Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 7, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-07-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-07-2013

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 04-07-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: §rUÉgÀ, ¸Á: UÀAUÁ¥ÀÄgÀ(J.¦), vÁ: £ÁgÁAiÀÄ£ÀSÉÃqÀ, f¯Áè ªÉÄÃzÀPÀ EªÀgÀ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆÃPÀgÁt(f), vÁ: £ÁgÀAiÀÄtSÉÃqÀ, f¯Áè: ªÉÄÃzÀPÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. J¦-25/©-5999 £ÉÃzÀgÀ°è ಬೀದರzÀ°è ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೀದರ ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಸದರಿ ಕಾgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ಅತಿ ವೇಗದಿಂಗ ನಸುವಾಗ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತ ಸಂಗಮೇಶನು ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಾಗು ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ ಸದರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ¸ÀgÀPÁj ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಗಾಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಸಂಗಮೇಶ ಈತನು ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 05-07-2013 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 134(J)(©) 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 05-07-2013 AzÀÄ ಮುಡಬಿ - ಕಮಲಾಪೂರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವವಾಡಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಮಂತ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತೀರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವನು ತನ್ನ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éè÷àAqï ¥Àè¸ï PÉJ-32/E©-5280 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಇವನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ - ಕಮಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಯಾವುzÉÆà ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್  ಸವಾರರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅನೀಲ ಇವರಿಗೆ  ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೈಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ  ಬಿದ್ದಾಗ ªÀjUÉ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪೆತ್ರಯಿಂದ ಸೋಲ್ಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ºÉಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಸೋಲ್ಲಾಪೂರ ಹರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಅನೀಲ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಇವನಿಗೆ ಸೋಲ್ಲಾಪೂರ ಗಂಗಾ ಮಯಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆAiÀÄ°è zÁR°¹¸À¯ÁVzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ಓಡಿಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀÚ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À £ÁUÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¢£ÁAPÀ 06-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2013, PÀ®A 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-07-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃrVgÀĪÀ gÁ©AiÀiÁ ¥sÀAPÀê±À£À ºÁ®zÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝzÀÝjAzÀ gÁwæ 20:00 UÀAmÉUÉ £ÀÆIÄSÁ vÁ°ªÀiï¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¥sÉÊAiÀĪÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ gÀ»ÃªÀiï ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀÆgÀSÁ vÁ°ªÀiï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JA-5786 £ÉÃzÀgÀ°è E¢æeï ¥ÀmÉïï, ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÁzÀvï C° ºÁUÀÆ  ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄÄfèï J®ègÀÆ ºÉÆÃV, PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CzÉà PÁj£À°è  PÀĽvÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÁA¢üUÀAd ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ  PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JA-4042 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉÆìÄeï ZÀgÀ¥ÀmÉÖ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¤°è¹ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ, AiÀiÁPÉ rQÌ ªÀiÁr¢ CAvÀ PÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÆìÄeï ZÀgÀ¥ÀmÉÖ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è MªÀÄä¯Éà §AzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀºÉÆmÉÖ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀ JzÉAiÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ PÁj£À°è E£ÀÄß E§âgÀÆ EzÀÝgÀÄ, CªÀ¤UÉ »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ C¯Éè ©¸Ár PÁj£À°è Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2013, PÀ®A 498(J), 308 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ VÃvÁ UÀAqÀ £ÀAzÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ºÀtPÀÄt EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀAzÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ eÉÆvÉ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 3 vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß UÀAqÀ£ÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ 2 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀAzÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð (UÀAqÀ), 2) gÁZÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀaiÀÄ: 70 ªÀµÀð (ªÀiÁªÀ), 3) ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: ºÀtPÀÄt EªÀgÉ®ègÀÆ ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÁUÀ UÀAqÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ MAzÀÄ vÀA©UÉAiÀÄ°è PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¤Ãj£ÀAvÉ G¼ÀîzÀÄ vÀAzÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀ, EzÀÄ K¤zÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ, EzÀÄ gÀ¸À£Á EzÉ, zÉêÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀ EzÉ PÀÆr CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÀÆr¹zÁUÀ 2 UÀÄlÄPÀÄ PÀÄr¢zÀÄÝ, jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ HjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ, ¢£ÁAPÀ 26-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ gÁwæ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ¯ÉUÉ K£ÀÄ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè, 1 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ JZÀÑgÀªÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯É HjAiÀÄÄAvÉ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É vÀA¥ÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯É eÁ¹Û HjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¨ÉúÀƸï DVzÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ¦üAiÀiÁð¢UÉ qÁ|| ªÀÄoÀ¥Àw gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ qÁ|| gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »r¢¯Áè, C°èAzÀ qÁ|| ºÁgÀPÀÄqÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ, qÁ|| ºÁgÀPÀÄqÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ N¼ÀUÉ §¤ß CAvÀ ºÉýzÁUÀ UÀAqÀ qÁ|| gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV¯Áè, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ qÁ|| gÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ r¸ÀZÁdð ªÀiÁr, £Á£ÀÄ CªÀ½UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ qÁ|| gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ r¸ÀZÁdð ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä AiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CAzÁUÀ UÀAqÀ CzÀPÉÌ M¥ÀàzÉ ¥ÀÆ£ÀB ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À UÀAqÀ ¦üAiÀiÁðzÀUÉ ºÀtPÀÄtÂAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÊzÁæ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À zÁj £ÉÆÃrzÀgÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä AiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ  D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV MAzÀÄ ªÁgÀ PÀ¼ÉzÀgÀÄ UÀAqÀ£ÁUÀ° ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀgÁUÀ° £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢gÀĪÀůÁè, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁjAiÀiÁzÀ OµÀ¢üAiÀÄ£Àß PÀÄr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV Cfð ¸À°è¸ÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¤eÁªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ºÀ¦üÃeÉÆâݣÀ ¨ÉʧgÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èèAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-27/eÉ-399 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÀħ®UÀÄAr¬ÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ CAUÀrAiÀÄ°è PÀ¸À UÀÆr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÁºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆmÉðUÉ ºÉÆÃV ZÁºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt°®è, CzÀPÉÌ ¥ÀPÀÌzÀ UÁågÉÃdzÀªÀgÁzÀ ±Á»ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸À¯ÁA ®µÀÌj ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sï vÀAzÉ ±À©ÃgÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ UÉÆwÛ®è JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°®è, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 1) ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-27/eÉ-399, 2) Zɹì¸ï £ÀA. 01eÉ20J¥sï13466, 3) EAd£ï £ÀA. 01eÉ18J12925, 4) C.Q 35,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2013, PÀ®A 354, 509, 504, 506 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 06-07-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನಿಷಾ ಗಂಡ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಗಾಯಕವಾಡ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ಕಮಲನಗರ EªÀgÀ ಗಂಡ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಗಾಯಕವಾಡ ಇವರು ಬಾಗಲಕೊಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಲಕಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ ಇಂಜಿನಿಯರ CAvÀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 30-06-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಮೈದುನ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ G: ²PÀëPÀ, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಮಲಗಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಒಪ್ಪದ್ದಿದ್ದಾಗ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲzÉà DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮದ zÀÈಷ್ಟಿಯಿಂದ  ನೋಡುವುದು, ಚುಡಾಯಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಇಂಗ್ಲಿಷದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ಲಿಖಿತ ¤ÃrzÀ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2013, PÀ®A 32, 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 06-07-2013 ರಂದು PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ತಂದೆ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ @ ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಶೇರಿಕಾರ ಎಂಬುವನು ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುದ್ದಾನೆAzÀÄ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂ¢ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಮಂದೀರದಿಂದ ಅರ್ಧ ¥sÀgÀ¯ÁAUï ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡದ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಮಂದೀರದ ಹಿಂದುಗಡೆ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ @ ¨Á§ÄgÉrØ ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ¤gÀUÀÄr ಇವನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಟನ ಬಾಕ್ಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ತೆಗೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÁdÄ EvÀ£À ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು gÁdÄ EvÀ£À PÀqÉ ಓಡುತ್ತ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ¥Éưøï ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ರಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಟನ ಬಾಕ್ಸ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಓಡಲು ±ÀÄgÀÄ ಮಾಡಿದನು, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಅವನನ್ನು »rಯಲು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದgÀÆ ಅವನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋVgÀÄvÁÛ£É, ನಂತರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ರಾಜು ಇವನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ ಕಾರ್ಟನ ಬಾಕ್ಸ ತೆಗೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್.ನ 35 ಯು.ಎಸ್.ವಿಸ್ಕಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಅ.ಕಿ.1550/- ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗು ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಜರಪಡಿ¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁzsÁ, ¸ÀzÀå: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ T¯Áè gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃd PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-4951 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀÄ£ï vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉAiÀÄ JzÀÄj£À°èAiÀÄ ±ÀªÀıÁ£À¨sÀÆ«Ä JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 06-07-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: UÉÆÃgÀ£Á¼À EªÀgÀÄ DgÉÆæ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಸಾ: ಹಜನಾಳ ಇತನಿಗೆ ಗೋರನಾಳ ಶಿವಾರದದಿಂದ 2 ಫರ್ಷಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬgÉÆÃt ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£À eÉÆvÉUÉ ಟ್ರಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗುವಾಗ ಗೋರನಾಳ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿAiÀÄÄ ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಗೋರನಾಳ ಶಿವಾರದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿzÀÝjAzÀ ಫಿರ್ಯಾದಿAiÀÄ ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಕೈ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಬಲಗಾಲು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                 

Raichur District Reported crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :05/07/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÉñÀUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀàUËqÀ,37ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß. FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CA§tÚ vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀªÀÄ®ªÀÄä½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ §AzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀvÉÆqÀVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CA§tÚ PÀÆr ©r¹zÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ºÀA¥ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä½UÉ ºÉÆqÉzÀħqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É FPÉAiÀÄ£ÀÄß E°èAzÀ PÀ¼ÀÄ»¹ ©qÉÆÃt CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ZÁUÀ¨Á«UÉ ºÀA¥ÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖzÀPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¤Ã£Éà PÀ½¹PÉÆnÖAiÀÄ®è ¤£ÀUÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrÛä CAvÁ CA¢zÀÝ£ÀÄ. gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹PÉÆnÖgÀ¯Éà ¤ªÀÄä£ÀÄß G½¸ÉÆâ®è CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ MzÀgÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ CA§tÚ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀqÉØ¥À°è, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀ¨ÉâÃgÀ ºÁUÀÆ CA§tÚ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV¤AzÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, CAiÀÄå¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà CzÀgÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ CA§tÚ¤UÉ ¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹gÀ¯Éà CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄaѤAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ ¸ÀºÀ »A¢¤AzÀ §AzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄaѤAzÀ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ,JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄaÑ£À Kn¤AzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ,CA§tÚ¤UÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ ¯Éà ªÀÄPÀÌ¼É £À£Àß vÀªÀÄä£À ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrÃj E°èUÉ ªÀÄÄV¢®è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É ©qÉÆâ®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÄâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2013 PÀ®A : 326, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

05/07/2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ®¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀtÂzÀÄUÀðªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ FgÀtÚ £ÁUÀ®¥ÀÆgï 45 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G- ºÀtÂzÀÄUÀðªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á-©.Dgï.UÀÄAqÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ dAiÀÄ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ zÀÄUÀðªÀÄ zÉë ¥ÀÆeɪÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀªÁV £ÁåAiÀÄ EzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀĪÁV  ¸ÀzÀj DgÉÆæ dAiÀÄ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ  ¥ÀæZÉÆzÀ£ÉªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ §gÀĪÀAvÉ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ  AiÀÄAPÉƧ,ªÀÄ»§Æ§Ä ªÀÄvÀÄÛ C¤¯ï PÀĪÀiÁgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÀt zÀÄUÀðªÀÄ zÉêÀ¸ÀÛ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆÃqÉ-§qɪÀiÁr PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀAiÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-93/2013 PÀ®A-341.323.109.504.506 ¸À»vÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 06-0-2013 gÀAzÀÄ ²æà ZÀ£ÁßgÀrØ ¹¦¹-244 zÉêÀzÀÄUÀÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀAvÉ §eÁgÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ @ «dAiÀÄ vÀAzÉ: ²æñÉÊ® F½UÉ, 30ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á; EAZÀUÉÃgÁ vÁ: EAr f¯Áè ©eÁ¥ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ `` K E°èUÉ ¨Á '' CAvÁ PÀgÉzÀÄ ¤Ã£ÉãÀÄ zÉÆqÀØ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛAiÉÄ¯É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ vÀÄnUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ°è ºÉÃUÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.213/2013 PÀ®A. 504,323,353,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 06-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁmÉPÀgï, 48ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: ªÀUÀqÀA§½, FvÀÀ£ÀÄ §¸Àì¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæüvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÀļɤÃgÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÀjzÀÄ §gÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀÀ°è ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæüvÀgÀÄ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è£À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ 1) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 2) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà 3) vÁAiÀĪÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 4) ZÀAzÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 5) ²ªÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 6) «dAiÀĪÀÄä vÀAzÀ ªÀiÁ£À¥Àà J¯ÁègÀÄ eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: ªÀUÀqÀA§½ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUïð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2013 PÀ®A. 143,147,341,504,323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 05-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ fãÀ¥Àà, 40ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 1 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ, 1) ¸Á§AiÀÄå vÀAzÀ: ©üêÀÄAiÀÄå, 40ªÀµÀð, 2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀÄgÁAiÀÄ, 35ªÀµÀð, 3) ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀÄgÁAiÀÄ, 45ªÀµÀð, 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: gÁªÀÄAiÀÄå, 30ªÀµÀð, 5) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ: gÁªÀÄAiÀÄå, 27ªÀµÀð, 6) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: §ÄqÀØAiÀÄå, 50ªÀµÀð, 7) gÁd¥Àà vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj, 25ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ. EªÀgÀÄUÀ¼ÉÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÄl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è£À PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉgÉPÀqÉUÉ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÁgÀ¼ÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ``F ¸ÀƼÉzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ '' JAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¸ÉÆAlPÉÌ §®UÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ §eÁgÀPÉÌ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ §¸À« EzÁÝAUÀ EzÁÝ¼É CAvÁ CAzÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß MzÀÄÝ PÉÆAzÀÄ ©rj CAvÁ CAzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2013 PÀ®A. 143,147,447,323,354,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07.07.2013 gÀAzÀÄ 65 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.