Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 3, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 02-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄZÀÑtÚ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ 50ªÀµÀð, ¦AeÁgÀ , MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB gËqÀPÀÄAzÀ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gËqÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.26/C £ÉzÀÝgÀ°è EzÁÝUÀ 1) ZÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà 2) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ZÁUÀ¥Àà 3) gÀrØ vÀAzÉ ºÉƸÀUÉÃgÀ¥Àà 4) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÉƸÀUÉÃgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÁB gËqÀPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À¢æ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ °ÃfUÉ PÉÆqÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀߣÀÄß E°èAiÉÄà PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ eÉêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2013 PÀ®A.447, 341, 323, 504, 506 gÉ.«. 34 L ¦ ¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¢£ÁAPÀ: 02.04.2013 gÀªÀÄzÀÄ zÉë¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è zÁåªÀĪÀé zÉëAiÀÄ eÁvÉæ EzÀÄÝ GªÉÄñÀ vÀªÀÄzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: dÆPÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñÀ PÀÆr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36/qÀ§Æè-4472 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀiÁ£À« -¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¦£À CAf£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬĪÀÄzÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J. 40/5346 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀAUÁzsÀjÃvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/13 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 02.04.2013 gÀªÀÄzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨ÉÆüÀ§Ar ¸Á-¹¢ÝQ PÁ¯ÉÆä ªÉÄxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZïð ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ 13/J1717 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÀQët ªÀÄzsÀå gÉʯÉé gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ «¨sÁUÀPÉÌ UÀÄwÛUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2013 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ D ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉʯÉé ¸ÉÖñÀ£ï PÁgï ¥ÁQðAUï £À°è ¤°è¹ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:31.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆêÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2013 PÀ®A: 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ : 02-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà PÀgÉ°è ªÀ:55 eÁ:PÀ¨ÉâÃgï G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀ:40 eÁ:PÀ¨ÉâÃgï G:mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä FPÉUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀvÉÆqÀVzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ gÉÆPÀÌ E®è, EzÀÝgÀÆ ¤£ÀUÉ PÉÆqÉÆâ®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ DPÉUÉ £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ gÉÆPÀÌ PÉÆqÉÆâ®è CAvÁ CwÃAiÉÄãÀ¯É ¸ÀÆ¼É CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄvÉÆqÀVzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÆgÀÆ d£À ¸ÉÃj ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤ÃªÉÃPÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃj ¤ªÀÄä°è gÉÆPÀÌ EzÀÝgÉ PÉÆræ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä §¸ÀìªÀÄä½UÉ FªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÆ £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä gÉÆPÀÌ PÉÆqÉÆêÀ°è CAvÁ CAzÀªÀ£Éà CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÉÊ £ÀqÀĨÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ºÁ¹UÉ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄà JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ©rÛä JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2013 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.04.2013 gÀAzÀÄ 109 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,800 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-04-2013


                                                                                           
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-04-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁ UÀAqÀ ²æÃPÁAvÀ ¨ÁUÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ n.JA.¹ UÁqÀð£À PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ ¨ÁUÀªÁ¯É eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ n.JA.¹. UÁqÀð£À PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ MªÉÆäªÉÄä JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄAiÀĪÀgÀ CtÚ C¤Ã® EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÀÄ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀgÀÄj£À ¨ÁV® vÀĽAiÀÄ®Ä ¢£ÁAPÀ 31-03-2013 gÀAzÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 02-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑzÀÄÝ, M¼ÀV¤AzÀ PÉÆAr ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ JµÉÖ PÀgÉzÀgÀÄ PÀÆqÁ K¼À°®è, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ E§âgÀÄ PÀÆr ¨ÁV®Ä MwÛ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀUÀqÀzÀ bÁªÀtÂAiÀÄ zÀAqÀPÉÌ ¹ÃgɬÄAzÀ PÀÄwÛVUÉ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AvÀÄ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß CvÉÛ ¸ÀÄ«ÄÃvÁæ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ ¨ÁªÀ£ÁzÀ ¸ÁªÀ£À EªÀjUÉ w½¸À®Ä CªÀgÀÄ PÀÆqÁ §AzÀÄ £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV ²æÃPÁAvÀ£ÀÄ  AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ JgÀqÉgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ AiÀiÁgÀÄ J©â¹zÀgÀÄ K¼ÀÄwÛgÀ°®è. CzÀPÉ ªÉÆ£Éß gÁwæ¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆAr ºÁQPÉÆArzÀݪÀ£ÀÄ, ¤£Éß ªÀÄvÀÄÛ EªÀvÀÄÛ J©â¹zÀgÀÄ PÀÆqÁ K¼À¯ÁgÀzÀ PÁgÀt CªÀ£ÀÄ ªÀÄ®VgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqɪÀÅ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ CzÉ £À±ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ) :-
¢£ÁAPÀ 01-04-2013 gÀAzÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨ÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀ CvÉÛ-ªÀiÁªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ gÁPÉñÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Àà ¨ÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ Dl DqÀ®Ä ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2013, PÀ®A 309 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĸÀ®ªÀiÁä  UÀAqÀ zË®¥Áà ¸ÁzÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ £ÁªÀzÀUÉÃjAiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ EªÀgÀ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ eÉÆåw UÀAqÀ gÁdÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è SÁ° UÉÆ°UÀ¼À (UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ) ¥ÁåPÉlUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀ½UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä CªÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÁdÄ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è eÉÆåÃw EªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-04-2013 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÁWÁägÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢ÃUÀ, ¸Á: OgÁzÀ JA.r.dQgÀ gÀªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-9918 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉ¥Áà ªÁWÁägÉ ¸Á: ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥Àà½î E§âgÀÄ PÀĽvÀÄ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤ªÀÄzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁÌ®f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ® PɼÀUÉ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£À §®UÉÊ £ÀqÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-04-2013 gÀAzÀÄ vÉÆÃUÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁªÀÄZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ±ÉÃRj¹ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆðøÀ ªÀw¬ÄAzÀ n.Dgï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É vÉÆÃUÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁªÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¨Á¨Á @ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ±ÉÃRj¹ ElÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 30 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀîªÀÅ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï C.Q 1329.6/- ¥ÉÊ¸É gÀÆ. ¨É¯É G¼ÀîªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ 100/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಸುನೀಲ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ:ದೇವಾಜಿ ನಾಯಕ ಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ ಮಡ್ಡಿತಾಂಡಾ ಪಿಲ್ಟರಬೆಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮದುವೆಯು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ24-04-2012 ರಂದು ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ: ಕುಸ್ರಂಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಚಿಂಚೋಳಿ ಇವರ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು  ಮದುವೆಯ ಮಾತುಕತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರನಿಗೆ  2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ 1 ಪ್ಲಾಟ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ 2.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುಎಯಾದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಇನ್ನೂ  ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇವರೆಲ್ಲರು ಜಗಳ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆನಾನು ಮೊದಲೆ ಅಂಗವಿಕಲೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನು ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ಆತನ ಕಾಕನಾದ ಅಂಬರಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣಮಾಣಿಕ ಚವ್ಹಾಣ, ಲಲಿತಾಬಾಯಿಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸುನೀಲನ ತಂದೆ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಚವ್ಹಾಣ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೈವಾಡವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 20/2013 ಕಲಂ 498 (ಎ),323.504. ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ.ಎಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,
ಗೃಹಿಣಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನೇಣು ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾದೇವಿ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ಜಂಬಗಾ ವಯಸ್ಸು:40 ಸಾ; ಕಗ್ಗನಮಡಿ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಜಯಶ್ರೀ ಎಂಬುವವಳಿಗೆ  ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರಾದ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಶಟಗೋಳ ಇವರ ಮಗನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾ||ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮ ದವನಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿಯೇ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೂಟ್ಟಿರುತ್ತೆವೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪಾ ಇವರ ನಮ್ಮ ಉಪ-ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಕ್ಕಂದ್ದಿರಾದ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿವರು ಆಗಾಗ ವಿನಾಃಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಳ ಸಂಶಯ ಮಾಡಿ ಬೈಯುವದು ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮಗಳ ಜಯಶ್ರೀ ಇವಳು ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರೆಗೆ 7-8 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ, ಅಳಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆವು. ದಿನಾಂಕ:02-04-2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈದುನನ ಮಗನಾದ ಸತೀಶನಿಗೆ ಓಕಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾರೂ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಜಯಶ್ರೀ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೂಂಡು ಸತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಜಯಶ್ರೀ ಇವಳಿಗೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ನಾದನಿಯರಾದ ದಾವಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಇವರು ಜಗಳ ತೆಗೆದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 4=00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೀವ ಹೋಡೆದು ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮೃತಳ ತಾಯಿಯವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 27/2013 ಕಲಂ, 498 (ಎ) 302 ಸಂಗಡ  34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,