Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 9, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 09/08/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA : 17/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/08/2010 gÀAzÀÄ 1113 UÀAmÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 55 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì EªÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è JqÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÀÄtÚUÀ¼ÁV ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝzÀÄÝ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ±ÀıÉÆæõÀPÀgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÀ¼Á ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/08/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤® vÀAzÉ ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ºÀvÀÛgÀUÁ (J¸ï) §¹ì£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà §¹ì£À®èzÀÝ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ EªÀgÀÄ »A¢£À ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PɼÀUÉ E½¹ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24/07/2010 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ UÁAiÀļÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÁªÀAiÀiÁå amÉÖ ªÀAiÀÄ : 24 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Áé«Ä G: ¥ÉưøÀ ¥Éæ¸ï j¥ÉÆlðgÀ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄAvÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÉÇzÉÆ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÀUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀzÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ªÉÊzÀågÀ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ¦.JA.E. ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆwÛ®èzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀƼÀ¯ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄÄA¢£À PÁAiÉÄÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw C¤vÁ ¤ÃrzÀ ¥ÀÄgÀªÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ §zÀ°UÉ PÀ®A 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä PÉÆÃj ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ ¸À°è¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 325, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/08/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉëģÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸ÉÆãÀPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ :40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Àæ¨sÀÄ dUÀzÁ¼É gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ 1] CdÄð£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÉÆPÉÌ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ : 26 ªÀµÀð E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ : PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢£À ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆqÀ gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°, §rUÉ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 325, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 08/08/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà gÉÆPÉÌ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £ÉëģÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÉÆãÀPÉÃgÉ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ : PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀézÀ ¸ÉÃqÀÄ wj¹PÉƼÀî®Ä CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁqÀÄ, §rUÉ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£À §AzsÀ£À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 07-08-2010 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. ¥ÁªÀðw UÀAqÀ gÁZÀuÁÚ ªÀiÁ¤é ¸Á||¥ÉưøÀ PÁélgÀì UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀiÁPÀlðUÉ §gÀĪÁUÀ f.f.ºÉZï. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÀ¼É ¹A¢PÉÃl ¨ÁåAPÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀAvÉ JzÀÄj¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ PÉÆgÀ¼À°èAzÀÝ MAzÀÄ vÉÆðAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ C;Q: 15000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß zÉÆaPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 09-08-2010 gÀAzÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æÃ.JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄ, J.J¸ï.L CuÁÚgÁªÀ, ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ PÉƽ, ¸Á|| 119 ±ÁªÀÄ £ÀUÀgÀ eÉÆÃ¥ÀqÀØ¥ÀnÖ, ªÉÆâ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ FvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀ¤AzÀ 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á; gÀAdtV gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃUÀj ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀzÉ vÉÃUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ §®UÁ® ºÉ§ânÖUÉ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà Dj¥ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¥ÀmÉî ¸Á: gÁªÀĪÉƺÀ¯Áè ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ C±Àæ¥ÉÆâ£À vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî ªÀ:35 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gÁªÀĪÉƺÀ¯Áè ±ÀºÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀģɬÄAzÀ Hl ªÀiÁr ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄPÀæªÀÄ ¥ÀmÉî E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¥ÉÆãÀ PÀgÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀªÀÄä ºÁUÉAiÉÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ C°èAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±ÀðPÁ¯ÉÆä §qÁªÀt ¤ªÁ¹, CdÄð£À¸Á vÀAzÉ w¥ÀàtÚ¸Á ¨sÁAqÀUÉ 67 ªÀµÀð, ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ ±Á¯É CzsÀåPÀëgÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.08.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉýºÉÆÃzÀªÀgÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, 5'-6" JvÀÛgÀ vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, GzÀݪÀÄÄR, §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ D¥ÀgÉñÀ£ï DzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ªÉÄ®Q£À ºÀwÛgÀ £À°ð EzÀÄÝ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½ ±Àlð, ©½¥ÉÊeÁªÀÄ & UÁA¢ü mÉÆæ zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ, »A¢, vÉ®UÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÁp ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀÄvÀæ ²ªÀgÁªÀĸÁ ¨sÁAqÀUÉ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ «gÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EªÀ£À ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ 6 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ¥À«vÀæ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.08.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £É®Äè UÀzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥À«vÀæ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ºÀwÛgÀ ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉ ¸ÀASÉå:54, JgÀqÀ£Éà ºÀAvÀzÀ ¸ÀgÀ¥À½ 615.50 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 25-30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ¤Ãj£À°è ºÀjzÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©.FgÀtÚ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøïgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ZÀÄPÁÌr, ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ EªÀ£ÀÄ F »AzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ §AqÁgÉ¥Àà UÉÆãÁ¼À EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝgÀ zsÉéõÀ¢AzÀ ¨Á¼À¥Àà£À ¥ÀÄvÀæ UÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ®PÀëöät£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¥Àwß gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ®PÀëöät PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ §AqÁgÉ¥Àà UÉÆãÁ¼À ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ EªÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ®PÀëöät vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ZÀÄPÁÌr ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ®PÀëöät£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¥Àwß gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ®PÀëöät PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ Z˪Áít ¸Á:ªÀÄÆPÀ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ(©.UÀuÉÃPÀ¯ï) EªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¢£ÁAPÀ:06.08.2010 gÀAzÀÄ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ CzÉ vÁAqÁ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà, ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ qÁPÀ¥Àà, gÀÄPÀ̪Àé UÀAqÀ gÉêÀ¥Àà, UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà, gÉêÀ¥Àà vÀAzÉ qÁPÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ MzÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà PÀÄgÀÄPÀÄA¢ ¸Á: UÀÄAd½î EªÀ£ÀÄ UÀÄAd½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß d«ÄäUÉ ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà EªÀ£ÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸À°PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.