Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 5, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 03-04-2013 gÀAzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÁzÀ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¤ÃwAiÀÄ ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É CrAiÀÄ°è gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖtzÀ°è vÉgÀ½zÁUÀ ªÁqÀð £ÀA. 3 ¸ÀªÉð £ÀA. 11 gÀ°è ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ¥ÀÆeÁj EªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©.eÉ.¦ vÁ®ÆèPÁ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ¹.J¸ï ¥Ánïï EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁV ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉ¢zÀÄÝ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2013 PÀ®A. 188, 171 (ºÉZï) L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 04.04.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.15 UÀAmÉUÉ DvÀÆÌgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DvÀÆÌgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕ ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀ£Àß°è AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀgÉ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ºÉAqÀªÀ£ÀÄß DAzsÀæ¢AzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 40 °Ãlgï ºÉAqÀ CQgÀÆ 400/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2013 PÀ®A: 273.284. 328 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁºÀw:-

¢£ÁAPÀ: 5-4-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÉAiÀÄ UÀAqÀ CvÉÛ vÁAiÀĪÀÄä ªÀiÁªÀ CAd£ÀAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «£Á:PÁgÀt vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV E¯Áè ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÁgÀzÀÄ aãÁ° ¸ÀÆ¼É vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ PÀÆr PÉʬĪÀÄzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2013 PÀ®A: 498 (J)323,504,506 ¸À»w 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2013 gÀAzÀÄ 135 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-04-2013


div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-04-2013

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¹zÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÁ®ºÀ¼Éî, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà @ gÁd¥Áà ªÉÄʯÁgÉ, »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/PÉ-3119 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ EªÀj§âgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉƤßPÉÃj ¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄA¢PÉÌ CªÀiÁªÀ¸Àå ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zsÀ£ÀÆßgÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À zsÀ£ÀÆßgÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »ÃrvÀzÀ°è EnÖPÉƼÀîzÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ¹àÃqÀ ¨ÉæPÀgÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹è¥À ªÀiÁrzÀPÉÌ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄÈvÀ ¹zÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ Q¯ÉÆà «ÄlgÀ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¹zÀÝ¥Áà EvÀ£À vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄbÉðºÉÆVzÀÝPÉÌ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ QæõÀÚªÀÄÆwð D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ C²é£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 19-02-2013 ¹zÀÝ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÀ¥Áà ºÁ®ºÀ¼Éî, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) EvÀ£ÀÄ gÉʯÉé E¯ÁSÉAiÀÄ°è UÁåAUï ªÀiÁå£ï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£Á®Æ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÁUÀ¯É¯Áè ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13-11-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® GzÀVÃgÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Æ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉéà ¸ÉÖñÀ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ gÉʯÉéà UÀÄqÀì ±ÉÃrØ£À JzÀÄjVgÀĪÀ ªÀÄl£À CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉÆà J¹qïzÀAvÀºÀ zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀð ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆArzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÁ±À EvÀ¤UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¹QAzÀæ¨ÁzÀ gÉʯÉéà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JZï. J¸ï. ¤Ã®ªÀiÁä Dgï.¦.J¸ï.L gÉʯÉé ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ   04-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁ©£À¸À£ï vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀ£ï ±ÉÃnÖ£ï, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£ï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 8-5-206/1, PÀ«ÃvÁ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ±ÀºÁUÀAeï, ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ ¸ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JA-38/J-7844 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgï-GzÀVÃgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²ªÀPÀ¯Á PÁA¥ÉèÃPïìUÉ §A¢zÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁA¥ÉèÃPïì ªÀÄÄA¨sÁUÀ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ PÁA¥ÉèÃPïì M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß J¯ÁèPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÆgÀ ¹UÀ°®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-04- 2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ, jZÁdð ªÀiÁr¹zÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 47,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ KgÀmÉïï PÀgɤì PÁqÀðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¹ÃªÀiï PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¨ÁåV£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À ºÀwÛÃgÀ«gÀĪÀ «zÁå §ÄPï r¥ÉÆÃzÀ ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ CAzÁdÄ 20-22 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÀÄ §AzÀÄ nà ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåV£À ªÉÄÃ¯É K£ÉÆà ºÉÆ®¸ÀÄ ©¢ÝzÉ CAvÀ CAzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ ºÉÆmÉîzÀ°è ¤Ãj¤AzÀ vÉƼÉzÀÄPÉƽîj CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£Á®Ä vÁ£ÀÄ jZÁdð ªÀiÁr¸ÀĪÀ «zÁå §ÄPï r¥ÉÆà CAUÀrAiÀÄ JzÀÄjUÉ PËAlgï ºÀwÛÃgÀ vÀ£Àß ¨ÁåUï ElÄÖ CAUÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß nà ±Àmïð vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »A¢gÀÄV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ EgÀ°®è ºÁUÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®¸ÀÄ ©¢ÝzÉ CAvÀ ºÉýzÀ ºÀÄqÀÄUÀ PÀÆqÀ EgÀ°®è, C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ vÀ£Àß ¨ÁåUÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-04-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2013, PÀ®A 279, 427 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
©Ãj(©) vÁAqÁzÀ gÉÆr£À §¢VzÀÝ eɸÁÌA PÀA§UÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 03-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J¦-28/ªÉÊ-2534 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á: ªÀÄÄQð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁr eÉøÁÌA E¯ÁSÉUÉ CAzÁdÄ 35,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ªÀiÁr, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ gÀWÀÄ«ÃgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ °TvÀªÁV PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013, PÀ®A 279, 427 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
JA.f.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À §¢VzÀÝ eɸÁÌA PÀA§UÀ½UÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-24/J¥sï-9294 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-04-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁr eÉøÁÌA E¯ÁSÉUÉ CAzÁdÄ 11,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ªÀiÁr, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ gÀWÀÄ«ÃgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¸ÀAUÀuÁÚ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¥ÀªÁqÉ 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ gÁ. ºÉzÁÝj £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæ® §Apï qË£À®£À°è ªÀiÁvÉƲæà D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýè PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ »ÃgÉÆ PÀA¥À¤AiÀÄ ¹.r r®PÀì ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ, £ÀA. ¥ÉèÃl EgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß »rvÀ vÀ¦à eÉÆÃgÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÀqÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ zÀªÀqÉ ªÉÄð MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ, PɼÀUÀqÉ zÀªÀqÉAiÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ C®ÄUÁqÀÄwÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ,  ಸಂಗನಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ  ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪಾ  ಮೂಸಗೇರಿ  ವಯ: 37  ವರ್ಷ ಉ: ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸ. ಚಾಲಕ ಬ್ಯಾಡ್ಜ ನಂ. 3512  ಹರಿಹರ ಡಿಪೋ. ಜಾ||  ನೇಕಾರ ಸಾ:  ಶಿರವಾಳ ತಾ|| ನರಗುಂದ ಜಿ|| ಗದಗ ರವರು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ  ನೀರಂಜನ ತಂದೆ ಸಂಭಾಜಿ  ರವರಿಗೆ  ದಿನಾಂಕ:03-04-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸ. ನಂ. ಕೆಎ-7 ಎಫ್- 1299 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ  ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:04-04-2013 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಂದಿಕೂರ ತಾಂಡಾದ  ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಎ-31/4154 ನೇದ್ದರ ಲಾರಿ  ಚಾಲಕನು ತನ್ನ  ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಸ್ಸಿನ  ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು  ಪಾಸಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಬದಿಯ ಟಾಯರ ಹತ್ತಿರ ಬಲಗಡೆ  ಅಫಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆಯ ಸಿಟೀನ ಕಿಟಕೀಯ ಕಡೆಗೆ ಕೂಳಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ  ಮಹ್ಮದ ತಬರೇಜ ಸಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಅಂತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವನ ಬಲಗೈಗೆ  ಲಾರಿ ರಬಸದಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ಬಲಗೈ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 43/2013 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಪರಿಟ್‌ ಸಾ:ತಿಳುಗೂಳ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ರವಿಂದ್ರನಾಥ ಕಂಡೆಕ್ಟರ ದಿನಾಂಕ:04-04-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-37.ಇ-5855 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ರವಿಂದ್ರನಾಥ ಇತನು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್‌ ಮೇಲೆ ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ವರೆಗೆ  ಬಂದು ನಾನು ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಹೊಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಳಿದು ನಿಂತಿದ್ದು, ರವಿಂದ್ರನಾಥ ಇತನು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್‌ ಮೇಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಖ್ರಾಪಿಯೋ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ  ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಭಾರಿ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಾರ್ಫಿಯೋ  ನಂಬರ  ನೋಡಲು ಕೆಎ-32. ಎಂ-5958 ಅಂತಾ ಇದ್ದು,  ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಂಬಾರ ಅಂತ್ತಾ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ  ಬಿಟ್ಟು  ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ . ಸದ್ಯ ನನ್ನ ತಮ್ಮನು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪ್ರಕಾಶ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 44/2013 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಪೆದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪಿ.ಸಾಂಬರೆಡ್ಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಪಿಂಕರಟನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜಮೆಂಟ್ ದಿ ಮಿಲೇನಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ ಟಾವರ ಮರ್ಫಿರೋಡ್ ಹುಲಸೂರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾ: ಹುಲಿಮಾವು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರೋಡ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು  ನಾನು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಪವಾರ  ಆಫ ಅಟಾರ್ನಿ ಹೊಂದ್ದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎಮ/ಎಸ್ MICO BOSCH LIMITED ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಅಟೋಮೊಬಾಯಿಲ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ  ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಂಗಡಿಯ ಡೀಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ  ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಮುದ್ರಿಸಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪೇರಪಾರ್ಟ ಅಟೋಮೊಬಾಯಿಲ್ ಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ನನಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಅಟೋಮೊಬಾಯಿಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿತ್ತಿರುವಾಗ ಮೆಹಕ ಅಟೋಮೊಬಾಯಿಲ್ಸ್ ಲಾಹೋಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 04/04/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ  ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಅಮೀರ ಅಲಿ ತಂದೆ ಬರಕತ ಅಲಿ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಉ: ಆಟೊಮೊಬಾಯಿಲ್ಸ್ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 880/154 ಅಫೀಪಾ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅಬೂಬಕರ ಮಜ್ಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಈತನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ  MICO BOSCH LIMITED ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನ GLOW PLUGES ಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೂಬ್ಲಿಕೇಟ್ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಶೀದಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹರಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 21/2013 ಕಲಂ, 63, 65, ಕಾಪಿ ರೈಟ ಆಕ್ಟ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಪೆದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪಿ.ಸಾಂಬರೆಡ್ಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಪಿಂಕರಟನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜಮೆಂಟ್ ದಿ ಮಿಲೇನಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ ಟಾವರ ಮರ್ಫಿರೋಡ್ ಹುಲಸೂರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾ: ಹುಲಿಮಾವು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರೋಡ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು  ನಾನು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಪವಾರ  ಆಫ ಅಟಾರ್ನಿ ಹೊಂದ್ದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎಮ/ಎಸ್ MICO BOSCH LIMITED ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಅಟೋಮೊಬಾಯಿಲ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ  ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಂಗಡಿಯ ಡೀಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ  ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಮುದ್ರಿಸಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪೇರಪಾರ್ಟ ಅಟೋಮೊಬಾಯಿಲ್ ಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ನೇಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 04/04/2013 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಅಟೋಮೊಬಾಯಿಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಡೀಸೆಂಟ ಡಿಸೆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಾಜೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ್  ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿಕನಾದ ಮಹ್ಮದ ಬುರಾನುದ್ದಿನ ಖಾನ ತಂದೆ ಹಸನೊದ್ದಿನ ಖಾನ ವಯ: 66 ವರ್ಷ, ಉ: ಪಂಪ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 11-1041/112ಬಿ ನೀಯರ ಮೌಲಾಅಲಿಕಟ್ಟಾ ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಈತನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ  MICO BOSCH LIMITED ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನ GLOW PLUGES ಗಳನ್ನು ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಡೂಬ್ಲಿಕೇಟ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಶೀದಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಬಿಲ್ ಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹರಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ  ನಂ: 22/2013 ಕಲಂ, 63, 65, ಕಾಪಿ ರೈಟ ಆಕ್ಟ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.