Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 22, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 21.07.2013 gÀAzÀÄ §®è °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãɥÀà 40 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: DvÀÆÌgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕ ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀgÉ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ºÉAqÀªÀ£ÀÄß CAzÀ梪ÀÄzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ¥À®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 50 °Ãlgï ºÉAqÀ CAzÁdÄ Q.gÀÆ:-500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ UÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2013 PÀ®A: 273.284. L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¢£ÁAPÀ 21-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÁ¸À«£ÀUÀgÀzÀ°è UÉÆgɨÁ¼ï «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Á£À¨Á¼ï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ªÀ¸ÀÛçzï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ¸Á: UÉÆgɨÁ¼ï 4) ªÀÄÄ£Áß ¸Á: JªÀiï.© ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆæ 04 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæ 01 jAzÀ 03 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1840/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.162/2013 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 20-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀtÚ UÉÆïÉÆÖgï, £ÁAiÀÄPÀ, 50ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÉÆïÉÆÖgïzÉÆrØ.EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) w¥ÀàtÚ vÀAzÉ: £ÀgÀ¸À¥Àà UÉÆïÉÆÖgï, 2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ:ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ PÀįÉÃðgï, 3) ²ªÀgÁd vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ PÀįÉÃðgï, 4) ªÀÄÄzÉ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ PÀįÉÃðgï, 5) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: £ÀgÀ¸À¥Àà UÉÆïÉÆÖgï, 6) ²ªÀUÉä vÀAzÉ; £ÀgÀ¸À¥Àà UÉÆïÉÆÖgï, J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: UÉÆïÉÆÖÃgï zÉÆrØ, PÁå¢UÉÎÃgÀ, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DqÀÄ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ DqÀ£ÀÄß Nr¹zÀÝgÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ, JqÀ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, E£ÉÆߪÉÄä DqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄìÄvÀÄ CAvÁ dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2013 PÀ®A. 143,147,341,323,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :21-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®âUÁð °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¸À«ÄÃ¥À UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA:01 ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀ: 20 eÁ:®ªÀiÁt G:qÉæöʪÀgï ¸Á:¨sÁgÀvÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ UÀÄ®âUÁð (EArUÉÆà PÁgï £ÀA:PÉJ-32 ©-6344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ)£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ EArUÉÆà PÁgï £ÀA: PÉJ-32 ©-6344 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ªÉÊd£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ ªÀ: 52 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:JEE eɸÀÌA C¢üPÁj UÀÄ®âUÁð ¸Á:¥Áèmï £ÀA:05 J£ïfN PÁ¯ÉÆä UÀÄ®âUÁð ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ªÀĺÀªÀÄäzïSÁ°zï E§âgÀÆ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA:02 «PÁæAvï ¥Ánïï vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á:qÁPÀÖgÀ¸ï PÁ¯ÉÆä dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®âUÁð (ªÁåUÀ£Ágï PÁgï £ÀA:PÉJ-32 JªÀiï-6710 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ) £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁåUÀ£Ágï PÁgï £ÀA:PÉJ-32 JªÀiï-6710 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ ªÀĺÀªÀÄäzï SÁ°zï ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2013 PÀ®A. 279.337. 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.07.2013 gÀAzÀÄ 68 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-07-2013

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2013, PÀ®A 353, 504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 67 L.n DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢ JA.Cgï.Z謃 ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 21-05-2013 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÉPÀÖgÀ 3 PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ªÉƨÉÊ® £ÀA. 9480803447 £ÉÃzÀPÉÌ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ ¹.JA.¹ PË£Àì® ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmɬÄAzÀ 0420 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀvÀvÀªÁV PÀgÉ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀzÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GzÀAiÀÄgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀlA¨É ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀr §AzÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ¥Àè¸ÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-7703, ZÉ¹ì £ÀA JA.r.2r.ºÉZï.r.ºÉZï.gÀhÄqï.gÀhÄqï.n.¹.eÉ49989  ºÁUÀÄ EAf£À £ÀA. r.ºÉZï.f.©.n.eÉ35926  C.Q. 40000/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ElÄÖ ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ªÀiÁr gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-2013 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°è®, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/2013, PÀ®A 323, 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 21-07-2013  ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಚನಾ ಗಂಡ ಸುನೀಲಕುಮಾರ ದೇಶಮುಖ ವಯ: 37 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಭಾಲ್ಕಿ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ತಮ್ಮನಾದ ವಿಶಾಲ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ದೇಶಮುಖ, ತಾಯಿಯಾದ ವಿಜಯಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸವಂತರಾವ ದೇಶಮುಖ, ಮಾಮನಾದ ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಪಾಟೀಲ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಬಂ¢zÀÄÝ, ಆಗ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ಸುನೀಲಕುಮಾರ ದೇಶಮುಖ EvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಪೇಪರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಿಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿzÁUÀ ಮಾಹನಂದಾ ರವರು ಪಾರ್ಟಿ ಪೇಪರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ತಿಳಿಸಿzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನನಗೆ ಹುಂಡಾ (ಡೌರಿ) ಕೊಡುತ್ತೆನೆAದು ಹೇಳಿದ್ದು ಇ£ÀÆßವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಾªÉAದು ಮತ್ತು ಪಾಪರ್ಟಿ ಸಹ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲªÉAದು DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ಗಂಡ ಸುನೀಲಕುಮಾರ, 2) ಅತ್ತೆ ಪ್ರೇಮಲಾ, 3) ಮಾವ ಶಿವಕುಮಾರ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾgÉAದು PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹PÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2013, PÀ®A 465, 467, 471, 447, 341, 120(©), 500, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ zÁªÉÆÃzÀgÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀzÀå J.¦. PÀÄqÀ° ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄð ªÀÄoÀ ZÁªÀÄgÁd ¥ÉÃl ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ 2007 jAzÀ F ªÉÆÃzÀ®Ä 79£Éà ¦oÁzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ¨Á®UÉÆëAzÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw gÀªÀgÀÄ ªÀÄoÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ªÀiÁr ªÀÄoÀzÀ ¦oÁzsÀåPÀë CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 03-02-2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À¨ïgÀføÀÖgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ªÀÄoÀzÀ J¯Áè ¹ÜgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀgÁ¹ÜUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ gÀf¸ÉÖçñÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÉÆÃzÀªÉÆzÀ®Ä ªÀÄoÀzÀ J¯Áè ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ªÀĺÁd£À ªÀQîgÀÄ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 2) ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀQîgÀÄ ¸Á: D¼ÀAzÀ, 3) PÉ.PÉ.zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀQîgÀÄ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 4) ZÀAzÀæPÁAvÀ Dgï. UÀÄdðgÀ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 5) ²æÃ¥ÁzÀ Dgï.PÀÄ®PÀtÂð ¸Á: zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ O¸Á gÉÆÃqÀ ¯ÁvÀÆgÀ, 6) CªÀÄgÀPÁAvÀ «í.PÀgÀÆgÀ±ÉPÀgÀ ¸Á: zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ O¸Á gÉÆÃqÀ ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄoÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ, ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀAzsÀPÀ PÀ«ÄÃnAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÀqÀzÉ ªÀÄoÀzÀ D¹ÛAiÀÄ ªÉÄð£À ¸Àé¢üãÀvÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤rªÀÅzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ UËgÀªÀPÉÌ zsÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁVAiÀÄÆ ªÀÄoÀzÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀqÉzÀÄ, ªÀÄoÀzÀ EvÀgÉ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀgÀÄ, ²æà ¨Á®UÉÆëAzÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ zsÀªÀiÁð¢üPÁj JAzÀÄ £ÉëĹ¯Áè F ¸ÀA§AzsÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸ÀļÀÄî DgÉÆÃ¥À ªÀiÁrzÀgÀÄ, F ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ qÀ§Æè.¦. £ÀA. 28625/2009 £ÉßÃzÀgÀAvÉ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj Cfð £ÀA. qÀ§Æè.¦. £ÀA. 28625/2009, gÀ°è ¥Àæ§AzsÀPÀ PÀ«ÄÃnAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwªÁ¢ £ÀA. 5, CAvÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 01-03-2010 gÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 1 ¥Àæ§AzsÀPÀ PÀ«ÄÃnAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÉÄAzÀÄ ªÉÃj¥sÁAiÀiï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæ £ÀA. 1 gÀªÀgÀ CfðAiÀÄ eÉÆÃvÉUÉ ²æà ¨Á¯UÉÆëAzÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw gÀªÀgÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ CªÀgÉ ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ²æà ¨Á®UÉÆëAzÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀĪÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¦oÁzsÀåPÀë E¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄoÀzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄoÀzÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀÄoÀ¢AzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁPÀ®Ä §® ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀÄoÀ¢AzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiÁ£ÀPÉÌ zsÀPÉÌ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ eÁ° ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ²æà ¨Á®UÉÆëAzÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ zsÀªÀiÁð¢üPÁj CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁr¯Áè CAvÁ ºÉý £ÁåAiÀħzÀݪÁzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ§ÓªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ£À°è eÁ° ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯೆಕ್ತಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ:
            ದಿನಾಂಕ 21-07-2013 ರಂದು ಹೋಡಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರವರು ಸೌತ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಮೇಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನಸಿಂಗ್ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆತನ ಮೈಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಶವದ ಎಡೆಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಭುಜದಿಂದ ಅಂತೈವರೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು. ಮೃತನು ಅಂದಾಜು 50-60 ವರ್ಷದವನಿದ್ದು. ಸುಮಾರಿ 4-5 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.