Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 12, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-01-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-01-2018

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 05/2018, PÀ®A. 324, 342, 504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 :-
¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ºÀÄ°ªÀĤ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 wAUÀ½AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ Dgï.f »¨ÁgÉ ¥À©èPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ±Á¯ÉAiÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉJ-39/0096 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj §¸Àì ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ¸Àa£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ jhÄgÀ¼É ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¢£Á®Ä ¸ÀzÀj §¹ì£À°è ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr, RlPÀ aAZÉÆý, zÀħ®UÀÄAr ªÀÄvÀÄÛ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄUÀ¼À ±Á¯É ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ±Á¯ÉUÉ vÀAzÀÄ ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀªÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆV ©qÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11-01-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ¸ÀzÀj §¸Àì£À°è ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr, RlPÀ aAZÉÆý, zÀħ®UÀÄAr ªÀÄvÀÄÛ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄUÀ¼À ±Á¯É ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ©qÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À°è rd¯ï PÀrªÉÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥Éæ¹qÉAmï gÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd »¨ÁgÉ gÀªÀgÀÄ §¹ìUÉ reÉ® ºÁQPÉƼÀÄîªÀAvÉ 2,000/- gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ §¸Àì vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) J¸ÁìgÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀUÉ ºÉÆÃV C°è 2,000/- gÀÆ. AiÀÄ reÉ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ gÀ²Ã¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ £ÁUÀgÁd »¨ÁgÉ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨Á CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¸Àì vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è £ÁUÀgÁd »¨ÁgÉ gÀªÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ §¹ìUÉ 2,000/- gÀÆ. reÉ® ºÁPÀzÉ PÀrªÉÄ KPÉ ºÁQ¢ CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀjUÉ ¥ÀÆwð 2,000/- gÀÆ. reÉ® ºÁQgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÀ²Ã¢ CªÀjUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §¸Àì vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj §¸Àì vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV DªÀgÀtzÀ°è §¸Àì ¤°è¹ ±Á¯ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ £ÁUÀgÁd »¨ÁgÉ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀ gÀÆ«Ä£À°è PÀĽwzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àa£À E§âjUÀÆ gÀÆ«Ä£À°è ¨Á CAvÀ PÀgÉzÁUÀ E§âgÀÄ gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K UÀt¥Àw ¤Ã£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ §¹ìUÉ reÉ® ºÁPÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ PÉÆlÖ ¥ÀÆwð ºÀtzÀ rd® ºÁPÀzÉ CzÀgÀ°è ¸Àé®à ºÀt G½¹PÉƼÀÄîwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ PÉÆlÖ ¥ÀÆwð ºÀt reÉ® ºÁPÀÄwÛzÉÝÃ£É £Á£ÀÄ MªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀºÀ F jÃwAiÀiÁV ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ C£Àß®Ä CªÀgÀÄ K UÀt¥Àw ¤ªÀÄä eÁwAiÀÄ ºÁªÀ½ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ CAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr E§âjUÀÄ D gÀÆ«Ä£À°è PÀÆr ºÁQ ºÀUÀ΢AzÀ JgÀqÀÄ PÉÊ PÀnÖ §rUɬÄAzÀ JgÀqÀÄ vÉÆqÉUɼÀ ªÉÄïÉ, ªÉÆtPÁ®UÀ¼À PɼÀUÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸Àa£À EvÀ¤UÉ £ÁUÀgÁd »¨ÁgÉ gÀªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ w½¹®è, ¤Ã£ÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ £À£ÀUÉ Dl Dr¸ÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CAzÀªÀ£É CªÀ¤UÉ CzÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ E§âjUÀÆ CzÁð vÁ¸ÀÄ gÀÆ«Ä£À°è PÀÆr ºÁQ C°èAzÀ ºÉÆgÀUÉ ©qÀĪÁUÀ F §UÉÎ AiÀiÁgÀªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆêÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 12-01-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 02/2018, PÀ®A. 498(J), 324, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ eÉÆåÃw UÀAqÀ ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ®V, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: PÉƼÁgÀ(PÉ) gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVzÀÄÝ, ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 51 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 20 UÁæA §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä RZÀÄð ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-01-2016 jAzÀ 26-10-2017 gÀ ªÀgÉUÉ DgÉÆævÁzÀ 1) ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ, 2) ¥ÀÄvÀ¼Á© UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ, 3) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ, 4) ¸ÀÄeÁvÀ UÀAqÀ ®Qëöät ºÁUÀÆ 5) UÁå£À¥Áà vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 26-10-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀºÀ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 11-01-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 10/2018, ಕಲಂ. 498(ಎ) 354, 323, 504 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :- 
ದಿನಾಂಕ 10-01-2018 ರಂದು ನೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ವಯ: 31 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾ: ನೇಳಗಿ ರವರ ನಾದನಿ ಮಹಾನಂದಾ ಅಮಿರಾಬಾದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಬೆರೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೈಯುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ನೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ ಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುವಾಗ ನಾದನಿ ಮಹಾನಂದಾ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ, ಭಿಕಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅನ್ನಾ ತಿಂದು ಸೊಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾದನಿಯ ಗಂಡರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಏಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೆಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಿರುಗಿಸಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಗಂಡ ಕೂಡ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 11-01-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ  ಅಪರಾಧ ಸಂ. 07/2018, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 11-01-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಗಂಡ ರೇವಣಪ್ಪ ಚೆನ್ನುರ ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ನಿರ್ಣಾವಾಡಿ ರವರಿಗೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾವನಾದ ಪ್ರಭುಶಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ನಿರ್ಣಾಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಣಾವಾಡಿಗೆ ಹೊಗುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮಾವನಾದ ಪ್ರಭುಶಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಾ - ಮುತ್ತಂಗಿ ರೋಡಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿರ್ಣಾ - ಮುತ್ತಿಂಗಿ ರೋಡನ ಬದಿಗೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾವನಾದ ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ರವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ, ಕಿವಿಯಿಂದ, ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾವ ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣ 108 ಅಂಬ್ಯುಲನ್ಸಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.