Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 29, 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 26/11/15 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀ¸ÉÛ zÁ¸À¥Àà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ CAf£À¥Àà 32 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À EªÀj§âgÀÆ vÀ¼ÀÄî UÁrAiÀÄ°è ºÀÄ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà eÉÃgÀ§Ar, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/Ef-2865 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ C©ü£ÀªÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ 5 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:UÀÄAqÁ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ°è£À UÁrUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ±ÁAvÀªÀÄä½UÉ PÀÄwÛUÉ, ¨É¤ßUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C©ü£ÀªÀ FvÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÀħâ½îAiÀÄ vÀvÀé zÀ²ð¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/11/15 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ 171/15 PÀ®A 279,337, 338,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ 28/11/15 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, UÉÆgɨÁ¼À ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, DgÉÆæ ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄÛªÀiï ¸Á¨ï, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/EJ-3140 £ÉzÀÝgÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ gÀfAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzï ¸Á¨ï, 40 ªÀµÀð, eÁ: PÀlUÀgï, ¸Á: ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr JzÀÄUÀqɬÄAzÀ §¸ï §AzÁUÀ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÀfAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è 1445 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (UÁæ) oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 325/15 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦gÁå¢ ºÉÆ£ÀߥÀà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé, 18 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, ¦AiÀÄĹ «zsÁåyð, ¸Á: ºÉÆUÀgÀ£Á¼À, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/11/15 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀæAxÁ®AiÀÄ¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ »AzÉ ¥ÀwæPÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ 25-27 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦gÁå¢zÁgÀ£À §½ EzÀÝ ¸ÁåªÀiï¸ÀAUï UɯÁQë ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï C.Q. 1,500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,000/- gÀÆ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 288/15 PÀ®A 341,504,323392 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 28-11-2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 06-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå 48 ªÀµÀð,eÁ-dAUÀªÀÄ ,G-²PÀëPÀ ,¸Á-ªÀiÁ¯ÁgÀ vÁ®ÄPï f|| AiÀiÁzÀVj ºÁB ªÀÄPÀÛ®¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.EªÀರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಿಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಸ್ವಂತ್  ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಣ್ಣದ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ  ನಂ ಕೆ.. 36-ವಿ 6914 ನೇದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ 24-11-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00  ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಮಕ್ತಲಪೆಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 25-11-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 06-00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್  ನೋಡಲಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು  ಕಾರಣ ಕಳುವಾದ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಹುಡುಕಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 26-04-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುಮಿತ್ರಾ @ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ, ತುರಡಗಿ, 23 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಮನೆಕೆಲಸ, ಸಾ: ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಹಾ:ವ: ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರುFPÉAiÀÄ  ಮದುವೆಯು ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ, ತುರಡಗಿ ಸಂಗಡ ಆಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ 2 – 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ದರಿದ್ರ ಮುಂಡೇನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೀವಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಾ, ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿರಿಯರು ಸಂಸಾರ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ದಿನಾಂಕ 20-11-2015 ರಂದು 5-00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಸೂಳೇ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಡೈವರ್ಸಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 324/2015 ಕಲಂ 498 (ಎ), 504, 323, 506 ಐಪಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.                                  AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ªÀÄÈvÀ ಜಾಫರ್ ತಂದೆ ಸಮದ್ ಸಾಬ್, ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ವಾಸವಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳೇ ಪೇಟೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 04 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉAnAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÁ¸ÀªÁVzÀݪÀ£ÀÄ EwÛvÀÛ¯ÁV ªÀÄzÀå¥Á£ÀzÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆAqÀªÀ£ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀzÉ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ, Hl ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀzÉ FUÉÎ 01 wAUÀ½AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ: 27-11-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ «Ä¤UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄ®VPÉÆAqÀªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ E®è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁ°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 28-11-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯ ಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪಿ.ಸಿ.438 ಇವರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ.2 ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ರವರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡಿರುವ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ 242/2015 ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 19-4-2013 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಹಾಜಿಮಲಂಗ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಚುನ್ನೂಮಿಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮನೆ ನಂ.3-3-28, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3, ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.8, ಹಾಜಿ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಜರೀನಾಜ್ ಬೇಗಂ  ಮನೆ ನಂ.3-3-28, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3, ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.8, ಹಾಜಿ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪರಾಧಿಕ ಒಳಸಂಚನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ 1 ಈತನು ರಾಯಚೂರುನ ಬ್ರೇಸ್ತವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತಾಪೂರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆ: ಇಂಡಸ್ ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರಲ್ಲಿ 2516 ಟಾರಸ್ ವಾಹನ  ಕೆ.ಎ. 06 ಎ-7120 ಇದನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ರೂ.2,40,000/- ರೂ. ಗಳ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಾಗ  ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಜರೀನಾಜ್ ಬೇಗಂ   ಇವರನ್ನು ಕೋ-ಗ್ಯಾರೆಂಟಿಯರ್ (ಜಾಮೀನು) ಆಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಾಲದ ಕೆಲವು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 19-4-2013 ರಿಂದ 27-5-2015 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಂತುಗಳನ್ನು  ಪಾವತಿಸದೇ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು  ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 263/2015 ಕಲಂ 406, 420, 422, 120(ಬಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
 ದಿನಾಂಕ 28-11-2015 ರಂದು 14.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಸಾ-ಬಿ ಗಣೆಕಲ್ ಈತನು ಗಣಕೀಕೃತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ.25-11-2015 ರಂದು ಬಿ ಗಣೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕನಕ ಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ.28-11-2015 ರಂದು ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಊರಿನವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯ ಸಂಬಂದವಾಗಿ ಬಿ ಗಣೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕನಕ  ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನಕದಾಸ ಇರುವ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವ ಬೋರ್ಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.151/15 PÀ®A. 295 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
J¸ï.¹/ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಪಿರ್ಯಾದಿ ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಚಮಪ್ಪ ನಾಯಕ 32 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ ಗ್ರಾ,ಪಣ ಸದಸ್ಯರು   ಸಾ: ಗೋನ್ವಾರ ತಾ: ಲಿಂಗಸುಗೂರ FvÀ£ÀÄ ಗೋನ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು ಗೋನ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 1] ದುರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಯಕ 32 ವರ್ಷ 2] ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಹೊಸಗೌಡ್ರ 45 ವರ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತ 3] ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಲಿಂಗಾಯತ 4] ಶಂಕ್ರಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಲಿಂಗಾಯತ 5] ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಡಪ್ಪ ಕುರಬರು 6] ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ್ ಲಿಂಗಾಯತ 7] ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ, ಎಲ್ಲರು ಗೋನ್ವಾರ ತಾ, ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು. EªÀgÀÄ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ವಿರುದ್ದ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸೋತಿದ್ದು ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ 20-11-15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 22,30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋನ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ನೊಡಲು ಹೊದಾಗ ಸ್ಟೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತರೇಲ್ಲರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿಯಾ ಕಮಿಷನ್ ಹಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹಜೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗನ್ನೆ ನಂಬರ 173/15 ಕಲಂ 143,147,341,504,323,355,506 ಸಹಿತ 149 ,ಪಿ,ಸಿ ಮತ್ತು 3 (1), (x) SC/ST ACT 1989  ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದೆನು.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.11.2015 gÀAzÀÄ 99 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13400/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 345/2015 PÀ®A 341,323,504,506,427 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:28/11/2015 gÀAzÀÄ 01-45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ²æêÀÄw ¦æÃAiÀÄzÀ²ð¤.© UÀAqÀ ²æÃPÁAvÀ alÖUÀÄ¥ÀàPÀgï f¯Áè ªÀåªÀ¸ÀÜ¥ÀPÀgÀÄ  r.zÉêÀgÁd CgÀ¸ï »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À C©üªÀÈ¢üÝ ¤UÀªÀÄ (¤) PÀ®§ÄVð ,EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤rzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 3ªÀµÀðUÀ½AzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ   r.zÉêÀgÁd CgÀ¸ï »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À C©üªÀÈ¢üÝ ¤UÀªÀÄ ªÀÄAqÀ½ AiÀÄ°è  f¯Áè ªÀåªÀ¸ÀÜ¥ÀPÀgÀÄ CAvÁ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀªÀÄä PÀbÉjAiÀÄ°è ªÀÇZÀgÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀÄgÁªÀ E§âgÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæPÉÌ ¸ÀA§¢¹zÀAvÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ
    £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:23/01/2015 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è Crmï EzÀÄÝzÀjAzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀzÀjAzÀ 20/01/2015 gÀAzÀÄ 10-30 J.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁå¸ï ¥ÀĸÀÛPÀ, NZÀgï ¥ÀĸÀÛPÀ ZÀPïÌ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÁuÉzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ±ÁåªÀÄgÁªï ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢Ã±À EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ  PÁå±ï ¥ÀĸÀÛPÀ, NZÀgï ¥ÀĸÀÛPÀ ZÀPïÌ ¥ÀĸÀÛPÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. vÀzÀ £ÀAvÀgÀ qÁ: ©,Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¤UÀªÀÄ(¤)zÀ°è CPËAmï ¢£ÀUÀÆ°AiÀiÁV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀįÉèò £ÀA¢ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀÄgÁªÀ EªÀgÀÄ  PÁå±ï ¥ÀĸÀÛPÀ, NZÀgï ¥ÀĸÀÛPÀ ZÀPïÌ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ü zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀªÉà ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ £À£ÀUÉ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀiï gÁªï gÀªÀjUÉ PÀgɬĹ PÁå±ï ¥ÀĸÀÛPÀ, NZÀgï ¥ÀĸÀÛPÀ ZÀPïÌ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ¢¯Áè PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¥ÀÄ£ÀB w½¹zÁUÀ DUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ  ²æäªÁ¸À £ÀA¢ EvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÀAPÀ;27/06/2015 gÀAzÀÄ ¤UÀªÀÄzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄäRzÀ°è ºÁdgÁV CªÀjUÉ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ PÀbÉÃjAiÀÄ PÁå¸ï ¥ÀĸÀÛPÀ, NZÀgï ¥ÀĸÀÛPÀ ZÀPïÌ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ü zÁR¯wUÀ¼À£ÀÄß ±ÁåªÀÄgÁªï ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ GªÉÄñÀ ªÀÄÄzÁß¼À EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄ ªÀiÁr vÀ£ÀߣÀÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÀUÉ PÀÆr¹ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV §gɹPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ²æäªÁ¸À¤UÉ ¤Ã£ÀÄ £À«Ää§âgÀ «gÀÄzsÀÞ  ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ºÉý¢ CAvÁ ²æäªÁ¸À¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁzÀVj D¦üøÀ£À°è ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ £ÉÆrPÉƼÀÄîvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjUÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj  dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀÄgÁªÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ zsÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ PÀ¼É¢gÀÄvÁÛgÉÆà CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉÆ JA§ §UÉÎ QrUÉÃrvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j. ¸ÀzÀj PÁuÉAiÀiÁzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀ §gÀªÀ¸É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉÝ  CAvÁ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA345/2015 PÀ® 341,323,504,506,427¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2015 PÀ®A: 110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:28/11/2015 gÀAzÀÄ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ªÀiÁgÀÄw ¹ºÉZï¹-19, gÀ«QgÀt ¹¦¹-399 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î¨sÉÃn ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀnÖ, PÀgÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr £ÀAvÀgÀ ºÀUÀgÀlV UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ºÀUÀgÀlV UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ®A:110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2015 PÀ®A 143, 147, 498(J)323, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 27-11-15 gÀAzÀÄ 11.30 J.JA PÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ E®èzÉ  ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ  ¦gÁå¢üUÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è ¤Ã£ÀÄ §Af ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀPÀļÀ ¤Ãr PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ, vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 267/2015 PÀ®A 279, 337, 338 304 (J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 122 L.JªÀiï.«í JPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 28/11/2015 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-33/J¸ï-4634 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üêÀÄ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄƵÀÆÖgÀ  ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà zÀAqÀªÉÆý EªÀgÀ£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁªÀĸÀªÀÄzÀæ UÁæªÀÄPÀ¯ÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ-DgÀPÉÃgÁ (PÉ) gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÉæöÊ° CzÀPÉÌ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉæöÊ°AiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÃ, UÀÄgÀÄvÀÄ , EArPÉlgÀ ºÁPÀzÉà C¥ÁAiÀÄPÁgÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ¯ÉÃQ̸ÀzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÉæöÊ°AiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ªÀÄævÀ£ÀÄ ¨ÁgÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E¤ß§âgÀÄ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢üà ¸ÁgÁA±À«zÉ.

©üÃ. UÀÄr  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2015 PÀ®A 279,338,304(J)L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 28.11.2015 gÀAzÀÄ 08.15 ¦JªÀiï PÉÌ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á§ ®zÁ¥sï ªÀ|| 25 G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ©gÁ¼À [©] vÁ|| eÉêÀVð  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28.11.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄÈvÀ: £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà mÉÆÃPÁ¥ÀÆgÀ ªÀ|| 30 eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ©gÁ¼À [©] vÁ|| eÉêÀVð FvÀ£À ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA PÉJ-33 eÉ-9425 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©ügÁ¼À [©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀ®ëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è£À MAzÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ¥Àr¹ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 07.35 ¦ JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2015  PÀ®A 279,337,304(J) L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-11-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-11-2015

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/2015, PÀ®A 37 PÉ.JªÀiï.J¯ï DåPïÖ 1961 :-
¢£ÁAPÀ 28-11-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄvÀÛAVzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÀqÉzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ«®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÉÊvÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜjUÉ ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀtPÉÆlÄÖ «ÄwAiÀiÁzÀ «ÄÃlgï §rØ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀt ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÀÆUÁgï ¦J¸ïL ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ EgÀĪÀ §mÉÖAiÀÄ CAUÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀıÀnÖ ¨É¼ÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 10,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¥Áæ«Ä¸Àj £ÉÆÃl d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ §UÉÎ D¥Á¢vÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ gÉÊvÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜjUÉ ±É 5% gÀ §rØAiÀÄAvÉ ¸Á® PÉÆlÄÖ ¥Áæ«Ä¸Àj £ÉÆÃl §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀt ¯ÉêÁzÉë ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É F §UÉÎ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ vÀ£Àß vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ  DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.