Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 26, 2011

Raichur District Press Note

¥ÉưøÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt :

¢£ÁAPÀ 26.11.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAeï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛvÀ £À²Ã§zÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§Ä deÁlzÀzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É r.J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¹¦L ¥À²ÑªÀÄ, ¦J¸ïL ªÀiÁPÉðmÉAiÀiÁqÀð ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ, gÁdÄ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 39 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 3,27,500/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 27 ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì oÁuÉ §AzÀÄ ªÀiÁPÉðmÉAiÀiÁqÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/11 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:

ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ದತ್ತಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾ|| ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರ ರವರು ನಾನು ಈಗ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೂರ ದತ್ತಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ಅವಧೂತ ವಗ್ಗೆ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ತಲಾ 500/- ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು , ಅವರು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಾಪಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಹಣ ಮರಳಿ ಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಆಗಾಗ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ರಾಜು ಅಳ್ಳಗಿ ಇವನ ಸಂಗಡ ಅಟೋಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೊರಟಾಗ ಅವಧೂತ ವಗ್ಗೆ , ದತ್ತಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರು ನನ್ನನ್ನುಅಟೋದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ದತ್ತಪ್ಪ ಇತನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಎಡ ಕೈ ಅಡ್ಡ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಏಟು ನನ್ನ ಎಡ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:103/2011 ಕಲಂ.341,504,323,307 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮರ್ತುರಕರ್ ;29 ವರ್ಷ ಉ: ಕಾರ ಚಾಲಕ ಸಾ; ಮನೆ ನಂ:2-689/5 ಬಿ ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಾನು ದಿನಾಂಕ 25-11-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರಮಸಿ ಕಾಲೇಜ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಎ 32 ಕ್ಯೂ 4448 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 150/2011 ಕಲಂ 279,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

 
 

¢£ÁAPÀ 25/11/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀAoÉ¥Àà, 28 ªÀµÀð, ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ eÉ.F. 4 £Éà G¥À «¨sÁUÀ »gÉPÉÆmÉßPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ PÉ£Á¯ï £ÀA 76 «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 76 gÀ ZÉÊ£ÉÃeï 348 ªÀÄvÀÄÛ 352 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀ vÉîÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä UÁåAUÀªÀÄ£ïUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ªÀÄÄvÀÄðeÁ EªÀjUÉ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀªÀªÀÅ CAzÁdÄ 20-25 ªÀAiÀĹì£ÀzÀÄ ºÉAUÀ¹£ÀzÀÄ EzÀÄÝ, JvÀÛgÀ 4 ¦Ãmï 8 EAZÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉA¥ÀÄ §tÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ VÃj£À PÀÄ¥Àà¸À EzÀÄÝ, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ®AUÀ vÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt ªÀiÁ£À« oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 44/11 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ 22-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À ªÀÄzsÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ £ÉPÀÄÌAn ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÉPÀÄÌAn gÁeÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄB40 ªÀµÀð eÁwBPÀªÀiÁä ¸ÁB £ÀqÀÄUÀqÉØ PÁåA¥À FvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀì ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-36 Dgï-9825 gÀAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ ¥ÀºÀtÂAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ªÀiÁ£À« vÀºÀ¹Ã¯ï D¦Ã¹UÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀvÀåªÀw ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw C£ÀߥÀÆtð ªÀÄƪÀgÀÆ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ PÀÆVzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÝjAzÀ ºÉÆÃV §gÀ° CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÉ£ÀÄ. gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 23-11-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁåA¦£À £ÉPÀÄÌAn gÁªÀiÁgÁªï vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀįÁègÁªï vÀAzÉ QæµÀÚªÀÄÆwð ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀì ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À«, ºÁUÀÆ EvÀgÉ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è.¢£ÁAPÀ 24-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è.F §UÉÎ DvÀ£À vÀAzÉ £ÉPÀÄÌAn gÁeÁgÁªÀiï vÀAzÉ §Ä®èAiÀÄå ¸ÁB£ÀqÀÄUÀqÉØ PÁåA¥À vÁB ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 264/11 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 23-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ :±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄB45 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB GlPÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ,ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ,§rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀAvÀ ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ±ÉÃRgÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2011 PÀ®A:143,147,148,323,324,504,355,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹: £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2011 gÀAzÀÄ 215 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 44,100/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

 
 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-11-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 26-11-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26/11/2011 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn tÂr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀgÀÄuÁ UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ oÁtPÉ ¸Á: ¨sÀƸÀtV ¸ÀzÀå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 26/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÁAr ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀA¢¤ FPÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÀÛ ¤AvÁUÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉJ37 nJ1557 £ÉÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ EAzÀÄ 0645 J.JA UÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ 37 nJ1557 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr MªÉÄä¯É Cw ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À §®UÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÄîÄQ£À ªÉÄ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzÁUÀ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁ¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 136/2011 PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAl PÁAiÉÄÝ 1981:
¢£ÁAPÀ 25-11-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉÆÃj «ÃgÀ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CqÀ½vÀ C¢üPÁj f¯Áè ¥ÉÆ°¸À PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ f¯Áè ¥ÉưøÀ PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ ¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉUÉ C®è°è 63 £Éà ¸ÀA«zsÁ£À CAVPÁgÀªÁzÀ ««gÀ ¤«ÄvÀå §»gÀAUÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 26-11-2011 gÀAzÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ CAvÀ EzÀÝ ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß CAn¹zÀÄÝ CzÀgÀ CAzÀªÀ£ÀÄß PÉr¹gÀÄvÁÛgÉ F ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CA§zÁ¸À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ zÀ°vÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ (j) ©ÃzÀgÀ CAvÀ EzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆÃjPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 119/2011 PÀ®A 279,337 L.¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï,« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀt¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät vÀªÀqÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ «ÄãÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀi£ÁßJSÉýîAiÀÄ°è vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉî¸À«zÀÄÝzÀÝjAzÀ «ÄãÀPÉÃgÁ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ 1815 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ J£ï,ºÉZÀ,£ÀA 9 gÉÆÃqÀ zÁlÄwzÁÝUÀ «ÄÃgÁd PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzzÀ M§â DmÉÆà UÀÆqÀì £ÀA PÉJ-39-2911 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DzÀªÀÄC° ±Á vÀAzÉ WÀÄqÀıÁ ¸Á: ªÀÄ£ÁßKSɽî FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà UÀÆqÀì Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfãÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 137/2011 PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAl PÁAiÉÄÝ 1981:
¢£ÁAPÀ 25-11-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà PÉÆÃj «ÃgÀ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CqÀ½vÀ C¢üPÁj f¯Áè ¥ÉÆ°¸À PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ f¯Áè ¥ÉưøÀ PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ ¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉUÉ C®è°è 25,26, 27-11-2011 gÀ ªÀgÀUÉ GfÓªÀ£À PÉÆlUÀ¼ÀÄ J¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß CAn¹zÀÄÝ CzÀgÀ CAzÀªÀ£ÀÄß PÉr¹gÀÄvÁÛgÉ F ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À Qæ¸ÁÖ¥sÀgï @ ¥ÀÄlÖtÚ ¸Á: ©ÃzÀgÀ 2) CgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ @ ¦ü°¥sÀ ¸Á; vÁd®¥ÀÆgÀ CAvÀ EzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆÃjPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 166/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/11/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀ ¤AUÀzÀ½î ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ªÀ¼ÀTAr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 4 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. 1) gÁd¥Áà 2) ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ 3) ¸ÀwõÀ 4) UÉÆÃ¥Á® »ÃUÉ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ MAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÀtf UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¤£Éß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/11/2011 ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¤AUÀzÀ½î EªÀgÀÄ K gÀAr CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½UÉƪÉÄä ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ £À£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ Hl ºÁPÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÀ®PÀmï CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀ §rUÉɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ K gÀAr ¤£ÀUÉ fAzÁ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÁ°¤AzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 180/2011 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-11-11 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. EzÀÝ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢üAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀäªÀÄ ©ÃzÀgÀ amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÁwäAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð ¸Á/ amÁÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì 180 JªÀÄ.JªÀÄ.J®.23 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 966=00 ªÀjd£À ZÁAiÀÄì «¹Ì 180 JªÀÄ.JªÀÄ.J® 05 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 210 =00 EzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®è CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ : 08/2011 PÀ®A : 174 ¹.DgÀ ¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/11/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánî 48 ªÀµÀð eÁ ; ªÀÄgÁoÁ G : zÀ¼À¥Àw ºÁUÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ ¸Á : PÀ®ªÁr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 24/11/11 0300 UÀAmɬÄAzÀ 25/11/11 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ²æà «oÀ®gÁªÀ eÉÆåÃw¨Á gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀAeÁ £Á¯ÉAiÀÄ°è M§â C¥ÀjavÀ 55 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ DvÀ£À ºÉt vɯÁqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ 08/2011 PÀ®A :174 ¹.DgÀ ¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÁ±À¥Àà vÀAzÉ zÁªÀÅf, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: QA¢PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw
EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ.
" EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:15 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ PÁåA¥ï. FvÀ£ÀÄ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-31/ 1011 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎrAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà MªÉÄäïÉà §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀzÀÝzÀ ºÀwÛgÀ, ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀ¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀPÉÌ gÁdÄ FvÀ£Éà PÁgÀt£ÁVzÀÄÝ, DvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 302/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ n. £ÁUÉñÀégÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: PÁ¥ÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CPÀÌ gÁªÀÄ®Qëöäà ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ qÁPÀÖgï ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £À£Àß ªÀiÁªÀ ªÉÊ. ¸ÀħæªÀÄtåA vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ gÁªÀÄ®QëöäÃAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/Dgï-1056 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è qÁPÀÖgï ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀħæªÀÄtåA FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À §A¢zÀÝjAzÀ, MªÉÄä¯Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ತಂದೆ ವಾಲ್ಮೀಕ ಚವ್ಹಾಣ ವಯ: 21 ವರ್ಷ ಉ: ಕ್ಲಿನರ್ ಸಾ: ಖಾನಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ ರವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆಎ-36 / 2216 ನೇದ್ದು ಈಗ ಕಳೇದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಭೋಪಾಲ ತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಕಿರಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಬ್ಬಿನ ಲೋಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವು. ದಿನಾಂಕ: 25-11-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಪಾಲ ತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಬ್ಬಿನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದೇವು. ಲಾರಿಯನ್ನು ಮೆಹಿಬೂಬ ತಂದೆ ಗಫೂರ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾವಾಲೆ ಈತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸರಡಗಿ ಖಣಿ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಲಾರಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಎಡಗಡೆಯ ಟಾಯರ್ ಒಡೆದು ಲಾರಿ ವೇಗದ ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೊರಲಾಗಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 210/2011 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಮಣ್ಣನವರ ಸಾ|| ಸನ್ನಾಳ ತಾ|| ಜಮಖಂಡಿ ಜಿ|| ಭಾಗಲಕೋಟ ರವರು ನಾನು ಘತ್ತರಗಾ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ನನ್ನ ಕೀಸೆಯಲ್ಲಿನ 11,000/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 194/11 ಕಲಂ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾ|| ತಾಂಡೂರ ಜಿ|| ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ : ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಂಜು ರಚೋಳ್ಳಿ, ಶಿವಪ್ಪಾ ಹರಿಜನ ಮೂರು ಜನರು ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಗದು ಹಣ 4000/- ರೂ. ಸಂಜೀವನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ 400/- ರೂ. ಹಾಗು ಶಿವಪ್ಪನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ 400/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 4800/- ರೂ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಜೇಬಿನಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 193/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಜಕ್ಕು ತಂದೆ ದರೆಪ್ಪ ತೇಲಸಂಗಿ ಸಾ|| ಹಿರೆಬೆಣ್ಣೂರ ತಾ|| ಇಂಡಿ ಜಿ|| ಬಜಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 25/11/2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ, ಒಂದು ಮೋಬೈಲ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆಭರಣ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಮೋಬೆಲ್ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 195/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮನೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಭಗವಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತಪ್ಪ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 14-11-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ-100 ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32/ಕೆ-5106 ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.