Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 9, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ 08-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁtzsÁ¼À - V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀiÁgɪÀÄä zÉë UÀÄr zÁnzÀ CzsÀð Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°è ¥ÀÆeÁj zÉÆqÀØ FgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ fæUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæöåPïÖgÀ mÁæ° ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ G¸Áä£À ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQïï EªÀj§âgÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ G¸Áä£À FvÀ£ÀÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQïï FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà mÁæöåPÀÖgï mÁæ° ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-CrUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Á-UÁtzsÁ¼À FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ±À¦üà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. WÀl£É £ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2013 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ qÁ: ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï C©üªÀÈ¢Ý ¤UÀªÀÄzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è f¯Áè ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 08.03.13 gÀªÀÄzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¤UÀªÀÄzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ zsÀªÀÄð¹AUï vÀAzÉ ²±ÀÄ¥Á®¹AUï ,¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀÄÄAzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¨ÉzÀjPÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ vÀªÀÄUÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À«®è¢zÀÝgÀÆ ¨ÉÃgÉ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ¸Á® ªÀÄAdÆgÁw «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄzÀåªÀwðAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸À» ªÀÄqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÁUÀ «µÀAiÀÄ ¤ªÀðºÀPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀgÀ®Ä ºÉýzÁUÀ ¯Éà ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ£É ¤Ã£ÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÉÃUÉ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛAiÀiÁ ? £À£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÉÛãɪÀÄzÀÄ vÀ£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2013 PÀ®A: 353, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             FUÉÎ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ PÁ¬Ä¥À¯Éè G¥Áàgï ºÀ£ÀĪÉÄñï , ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀݪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀfAiÀiÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ eÁ©Ãgï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:50ªÀ, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUÉ PÉÆr¹zÀÄÝ 8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀzÁV ºÉýzÀÄÝ , EAzÀÄ ¢.08-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ JªÀiï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ §zÁä±ï ªÀÄÄAqÉ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr¸ÀĪÀ¢®è K£ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛà ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤ZÀÑtÂPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ MUÉ¢zÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ , DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ PÉʺÁQ zÀ©âzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÄnÖ°UÉ ©zÀÄÝ »AzɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ a£Á° ªÀÄÄAqÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2013 PÀ®A: 504 , 324 , 354 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

DgÉÆæAiÀiÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà , ªÀAiÀÄ: 6ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: gÁªÀÄvÁß¼ï,  vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ CA§æªÀÄä UÀAqÀ §¤ßgÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 50ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: gÁªÀÄvÁß¼ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ,¢¢ÝV UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.76/J PÉëÃvï 3 JPÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦vÁæfðvÀ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà ¥ÉÆÃwAiÀiÁVzÀÄÝ , DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ï PÀZÉÃjAiÀÄ°è SÉÆnÖ zÁR¯É ¸Àȶֹ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¢.31-03-06 gÀAzÀÄ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà FvÀ£ÀÄ UÉÆæ£Áxï vÀAzÉ zÉÆqÀØ AiÀÄAPÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:55ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:   ¥ÉÆÃvÁß¼ï, vÁ:ªÀiÁ¤é FvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÀðªÀÄƨÁ¢¯Á ¸ÀA.90/05-06 gÀAvÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj zÁR¯Áw SÉÆnÖ JAzÀÄ UÉÆwÛzÀÄÝ ªÀÄÆ® CAvÁ £ÀA©¹ ¢£ÁAPÀ:13-10-2008 gÀAzÀÄ UÉÆæ£Áxï vÀAzÉ zÉÆqÀØ AiÀÄAPÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:55ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:    ¥ÉÆÃvÁß¼ï, vÁ:ªÀiÁ¤éEªÀgÀÄ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ UÉÆæ£Áxï , ªÀAiÀÄ:48ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:  ¥ÉÆÃvÁß¼ï, vÁ:ªÀiÁ¤é EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÀUÁðªÀuÉ ¸ÀA.JA.Dgï.£ÀA.3/08-09 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA. 74/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2013 PÀ®A: 420, 465, 467, 468, 471 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

                     UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

  ¢£ÁAPÀ :04-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ §AqÉèsÁ« ªÀ:55 G:PÀÆ° ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ PÉA¥ÀtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄfÓUÉÃgï ªÀ:50 2)zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄfÓÃUÉÃgï ªÀ:45 3)DzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄfÓÃUÉÃgï ªÀ:25 J®ègÀÆ ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ PÉA¥ÀtÚ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ , J¯Éà HgÀÄ ©lÄÖ §AzÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà , DmÉÆêÀiÁrAiÀÄAvÀ JµÀÄÖ ¢ªÀiÁPÀ ªÀiÁqÀÄwÛAiÀįÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, ªÀÄvÀÄÛ eÁ° PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, DPÉUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, Hj£À°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÉªÀiÁqÀÄwÛj ªÀiÁræ £ÁªÀÅ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¦¹-16gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 15/13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2013 PÀ®A. 323, 324, 504, 506,s ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 08.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è dr gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕ ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀ£Àß°è AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß  ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ  PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀgÉ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ºÉAqÀªÀ£ÀÄß DAzsÀæ¢AzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 33 °Ãlgï ºÉAqÀ C.QgÀÆ 330/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢£Àß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 219/2013 PÀ®A: 273.284. L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

 DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æà ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå eÁwBªÀqÀØgÀÄ ªÀAiÀÄ-65ªÀµÀð GBªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁBªÀÄgÁl EªÀgÀÄ  ¢.09-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®UÀĪÁUÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ªÀÄuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥À ºÀaÑnÖzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E°UÀ¼ÀÄ NqÁrzÁUÀ E°UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¨ÉPÀÄÌ E°UÀ¼À »AzÉ NqÁrzÀÝjAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀPÉÌ vÀUÀÄ° GgÀĽ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀgÀr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 QéAmÁ® ºÀwÛ C.Q.gÀÆ. 40,000=00 gÀÆ,¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt,¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 04/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

 ¢:-08-03-2013 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛ UÉÆî¥À°è ©æÃeï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠲æÃgÉêÀtÚ vÀAzÉ aPÀÌgÀÄzÀæ¥Àà ªÀ:28 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á:vÉÆgÉPÉA¥À£À½î vÁ:£É®ªÀÄAUÀ® FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ-52/8209 £ÉÃzÀÝgÀ°è SÁ°¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¯Áj EAd£ï£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ PÁt¹PÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA:02/2013 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæÀPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢: 02-03-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ºÀ¹Ã£Á¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JA.r ºÀ¤Ã¥sï ¸Á-¸ÉÖñÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ PÀgÉAmï ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¢Ã¥À ºÀZÀѯÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÁUÀ PÉÊUÉ vÀUÀÄ° PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ZÀ°èzÀÄÝ DPÉ ¨ÉAQ PÀrØ VÃazÁUÀ MªÉÄä¯É zsÀUï CAvÁ ¨ÉAQ ºÀwÛ DPÉAiÀÄ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà DPÉAiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ §AqÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï G¸Áä¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ¢: 07-03-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÀ¹Ã£Á¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀÅ¢¯Áè F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

      
 

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2013 gÀAzÀÄ 143 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ,ದಿಗಂಬರ ರಾವ ತಂದೆ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾ:ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:08-03-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯ ಸೇವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾರ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೀಶನ ಮೇತಾರ ಸಾ|| ಹೀರಾಪೂರ ಇತನು ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕಿ 5000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು  ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 36/2013 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:08-03-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನದಿಸಿನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪರಶುರಾಮ ಮನಗೊಳಿ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ರವರೊಂದಿಗೆ ನದಿಸಿನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಶರಣಗೌಡ ತಂದೆ ಗುಂಡಗೌಡ ಮಾಲಿ ಬಿರೆದಾರ ಸಾ:ಮಂದರವಾಡ ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ನಗದು ಹಣ, ಮಟಕಾ ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 78 (3) ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಶ್ಲೀಲ್ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೂರು :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳು ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:28-02-2013 ರಿಂದ 4 ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಗಳಿಂದ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅಶ್ಲಿಲ ಸಂದೇಶಗಳು ಹಾಗು ಫೋಟುಗಳು ಕಳುಹಿಸುತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವಳ Mail ID ಗೂ ಸಹ ಅಶ್ಲಿಲ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವಳು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಅಣ್ಣ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಘವೇಂದ್ರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:24/2013 ಕಲಂ 509 ಐಪಿಸಿ & 66  (A) Information Technology Act (IT Act) ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.