Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08/06/2010
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-6-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ vÉÃUÀA¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: PÀÄAmÉ ¹¹ð, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ PÀÄAmÉ ¹¹ð ²ªÁgÀzÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄʸÀ®Ä ºÉÆÃV NA¥ÀæPÁ±À ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀzÀ°èzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è CPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 498(J),306 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ ; 07/06/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ : ªÀqÀØgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á AiÀÄgÀAqÀV vÁ §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ zËæ¥À¢ EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ZËUÀ¯É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ : ªÀqÀØgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉ ¤Ã£ÀÄ ZÀ£ÁßV¯Áè CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀĤµÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄ ªÀÄAdÄ¼É ªÀqÀØgÀ EªÀ¼À eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ zËæ¥À¢ EªÀ¼ÀÄ ªÀĤµÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À CvÉÛ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPïÖ ;-
¢£ÁAPÀ 06/06/2010 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è DgÉÆæ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ.J 38/5499 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 2 PÀA§ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ªÉÊgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj CAzÁdÄ 35000/- jAzÀ 40,000/- gÀÆUÀ¼À £ÀµÀÖ GAmÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà UÉÆÃR¯É ªÀAiÀÄ : 34 ªÀµÀð G:eɸÀÌA ±ÁSÁ¢üPÁj OgÁzÀ ¸Á eɸÀÌA PÀbÉÃj OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 07-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð ¸Á ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ¨Á¯Áf gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ²æÃzÉë UÀAqÀ ¨Á¯Áf ¸Á ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀ¼ÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EªÁUÀ £À£ÀUÉ ªÀÄgÀ½ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĺÁ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ CfêÀiï vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï ¸Á§ PÀ¯Áåt ªÁ° ¯Áj £ÀA JAJZï-25/©-9548 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÉ ¤µÁÌd½vÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Áà £ÁUÀÆgÉ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ, ¸ÉÆAqÀ, JqÀUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 7-6-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÀ£Áß EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁPÉñÀ @ ¸Àa£À vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÀ£Áß , ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð E§âgÀÆ «zÁåyð ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 6-6-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 7-6-2010 gÀAzÀÄ 009 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð G; zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀ£Àå ¥ËæqÀ ±Á¯É ªÉÄÊ®ÆgÀ ¸Á; ªÀÄ£É £ÀA. 19-1-132 £ÉÆå CzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉƸÀzÁV PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¨É½UÉÝ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® vÀgÉ¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè ¦°èAiÀiÁV ©zÀÄÝ M¼ÀUÉ C®ªÀiÁj ¸ÀºÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ M¼ÀUÉ EnÖzÀÝ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼À 12 1/2vÉÆ¯É ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6,000=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 1,96,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ C¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 441, 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹ PÉÆÃlð gÉ¥sÀqÀð :-
¢£ÁAPÀ : 07/06/2010 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄݯÁè vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á¨ï RÄgÉʶ ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð ¸Á ºÉÆøÀ ªÀi˯Á£Á AiÀiÁRƨï PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ AiÀiÁ¹ä£ï¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄݯÁè RÄgÉʶ ¸Á PÀªÀiÁ£À¨Éøï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ Ý CªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄjUÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÉÆÃt CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠤gÁPÀj¹zÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ F ¸ÀA§AzsÀªÁV ¢£ÁAPÀ 31/05/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ eÁªÉÄà ªÀÄfÃzïzÀ°è ±ÀgÉAiÀÄvï ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ PÁ®zÀ°è G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-05-2010 gÀAzÀÄ 0900 jAzÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ¼É mÁæ¦üÃPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EnÖzÀÝ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉèÃAqÀgï £ÀA: PÉ.J-38 E-9167 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ QgÀt vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw dqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á ªÀÄ£É £ÀA 8-4-8 ±ÁºÁUÁAd d£ÀªÁqÀ gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 7/6/10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÁAiÀÄgÉrØ ªÀAiÀÄ; 36 eÁ: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨Á½ vÁ D¼ÀAzÀ f UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ WÉÆÃqÀªÁrUÉ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ fÃ¥À £ÀA JAJZï 24-¹-2974 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß wjV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉ J 28-JAJ-3475 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£Àß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fæUÉ rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CA¨ÁgÁAiÀiÁ EvÀ¤UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ EvÀ¤UÉ ¸ÉÆÃAlzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ CuÉ¥Áà EvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É G©âzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀgÀtUËqÀ EvÀ¤UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄ ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 323, 504, 341, 354, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¨ÁåqÀgÀ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á PÀgÀPÀ£À½î vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ dUÀ¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¨ÁåqÀgÀ ªÀAiÀÄ; 23 ªÀµÀð eÁw ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á PÀgÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄ ¤AvÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÆrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ J®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ fAeÁªÀÄĵÀתÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ ;-
¢£ÁAPÀ 06/06/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 29ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¯ÁzsÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥sÁå±À£À £ÀA PÉ.J/39/ºÉZï./3853 £ÉÃzÀÝgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ºÉÆÃV §gÀĪÀ¶ÖgÀ°è ¸ÀzÀj »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ: 07/07/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÁ¼É ºÁUÀÆ EvÀ£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CgÀÄt EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ CªÀÄzÁ¨ÁzÉ n.«í.J¸ï «PÀÖj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J/39- E-9983 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï C£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CgÀÄt EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄA¢ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ LzÀĨÁ« UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¸ÀvÀå¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 60 ªÀµÀð, ¸Á: D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ ¥Àwß-ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ M§â£É LzÀĨÁ« UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄvÀÛ UËArPÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArzÀݪÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:06.06.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÀå¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è LzÀĨÁ« UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉÆðºÉÆÃV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á:eÉÆÃUÀÄAqÀ¨Á«, vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:06.06.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà @ ¨Á®zÀAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è vÀqÉzÀĤ°è¹, ªÉÆ£Éß £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr§ºÀ¼À JUÀgÁqÀÄwÛÃgÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà EªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£À UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà @ ¨Á®zÀAqÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 06.06.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á: ºÉÆ£Àß½î EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀUÉãÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÉ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ FgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:06.06.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.29,PÀÆå.2438 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ PÉÆÃoÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀĨÉÃzÁgÀ zÉÆrØ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:07.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:06.06.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: ªÀįÁígÀ, ºÁ:ªÀ:¨ÉtPÀ¯ïEªÀ£ÀÄ DmÉÆà ¸ÀASÉå:PÉJ.33,3113 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÁ®ºÀ½î-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄ UÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36, 9584 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ eÁ®ºÀ½î EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiË£ÉñÀ ¢£ÁAPÀ:07.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:07.06.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ©zÀÝ£Á¼À, vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr, EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.28,J.4632 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀæPÁ±À ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ ¤Ã®UÁgï ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÁUÀ gÀ¸ÉÛ¥ÀPÀÌzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:06.06.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɬÄAzÀ 07.06.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀé£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ PÁPÀwÃAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ªÀĺÁ®Qëöäà -§¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ Qð¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, C®ägÁzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ & ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ gÉõÉä ¹ÃgÉ, 2 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:17,500/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀĺÁ®Qëöäà ¢£ÁAPÀ:07.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMS

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 07/06/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ²æÃ.JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄ ¦.L §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢, ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ 'J' G¥À-«¨sÁUÀzÀ rªÉÊ.J¸ï.¦ gÀªÀgÁzÀ ²æêÀÄw.ªÀÄzsÀÄgÀ«ÃuÁ JªÀiï.J¯ï ªÀÄvÀÄÛ Dgï.f £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ, ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè C¥ÀgÁzÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zÉëAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ºÉZï.¹ 565, 514, ¦.¹ 588, 840, 1293, 297, 436, gÀªÀgÉ®ègÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ J¸ï.n.©.n PÁæ¸ï¢AzÀ f.f.ºÉZï PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÁdÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÀgï JA¨ÁvÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãïUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄgÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ 'J' G¥À-«¨ÁUÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÁzÀ 1)²æÃ.§¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ ¸ÀÆUÀÄgÀ, 2)²æÃ.²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÀĸÀ£À¥Àà ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ¥Éưøï fÃ¥ÀUÀ¼À°è oÁuɬÄAzÀ 6:45 UÀAmÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÄ ºÉÆgÀlÄ 7:00 UÀAmÉUÉ J¸ï.n.©.n PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁdÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÀgï JA¨ÁvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß SÁvÀj ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ §gɬĸÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ 1) gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÁªÀÄĪɮè gÁAiÀÄZÀÆgÀPÀgï, ªÀAiÀÄ|| 40, eÁw|| Qæ±ÀÑ£ï ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ ºÀÄ£ÀUÀ¯ï, ªÀAiÀÄ|| 40, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°è zÉÆgÉvÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3600/-, 2) 6 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ïUÀ¼ÀÄ C||Q|| 3000/- gÀÆ¥Á¬Ä, 3) 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 4) 2 ¨Á® ¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmɬÄAzÀ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹPÉÆAqÀÄ d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ £À£Àß ªÀgÀ¢ ¸À°è¹gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:138/2010 PÀ®A: 78(iii) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ²æÃ.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj ºÁUÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÉgÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 07/06/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CA¨ÁzÁ¸À 2) ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁ 3) gÀªÉÄñÀ 4) dUÀ£ÁßxÀ Dgï PËgÀªÀ J®ègÀÄ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÉgÉAiÀÄ GvÀÛgÀ ¢QÌ£À mÉÃPÀ §ÄgÁ£À zÀUÁðzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ PÀ©âtzÀ ¨É° ªÀÄÄjzÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉò¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ºÁ¼ÀĪÀiÁrzÀ®èzÉ ¸ÀzÀj PÉgÉAiÀÄ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹ C£À¢üÃPÀÈvÀ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÁ«ÄðPÀjUÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ MrØ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀévÀÄÛ ®ÄPÁì£À ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/10 PÀ®A: 447, 427, 506, ¸ÀA 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (2) 4 ¦æªÉí£À±À£ï D¥ï qÁåªÉÄÃd lÄ ¥À©èPÀ ¥Áæ¥Ànð DPïÖ 1984 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:29-5-2010 gÀAzÀÄ ±Á¯Á ¸ÀéZÀÑvÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±Á¯ÉUÉ ¨ÉýUÉÎ 10 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ºÀvÁÛgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÆß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄAiÀiÁPÉ ¸ÉÃj¹®è CAvÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤êÀÅ ºÉÆÃV vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¸ÁºÉçgÀ£ÀÄß PÁ¤j CAzÁUÀ DgÉÆæ CªÉÆÃV EªÀ£ÀÄ £À£Àß vÀqÉzÀÄ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ¦AiÀiÁð¢ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ wý¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ UÀ¯ÁmÉ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ Hj£À PÉîªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀgÀÄ. ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÀ¯Éèà ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EvÁå¢ zÀÆgÀÄ CzÉ.

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08.06.2010 gÀAzÀÄ f.f.ºÉZï UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆnÖzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07.06.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À eÉÆÃvÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ¢zÉ CAvÁ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPɺÁQ ¥Áæt vÉUÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ºÀ¯ÉèªÀiÁr PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ZÁPÀÄ ,gÁqÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ °TÃvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 143,147,148,504,324,109,323,506,307,R/W 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀiÁqÀ§Æ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ-07/06/2010 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ®°vÁ ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä £ÀA¢PÉÆ® ªÀAiÀÄ:: 40 ªÀµÀð ¸Á: ªÀZÁÑ UÁæªÀÄ vÁ:: avÁÛ¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-07/06/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ §mÉ vÉƽAiÀÄ®Ä vÀ£Àß CvÉÛAiÉÆA¢UÉ PÉÆgÀªÁgÀ ºÀ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ »A¢¤AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ PÉÆwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß MwÛ»r¢zÀÄÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉzÀj¹ PÉÆgÀ¼À°è£À MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ CAzÁdÄ 18000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÀ QwÛPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ CvÉÛAiÀÄ£ÀÄß QgÀÄZÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆgÀ¼À°è£À ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆðøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð EAzÀÄ ¢:07.06.10 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JªÀÄ.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢gÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ CgÀtPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:30.06.09 gÀAzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ 35 ¸Á«gÀ §mÉÖ §gÉUÁV 11 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀiÁvÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ CzÀgÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 1,01,000/- gÀÆ 35 ¸Á«gÀ §mÉÖ§gÉUÁV 7 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄzÀĪÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ PÉÆlÖgÀÄ G½zÀ 50 ¸Á«gÀ ºÀt,4 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÁgÀzÉƼÀUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¢£ÀªÉ vÀ£Àß eÉÆÃvÉ §AzÀ CPÀÌ ºÁUÀÆ vÀ£ÀUÉ G¥ÀªÁ¸À ªÀÄ®V¹ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ zÉêÀgÀUÉ ºÉÆÃV gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CPÀ̤UÉ MAzÀÄ gÀÆA £À°è ªÀÄ®V¹ UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ©qÀzÉ G½zÀ ªÀgÀzÀQëÃ£É ºÀt §AUÁgÀ vÀgÀ®Ä ¤£Àß vÀAzÉUÉ w½¸ÀÄ CAzÁUÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉãÀÄ. 2¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä£ÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ªÉÄʪÉÄð£À §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼É¯Áè d§gÀzÀ¹Û¬ÄªÀÄzÀ vÉUÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ.. F «µÀAiÀĪɯÁè vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É UÀÄ®§UÁðzÀ°è ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ CzÀPÉÌ UÀAqÀ£ÀÄ M¦àPÉƪÀÄqÀÄ UÀAd KjAiÀiÁzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrzÀgÀÄ C°èAiÀÄÄ CvÉÛ-ªÀiÁ,£Á¢ü¤-£Á¢ü¤ UÀAqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸À»¹PÉƪÀÄqÀÄ §AzÀgÀÄ GlÖPÁÌV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ ¤£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀiÁrzÀ CqÀÄUÉ Hl ADqÀĪÀÅ¢¯Áè "K gÀAr ¨ÉÆøÀr EªÀ¼ÀÄ G½zÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀªÀgÉUÉ EªÀ½UÉ MzÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQj CAvÁ MAzÀ¯Áè MªÀÄzÀÄ jÃw »A¸É PÉÆqÀºÀwÛzÀgÀÄ vÀAzÉUÉ F «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¸Á®ªÁzÀgÀÆ ªÀÄr ¤ªÀÄä ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛêÉ.£ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƽî CAzÀgÀÄ PÉüÀzÉ EzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀªÀÄqÀ£ÀÄ £ËPÀj ªÀiÁqÀĪÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁr ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀgÀzÀQëÃuÉ ºÀt ªÀÄ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛêÉ.C°èAiÀÄ ªÀgÉUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ° CAzÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄÝgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀ¢zÀÝPÉÌ ¢:04.06.10 gÀAzÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆÃV KPÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr¯Áè. CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀAzÉ-vÁ¬Ä¬ÄAzÀ zÀÆgÀ EgÀ®Ä CªÀ¤UÉ EµÀÖ«¯Áè ¤ªÀÇ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹wÛ¢Ýj. ¤ÃªÀÇ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ ªÀiÁrPÉƽî CA¢zÀÝPÉÌ EAzÀÄ £Á¼ÉAiÀiÁzÀgÀÆ §ªÀÄzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀÄ E£ÀÄߪÀgÉUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Á.¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ qÉʪÀgÀìPÉÆqÀ®Ä ºÉýzÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄ£À £ÉÆA¢gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ EvÁå¢ü ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.71/10 PÀ®A 498(J),504, ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ & 3,4 r.¦ JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 07-06-2010 gÀAzÀÄ 2;35 J.JªÀÄ.PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀ¸ÀįÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JA.J¯ï.¹. «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÀ ºÉZï.¹. 435, gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÁvÀì®å D¸ÀàvÉ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÉÃjAiÀiÁVzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà gÀƪÀÄäUÉÆüÀ ¸Á: ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV gÀªÀgÀ ¦üÃgÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀÛ oÁuÉUÉ EAzÀÄ 1 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ¦üÃgÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ»ÃVzÀÄÝ £Á£ÀÄ PÀnÖ¹zÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß CtÚ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÀƪÀÄäUÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ UÀ®§UÁð¢AzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ, CtÚ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀªÀÄä£ÁzÀ ¨ÉÊ®¥Áà gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤£Éßà ¢£ÁAPÀ 06-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è n,«í ºÀaÑ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄQÃAiÀĪÀgÁzÀ ±ÉÃR¥Áà gÀƪÀÄäUÉÆüÀ ,¤AUÀ¥Áà gÀƪÀÄäUÉÆüÀ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É n.«í ¸ËAqÀ PÀrªÉĪÀiÁqÀÄ n.«í §AzÀ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ n.«í ¸ËAqÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É ,n«í KPÉ §AzÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÉ£ÀÄ ,CzÀPÉÌ ±ÉÃR¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¤AUÀ¥Áà ,®PÀëöät ,gÀ«,¥ÁªÀðw ,ºÁUÀÆ ºÉÆÃqÀwAiÀiÁzÀ zÉêÀQÌ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè,dA¨Áå §rUÉ »rzÀÄPÉÆÃAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ MªÀÄä¯Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀļÀUÉ £ÀÆVÎ J®ègÀÆ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ, ºÉÆÃqÉzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÉÆt CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ CªÀgÀ°èAiÀÄ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ £À£Àß vɯÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÀvÀÛj¹zÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ,®PÀëöät EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ dA¨É¢AzÀ £À£Àß §® ªÀÄUÀή PÀ¼ÀUÀqÉ ZÀÆaÑ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄGªÀÅzÀ£Àß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¨ÉÊ®¥Àà EvÀ¤UÉ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ JqÀ§ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É dA¨É¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.£ÀAvÀgÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ PÀÆqÁ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄß.©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ®PÀëöät EvÀ¤UÉ ±ÉÃR¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀ QëAiÀÄ ªÉÄïÉ,JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. gÀ« PÀÆqÁ CzÉ PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀ£ÀÄ,EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ±ÉÃR¥Àà EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®PÉÌ PÉqÀ«zÁUÀ zÉêÀQÌ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ¨É¤ß£À §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr¼ÀÄ, £ÁªÀÅ aÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ CgÀtPÀĪÀiÁgÀ ¸Á°ªÀĤ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ dA¨ÉãÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹APÀzÀgÀ §AzÀgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À©r¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ±ÉÃR¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw-ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁªÀðw gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2010 PÀ®A 143,147,148,323,324,307,447,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.