Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 16, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ:
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಭಾಗ ಗಂಡ ದಿಲೀಪಕುಮಾರ 28 ವರ್ಷ ಸಾ: ನಾಗಲೇಗಾಂವ ರವರು ನಮ್ಮ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ದೀಲಿಪಕುಮಾರ ಇತನನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರ ವಿರೋದಿಸಿದರು. ನಾವು ದಾವಣಗೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲುಕಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02.09.2011 ರಂದು ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನೊಂದಣಿ ವಿವಾಹ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆವೆ. ನಾವು ಸದ್ಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದೆವು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಯವರು ದಿನಾಂಕ 08.11.2011 ರಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ, ಸಂದೀಪ,ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಮಗನಾದ ಶಾಲಿವಾನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 6 ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡದೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಬೈದು ನನ್ನ ರೂಮಿನ ಸೂಟಕೇಸನಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೂ; 49.000-00 ಹಣ ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ 2 ನೋಕಿಯಾ ಜಿ.5 ಮೊಬೈಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕ್ರೋಜರನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾವಳೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ದಿನಾಂಕ 10.11.2011 ರಂದು ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಇರುವ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸಂದೀಪ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ನನಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೀಲಿಪ ಇತನಿಗೆ ನಾನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಅರ್ಜುನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ . ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಯವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಹಣ ಬಂಗಾರ ಮೊಬೈಲ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 27/2012 ಕಲಂ 498(ಎ).504.506.109 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3&4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ 15-03-2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ, 28 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, G-QgÁt CAUÀr, ¸Á:PÉÆvÀÛ®aAvÁ vÁ:¹gÀÄUÀÄ¥Àà, f:§¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà E§âgÀÆ ¸ÉÃj Cj²tÂV UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-21/J¥sï-3461 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GgÀÄPÀÄA¢ FgÀtÚ UÁæªÀÄ¢AzÀ Cj²tÂV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ Cj²tÂV¬ÄAzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ£À aPÀÌ¥Àà gÁªÀÄZÀAzÀæ£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£À »AzÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì GgÀÄPÀÄA¢ FgÀtÚ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÀÄAd½î zÁn vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉG ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀ JzÀÄjUÉ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36/n.J-4498 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J-36/n.J-4498 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:«ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀj§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£À mÉÊgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ£À£À aPÀÌ¥Àà ²æäªÁ¸À EªÀgÀ §®UÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV mÁæöåPÀÖgÀ gÉÆÃr£À JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£À §®UÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÀuÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà ²æäªÁ¸À¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝ£À zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

D±Á¨ÉÃUÀA¼À£ÀÄß FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÁeïªÀĺÀäzï£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ , ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CPÉAiÀÄ vÁ¬Ä s¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ SÁ¹A¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, eÁ:ªÀÄĹèA,G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:D¦ü¸Àgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ , vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DPÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ®Ä MvÁ۬Ĺ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ D±Á¨ÉÃUÀA¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ JªÀiï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÁ¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ EªÀgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¨É½UÉÎ 11-10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/2012 PÀ®A.498(J),504,323,304(©) ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

¢.15-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁAvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÁå£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 28 ªÀóµÀð PÀÄgÀ§gÀ ¸Á.eÁAvÁ¥ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ.¨ÉƪÀÄä£Á¼À. FvÀ£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ ¸ÀéAvÀ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ÀzÀ°è EgÀÄwÛzÀÄÝ, D¹Û «ZÁgÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ E§âjUÀÆ ªÁådå«zÀÄÝ UÁå£À¥Àà£ÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ¸Á.eÁAvÁ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ¥Á®Ä PÉýzÀÝPÉÌ ¹mÁÖVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 15.03.2012 gÀAzÀÄ eÁAvÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÁUÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ §® ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÁå£À¥Àà ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Á¯ï PÀÄjvÀÄ DA§Æå¯É£Àì ªÁºÀ£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀ½¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2012 PÀ®A.302 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 15-03-2012 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¥ÀZÀÑ£ÀºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ dÆeÁlzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. zÉêÀzÀÄUÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1)¥ÀÄgÀĵÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå,35ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,¸Á-w®PÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð 2) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà, 40ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,¸Á- vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ 3) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 65ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,¸Á- PÀgÀrUÀÄqÀØ 4)ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ 45ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀĸÁ- ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ 5)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ 34ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ,¸Á- ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ 6) ²ªÀtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ 46ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-£À«®ÄUÀÄqÀØ 7) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ,50ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,¸Á-vÀ¥ÀàgÀUÀÄAqÀ ªÀĹâ zÉêÀzÀÄUÀð 8)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀıɥÀà,35ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ,¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ 9)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà 35ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ 10)ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 35ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,¸Á- ¸ÀªÀÄÄzÀæ 11) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁªÀÄ¥Àà,48ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ,¸Á- eÉÆüÀzÀqÀV 12)PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå,30ªÀZÀð,£ÁAiÀÄPÀ,¸Á- PÀgÀrUÀÄqÀØ 13)ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 35ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ 14)PÉøÀAiÀÄåvÀAzÉ §¸À¥Àà,50ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,¸Á-¹zÁæªÉÄñÀégÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð 15) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå dA§®¢£ÉßÃgÉÆ,30ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ 16) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà,44ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ 17) CAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà,60ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ. 18) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ.40ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ 19) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå,£ÁUÀ£ÉÃgÀ,35ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ.d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 19 ºÀÄAdUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ZÁPÀÄ. C.Q.5000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ,ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/2012 PÀ®A.87 PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 15.03.2012 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ ¸ÉÆÃ¥Éà §eÁgÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÁðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä £ÀAzÁ @ £ÀA¢¤ UÀAqÀ ±ÁåªÀÄÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ªÀĺÉÃAzÀæ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉUÉ ¸ÉÆ¥Éà §eÁgï ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgï ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CPÉAiÀÄ ªÀ±À¢AzÀ 27 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ CAzÁeï QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ: 270/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2012 PÀ®A: 273, 284 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2012 gÀAzÀÄ 93 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,720/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಬಂದನ:

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ,ಸುಲೋಚನಾ ಗಂಡ ಮನೋಹರ ತೆಗನೂರ ಸಾ|| ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ:06/02/2012 ರಂದು ನಗರದ ಟೌನ ಹಾಲ ಎದುರುಗಡೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗುನ್ನೆ ನಂ: 12/2012 ಕಲಂ 498 () 302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಗುನ್ನೆಯ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:15-03-2012 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಎಸ.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗು .ಎಸ.ಪಿ () ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಪಿಐ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಾದ ಮಹಮದ ರಪೀಕ, ದೇವಿಂದ್ರ, ರಾಮು ಪವಾರ, ಶಿವಪ್ರಕಾರ ರವರು ಆರೋಪಿ (ಆಕೆಯ ಗಂಡನಾದ) ಮನೋಹರ ತಂದೆ ನಾಗಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ತೆಗನೂರ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸಾ|| ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.