Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 11, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-11-2016


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-11-2016

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 27/2016 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
ದಿನಾಂಕ : 10/11/2016 ರಂದು 1445 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತನೊಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮೃತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ಹೂಗಾರ , ವಯ: 45 , ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ , ಜಾತಿ:ಹೂಗಾರ , ಸಾ:ಹಲಬರ್ಗಾ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೂಗಾರ ವಯ:38 ವರ್ಷ , ಜಾತಿ:ಹೂಗಾರ , ಉ:ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ಹಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ದೂರು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ನಾನು ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲಬರ್ಗಾ  ಮತ್ತು ತೆಗಂಪೂರ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಎಕ್ಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ತೆಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿನ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ.32 ರಲ್ಲಿನ 2 ಎಕ್ಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಬೆಳೆಯಾಗದೇ ಬೆಳೆ ಬೇಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಈ ವರ್ಷ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ , ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಒಕ್ಕಲುತನದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಲಬರ್ಗಾ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ , ಹಲಬರ್ಗಾ ಕೊಟಾಕ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ  25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ  ಮತ್ತು ಹಲಬರ್ಗಾ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ದಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತಿಚಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನವರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಲಾರದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಸಬೇಕು ಮುಂದೆ ಉಪಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಬೆಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೆ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ 10/11/2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅಂದಾಜು 1000 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ 1300 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಎಕೆ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಿಷದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು , ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನನೊಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕುಡಿದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಗುಣಮುಖನಾಗದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ : 10/11/2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1415 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 21/2016 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 10/11/2016 gÀAzÀÄ 12;00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §AqÀÄgÁªÀ vÀAzÉ zÁªÀiÁf ªÀÄÄUÀ¼É ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw; ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  £Á£ÀÄ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ «¼Á¸ÀzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¹PÉÆArzÀÄÝ £À£ÀUÉ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è 8 JPÀÌgÉ ¤ÃgÁªÀj ºÉÆî EzÀÄÝ ºÉÆîzÀ°è MAzÀÄ ¨sÁ« EzÀÄÝ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 251 EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 10/11/2016 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §AqÀÄgÁªÀ vÀAzÉ zÁªÀiÁf ªÀÄÄUÀ¼É ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw; ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¤ªÀÄð® ªÀÄÄUÀ¼É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ºÉÆîzÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ 11;00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨sÁ« ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀw ¤ªÀÄð® EªÀ¼ÀÄ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨Á«AiÉÆüÀUÉ E½¢ÝzÀÄÝ PÀ¼À¹AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÁUÀ CPÀ¹äªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÉÆüÀUÉ ©ÃzÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄÄtV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É £Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý DUÀ C¯Éè ºÉÆîzÀ°èzÀÝ £À£Àß  CtÚ£À ªÀÄUÀ ¹zÉñÀégÀ, £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ PÁ²£ÁxÀ ¯ÁAqÀUÉ  ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ  ¸ÀgÉñÀ ¥ÀªÁgÀ,¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¥Ánî J®ègÀÄ §AzÀÄ  £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¨Á«¬ÄAzÀ ºÉÆÃgÀPÉÌ vÉUÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ PÀlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0030 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÀmÉïï zsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀUÉ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ vÀPÀëtªÉ zÁ½ £ÀqɸÀ®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°èè ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀlÄ ¥ÀmÉïï zsÁ¨ÁzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ ¤°è¹ J®ègÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV 0340 UÀAmÉUÉ «Që¹  £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  PÀÄvÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀgÀÄ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è zÁ½ £Àqɹ AiÀÄxÁ ¹ÜAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹ M§â§âgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä 1) ¥sÁgÀÄPï vÀAzÉ UÀ¥sÀÄgÀ¸Á§ ±ÉÃPÀ, ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, G: ªÉ°ØAUÀ PÉ®¸À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ  FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 500/- gÀÆ, 2) gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ RÄvÀ¨ÉÆâݣÀ ªÉÄPÀgɪÁ¯É, ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹè, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 700/- gÀÆ 3) ¨sÁUÀªÀvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Áa¥À¼Éî, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ 610/- gÀÆ, 4) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||, ºÀÄ®¸ÀÆgÀ  FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/- gÀÆ, 5) ºÀ¸À£À ±ÉÃPÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå zÉʨÁAr @ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ,  FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 510/-, 6) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£À eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw ®A¨ÁtÂ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 600/- gÀÆ, 7) ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ E¸Àħ¸Á§ ¥sÀQÃgÀ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ 530/- gÀÆ. 8) gÁªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÉÆUÀ®ÆgÉ, ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À  ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 670/- gÀÆ 9) zÀvÀÄÛgÁªÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀvÀgÁªÀ ¨sÀƸÁgÉ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 250/- gÀÆ, 10) D£ÀAzÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 350/- gÀÆ. 11) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÁWÀzsÀgÉ, ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 400/- gÀÆ. 12) dnÖAUÀ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¨sÀUÀĪÁ¯É, ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 495/- gÀÆ. 13) ºÉÊzÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺɥsÀÆd ¤®AUÉ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 850/- gÀÆ. 14) PÀgÀt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀȵÁÚf, ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 710/- gÀÆ. 15) RĶðzÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀÄįÁè, ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, G: ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 700/- gÀÆ. J®ègÀ ªÀÄzÉå ¥ÀtzÀ°è dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4675/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 13,000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ  :-
¢£ÁAPÀ 10/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0600 ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ ¥ÀmÉïï zsÁ¨ÁzÀ°è  PÀÄvÀÄ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ’’ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ AiÀÄxÁ ¹ÜAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ zsÁ¨Á ªÀÄÄA¢£À ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄV¹zÀ §½PÀ M§â§âgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä 1) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀĸÀ£ÀAiÀiÁå vÉ®AUÀ, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw vÉ®AUÀ, G: zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ¸Á|| PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ, vÁ|| f¯Áè PÀ®§ÄVð FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 450/- gÀÆ., 2) CAUÀzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ dªÀiÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw PÀ§â°UÀ, G: zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 550/- gÀÆ., 3) ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå ¨ÉîÆgÉ, ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ., 4) ¸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ£À¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, G: ªÉÄùÛç PÉ®¸À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 350/- gÀÆ., 5) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð, eÁw ®A¨ÁtÂ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| eÉÆÃw vÁAqÁ, vÁ|| ¨sÁ°Ì  FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 400/- gÀÆ., 6) DAiÀiÁd vÀAzÉ d»gÉÆâݣÀ ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, G: zsÁ¨sÁzÀ°è PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄÄgÀÄA§ vÁ|| GªÀÄUÁð (JªÀiï.J¸ï.) ¸ÀzÀå ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 510/- gÀÆ., 7) ¹QAzÀgÀ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ¸Á§, ªÀÄÄUÀqÉ, ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ 610/- gÀÆ., 8) ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ RÄgÉʶ, ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, G: aQ£À CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 675/- gÀÆ., 9) ²ªÁf vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¨sÀĸÁgÉ, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 300/- gÀÆ., 10) CºÀäzÀ¥Á±Á vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ zÁªÀ®f, ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À  ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 360/- gÀÆ., 11) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħ , G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À  ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 400/- gÀÆ., 12) PÀgÀt vÀAzÉ PÀȵÁÚ fAUÉ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw PÀ§â°UÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À  ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 420/- gÀÆ., 13) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À  ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ., 14) E¸ÀƧ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå zÁªÀ®f, ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA G: ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À ¸Á|| ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 410/- gÀÆ. J®ègÀ ªÀÄzÉåzÀ°è ¥ÀtzÀ°è dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5565/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 12,000/- gÀÆ, ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.130/2016 PÀ®A 143 147 148 323 325 504 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) SC/ST  P.A  ACT :- ¢:09/11/16 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ¸ÀÛgï FvÀ£ÀÄ §£ÉßnÖ UÁæªÀÄzÀ PÉAZÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀÄ 5 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉ M«ÄäAzÀ MªÀÄä¯É ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ K ¨ÁåqÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ºÀÄt¸ÀVAiÀÄ°è dUÀ¼ÀªÁqÀĪÁUÀ §Ä¢ÞªÀiÁvÀÄ ºÉý dUÀ¼À ©qÀĸÀÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr £É®PÉÌ PÉqÀ« MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÀ®è£ÀÄß JwÛ ªÉÄÃ¯É ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 10/11/2016 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ lA.lA. CmÉÆà £ÀA PÉ.J-33-J-4414 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå Dgï.ºÉƸÀ½î-gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J.-32-J-7269 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV lA.lA.zÀ »A¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ  ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.  

PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2016 PÀ®A: 498(J), 306 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ¸ÀA:3(I)( X), 2(5) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989:- ¢£ÁAPÀ:10/11/2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉZï¹-36 gÁd±ÉÃRgÀ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¥ÀÆ®¨Á« ªÀAiÀÄ:45, G:PÀÆ°, eÁ:»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:ºÉÆ£ÀߺÀ½î vÁ:°AUÀ¸ÀÆgÀÄ EªÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß 23:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÆgÀzÀ°è ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:11/11/2016 gÀAzÀÄ 01:30 UÀAmÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ ¥ÁªÀðw @ gÉÃtÄPÀªÀÄä, CA©PÁ, C£ÀߥÀÆtð ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®èªÀÄä CAvÁ £Á®ÄÌ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, »jAiÀÄAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw @ gÉÃtÄPÀªÀÄä  EªÀ½UÉ FUÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀAvÉ £À£Àß CtÚA¢gÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÄ PÁªÀÄ£ÀlVAiÀÄ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ dĪÀiÁ®¥ÀÆgÀzÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ £ÀªÀÄä Hj£À »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÁUÀÄ dĪÀiÁ®¥ÀÆgÀzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £À£Àß C½AiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C½AiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ, CvÉÛ zÀÄgÀUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ J®ègÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £À£Àß  ªÀÄUÀ½UÉ 8 wAUÀ¼À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ AiÀÄAPÀªÀÄä CAvÀ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀzÀ°è «£ÁPÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CvÉÛ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ K ¸Àƽ ¤Ã£ÀÄ JµÀÄÖ ¢£À £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ UÀAlÄ ©¢ÝÃAiÀiÁ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ K£ÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ J¢gÀÄ ªÁ¢¸ÀÄwÛ. ¤Ã£ÀÄ ZÀAzÀ EgÀĪÀ¢®è. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §AUÁgÀzÀAvÀ E£ÉÆßAzÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqsÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AiÀiÁ½¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý ªÀÄÄAzÉ J¯Áè ¸Àj ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ vÁ½PÉÆà CAvÁ ºÉýzÀÝ®èzÉà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä, CtÚA¢gÁzÀ CAiÀÄå¥Àà, CªÀÄgÀ¥Àà PÀÆqÁ dĪÀiÁ®¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV C½ÃAiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ CvÉÛ zÀÄgÀUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀ¨ÉÃrj ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƽîÃj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, DzÀgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß ©nÖ®è. C®èzÉà £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¸Àƽ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÆ® DV¢AiÀiÁ, ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪɠ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ »AiÀiÁ½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.11.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀÌ£ÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, vÀ£Àß ¸ÉÆ¸É ºÉjUÉ ¤«ÄvÀå ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è EzÀÄÝ, ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw @ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ WÀAn ªÀAiÀÄ:20, EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ«Ä£Á±À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁݼÉAzÀÄ G¥ÀZÁPÁÌV DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ zÀÄgÀUÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝgÉ. ¥ÁªÀðw §ºÀ¼À vÁæ¸ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁݼÉ. ¥ÁªÀðwUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁPÁÌV °AUÀ¸ÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä qÁPÀÖgï ºÉýzÁÝgÉ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À¤UÉ ºÀÄt¸ÀVUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹ £À£ÀUÉ °AUÀ¸ÀÆjUÉ §gÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, EzÉà ªÉüÉUÉ ºÀÄt¸ÀV¬ÄAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁªÀðwUÉ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀÌ AiÀÄ®èªÀÄä C½AiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ CvÉÛ zÀÄgÀUÀªÀÄä G¥ÀZÁgÀPÁÌV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, °AUÀ¸ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÀj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÁÝ¼É CªÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁªÀðw @ gÉÃtÄPÀªÀÄä ªÀAiÀÄ:20 EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ zÀÄgÀUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ °AUÀ¸ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:85/2016 PÀ®A:498(J),306  ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ¸ÀA:3(1)(11), 2(5) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2016 PÀ®A: 20 (J) (©) J£ïr¦J¸ï DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 10-11-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 J.JAPÉÌ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÀÆr EzÁÝUÀ §AzÀ ¨sÁwä J£ÉAzÀgÉ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ AiÀiÁ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÀªÉð£ÀA§gÀ 622 gÀ°è CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj¨É¼ÉAiÀÄ°è UÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAeÁVqÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁqÀĪÀÅ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ F ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr £ÀAvÀgÀ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀĸÀÄì 35 ¸Á: PÉA¨sÁ« 2) ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ wgÀÄ¥Àw ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 29 ¸Á: ªÀÄÄzÀÄ£ÀÆgÀ(PÉ) vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj zÁ½AiÀÄÆ J.J¸ï.¦ ¸ÁºÉç ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ CAvÀ ªÀiÁ»w w½¹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä  w½¹ £ÀAvÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹ 152 vÁAiÀÄ¥Àà, ¦.¹ 195 ©üÃgÀ¥Àà, ¦.¹ 150 ²ªÀgÁd ,¦¹ 85 ²æñÉÊ®, J¦.¹ 170 ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉeÉmÉqï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ DzÀ ²æà J¸ï. JªÀiï. ©gÉzÁgÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ PÉA¨sÁ« EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj fÃ¥ÀUÀ¼ÁzÀ PÉ.J 33f0164 ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J 33 f0074 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ 10-30 J.JAPÉÌ oÁuÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ £ÉÃgÀªÁV ¸ÀzÀj ¸ÀªÉð£ÀA§gÀ 622 £ÉzÀÝPÉÌ ºÉÆÃV C°è AiÀiÁ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÉÃdÄ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀtÄ£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 60 eÁw: ®A¨sÁt ¸Á: AiÀiÁ¼ÀV vÁAqÁ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ UÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ°PÉÌ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÊUÉÃgÉ K£ÁzÀgÀÆ EzÉà K£ÀÄ CAvÀ PÉüÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÊUÉÃgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj d«Ää£À ªÀiÁ°PÀ vÁ£Éà EgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ UÁAeÁVqÀUÀ¼À£ÀÄß QwÛzÀÄÝ CzÀgÀ°è MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500 VqÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀ¹ UÁAeÁ VqÀUÀ¼À°è 50 VqÀUÀ¼ÀļÀî ¥ÉArAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr MlÄÖ 10 ¥ÉArUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÉArAiÀÄÆ vÀÆPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 PÉ.f EzÀÄÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAeÁ VqÀUÀ¼À°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ vÀdÕgÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ MlÄÖ 100 UÁæA UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¥ÀÛ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ©½ CjªÉAiÀÄ°è ºÁQ £ÀAvÀgÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß CzÀgÀ°è ºÁQ £ÀAvÀgÀ zÁgÀ¢AzÀ ºÉƯÉzÀÄ ²Ã® ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ K CAvÀ ªÉƺÀgÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  £ÀAvÀgÀ G½zÀ UÁAeÁ VqÀ¼À£ÀÄß UÉÆÃt aîzÀ°è ºÁQ ºÉƯÉzÀÄ PÉò£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ vÉÃdÄ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀtÄ£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 60 eÁw: ®A¨sÁt ¸Á: AiÀiÁ¼ÀV vÁAqÁ EvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 10-11-2016 gÀAzÀÄ 11 J.JA ¢AzÀ 1 ¦.JA zÀªÀgÉUÉ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1.15 ¦JªÀiïPÉÌ §AzÀÄ 1 d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, 1DgÉÆæªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ¤Ãr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ DzÉò¹zÀÝjAzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/16 PÀ®A: 20 (J) (©) J£ïr¦J¸ï DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.