Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 8, 2009

Bidar DIstrict Daily Crime Update - 08-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-07-2009

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ 0815 UÀAlUÉ RAqÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ E§âgÀÄâ ªÀåQUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ §¸ÀªÀgÁd f.¥sÀƯÁj ¦.J¸ï.L. eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ RAqÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ fÃ¥À ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ®Ä E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä M§â£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «oÀ® vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÉƸÀzÉÆqÉØ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀUÉ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ±ÉlÖ¥Áà ¸Á: RAqÁ¼À CAvÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ¸Áàl «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. EzÀÄÝ, Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 30 ¨Ál® MlÄÖ CA.Q. 982-80 ¥ÉÊ¸É QªÀiÁäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ¥À°Ö : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢:: 07/07/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà UÀt¥Àw vÀAzÉ °A¨ÁfgÁªÀ ¸Á®£ÀUÀgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÄgÀ zɪÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀĪÁ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉʪÀiÁr ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀĨÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ¢zÉ JAzÀÄ «ZÁj¹, ºÀĨÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀzÁV w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA PÉJ-39/6664 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀĨÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ r®PÀì zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NªÀÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ JqÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ EvÀgÀ 10 d£ÀgÀ£ÀÄß gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À : §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-07-09 gÀAzÀÄ eÉʨsÀªÁ¤ PÁA¥ÉèÃPïì PÉÃA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ a¢æ gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ 1100 UÀAmɬÄAzÀ 1400 CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«Azï vÀAzÉ ªÀĸÀfgÁªÀ ¹AzsÉ G: ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁjAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀ §AUÁgÀzÀ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj C Q 24,200=00 gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 341, 504, 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/07/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü fAiÀiÁ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ RĶðzÀ vÉîªÁ¯É ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ¢£Á PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7/7/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §gÀĪÁUÀ CAiÀÄÄå§SÁ£À FvÀ£ÀÄ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀjAzÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 07/07/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ zËæ¥À¢ UÀAqÀ ©üªÀÄtÚ zÀgÀUÀÄAqÁ ¸Á: CµÀÆÖgï UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¨sÀÆdªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÆ£À¥Áà ºÁUÀÄ PÀÆ°¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥zÁäªÀw UÀAqÀ C¤Ã® SÁ£À¥ÀÆgÉ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀÆ®PÉÌ ºÉ¸Àj£À ¨É¼ÉAiÀÄ°è ¸ÉzÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ EªÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ PÀAmÉ¥Áà zÀgÀUÉÆAqÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ¼ÀÄ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è ©mÁÖUÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ DgÉÆævÀ½UÉ KPÉ £ÀªÀÄä ºÀÆ®zÀ°è DqÀÄUÀ¼ÀÆ ©nÖ¢AiÀiÁ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, jhÄAeÁå ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼À PɼÀUÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2009 PÀ®A-447, 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-07/07/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ ²æà ©. qÀ§Æèöå ¸ÁªÀgÀªÀÄoÀ CgÀuÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-20/6/09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉñÀªÀÄÄR PÀÄgÀħSÉüÀV ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA-178 £ÉÃzÀgÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß £ÉÀqÀ®Ä vÉÆrzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 650 UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß £É® ¸ÀªÀiÁ ªÀiÁr £Á±À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï «zsÁåy𤠣ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ :

ªÀÄÆ®vÀ: zÁzÀæ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀºÀªÉð (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀ) ¥ÀæªÀÄÄR «ºÁgÀ £ÀgÉÆðgÉÆÃqÀ, ¹¯Áé¸Áì C¯ÉÆÃPï EAqÀ¹Öçøï£À°è dd£ÀgÀ¯ïªÀiÁå£ÉÃdgï PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¢VédAiÀĹAUï vÀAzÉ ¸ÀeÁ£ï¹AUïgÀªÀgÀ 19 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ, PÀĪÀiÁj ªÀÄ£Á°¹AUï EªÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ E£ïìlÆåmï D¥sï mÉPÉÆßïÁfAiÀÄ°è ©.E.2£Éà ªÀµÀðzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï ºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀݪÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¢£ÁAPÀ:06.07.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmɬÄAzÀ 2.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀ¼ÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï ºÁ¸ÉÖ¯ï PÉÆoÀr¸ÀA:14gÀ°è zˤ§mÉÖ¬ÄAzÀ ¥sÁå£ïUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w w½zÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ, ¢£ÁAPÀ:07.07.2009 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ DUÀ«Ä¹, ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ªÀÄzsÁåºÀß 4.00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt¸ÀA:05/2009 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, NªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ,:

¢£ÁAPÀ:06.07.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Àà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÀ£Áßj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.36, eÉ.7054 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 24 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÉÆÛêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁ:ªÀ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 198/2009 PÀ®A:279,337, 304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 8 d£ÀgÀ §AzsÀ£À : gÀÆ: 16050/- £ÀUÀzÀĺÀt d¦Û :

²æà ©.r.r¸ÉÆÃeÁ rJ¸ï¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è, ²æà ²æÃzsÀgÀ ªÀiÁ½UÉÃgï ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 07.07.2009gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀvÀåªÀw PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÁ®ÄªÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è E¹àÃmïdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ zÉêÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ 55 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 7 d£ÀÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 16050/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁtÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå: 199/2009 PÀ®A: 87 Pɦ CåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, £Á®égÀ §AzsÀ£À : ªÀÄlPÁaÃn, 4 ªÉƨÉʯï & gÀÆ: 1730/- £ÀUÀzÀĺÀt d¦Û :

²æà ©.L.gÉrØ ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 07.07.2009gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉÀ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ¨sÁvÀä ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð ªÀåQÛ NrºÉÆÃVzÀÄÝ 1) ªÀĺÀäzï SÁeÁ vÀAzÉ ªÀ° CºÀäzï 39 ªÀµÀð, PÀlèj ªÁå¥Áj eÁ¤ ªÉƺÀ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,2) ºÀĸÉãï¨sÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ 34 ªÀµÀð DmÉÆà ZÁ®PÀ, J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 3) C§Äݯï CfÃeï vÀAzÉ eÁ¥sÀgï ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï 62 ªÀµÀð, ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 4) ªÀĺÀäzï gÀ¦ü vÀAzÉ C§Äݯï gÀ»ÃªÀiï 29 ªÀµÀð DmÉÆÃZÁ®PÀ, ¸ÀÄSÁt PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃn, 4 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï, ªÀÄlPÁ ZÁlðªÀżÀî £ÉÆÃl¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 1730/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥sÁgÀÆSï @ ¯Á¯ï¥sÁgÀÆSï ¸Á: CAzÀÆæ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁtÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå: 148/2009 PÀ®A: 78(3) Pɦ CåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/09, PÀ®A: 283 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÀjªÀļÁZÁgÀ ºÉZï¹-63 gÀªÀgÉÆA¢UÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ CAzÀgÉ ªÁtÂdå vÉjUÉ PÀZÉÃjAiÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà jÃPÁë UÁågÉÃeï£À°è 3 DmÉÆà jÃPÁë UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/09, PÀ®A: 283 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥ï£À°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁd¨sÀªÀ£À PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ²ªÉ mÁQÃeï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀPïì ±Áå¥ï [UÁågÉÃeï] £À°è 8-10 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¤°è¹ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.07.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀqÉØ¥Àà CrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: a®ªÁqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.07.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Á: a®ªÁqÀV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆäj£À EvÀgÉà PÉ®ªÀÅ d£ÀgÉÆA¢UÉ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ.E.©. PÀA§ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀA§ ²ªÁ£ÀAzÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹ - 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2009. PÀ®A 447, 323, 324, 504, 506 R/W 34 IPC

¢£ÁAPÀ: 07-07-2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ, PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƽîj, CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ° PÁªÀÅ, ºÁUÀÆ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2009 PÀ®A. 323,324,355,504,506 gÉ.«. 34 L.¦.¹

¦ÃAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ §gÀvÀPÀÌ ¥Á®Ä PÉüÀ®Ä PÀ£ÀPÀVj oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ GªÀĽ PÁmÁ¥ÀÆgÀ ¹ªÀiÁzÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ DPÉUÉ CªÁZÀå ±À§Ý UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨ÁgÀPÉÆð¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 169/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 07-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï. 13 £ÁåµÀ£À¯ï zÁ¨Á ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆøÉÊ UÀ¼À£ÀÄß »A¢¤AzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MzÀÝPÉÆÌAzÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 60/2009 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-07-09 gÀAzÀÄ 1-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀzÉÝÃ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ G-¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J.-28 / © - 5785 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï , ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J£ï,ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ , J.¦.- 02 / AiÀÄÄ - 6638 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄgÀ½ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV, gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÁ¬Ä¹ D¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ D¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæ ªÀÄÄgÀ½ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 07/07/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¹zÀÄÝ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ PÀ¼À¸À¥ÀàUÉÆüÀ, ¸Á|| dUÀvïgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ §ºÀĪÀĤ ¨Ágï£À°è ¥Ánð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß eÉÆvÉUÉ 5-6 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀ£À°è §A¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¹zÀÄÝgÀªÀgÀÄ D ªÉåQÛUÉ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÁgÀ£À°è PÀĽwzÀÝ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ PÀnÖªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ 5-6 d£ÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ PÀnÖªÀĤ §AzÀÄ ©AiÀÄgï ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ ¹zÀÄÝ£À PÉåUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ DvÀ£À eÉÆvÉUÉ EzÀݪÀgÀÄ ©AiÀÄgï ¨Ál° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄzÀÄÝUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁÝUÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw¤AzÀ£É ºÁUÀÆ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 07-07-09 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ PÀnÖªÀĤAiÀĪÀgÀÄ §ºÀªÀĤ ºÉÆÃmɯï UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è ¹zÀÄÝ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ PÀ¼À¸À¥ÀàUÉÆüÀ, ¸Á||dUÀvï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤ¯ï ¸Á: dUÀvï gÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ ºÉzÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀgÀªÀgÀÄ ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤ¯ï dUÀvïgÀªÀjUÉ KPÉ D ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉzÀj¸ÀÄwÛgÀÄ«gÉ JAzÀÄ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÉÆAzÀUÉ EzÀÝ EzÀÝ EvÀgÉ 20-22 d£ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀgÀªÀjUÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ©AiÀÄgï ¨Ál°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àqɹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ:²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: PÀ®ÆègÀ(PÉ) gÀªÀjUÉ DPÉAiÀÄ CvÉÛ AiÀÄ®èªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è EvÁå¢ §AiÀÄÄåvÁÛ ªÀÄ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀ PÁgÀt ²æêÀÄw ®Qëöä ªÀiÁ¸À¤PÀ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢: 06-07-109 gÀAzÀÄ «µÀ ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÀAqÀ ªÀÄ®PÀ¥Àà ¨ÁQì ¸Á: ºÀÄt¸ÀV vÁ;¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.