Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 7, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶಿವಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧರ್ಮಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ನಾನು  ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಬಸವರಾಜ, ಸೊಸೆಯಾದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಹಾಗೂ ಅವಳ ಗಂಡನಾದ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ತಂದೆ ಮರಗಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಹಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:01-08-2012 ರಂದು ರಕ್ಷಾ ಬಂದನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇದ್ದ  ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೋಗಿರುತ್ತೆವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮರಳಿ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 13,000/- ರೂ, 7 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೋರಾಮಳ ಸರ ಅಂ.ಕಿ. 18,000/- ರೂ, 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಜೀರಾಮಣಿ ಅ.ಕಿ:14,000/- ರೂ 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ಅಕಿ|| 14,000/- ರೂ, 3 ಗ್ರಾಂ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂವು ಅಕಿ||5,000/- ರೂ ತಲಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್  5 ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರುಗಳು ಅಕಿ|| 14,000/- ರೂ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 115/2012 ಕಲಂ 454, 457, 480 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ : 06-08-2012 jAzÀ ¢:07-08-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ²ªÀŪÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÀÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä ºÀÆ®zÀ ¨ÁdÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ CA§tÚ EªÀgÀ ºÀÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝzÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ, ²æÃ.ªÀA¢®AiÀÄå FvÀ£ÀÄ  §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 30-35 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀgÀavÀ ºÉAUÀ¸À£ÀÄß DPÉAiÀÄÄ GnÖPÉÆAqÀ¹ÃgɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ ¸ÁPÀë DzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ®è£ÀÄß vÀ¯ÉUÉ JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 07.08.2012 gÀAzÀÄ ²æÃ.ªÀA¢®AiÀÄå vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2012 PÀ®A.302.201. L¦¹ PÁAiÉÄÝ.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ® ºÉÆgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                 £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05-09-2007 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÀªÀjUÉ UÀAeï ¸ÀPÀð¯ïzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀ»¹PÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¤ªÀÄð®£ÀUÀgÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄAvÉ ¸ÀzÀj ±ËZÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæw¤vÀå ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ±ËZÁ®AiÀÄ ZÉA§gÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀ°è £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÉQÌAUï AiÀÄAvÀæ¢AzÀ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸À®Ä w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå zɺÀ°UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀÄ®¨sÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ£ÀÄß ²æà NAPÁgÀ ¥ÁAqÉà EªÀjUÉ vÁvÁÌ°P ÀªÁV M¦à¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀå CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ±ËZÁ®AiÀÄ E£ïì¥ÉPÀë£ï ZÉA§gÀUÀ¼À ªÀÄ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀA¢gÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ªÀw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÀàuÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà SÁ¸ÀV PÁ«ÄðPÀgÁzÀ ²æà C¨ÉÝñï gÀhiÁ vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPïgÀªÀjAzÀ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢:06-08-2012 gÀAzÀÄ 11-30UÀAmÉUÉ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 48ªÀµÀð, ¥Àæ¨sÁj ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2012 PÀ®A: 3[1-J], 14 - JA¥ÁèªÉÄAmï D¥sï ªÀiÁå£ÀĪÀ¯ï ¸ÁÌöåªÉAdgïì DåAqï PÀ£ï¸ÀÖçPÀë£ï D¥sï qÉÊ ¯Áånæãïì [¥ÉÆ滩µÀ£ï] DåPïÖ -1993 [Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993] £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, C¼Àî¥Àà ºÁUÀÆ §ÄqÀØAiÀÄå ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ £ÀAzÁå¼À UÁæªÀÄzÀ FgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 6/08/12 gÀAzÀÄ §AzÀÄ gÁwæ ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 7/08/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ªÁ¥Á¸À ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀAzÁå¼À §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §¹ìUÁV PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj £ÀA J.¦.16/n.ªÉÊ-3995 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä«UÉ lPÀÌgÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä«£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV JgÀqÀÄ Q«UÀ¼À°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ªÀÄÆUÀÄ ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà, 27 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢ , ªÀQî ªÀÈwÛ, ¸Á: £ÀAzÁå¼À vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/12 PÀ®A 279,338, L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ 06-08-2012 gÀAzÀÄ 7-45 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À J.¦.JªÀiï.¹ 02 £Éà UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è )ºÀĸÉä vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 23ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: gÉÆîgï qÉæöʪÀgï , ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ   ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2030/- , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß . PÁ§ð£ï ªÉƨÉʯï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀnÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁA , eÁ: zÉêÁAUÀ , ªÀAiÀÄ: 22ªÀ, G: PÉʧAr ºÀªÀiÁ° , ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ PÁ§ð£ï ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , »ÃUÉ DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2030/- , ªÀÄlPÁ aÃn , ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ PÁ§ð£ï ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.1000/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ , E§âgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß M¦à¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.175/2012 PÀ®A.78(3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                      ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À ¸Á:ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¢:25-04-12 gÀAzÀÄ gÉÊ°£À°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj gÉÊ°¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, aQvÉì PÁ®PÉÌ §®PÁ°£À ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ ªÉÊzÀågÀÄ PÁ®£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÀ£Àß PÁ®Ä PÀmï D¬ÄvÀ®è CAvÁ aAvÉUÉ M¼ÀUÁV CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ. ¢:29-07-12 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ¢:29-7-12 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:07-08-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0115 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉ ²æÃ.©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À G:PÁ¥ÉÃðAlgï ¸Á:ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 09/2012 PÀ®A:174 ¹Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                   ¢£ÁAPÀ:-02/06/2012 gÁwæ 2030 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ-03/06/2012 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è CAiÀiÁå¥Àà ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PÉüÀUÉ.                                                                                                                                                                                                                                                                    ²ªÀ¥Àà vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä 25 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ G-mÉïgï PÉ®¸À ¸Á-PÀfÓ§Ar[UÀ®UÀ]¢-03/06/2012 gÀAzÀÄ 1830 PÉÌ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ AiÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ FgÀ¥Àà 50 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-PÀfÓ§Ar[UÀ®UÀ] FPÉAiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆÃV J©¹zÀgÀÄ J¼À°è®è £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ UÉÆvÁÛV ªÀÄÈvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ ®AwÛ£À ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄ PÀnÖzÀ UÁAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À »A¢£À PÉüÀUÉ ZÀªÀÄðPÉÌ ¸ÀtÚ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ UÀĽ £ÀÄAVAiÉÆà E®è ºÁªÀÅ PÀrzÉÆà ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ DzÉà ¢£À ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ªÀÄtÄÚ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ ªÀÄUÀ£ÀÄ E£ÀÆß ºÀjAiÀÄzÀ ºÀÄqÀUÀ EgÀÄzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀtzÀ°è FUÀ ¦ügÁå¢UÉ AiÀiÁPÉÆà ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß ªÀÄtÄÚ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÉUÉzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀiÁr¹ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Æ «£ÀAw¹zÀÝjAzÀ     eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2012 PÀ®A-174[¹] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.08.2012 gÀAzÀÄ 130    ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  21100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-08-2012

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/212 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06/08/12 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄ« D¸ÀàvÉæ ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ²æ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄeÁð¥ÉÆgÉ ¸Á// DAiÀÄ¸ï ¥ÉÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:06/08/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1630 ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁuÁ gÀ¸ÉÛ ªÉl£Àðj PÁ¯ÉÃd §½ ºÉÆl®PÉÌ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀªÀioÁuÁ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï DmÉÆ £ÀA:PÉJ:38/5378 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÉ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß CmÉÆzÉÆA¢UÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÉÆj£À ¸ÁgÁA±ÉzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2012 PÀ®A 279, 337. L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06/08/2012 gÀAzÀÄ 10:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ²æÃzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd eÁåAwPÀgÀ 40 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ amÁÖªÁr vÁ/f/ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀ£Àß«ÃgÀ 7 ªÀµÀð EvÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀéUÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ38/1551 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽÃvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀªÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ zÀÄqÀQ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ - §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ gÉʯÉé CAqÀgÀ ©æqÀÓ UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀ£Àß«ÃgÀ EvÀ¤UÉ §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ Nr¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06/08/2012 gÀAzÀÄ 20:10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà GzÀVgÉ, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: £É®ªÁ¼À. ºÁ° ªÁ¸À AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä, £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä ºÁUÀÆ 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀÀ£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà-PÀ£ÁßA¨É ¸ÀPÀð® gÉÆÃr£À°è ¥sÁå«Ä° ¥Áèöå¤AUÀ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/6247 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® Q«UÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV ¸Àé®à ¤AvÀ ºÁUÉ ªÀiÁr CmÉÆà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 05/08/2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁªÀÄgÁªÀ @ ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ, 45 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á/ ºÀ®§UÁð EªÀgÀ ºÉAqÀw ¥ÀzÁäªÀw EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 50 gÀ°è ºÉ¸Àj£À ¨É¼ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ºÀÄ®Äè vÉÃUÉAiÀÄĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ°è£À°èzÀÝ ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwÛAiÀÄ JqÀUÉÊ ¨ÉÃgÀ½UÉ PÀaÑzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2012 PÀ®A 341, 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ EqÀUÁgÀ, 26 ªÀµÀð, ªÉÊ£À±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á/ ºÁ®ºÀ½î(PÉ) vÁ/¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ gÁwæ CAUÀr ªÀÄÄaÑ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPÀì® ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á宺À½î ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ zËgÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ C¥ÀjavÀ 4 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÁ£À CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÁ£À ©lÄÖ C°è¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ ºÀwÛgÀ vÀVΣÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÁ®Ä eÁj ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CAV »rzÀÄ K ¸ÀƼÉåªÀÄUÀ£É K¼ÀÄ CAvÁ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÄ eÉé£À°è EzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ PÀvÀÛ®°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÆbÉðºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C°èAiÉÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ w½¹ ¢£ÁAPÀ: 06/08/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤w£ÀPÀĪÀiÁgÀ @ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ R£Áß ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥Á£À ±Á¥À CAUÀr ¸Á: ªÀÄrªÁ¼ÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÀÆ«Ä£À°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj gÉÆëÄUÉ PÉÆAr ºÁQgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄ®UÀĪÁUÀ £À£Àß ªÉƨÉʯï.¥sÉÆÃ£ï £À£Àß ¨Éqï ºÀwÛgÀ EnÖ ªÀÄ®VgÀÄvÉÛãÉ. QgÀt @ jZÀqÀð¸À£ï EvÀ£ÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ gÀÆ«ÄUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ jZÀqÀð¸À£ï EvÀ¤UÉ F gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è gÀÆ«Ä£À°è KPÉ ºÉÆÃV¢ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV CvÀ£ÀÄ ¤w£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨sÉÃnÖAiÀiÁUÀ®Ä §A¢zÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ jZÀqÀð¸À£ï EªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¨sÉÃnÖ CUÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj QgÀt @ jZÀqÀð¸À£ï EvÀ¤UÉ JPÉ §A¢¢ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV CvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¹UÀgÉÃmï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä §A¢zÉ CAvÁ ºÉý ªÀÄgÀ½ C°èAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Éqï ºÀwÛgÀ EnÖzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj QgÀt @ jZÀqÀð¸À£ï EvÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ gÀÆ«ÄUÉ ¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmɬÄAzÀ 2230 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉƨÉʯï. PÉ.n.-52 ªÉƨÉʯï.£ÀA.8892673374 EzÀgÀ C.Q.2500=00 gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2012 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 06/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: PÀgÀAf (PÉ) ¸ÀzÀå: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÀrvÀgÀ anAiÀÄ ¨sÁªÀ avÀæ vÉUɹPÉƼÀî®Ä ©ÃzÀgÀ¢AzÀ aAvÁQ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀUÉ §AzÁUÀ C¥Á¢vÀ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ ¸Á: PÀgÀAf (PÉ) FvÀ£ÀÄ ºÀ¼É dUÀ¼ÀzÀ zÉéõÀ ªÀÄ£À¹£À°è EnÖPÉÆAqÀÄ K ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß ºÉAqÀw Mr ºÉÆÃUÀ®Ä ¤Ã£É PÁgÀt CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨ÉãÀß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ ºÉÆÃmÉÖUÉ ¸Àé®à vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¤Ã£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Á PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2012 PÀ®A 409, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/05/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ±Á¯É PÉÆÃuÉ PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV 375000/-gÀÆ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ±Á¯Á ªÀÄÄSÉåUÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ ®QëªÀÄt ¸ÁUÀgÀ ªÀÄÄSÉå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯É £ÁUÀ£À¥À°è ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.r.JªÀiï,¹ CzsÀåPÀëgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÁå£ÉÆèsÁ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀëgÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯É £ÁUÀ£À¥À°è. E§âgÀÆ PÀÆr ±Á¯Á PÉÆÃuÉ ¨ÉøïªÉÄÃmï ªÀiÁvÀæ PÀnÖ 375000/-gÀÆ ¨ÁåAQ¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄqÀªÉÄ zsÀ£ÀgÁd PÉëÃvÀæ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2012 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/08/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ QµÀ£ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á; £ÀA¢©d®UÁAªÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ ¦üAiÀÄð¢ CtÚvÀªÀÄägÀªÀgÀ ¥ÉÊQ zÀÄqÀÄØ PÉÆÃqÀÄvÉÆUÀ¼ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦ ¨Á¯Áf vÀAzÉ GvÀÛªÀÄgÁªÀ ¸ÁªÀgÀUÁªÉ ¸Á|| £ÀA¢©d®UÁAªÀÀ vÁ|| OgÁzÀ §AzÀÄ dUÀ¼À KPÉ ªÀiÁqÀÄw¢Ýj CAvÀ CA¢ÝzÀPÉÌ ,¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤£ÀÄ F dUÀ¼ÀzÀ°è §gÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉqÁ CAvÀ CAzÀÄÝzÀPÉÌ, DgÉƦAiÀÄÄ ¤£ÀUÉ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÉ CAvÀ C£ÀÄßvÀÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀå¬ÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2012 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 6/8/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉƦ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ QµÀ£ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ C¤® vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á||£ÀA¢©d®UÁAªÀÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ CtÚvÀªÀÄägÀªÀgÀ ¥ÉÊQ zÀÄqÀÄØ PÉÆÃqÀÄvÉÆUÀ¼ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ GvÀÛªÀÄgÁªÀ ¸ÁªÀgÀUÁªÉ ¸Á|| ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð. £ÀA¢©d®UÁAªÀÀ vÁ|| OgÁzÀ EªÀgÀÄ C°è ºÉÆV dUÀ¼À KPÉ ªÀiÁqÀÄw¢Ýj CAvÀ CA¢ÝzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ F dUÀ¼ÀzÀ°è §gÀĪÀªÀ£ÀÄ. CAvÀ C£ÀÄßvÀÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæ C¤® PÀå¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

GULBARGA DISTRICT

ನಿಧಿಗಾಗಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ ತಿರ್ಥಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂದನ;
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಪಧುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಮತ್ತು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ಅಪರ್ ಪೊಲೀ್ಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ ತಳಕೇರಿ ರವರು ಹಾಗು ಶಹಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ,ಎಂ.ವಿ.ಸೂರ್ಯವಂಶಿರವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸಿಪಿಐ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ಕೆಂಚರಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿರವರೊನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ದಿ.25/26-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲುರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿನ ಮಹಾವಿರ ಜೈನರವರ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ನಿಧಿಗಳ್ಳರು ನಿಧಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ಒಡೆದು ದ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಕೆ.ನಾಟೀಕರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.72/2012 ಕಲಂ.295 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ದುರ್ಜನಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಗಮಗಾನವರ,ಮೋನಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಚಾಮನವರ,ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬೋಗೋಣಿ ಸಾ|| ಆಲ್ಲೂರ(ಬಿ) ಮತ್ತು ಕಾಸೀಮ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ಖುರೇಸಿ ಸಾ||ಡೊಣಗಾಂವ ರವರನ್ನು ಬಂದಿಸಿ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಉಳಿ (ಛನ್ನಿ)ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮರ (ಸುತ್ತಿಗೆ) ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇನ್ನೂಳಿದ ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಶೋದನೆ ಕಾರ್ಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

GULBARGA DISTRICT

ಮನೆಗಳ್ಳನ ಬಂದನ,
2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ವಶ.
ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:06-0-8-2012ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಕುಖ್ಯಾತ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಬಂದಿಸಿ,ಆತನಿಂದ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಬಂಗಾರದ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಪಿ ಸಿಪಿಐ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ,ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಸಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ,ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುಶರಣ ಹೆಚ್.ಸಿ, ಶಿವಪುತ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಸಿ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಪಿಸಿ, ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಪಿಸಿ, ಅಶೋಕ ಪಿಸಿ, ಅರ್ಜುನ ಎ.ಪಿ.ಸಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಪಿಸಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಿಸಿ, ವೇದರತ್ನಂ ಪಿಸಿ, ಶಂಕರ ಹೆಚ್.ಸಿ, ರವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ಮನೆ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಶಾಹೀರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವಯಃ 25 ವರ್ಷ ಉಃ ಬೇಕಾರ ಜಾತಿಃ ಮಂಗರವಾಡಿ ಸಾಃ ಬಾಪು ನಗರ ಮಂಗಾರವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಸುಮಾರು 8 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಿಲಿಕೈಯನ್ನು ಮುರಿದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 2.5ಲಕ್ಷ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 06-08-12 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ   9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾ ಬಜಾರ  ದಿಂದ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ ಪೊಸ್ಟ ಮೇನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ವಾಯ್-6291 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕಪೊಸ್ಟ  ಕಡೆಯಿಂದ  ಅತೀವೇಗವಾಗಿ  ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನವೀನ ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಸವಾರ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಪುಟಪಾಕ ಉ:ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರ ಸಾ:ಆರಾಧನ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಆಳಂದ ರೋಡ ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 80/2012 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ಥಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಸಾ: ಅಶೋಕ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು  ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವತಿಯಿಂದ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಪ್ಲಾಜಾ ಶಾಪಿಂಗ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: 04/03/2004 ರಂದು ಕೆಳ ಭಾಗದ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿ.ಎಫ್ 20 ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಪ್ಲಾಜಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ 15 9’’ Xx 18 6’’ ಅನ್ನು ರೂಪಾಯಿ 4,38,225/- ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ರವಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬು ಸಿಂಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಖರೀಸಿದ್ದೇನೆ. ಸದರಿ ಖರೀದಿ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ 085/03/20114 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಸ್ತಾವೇಜ ಸಂಖ್ಯೆ :8513/2004 ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 29/03/2010 ರಂದು ಮೊಹ್ಮದ ತನವೀರ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಹನೀಫ್ ಸಾ: ಜೀಲಾನಾಬಾದ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ರವಿಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಸಿಂಗೆ ಇವರು ರೂ 7100/- ರಂತೆ 1 ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು 1,00,000/- ಗಳು ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಟರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊಹ್ಮದ ತನ್ವೀರ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಹನೀಫ್ ಇವರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ರೂ 1,00,000/- ಗಳು ಮುಂಗಡ ಹಣ ನೀಡದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ (ಮಳಿಗೆ)ಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.ಆದರೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ನಾವೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿಕರು ಅಂತಾ ದಾವೆ ಹೂಡಿದರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು (ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 361/2010 ) ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸದೇ ದಿನಾಂಕ 21/06/2012 ರಂದು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 06/08/2012 ರಂದು ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಮತ್ತು ಯೊಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಹ್ಮದ ತನ್ವಿರನಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡೇವು. ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಮೊಹ್ಮದ ತನವೀರ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹೋದರರಾದ ಮುಕ್ತಾದೀರ, ಬಜ್ಜು, ಪಾಶಾ ಮನ್ನನ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 15-20 ಜನರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೈ ಮುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಗುದ್ದಿ, ಹೊಡೆದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ‘’ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಂಗಡಿಯ ಶಟ್ಟರನ್ನು (ಬಾಗಿಲು) ಮುಚ್ಚಿ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಯೊಗೇಂದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ( 9901085408) ಸೇರೆ ಹಿಡಿದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಜ್ಜು ಎಂಬಾತನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಮೆಮೋರಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು  ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:67/2012 ಕಲಂ 143, 147, 323, 504, 506, ಸಂ:149  ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1) (10) ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟಿ 1989 ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಏಕಬೋಟೆ ಮು|| ಬಾಹೇರಪೇಠ  ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 06/08/2012ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಗನಾದ ವಿಶಾಲ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ  ಏಕಬೋಟೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಹಸ್ತ ಮಲ್ಲಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಿಸ್ತಾಲಕ್ಕೆ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮಾವಾರ ನಿಮೀತ್ಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಳಂದ ಉಮರ್ಗಾ ರೋಡಿನಂದ ಹೋರಟಿದ್ದು ಹಸ್ತ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನನ್ನ ಮಗ ಆಳಂದ ಉಮರ್ಗಾ ರೋಡನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತೆಲೆಕುಣಿ ಹೊಡ್ಡಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತರಲು ಗೀಡದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಾಗ ಉಮರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಳಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಸ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ಎಫ್ 995 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರಕತೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡಾತ್ತಿಡಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿರುವ ನನ್ನ ಮಗ ವಿಶಾಲ ಇತನಿಗೆ ಭಲವಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬಸ್ಸಿನ ನಡುಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಎಳದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ್ತ ಪಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ವರ್ಷಾ ಓಡಿಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮೃತ್ತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 164/2012 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.