಗಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೇಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಲಿಂಗಸೂಗುರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಂತರ ರೀಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೇಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ.21.07.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 05-00 ಗಂಟೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ . ಇರುತ್ತದೆ  ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ದೂರು, ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2015 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು. 
              ಫಿರ್ಯಾ¢ vÉÃgÉeÁ UÀAqÀ DgÉÆÃUÀå¥Àà UÀAnAiÀiÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð , eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ®è FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಾದ Dರೋಗ್ಯಪ್ಪನು ಅwಯಾದ ಕುಡಿತದ ಚಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು , ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು  ಮೆನಯಲ್ಲಿನ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನೇಣುಹಾಕಿಕೊಂಡುದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೃತನ ತಾಯಿ ಜೋಷಮ್ಮಳು ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ತಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ನೇಣು ತೆಗೆದು ಮುದಗಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮಾಡುವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ದೂರು, ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2015 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು. 

ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw «ÃuÁ UÀAqÀ «ÃgÁgÉrØ  21 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.121-360/204 d¯Á¯ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಇವಳುದಿನಾಂಕ 02-05-2014 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ: 01 «ÃgÁgÉrØ vÀAzÉ CªÀÅeÁ  ªÀįÉèñÀ¥Àà  23 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀĸÁ: d¯Á¯ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄ ZÀÆgÀÄ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ.2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯವರು 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಬಾಂಡೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆದಾಗ್ಯೂ ಆರೋಪಿತರು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವಳು ಇನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಿರುಕಳ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರದ ಕಾರಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 08-06-2015 ರಂದು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 11-07-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ಓಣಿಯ ಜನರಾದ ನಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಶಪ್ಪ ಇವರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/15 PÀ®A 323, 498(J), 504, ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3 4 r.¦.DåPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
ಆರೋಪಿ 4 ರುಕ್ಸಾನಬೇಗಂಳು ಫಿರ್ಯಾ¢  gÁd£ï ©Ã UÀAqÀ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ PÉÆrè 55 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ಸೊಸೆಯಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಶಾಮೀದಸಾಬನಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಗಾಗಿ ನಗದು ಹಣ ರೂ.50,000/-, ಎರಡು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನು ನೇದ್ದನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಲೆಮಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ 19-04-2015 ರಂದು ಆರೋಪಿ ರುಕ್ಸಾನಬೇಗಂ ಈಕೆಯು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೂ.50,000/- & ಎರಡು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡದೆ ತವರು ಮನೆ ಸೇರಿ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೇಸು ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 01-06-2015 ರಂದು 1) ªÉÆâ£À ¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¸Á: vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೌಡಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಕುಂದು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂ.129/2015 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/2015 PÀ®A. 120(©) 147, 148, 379, 506, 354 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ 21/7/15 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà ¸Á: GzÁâ¼À FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 ©r-4812 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄ ªÁUÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ §Æ¯ÉÆÃgÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 36 J/9714 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀĺÉÃAzÀæ §Ä¯ÉÆgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36 J-9714 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ EvÀgÉqÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 22/7/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2015 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀÄPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ದಿನಾಂಕ: 21-07-2015 ರಂದು 12-15 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ರೇಣುಕಾಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಂದೆ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಸಣ್ಣ ಜಿನ್, ವಯ:33, ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ್, :ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಸಾ:ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಗೌಡ @ ವಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಈತನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಇಡಿ-4850 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸೈಟ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಎಡಗಡೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಡಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದುಗಡಯಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಬೊಲೆರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಕ್ ವಾಹನ ನಂ: ಕೆಎ-36/ಬಿ-0747 ನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಸಹ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಬೊಲೆರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಕ್ ವಾಹನ ನಂ: ಕೆಎ-36/ಬಿ-0747 ಚಾಲಕನು ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.135/2015, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ. 187 .ಎಮ್.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2015 gÀAzÀÄ 71 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.