Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 13, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 12/04/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಮಕ್ತಂಪೂರ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಬೈಲ ಫೋನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೆರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ (ಎ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು ಮತ್ತು ಪಂಚರರೊಂದಿಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವನ್ನು ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಖಜೂರಿ, ಸಾ|| ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮಕ್ತಂಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 1100,1 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, 1 ಬಾಲ ಪೆನ್ನ, ಒಂದು ನೊಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ ಫೋನ್, ಒಂದು ಸ್ಯಾಮಸಂಗ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ ಫೋನ್ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 47/12 ಕಲಂ: 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-


 

¢£ÁAPÀ:- 11-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀªÀÄzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ¥ÀªÀðvÀgÀrØ vÀAzÉ: ZÀAzÁæAiÀÄ, 55ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á: PÀªÀÄzÁ¼ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À ªÉÄð£À ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ DvÀ£À PÉÆt PÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ: ZÀAzÁæAiÀÄ,ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd, E§âgÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀªÀÄzÁ¼ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀðEªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, `` J¯Éà ¥ÀªÀðvÀgÀrØ EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀ PÉÆtPÀgÀĪÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¹zÉݪÉ, E£ÉÆߪÉÄä ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß PÀÄlÄA§zÀ°è M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAR: 12.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA :52/2012 PÀ®A-504,506,429 ¸À»vÀ 34 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

£ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄAzÀPÀ¯ï, 28ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, PÀÆ°, ¸Á: ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÁ.ªÀ. ±ÀA±Á¨Ázï (J.¦)FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ w¥ÀàªÀÄä 50 ªÀµÀð¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÁ ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁV G¥À- fêÀ£ÀPÁÌV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ fêÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄR E®è CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼Éà EzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀzÀ JuÉÚ PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛªÁV E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ CzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 03/2012 PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 13.04.2012 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- ºÉÊzÁæ¨Ázï gÉÆÃr£À ZÀAzÀæ§AqÀ PÁæ¸ïºÀwÛgÀ PÀjêÀiï ¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆl¯ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è UÀAeï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ a£ÀßZÀ£ÀßAiÀÄå @ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁmÁ J¹ n¦Dgï £ÀA: J¦ 09/AiÀÄÄdqïnDgï-9737 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀqɬÄAzÀ ¦. JAPÀmÉñÀégÀ®Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: J¦ 24/nJ-7889 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CvÀªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢AiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁmÁ J¹UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ PÀ®ÄªÉAiÀÄ°è E½¹zÀÄÝ mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 12-04-12 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ VtªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆêÀIJð JuÉÚ¸Á§ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ. ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄC°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj UÉÆêÀIJð FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ C.Q.gÀÆ. 2040/- UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 650 JA.J¯ï.£À 10 ªÀÄvÀÄÛ 330 JA.J¯ï.£À 16 £ÁPËl ©ÃgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 180 JA.J¯ï.£À 12 Njf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ ¨Ál° ElÖ UÉÆzÉæÃeï ¦æÃeï £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2011 PÀ®A. 32, 34 PÉ. E. DåPïÖ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:13-04-2012 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï »A¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ²ÃA¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á§ ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð gÀhiÁ: ªÀÄĹèA G: ºÀaUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀªÉðAmï PÁél¸Àð ºÀnÖ PÁåA¥ï. £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä PÁ²ÃA¸Á§£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.280/-ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ ¸Á: ºÀnÖ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2011 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2012 gÀAzÀÄ 54 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 13-04-2012

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 13-04-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ PÁA§¼É ¸Á: SÉÃqï EªÀ¤UÉ DgÉÆæ GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀÄvÁgÀ ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: SÉÃqï EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀÆvÁgÀ ¸Á: SÉÃqï EªÀ¤UÉ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ PÁA§¼É ºÁUÀÄ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: SÉÃqï EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀjUÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/04/2012 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¹ÃgÀ vÀAzÉ £À©¸Á§ ¨sÀÆvÀV ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ £À©¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¨sÀÆvÀV ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁ ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆqÀA§®. EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV J®ègÀÆ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAa£ÉÆA¢UÉ ¨sÁj ªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ºÀÄt¹ VqÀzÀ PɼÀUÉ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀĽwzÀÄÝ, UÀÄr¸À°£À ªÉÄÃ¯É ¹r®Ä ©zÀÄÝ, JqÀ UÀ®èzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹r°£À ±ÀPɬÄAzÀ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-04-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫gÉñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G:¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç®, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 11-1-74 ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-9716 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ N¼ÀUÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ªÉÄÊ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀĪÀÅ¢¯Áè J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೇಟ ಬುಕ್ಕಿಯ ಬಂದನ: ಬಂದಿತನಿಂದ 2,50,048/- ಮತ್ತು 3 ಮೊಬಾಯಿಲ್ ವಶ.

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೇಟ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ಕಿಗಳು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ (ಎ) ಉಪ ವಿಭಾಗಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಚನ್ನಪ್ಪ, ಸುರೇಶ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ, ರಫೀಕ್,ರಾಮುಪವಾರ, ದೇವಿಂದ್ರ, ಪಿಸಿ ರವರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಠೋಡ ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ದಿನಾಂಕ 12/04/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮ್ಯಾಚಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ ಹಣ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬುಕ್ಕಿ ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗನಾಥ ಗರ್ಜೆ ಸಾ: ಶಹಾಬಾದ (ಹಾ.ವ) ಬಡೇಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಕೇಟ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ ಹಣ ಒಟ್ಟು 2,50,048/- ರೂಗಳು ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು 3 ಮೋಬಾಯಿಲಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೇಟ ಬುಕ್ಕಿಗಳ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 30/2012 ಕಲಂ. 78 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ@ ಛೋಟಿಬೀ ಗಂಡ ಮಹಮ್ಮದ ಜಾನಿಮಿಯಾ ವ;55 ಜ್ಯಾತಿ;ಮುಸ್ಲಿಂಉ;ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ;ದಂಡೋತಿ ತಾ;ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾವ. ನಿಯರ ನಗಮಾ ಮಜೀದ ಬುಲಂದ ಪರ್ವೆಜ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಫ್ರೀನ್ ಬೇಗಂ ವಯ;17 ವರ್ಷ ಇವಳು ಟೇಲರಿಂಗ ಕಲಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೂರಾನಿ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ದಿನಾಂಕ:07-04-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಫ್ರೀನ್ ಬೇಗಂ ಇವಳು ಟೇಲರಿಂಗ ಕಲಿಯುವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವಳು ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯ ಹುಡುಗ ಶಫೀ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ವಾಲೆ ವಯ;25 ವರ್ಷ ಸಾ;ಬುಲಂದ ಪರ್ವೆಜಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 109/2012 ಕಲಂ. 366 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.