Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 7, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÀĪÀiÁgÀ 50 jAzÀ 55 ªÀAiÀĹì£À ¥ÀÄgÀĵÀ£À ¥ÉÆÃmÉÆ

ದಿನಾಂಕ 05/06/214 ರಂದು  ಸಂಜೆ  4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿAiÀÄ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನಾಮದೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಅಂದಾಜು ವಯಸ್ಸು 50 ರಿಂದ 55 ಆಗಬಹುದು ಪಿರ್ಯದಿ,& ಶಂಕರಪ್ಪ,& ಬಸಪ್ಪ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ  ಟ್ಯ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆ.-36/ಟಿ.ಸಿ-1665 ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ.ಕೆ,-36/ಟಿ.ಸಿ.-1666 ನೇದ್ದರ  ಚಾಲಕನಾದ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಸಾ: ಭೋಗಾಪೂರ ಇತನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಯನ್ನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೊಲದ ಬಂಡಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡದೇ ಆತನ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಎದೆಯ  ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು & ಬೆನ್ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ, ಮೃತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, 32 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/14 PÀ®A. 304 (J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   .
ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ :- ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 jAzÀ 55 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ¥ÀÄgÀĵÀ , PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR. PÀ¥ÀÄà §tÚ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀj & ©½ «Ä²æÃvÀ PÀÆzÀ®Ä, & ©½ & PÀj §tÚzÀ UÀqÀØ, ªÉÄÊAiÀÄ°è ©½ PÁl£À §¤AiÀÄ£ï, ©½ zÉÆÃvÀgÀ, ©½ UÁA¢ mÉÆæ zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É.
C¥ÀjZÀvÀ ªÀÄÈvÀ£À §UÉÎ vÀªÀÄä oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  ªÀiÁ»w ¹PÀÌgÉ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå UÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄzÀUÀ®è ¥ÉưøÀ oÁuÉ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå :- 08537 -280536  
¦.J¸ï.L ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. :-                 9480803857
¹.¦L ªÀÄ¹Ì ªÀÈvÀÛ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA:-             94808038 34
r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.:-       9480803821   
                                                

                                                    


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಹಿಲಾಲಪೂರ 26 ಉಪ್ಪಾರ ಸಾ- ಅಮರೇಶ್ವರ ಬೂಪೂರ ಹಾ ವ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ FvÀನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮಾವನು ತನಗೆ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ¢£ÁAPÀ: 06.05.2014 gÀAzÀÄ  ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಒತ್ತಿ ರಜಿಸ್ಟರ ಮಾಡಿಸಲು ಮಾವನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ದಿನಾಂಕ 07/06/2014 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾನು ತನ್ನ  ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಾವನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೊಂಡಾಗ 1). ರಮೇಶ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬ ಜಂತಾಪೂರ 25 ಉಪ್ಪಾರ 2) ಯಂಕೋಬ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬ 36 ಉಪ್ಪಾರ3) ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬ 19 ಉಪ್ಪಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:- ಬುದ್ದಿನ್ನಿEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ನಮ್ಮದೆ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ವಾದಿಸುತ್ತಿಯೆನಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು  ಯಾಕೇ ಒತ್ತಿ ರಜಿಸ್ಟರ ಮಾಡಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 116/2014.ಕಲಂ 504,323,326   ಸಹಿತ 34  ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2014 gÀAzÀÄ 78 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-06-2014¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-06-2014

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 05-06-2014 ರಂದು ಕಲ್ಲಖೋರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೋರವೇಲಗೆ ನೀರು ತರುವ ಕುರಿತು ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ವಯ: 14 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಕಲ್ಲಖೋರಾ ಇವರು ಹೊದಾಗ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬೀರುಗಾಳಿ ಬಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ತಗಡಗಳು ಹಾರಿ ಸದರಿ ಹಾರಿದ ತಗಡಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅರವಿಂದ ಇವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಾಗ  ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2014, PÀ®ªÀÄ 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÉÃgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ZÁ¥ÉPÀgÀ ¸Á: vÀÆgÀÄj (JA.J¸ï) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ¤UÉ ±ÉÃ®Æ UÁæªÀÄzÀ ®QëöäÃt vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ        14-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 3 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¢£À§½PÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ PÀÆqÀ C°èUÉ ºÉÆÃV G½¢gÀÄvÁÛ£É, ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÀÆeÁ EªÀ¼À eÉÆvÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ EgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀ®Ä w½¹zÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 22-04-2014 gÀAzÀÄ KtPÀÆgÀzÀ°è ¥ÀÆeÁ¼À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄUÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ K£ÀPÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ    25-04-2014 gÀAzÀÄ ¥ÀÆeÁ¼À CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£À ¨sÁ¹AUï ©qÀĪÀ PÀÄjvÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÉÄʯÁgÀ RAqÉÆèÁ ªÀÄA¢PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EªÀ£ÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¤Ãj£À PÀÄAqÀzÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ CzÉ ¢ªÀ¸À gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ EvÀÄÛ, ¸ÀzÀj ¥ÀªÉÄñÀégÀ EvÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄAqÀ¢AzÀ ºÉÆÃgÀUÉ vÉUÉzÁUÀ fêÀ«zÀÄ CªÀ¤UÉ  D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjAzÀ ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-06-2014 gÀAzÀÄ ¹zÀÝgÁAiÀÄ ¨sÉÆøÀV ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ClÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà zÀ¼À¥Àw gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀĪÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉý MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉƸÀ DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ClÆÖgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr CªÀgÀ CAUÀ dqÀw ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1.) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1420/- 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£Àß, 3) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ anUÀ¼ÀÄ, 4) MAzÀÄ ¸É¯ïPÁ£À ªÉƨÉʯï CzÀgÀ C.Q 1200/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 2620/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/2014, PÀ®A 420 L¦¹ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 06-06-2014 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ವಿನಾಯಕ ಫೊಟೊ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ರೂ ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ನಂಬರ್ ಗಳುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ ಮುಖಾಂತರ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಮೊಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗುರುನಾಥ ಸಿಹೆಚ್ಸಿ-843 ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಸದ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ವಿಶೇಷ ದಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸುಳ್ಳು ನಿಜಯೋ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಜವಿದ್ದರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಅದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರು, ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುನಾಥ ರವರು ಸರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೂರದಿಂದ ನೀರಿಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¥Án® ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀĪÁr, 2) gÁºÀÄ® ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ಇವರಿಬ್ಬರು 1 ರೂ ಗೆ 80 ರೂ ಬಾಂಬೆ ಮಟಕಾ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಟಕಾ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಳುಳ್ಳ ನಂಬರ್ ಗಳು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಯವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಮೊಬೈಲ ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ನಗದು ಹಣ 290/- ರೂ. ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÉÆüÀV PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ D£ÀAzÀ PÀ§Äâj ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀiÁå EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: EqÀUÁgÀ, ¸Á: ¨ÁªÀV EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ N.n. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀî ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ 24 gÀnÖ£À ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À C.Q. 1358/- gÀÆ¥Á¬Ä, AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 ªÀżÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ 12 ¨Ál¯ïUÀ½zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À C.Q. 579/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 90 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À C.Q. 555/- gÀÆ¥Á¬Ä DVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃUÉ MlÄÖ 2493/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಗೊರನಳ್ಳಿಯವರು ಸಾ|| ಬಂಬೂ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 06-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಹೊಟೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಟೇಲ ಬಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿ ಖರಿದಿ ಮಾಡಿ ಅಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಬಂದೇವು ಅಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ನಾಗೇಶ ದಳವಿ ಇವನು ಸೋಡಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಏ ಪಕ್ಯಾ ಪಕ್ಯಾ ಅಂತಾ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಜೋತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನಿನಗೆ ಹೋಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸೋಡಾ ಬಾಟಲ ತಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಕಾಳಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಜಾನಿಮಿಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬ ಸಾಬ ಸೇರಕಾ ಸಾ:ಹುಳಗೇರಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 19-05-2014 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ  03-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ನೇದ್ದವುಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಳಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2014 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ 06.06.2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ Nd£ÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, zÁ£À¥Àà EªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛÃgÀ D¥Á¢ÃvÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA. JA.©.J¯ï.ºÉZï.J.10J.JªÀiï.J.ºÉZï.031184 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß CdÓ£ÁzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà EvÀ£À£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Nd£ÀºÀ½î PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ C°è ªÉÊzÀågÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt »gÉÆ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA. JA.©.J¯ï.ºÉZï.J.10J.JªÀiï.J.ºÉZï.031184 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ ¨É¼Éî¥Àà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð ¸Á: a®ªÁqÀV EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁeÁ¸Á§ AiÀÄ«Ää ¹.ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2014 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ 06-06-2014 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ½«£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà UÉÆAzÀ°, ªÀAiÀÄ: 60, eÁ.UÉÆAzÀ°, G.PÀÄ®PÀ¸À§Ä, PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06-06-2014 gÀAzÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±À²PÀ¯Á EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV §eÁgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.PÉJ-37-qÀ§Äè-5184 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß M«ÄäzÉÆêÉÄäïɠ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ eÉÆÃgÁV ªÀÄÄAzÀPÉÌ ©nÖzÀÄÝ DUÀ ±À²PÀ¯Á EªÀgÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀÝjAzÀ ºÁUÉÃAiÉÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉìUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÁ¸ÀÄzÉÃªï ¹AUï, ºÉZï.¹.08 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 06.06.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmï-PÀĵÀÖV J£ïºÉZï 50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Áß¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ CA§Ä, ¯Áj £ÀA: nJ£ï 52 ¹ 6328 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¥Á¥ÀgÉrØ¥ÀnÖ f: zsÀªÀÄð¥ÀÄj gÁ: vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ  vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: nJ£ï 52 ¹ 6328 £ÉÃzÀÝgÀ°è J¸ï. ªÀÄ¢ªÀ£À£ï EªÀgÀ£ÀÄß PÀÄj¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmï PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£À ¯Áj £ÀA: nJ£ï 52 J 9761 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ®Që¸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ü ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ J¸ï.ªÀÄ¢ªÀ£À£Àß EªÀ¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® vÉ®UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ C®è°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¨sÀÄgÁd ºÉZï¹ 74 ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.
ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/PÉ-5790 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á/PÀ£ÀPÀVj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-37/PÉ-5790 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄtÚ §¸ÀjVqÀzÀ, ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð, eÁw ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á : PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀ vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, JzÉUÀÆ ¸ÀºÁ M¼À ¥ÉÃmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀw £ÀAvÀgÀ J¸ï.r.JA D¸ÀàvÉæ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr F ¢£À ¢£ÁAPÀ :-06/06/14 gÀAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ PÁgÀt ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:
5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2014 PÀ®A. 354, 323, 504, 506(2) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ:- 06/06/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀıÉÆÃzsÀ vÀAzÉ Dgï. ¸ÀħæªÀÄtåA, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉÆë G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀÀ ¸Á: §Ar§¸À¥Àà PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw. f: PÉÆ¥Àà¼À  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄ:R¥ÀvÀUÉÆArzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä EaÒ¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ.  £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ Dgï. ¸ÀħæªÀÄtåA EªÀgÀÄ §Ar§¸À¥Àà PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÆeÁjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£ÀªÀgÁzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ (1) gÀ« vÀAzÉ CAiÀÄå¸Áé«Ä (2) UÀuÉñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ (3) PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¸Áé«Ä eÁw: ¨ÉÆë EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è vÀwÛ ªÀUÉÊgÁ ElÄÖ ªÉÄÊ°UÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ gÀ« EªÀjUÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÉÄÊ°UÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 05-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ«, UÀuÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ¸ÀħæªÀÄtå EªÀjUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §gÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯ÉÃ, £ÁªÀÅ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è vÀwÛ EqÀÄvÉÛêÉ, F eÁUÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¤ªÀÄä£ÀÄß Nr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄƪÀgÀÄ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÀ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÝgÀÄ. ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÁUÀÆ £À£Àß aPÀÌ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¥ÀÈyégÁd ªÀÄvÀÄÛ £À«Ã£ÀgÁd EªÀgÀÄUÀ¼À fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛêÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À zsÀ£ÀªÉÃ®Ä vÀAzÉ «ÃgÁ¸Áé«Ä, 30 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ gÀ« vÀAzÉ £ÁUÉñÀ, 35 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢:- 06-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀuÉñÀ EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛUÉAiÀÄ PÁªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀj¹ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ zsÀ£ÀªÉÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÀ« EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄƪÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
6] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2014 PÀ®A. 341, 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.
ದಿನಾಂಕ:06-06-2014 ರಂದು 1-15 ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಾದ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÉj§¸À¥Àà ¤qÀUÀÄA¢ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ArºÁ¼À .ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಬಂಡಿಹಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನದು ಪಟ್ಟಿಹೊಲ ಇದ್ದು ಸದರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ ಆರೋಪಿತರ ಹೊಲ ಇದ್ದು ಸದರ ಹೊಲಗಳ ಬದುವಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಮೇವಿನ ಬಣವಿ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲಿ ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಕೇಳದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಹ ಬೇಲಿತೆಗೆಯಲು ತಿಳಿಸಿದರು ಸಹ ತೆಗೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 06/06/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00ಗಂಡೆಗೆ ಬಿತ್ತಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ತಾನು & ತನ್ನ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಬೇಲಿ ತೆಗೆಯಲಾರದ್ದಕ್ಕೆ ತಾವು ಬೇಲಿ ತೆಗೆದು ಹೊಲ ಬಿತ್ತುವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪನು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಲಿ ಕಿತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ತಮಗೆ ಎನರಲೇ ಸೂಲೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರಿ ಬೋಸೂಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ, ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಬೇಲಿ ಯಾಕ ಕಿತ್ತಿರೆಲೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು ಯಾಕೆ ಬೈದಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ತೆಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಬಡಿಯುವಾಗ ಬಿಡಿಸಲು ಹೊದ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸಹ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪನು ಬೈದಾಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಬಡಿದಿದ್ದು ಆಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಅದೆ ನಂತರ 10-00 .ಎಂಕ್ಕೆ ತಾನು & ತನ್ನತಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಬೈಕ ಮೇಲೆ ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊಗುವಾಗ ಗ್ರಾಮ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತರಾದ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪನ ಮಗ ಶರಣಪ್ಪ & ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಬೈಕನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನ್ಯಾ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಾ ತಮಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ತೆಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು, ತನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಬಡಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ, ನಿಮಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉಗಿಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದಲ್ಲದೇ, ಆರೋಪಿತನ ಮಗ ಶಿವಪ್ಪ ಇವನು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತಮಗೆ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೋಸುಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ದಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಒದರಾಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಕಾರಣ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ  ವಿಷಯವಿದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶ್ರೀ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್.ಐ. ಕುಕನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 20/2014 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.
¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñï vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ PÀqÉêÀĤ 38  ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄÄeÁªÀgÀ PáåA¥ï UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁgÁ¼À 65 E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ UÁ½ ©Ã¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt £ÁUÉãÀ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AwzÁÝUÀ UÁ½UÉ ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.
8] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2014 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄtÚ §¸ÀjVqÀzÀ, ªÀAiÀiÁ 26  ªÀµÀð, eÁw ªÀiÁ¢UÀ, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : 4£Éà ªÁqÀð, UÉÆÃgÁ¼À PÉj, PÀ£ÀPÀVj, vÁ :UÀAUÁªÀw. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀÄAdªÀÄä ªÀAiÀiÁ-09 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-01/06/14 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ aªÀÄt ¢éÃ¥ÀPÉÌ ¨ÉAQ PÀrجÄAzÀ aªÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÑ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ aªÀÄt ¢éÃ¥ÀªÀÅ DPÀ¹äPÀ eÁj CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ aªÀÄt ¢éÃ¥ÀzÀ°èAiÀÄ aªÀÄt JtÂÚ CªÀ¼À ªÀÄÄR, JzÉ, PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀPÀVj D¸ÀàvÉæ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-06/06/14 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.
9] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 8/2014 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.
ªÀÄÈvÀÛ C§Äݯï SÁzÀgï f¯Á¤ @ f¯Á¤ 21 ªÀµÀð, G : J¯ÉnæµÀ£À ±Á¥ï  ¸Á : aPÀÌdAvÀPÀ¯ï («£ÉÆç £ÀUÀgÀ) UÀAUÁªÀw Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ UÁ½ ©Ã¹zÀÝjAzÀ vÀ£Àß CAUÀr ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ «zÀÄåvï PÀA§ CAUÀr ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ UÉÆÃqÉ PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:
10] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2014 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.
DgÉÆævÀjUÀÆ ºÉÆ®zÀ D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 04-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ vÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ 1]ªÀÄ®è¥Àà 2]ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà 3]gÀªÉÄñÀ 4]±À²PÁAvÀ 5]zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 6]ºÀ£ÀªÀĪÀé 7]AiÀÄAPÀªÀé 8]§¸ÀªÀé ¸Á: J®ègÀÆ ºÀÆ®UÉÃj gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ°èUÉ KPÁKQ §AzÀªÀgÉ J®ègÀÆ  ¸ÉÃj ¦üAiÀÄð¢üUÉ ``K£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£À £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É D¹Û ¸ÀA¨sÀAzÀ ¤ªÀÄä CªÀé£À PÀqɬÄAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÁPÀÛgÉãÀ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼À ¤ªÀÄäzÀÄ eÁ¹ÛAiÀiÁUÉÊw ¤ªÀÄä£Àß E¯Éèà fêÀ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀgÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.