Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 26, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-12-2012

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A, 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀıÁå CPÀÌ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ©üêÀıÁå EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CvÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöät dªÀiÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CvÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-9677 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ©üêÀıÁå EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÁ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁð (JAJ¸ï) PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2012, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆgÀ£À½î, ¸ÀzÀå: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ®°ÃvÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆgÀ£À½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á: UÉÆgÀ£À½î EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-8498 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆgÀ£À½î PÀqɬÄAzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ UÀÄA¥Á ¨ÉÊ¥Á¸À jAUÀgÉÆÃqÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ PÀªÀÄoÁuÉ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-39/JªÀiï-1364 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀuÉñÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ®°ÃvÀªÀÄä EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀ UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® & JqÀ PÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 302/2012, PÀ®A 279, 337, 338 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA, ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r ¸ÀdÓzÀ CºÀäzï vÀAzÉ JªÀiï.r d«Äî CºÀäzï, ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.  PÉJ-38/J¯ï-9889 £ÉÃzÀgÀ »A¨sÁUÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ JªÀiï.r C¨ÁægÀ CºÀäzï FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ a¢æ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ªÉÄrPÀ® CAUÀrUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ CA¨ÁæAiÀÄzÀ°ègÀĪÀ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ a¢æ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA.    JªÀiïºÉZï-44/©-711 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀUÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.r C¨ÁægÀ CºÀäzï FvÀ£À vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ¸ÉÆAlPÉÌ, §® ¨sÀÄdPÉÌ, §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, PɼÀ §¢AiÀÄ MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛ & UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2012, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 17-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îPÀAoÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¨ÉÆA§¼É ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C²é¤ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨sÀªÀiÁðf ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÁUÀÄwÛzÉ C£ÀÆßvÁ 3-4 ¸À¯Á ¸ÀAqÁ¸ÀPÉ ºÉÆÃV§gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr CzÉà ¢ªÀ¸À gÁwæ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »vÀÛ®°è ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀAqÁ¸À PÀÄqÀĪÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ »vÀÛ®Ä ªÀÄvÀÄÛ C°è DdĨÁdÄ RįÁè ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä C²é¤ EªÀ¼ÀÄ PÁt°è®èzÀ PÁgÀt ªÀÄvÉÛ C²é¤ EªÀ¼À ¥ÀvÉÛUÁV ©ÃzÀgÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ºÀĪÀiÁߨÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ C²é¤ EªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹UÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2012, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ gÉÆÃr£À ©.r.J. PÁA¥ÁèPÀìzÀ°èAiÀÄ ªÁlgÀ ¸À«ð¸ï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¨ÉÆ箥Áà gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/E-7772 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÀgÀ¼ÀåAiÀiÁ ZËPÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.  PÉJ-39/eÉ-3861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/2012, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-2012 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫µÀÄÚªÀzsÀð£À vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ PÀnÖ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß EArPÁ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-04/EºÉZï-2659 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÁgÀ£ÀÄß PÁgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Áà FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ UÀÆqÀì C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5652 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¦à DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ 1) ²ÃªÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ, 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, 3) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ, 4) ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ UÉÆ«AzÀ, 5) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ J¨ÉâüÉ, 6) ²æãÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¥sÀ¸À¥ÀįÉ, 7) ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät, 8) «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw J®ègÀÆ ¸Á: §AzÉ£ÀªÁf EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಾಂಸೊನ್ ಸಾ|| ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 37/ಎ ದತ್ತನಗರ ಎನ.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರಾದ ಬೆಂಜಮಿನ್ ತಂದೆ ಸುಮಿತ್ರ ಎಂಬುವವರು ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಸುಲೋಚನಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ:18-19/12/2012 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:24/12/2012 ರಂದು ಬೆಂಜಮೀನ್ ರವರು ಆಧೋನಿ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಲೈಟ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ದಿನಾಂಕ:26/12/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಂಜಮೀನ್ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಗೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಆಗೆ ಇದ್ದು ಶಿಟೌಟದ ರೂಮ್ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ನೋಡಿ  ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನೋಡಲು ಹಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬೆಡ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಎರಡು ಹಲಮಾರಿಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದು ಆಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ 50 ಗ್ರಾಂ,ಬಂಗಾರದ ನಕ್ಲೆಸ 30 ಗ್ರಾಂ,ಬಂಗಾರದ ನಾಲ್ಕು ಉಂಗುರ ತಲಾ 5 ಗ್ರಾಂ ಒಟ್ಟು  20 ಗ್ರಾಂ,ಬಂಗಾರದ 15 ಗ್ರಾಂ ಸೌಸೆಕಾಯಿ ಸರ,ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಬಳೆ ಒಟ್ಟು 10 ಗ್ರಾಂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 125 ಗ್ರಾಂ. ಬಂಗಾರ ಅ.ಕಿ 3,75,000/- ರೂ. ಕಳುವಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯವರು ಬಂದ ನಂತರ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳುವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ದಿನಾಂಕ:25-26/12/2012 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:119/2012 ಕಲಂ 457,380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸುನೀಲ ಪಿಸಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬೀಟ ನಂ. 6ರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು ಠಾಣೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:25.12.12ರಂದು 23-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋರಟು ಬೀಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 00-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಗಮ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ದ್ವಾರಕಾ ಹೋಟೆಲ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ನಮಗೇನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಸುನೀಲ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಬಂದು ನನಗೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದು ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಡೆತಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ಹೆಸರು ಬಂಡಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಸಾತಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ವ: 25 ವರ್ಷ ಉ: ಖಾನಾವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾತಿ: ಜಂಗಮ ಸಾ: ಸಂಗಮ ಟಾಕೀಜ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ ತಳವಾರ ವ: 21 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗಾ ಸಾ:ಗಂಗಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಹರೀಶ ತಂದೆ ದಶರಥಸಿಂಗ ತಿವಾರಿ ವ: 24 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ರಜಪೂತ ಉ: ಬೇಕಾರ ಸಾ:ಶಹಾಬಜಾರ ಕಟಗರಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ನಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಓಡಿ ಹೋದವನ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ರವರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:217/2012 ಕಲಂ, 341, 353, 504, 506 (2) 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.   

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               gÉÃtÄPÀªÀÄä  vÀªÀÄzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¢rتÀĤ  14 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¯ÉSÁ£ï FPÉUÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÆr¹zÀÄÝ SÁ¸ÀV O¶¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀAzÀÄ gÁvÀæ 9.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆlÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ OµÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  SÁ¸ÀV OµÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄĪÀ §zÀ®Ä ºÉä£À ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀÄzÀÝjªÀÄzÀ ªÁAw ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ¢ªÀÄzÀ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖnzÀÄÝ CzÉ. CªÀÄvÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 13/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 zÉÆqÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà  ºÉƸÀªÀĤ  ¸Á: UÀzÀælV  ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸Á: UÀzÀælV ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ UÁæªÀÄ ¥ÀªÀÄZÀAiÀÄvï CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå EgÀÄvÀÛzÉ 2 £Éà ºÀAvÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀ£ÉAiÀÄ°è  zÉÆqÀ¥Àà  ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀªÀÄzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ EªÀjUÉ ¨ÉA§® ¤ÃrzÀÄÝ CªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 23.12.2012 gÀAzÀÄ UÀzÀælV UÁæªÀÄzÀ ZËqÀªÀÄä CªÀgÀ zÉëUÉ  zÉÆqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ CzsÀåPÀëgÉÆA¢UÉ PÁ¬Ä ºÉÆqɸÀ®Ä §AzÁUÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹mÁÖV ¨Á¬Ä dUÀ¼À ªÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉʱÀªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24.12.2012 gÀAzÀÄ zÉÆqÀ¥Àà ºÁUÀÆ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ PÀÆr ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄwÛUÉ ºÀQ ¸ÀƼÉà ¤ÃªÀÅ ¨Át ©qÀ¨ÉÃrjà CAzÀgÉ ¨Á£À ©nÖ¢ÝÃj ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ¤UÉ HgÀ°è §gÀ¨ÉÃqÀ  CAzÀgÉ AiÀiÁPÉà §A¢ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 25.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 171/2012 PÀ®A: 143,147,148,504,323,324,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  26.12.2012 gÀAzÀÄ  42 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟವೆರಾ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸೈಯ್ಯದ ಇಶ್ತಿಯಾಕ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಸೈಯ್ಯದ ಮೈನುದ್ದಿನ ಖಾದ್ರಿ ಸಾ|| ಅಪ್ಜಲ ಕಾಟೇಜ ಎಮ್.ಐ.ಜಿ-2 ನೇ ಹಂತ ಮನೆ ನಂ.10  ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಒಕ್ಕಲಗೇರಾ ನೆಹರು ಗಂಜ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು TAVERA LT L1.9 No. KA 03 MM 6968 ನೇದ್ದರ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರುತ್ತೆನೆ. ವಾಹನದ ಡ್ರೈವರನಾದ ಮಹ್ಮದ ಜಾವೀದ ಈತನು ದಿನಾಂಕ:24/12/2012 ರಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಹೇರಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಟವೇರಾ ಗಾಡಿಯ ಚಾವಿಕೊಟ್ಟು ಅಂದಾಜು 3:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ನಾನು ನನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ 6:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಂಪೌಂಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅತ್ತೆಮಾವನವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆವೆ.ದಿನಾಂಕ:25/12/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಫೋನ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟವೇರಾ ವಾಹನ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲದೇ ಗಾಡಿಯ ಗ್ಲಾಸಗಳು ಒಡೆದ ಚೂರುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟವೇರಾ ಗಾಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಯ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದ ಚೂರುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಡೆಲ್ & ಬಣ್ಣ     : 2010  &   MB WHITE COLOR,ಇಂಜನ ನಂ.:3FK109759, ಚೆಸ್ಸಿನಂ: MA6AB605FAH109253 ಟವೇರಾ ವಾಹನ ಅ||ಕಿ|| 6,00,000/- ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:91/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಸಾವು:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಬಸಯ್ಯ ತಂದೆ ಕರಸಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಾ|| ಭಟ್ಟರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ, ತಾ|| ಆಳಂದ ರವರು ನನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ರುದ್ರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ವ|| 14ವರ್ಷ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:25-12-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು  ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಭಟ್ಟರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೇನಾಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಸಂಡಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೂಸನೂರ ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಡೆಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ:MH-45, F-0178 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಎಡಗಡೆ ಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಹರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಇತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 112/2012 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.