Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 9, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 09-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-05-2009¯ÁjÄAzÀ 3000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌ ©zÀÝ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ.
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08-05-09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÉÆÃj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉÆý EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¥ÉưøÀ ¥Ánî EªÀgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 8022 EzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-05-09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¯Áj vÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¯Áj ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ¨Áålj ©ZÀÄÑwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw §£ïß½î ªÀÄvÀÄÛ gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà ¥Ánî EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ¨Áålj ©ZÀÄÑwÛzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ºÉÆÃV »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÁªÀÅ ¯ÁjAiÀÄ ¨Áålj PÀ¼À«¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ vÀ£Àß vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄƪÀgÀ°è M§â ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ ZÉ£ÀߥÁà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á: RlPÀaAZÉÆý EzÀÄÝ CªÀgÀ dvÉ EzÀݪÀjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÀªÀÄoÁt ªÀAiÀÄ 27 ¸Á: RlPÀaAZÉÆý ªÀÄvÀÄÛ zË®¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ P˼À¸ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: UÀqÀªÀAw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¯Áj ªÉÄÃ¯É EzÀÝ vÁqÀ¥Àwæ J°èzÉÝ CAvÁ PÉüÀ®Ä ZÉ£ÀߥÁà EvÀ£ÀÄ ¯Áj ¨ÁdÄ DmÉÆÃzÀ°è MAiÀÄå®Ä EnÖzÉÝªÉ CAvÁ vÉÆÃj¸À®Ä £ÁªÉ®ègÀÆ £ÉÆÃqÀ®Ä DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 3203 EzÀÄÝ DmÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ vÁqÀ¥Àwæ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä DmÉÆÃzÀ°è EnÖzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ¨Áålj C.Q 1000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ vÁqÀ¥ÀwæAiÀÄ C.Q 2000=00 »ÃUÉ MlÄÖ 3000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 3 d£À CgÉÆævÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

mÉA¥ÉÆ rQÌ : MªÀð ¨Á®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/05/2009 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÉgÀ¨Á ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: rVÎ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/05/09 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rVÎ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨Á¥ÀÆgÉ mÉA¥ÉÆ EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆ £ÀA.PÉJ-28/J-6060 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ°è DPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ MA§vÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ UÁAeÁ ªÀ±À
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 20(©)(2) J£ï.r.¦.J¸ï. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 08/05/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ²æà °AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ RavÀ ¨ÁwäªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J. 38 f-169 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀÄ.JZï. 01 n.J- 5286 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆr UÀr©rÄAzÀ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀgÀÄ ¹UÀ°®è. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ »A¨ÁUÀzÀ°è §®¨sÁUÀPÉÌ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ®UÉÃd ¨ÁåUÀ£À°è M¼ÀUÀqÉ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ UÉƧâgÀ aîzÀ°è 6 PÉ.f. UÁAeÁ C: Q: 6000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ PÀnÖzÀ ®UÉÃd ¨ÁåUÀ jèÉÆÃPÀ CAvÀ §gÉzÀzÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ UÉƧâgÀ aîzÀ°è 3 PÉ.f.UÁAeÁ C:Q: 3000/- »ÃUÉ MlÄÖ 9 PÉ.f. UÁAeÁ C: Q:9,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆVzÀÝjAzÀ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÁÄ¯ï ºÁUÀÆ ¹ªÀiï £ÀA. 9492654328 £ÉzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.JZï.01 n.J-5286 £ÉzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 328 L.¦.¹. & 32,34 PÉ.E.JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 08/05/2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ, C¸À®Ä d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ M§â¼ÀÄ DgÉÆævÀ¼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, RavÀ ¨Áwä zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/05/2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁqÉÆtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÀ¼À¢ ¥Áè¹ÖPÀ PÁ夣À°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀݪÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ WÀªÀĸÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ZÀAzÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 45 eÁåw ®A¨ÁqÀ G ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ ®PÀëöät£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ CAvÀÀ w½¹zÀÄÝ EªÀ¼À ªÀ±À¢AzÀ C: 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ C:Q: 150/gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀÄrzÀ ¸ÀgÁÄUÉ zÀÄqÀÄØPÉýzÀÝPÉÌ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¨ÁâvÀ£À£ÀÄß UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A 341, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8/5/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ £ÀÆå ®QÌ ¨ÁgÀzÀ°è ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§±ÉnÖ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) R°Ã® vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå 2) ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ ¯Á¯Á¸Á§ E§âgÀÄ ¸Á:eÉʱÀAPÀj UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt MAzÀÄ ©ÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÀgÁÄ ¨Ál®£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ 50 gÀÆ PÉÆnÖzÁUÀ MlÄÖ 140/- gÀÆ. DUÀÄvÀÛzÉ, E£ÀÆß 90 gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè JAzÀgÀÄ DUÀ ºÀt PÉýzÁUÀ CªÀj§âgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 105/09 PÀ®A:7(111) PÉ.¦. PÁÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 8/5/09 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¤®AUÉ ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð, G:mÉîgÀ ¸Á:UÁf¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¨Áwä ¥ÀAZÀjUÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ w½¹ oÁuÉÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁwäAiÀÄAvÉ M§â ªÀåQÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛ¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr 2030 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢ü£À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 320/- gÀÆ , MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ an, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß , MAzÀÄ PÁ§ð£À ¥ÉÃ¥ÀgÀ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀéwÛ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported CrimesªÀÄlPÁ zÁ½ ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À:
¢£ÁAPÀ:08.05.09gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀ NtÂAiÀÄ £ÁUÀ£ÀUËqÀ CQÌUËqÀgÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ªÀ¸ÀÛçzÀ, £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀA¥À£ÀUËqÀ CQÌUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÉظÁ§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà J¸ï J¸ï »gÉêÀÄoÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.11,065/- ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.66/09 PÀ®A 78(III)Pɦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.
E¹àÃmï zÁ½ K¼ÀÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À:
¢£ÁAPÀ:08.05.09gÀAzÀÄ 1645 jAzÀ 1745 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è aPÀÌ ªÀÄAZÁ° UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀªÁqÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà FgÀtÚgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.6,090/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.67/09 PÀ®A 87Pɦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
mÁæöåPÀÖgï-¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ:
¢£ÁAPÀ:08.05.09gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃvÁß¼ï UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ 10 ªÀµÀðzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀzÀä¥ÀæPÁ±À ±ÉnÖ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï¤AzÀ §¸ï¸ÁÖöåArUÉ aãÀÆgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà£À zÀ¯Á° CAUÀr ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ CgÉÆæ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ 36/nJ 5836 mÁæ° £ÀA ¹J£ïCgï 3633 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ mÁæöåPÀÖgï »A¢£À UÁ° ¨Á®PÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¨Á®PÀ£À aPÀÌ¥Àà ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.139/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÁzÀZÁjUÉ rQÌ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:07.05.09gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ §¸À£ÀUËqÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 36 J¸ï 4879 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ²ªÀ¸ÀAUÀ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¤AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÉʪÀÄAqï qÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À £ÀqÉzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà C§Äݯï gÉÆÃ¥sïgÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV, ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÀÆ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/09 PÀ®A 279, 337, 338L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.»gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï PÀ¼ÀªÀÅ:
¢£ÁAPÀ:04.05.09gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà f J£ï zÀ±ÀgÀxÀ gÁªÀÄgÉrØgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 36 eÉ 6360 CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. 01 eÉ 2 J¥sï 33735 EAf£ï £ÀA. 01 eÉ 18 E 27305 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÉÃmÁè §Ädð ºÀwÛgÀ ¸ÀAfë¤ C¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ C¸ÀàvÉæ M¼ÀºÉÆÃV ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀƪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.117/09 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉC¥ÀjavÀjAzÀ 10ªÀµÀðzÀ ¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt:
¢£ÁAPÀ:08.05.2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ CgÉÆævÀgÀÄ Hl ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¨ÁæAr ±Á¥ï vÉÆÃj¸ÀÄ CAvÁ 10 ªÀµÀðzÀ ¨Á®Q ¸ÀgÉÆÃd¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æêÀÄw «dAiÀÄ PÀĪÀiÁj UÀAqÀ CªÀiÁæd @ a¤ß¨Á§ÄgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/09 PÀ®A366(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ²Ã® ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ ¦æÃw¹ £ÉÆAzÀ ²PÀëQ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ:
©eÁ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ §.¨ÁUÉêÁr vÁ®ÆQ£À ªÀAzÀ° UÁæªÀÄzÀ PÀªÀi¯ÁQë vÀAzÉ ¢:¹zÀÝ£ÀUËqÀ ©gÀzÁgÀ 28 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÌ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ²PÀëQAiÀiÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ FPÉAiÀÄÄ ªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÁzÀ CgÉÆæ 30 ªÀµÀðzÀ ²ªÀÅ @ ²ªÀgÁd §Ä¼Àî£ÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ºÀt, §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ®èzÉà ²Ã®ªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ªÀiÁvÀÄ PÉý J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉý QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:06.05.09gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwAiÀÄ vÉÆnÖ®Ä PÉÆArUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëQ ²æêÀÄw ¸ÀIJî, ¸Á:ªÀAzÀ° UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/09 PÀ®A 306 ¸À»vÀ 34L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.§Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuɬÄAzÀ ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ ªÀÈzÉÝ ¸ÁªÀÅ:
¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁVzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÁ¬Ä ²æêÀÄw eÁ®ªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà £ÁAiÀÄP,À 60 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:07.05.2009gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è C²ºÁ¼À vÁAqÁzÀ w¥ÀàtÚgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄ UÀnÖ FdÄ ¨ÁgÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ vÀ£ÀUÉ 1700 UÀAmÉUÉ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà ¥Á®ªÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃgÀ¥Àà ZÀªÁítgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.9/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

16 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ ªÀÄ£É PÀ¼Àîj§âgÀ §AzsÀ£À 10 ®PÀëPÀÆÌ C¢üÃPÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½î ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À ªÀ±À ¥ÀvÉÛ B

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉBf¯ÉèAiÀÄ ºÀ®ªÀÅPÀqÉ £ÀqÉzÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ CgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛPÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå ²æà ©.J ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£À L.¦.J¸ï J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÄ ªÀiÁ£Àå ²æà ©.«í. AiÀÄ®è¥Àà C¥ÀgÀ J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ ²æà J.f. vÀqÀPÉÆÃqÀ r.J¸ï.¦(J)G¥À-«¨sÁUÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è, ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ vÀdÕgÁzÀ ©.eÉ. ²gÀÆgÀªÀÄoÀ ¦.L ¦üAUÀgï ¦æAmï ºÁUÀÄ ²ªÀzÉêÀ ¸Áé«Ä ¦.J¸ï.L ¦üAUÀgï¦æAmï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÉÆgÉvÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉæUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ JªÀiï.N.© ²ªÀ°AUÀ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ ºÉÆîÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¦J¸ï.L ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ ºÁUÀÆ ²æà §¸ÀªÀgÁd ºÀ¼ÀUÉÆâÃgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä C¥ÀgÁzsÀ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ°AUÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß E§âgÀÄ ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ C¼ÀAzÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ C¼ÀAzÀ ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽvÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/PÀÆå-2677 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV ºÀ¼ÉAiÀÄ JªÀiï.N.© ²ªÀ°AUÀ DvÀ£ÉÆA¢UÉ EgÀĪÀ E£ÉÆߧ⠩üêÀÄAiÀÄå E§âgÀÄ ¹QÌ©zÀÝgÀÄ. E£ÉÆߧ⠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ dl¥Àn ¸Á||zsÀAUÁ¥ÀÆgÀ, JA§ÄªÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ. §A¢üvÀgÁzÀ ²ªÀ°AUÀ@¸ÀĤ¯ï vÀAzÉ ®PÀëöät ZÉÆÃUÀ¯É ¸Á|| ªÉÄÊAzÀVð, ºÁ||ªÀ||C¼ÀAzÀ, ºÁUÀÄ E£ÉÆߧ⠩üêÀÄAiÀÄå@©üêÀiÁ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÉÆÃUÀ¯É ¸Á||dªÀ½(r), EªÀj§âgÀ£ÀÄß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ «ZÁgÀuÉUÁV gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ, «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ gÁwæ ºÉÆwÛ£À°è ºÉÆAZÀÄ ºÁQ ©ÃUÀ ºÁQzÀÝ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ, ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÉÊQ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ 5 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ 3 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ 3 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ 2 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ 1 ¥ÀæPÀgÀt, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ 1 ¥ÀæPÀgÀt ºÁUÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀÄ 1 ¥ÀæPÀgÀt »ÃUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ 16 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀQUÉ §AzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, F ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 6,90,000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð PÉ.f §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ, 75,000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄÆgÀĪÀgÉ PÉ.f ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ MqÀªÉUÀ¼À ªÀiÁgÁl ªÀiÁr §AzÀ ºÀtzÀ°è Rjâ ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 1,50,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ mÁæöåPïì £ÀA PÉJ32/J£ï6965, ºÁUÀÆ 80,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ JgÀqÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ28/PÀÆå2677, E£ÉÆßAzÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA PÉJ36/ºÉZï2113 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ CA.Q gÀÆ10,000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ10,05,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½î D¨sÀgÀt, ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÀ¤SÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 08-05-2009 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¸É ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢:-6-5-09gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆtÆÚgÀ vÁAqÁzÀ°è ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ 1.±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÉøÀÄ gÁoÉÆÃqÀ,2.§zÀÄÝ vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ,3.¸ÀĤî vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ gÀoÉÆÃqÀ,4.gÀ« vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¸ÉêÁ¯Á® ¨sÀd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÄ gÁoÉÆÃqÀ KPÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÉ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀgÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨sÀd£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ AiÀÄmÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢:06-05-09gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆtÆÚgÀ vÁAqÁzÀ°è ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è 1.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA. ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ, 2.±ÀAPÀgÀ vÀA. ZÀAzÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, 3.²ªÀtÚ vÀA. ZÀAzÀÄ gÁoÉÆÃqÀ,4.¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ xÀªÀgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:PÉÆtÆÚgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §zÀÄÝ vÀA. zsÀ£À¹AUÀ gÀoÉÆÃqÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ;

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉB¢:07-05-09gÀAzÀÄ 11:00 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁºÀ£À ¯Áj £ÀA.PÉ.J 32 7180 £ÉßzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà lAlA £ÀA.PÉ.32/J664 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ lAlA ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ 1)²æà ªÀÄzÀ£ï¯Á¯ï vÀA. ©üêÀıÁ eÁzsÀªÀ ¸Á||UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ 2)§¸ÀªÀgÁd vÀA. ±ÀgÀt¥Áà ¸Á||UÀÄ®§UÁðgÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉB¢:07-05-2009 gÀAzÀÄ 7.30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà PÁ±À¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà £ÁUÀªÉÇÃ¼ï ¸Á|| UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjZÀÄvÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CmÁÖwrØAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÀj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ mÁæPÀÖgï ZÀ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹ mÁæPÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

¢éÃZÀPÀæ PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:²æÃ.CAiÀÄå¥Àà £ÁUÀgÁ¼À ¸Á||UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢:28/04/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:15 UÀÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J32/J¯ï8618 »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ, C.Q.gÀÆ 20000/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ vÀ£Àß vÀªÀÄä ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ FvÀ£À£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV ªÀÄgÀ½ 09:40 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ JµÀÄÖ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¢B 08-05-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:²æÃ.¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà ºÀ½î ªÀÄÄ|| PÉÆÃrègÀªÀgÀÄ ¢:11/04/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J32/J¸ï711 »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï C.Q.gÀÆ29000/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄ ²æäªÁ¸À §mÉÖ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ²æäªÁ¸À §mÉÖ CAUÀrUÉ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£À EgÀ°®è. JµÀÄÖ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¢B 08-05-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.