Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 11, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 09/12/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ.10-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀðzÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ²æà GªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ, 19 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, «zÁåyð, ¸Á-¹AzÀV ºÁ.ªÀ-§¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ©¸ÁQ CzÀgÉƼÀVzÀÝ, 9 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q. 2,66,000/- ºÁUÀÄ 1 1/2 PÉ.f ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.60,000/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 3,38,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2012 PÀ®A- 457,380 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 10.12.2012 gÀAzÀÄ  1) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄqÁ UÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ UÁæªÀÄzÀ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ EzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.)  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÁ UÁæªÀÄzÀ dAqÁ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ   ²æà «.© ¨É¼ÀªÀr r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸À.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ C°èUÉ ºÉÆÃV . ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 3435/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 357/2012 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 10-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ PÀgÀlÆj ¹ÃvÁgÀvÀßA UÀAqÀ ¸ÀĨÁâgÁªï ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä , G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀ PÁåA¥À (¦Ãlgï PÁåA¥À) (UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ) vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°è 1,50,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ J¼É ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ zÉêÀgÁeï ¸ÉÃmï §AUÁgÀzÀ CAUÀr PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ E§âgÀÆ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 28-30 ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ DPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DPÉUÉ ¤£Éß gÁwæ UÀzÀÝ®ªÁVzÉ, ¤Ã£ÀÄ §AUÁgÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀn¢Ý CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è PÀnÖ ¤£Àß aîzÀ°è EqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ DPÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀiÁr vÀªÀÄä PÀqÉ UÀªÀÄ£À ¸ÉüɢzÀÝjAzÀ CPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CªÀgÀ°èzÀÝ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è EmÁÖUÀ ¸ÀzÀj ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄqÀa aîzÀ°è ElÖAvÉ £Àn¹ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ PÀ°è£À ºÀgÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÉAiÀÄ°è lÄÖ ªÀÄqÀa aîzÀ°èlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA.279/2012 PÀ®A : 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ 08-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ U˸ÀªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï, 47 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèÃA, G-J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÀAmÁæöåPÀÖgÀ, ¸Á:ªÀÄ£É. £ÀA. 2-6-96 AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ, vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À PÉ.E.© D¦üøÀ£À°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£ï, Dgï.n.N D¦üÃ¸ï ªÀiÁUÀðªÁV AiÀÄgÀUÉÃgÁPÉÌ vÀ£Àß PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r.-100 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀUÀ£ÀPÀÄAmÁ ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 6-05 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ [ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè]  vÀ£Àß PÁgï £ÀA. J¦-21/JJ-1581 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV eÁ¥sÀgÀ¸Á§¤UÉ  lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ »AzɯÉUÉ ¥ÉlÄÖ©zÀÄÝ, gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÀÄƼÉUÉ ¥ÉlÄÖ©zÀÄÝ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ§¢AiÀÄ ¥ÀPÉ̮ħÄUÀ½UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:  214/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ   vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                ¢£ÁAPÀ:10.12.2012 gÀAzÀÄ  ºÉƸÀ §Ä¢ð¥ÁqÀ UÁæªÀÄzÀ dAUÉè¥Àà FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ    mÁåçPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 36/1301 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ  Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ F±À¥Àà vÀAzÉ dAUÉè¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw ¨ÉÃqÀgï G: fÃ¥ÀZÁ®PÀ ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß.gÀªÀgÀ mÁmÁ ªÀiÁåVPï DmÉÆà £ÀA PÉ.J 36/9678 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄÄjzÀÄ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DV DmÉÆÃzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ºÉÆqÉzÀÄ §A¥ÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 CPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±ÁPï ¸ÀPÀÆåðmï C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    :¢£ÁAPÀ:10-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±ÁPï ¸ÀPÀÆåðmï¢AzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀÄrªÁ¼À ªÀ: 32, eÁ: CUÀ¸Àgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¥ÀÆwð UÀÄr¸À®Ä ¸ÀÄnÖzÀÄÝ C®èzÉà CzÀgÀ°è ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ 5 QéAl¯ï eÉƼÀ, 2-1/2 QéAl¯ï CQÌ, C®ªÀiÁgÀ, §mÉÖ §gÉ, 10 aî ¨sÀvÀÛ, 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 70,000-00/. gÀÆ, EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2,26000/. gÀÆ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ CPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±ÁPï ¸ÀPÀÆåðmï C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 05/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  11.12.2012 gÀAzÀÄ 160 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  27,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-12-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀÄgÁtÂPÀ ¸Á: rVÎ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀiÁå ¥ÀÄgÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, G: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ/eÉÆd£Á UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ eÉ.E. ¸Á: rVÎ UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¯ÁqÀÓzÀ°è JzÉ£ÉƪÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ          10-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012, PÀ®A 279. 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà UÀĪÀiÁä ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ «ÃgÀ¥Áà ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà EªÀj§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JA.ºÉZï-03/JeÉ-4411 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JA.ºÉZï-03/JeÉ-4411 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-04/JA.¹-3355 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀݸÀjAzÀ ¹AzÉÆïï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ, vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Àà£À §®Q«¬ÄAzÀ, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ, ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2012, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-12-2012 gÀAzÀÄ ºÀvÀÛUÁð J¸ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ JJ¸ïL L/¹ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀvÀÛUÁð J¸ï UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÁUÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï Dl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¨ÁeÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀvÀÛUÁð (J¸ï) EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ 2200/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2012, PÀ®A 498(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ CgÀ«AzÀ CgÀ½ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-11-2009 gÀAzÀÄ  ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀføÀÖgï PÀbÉÃjAiÀÄ°è DgÉÆæ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ CgÀ½ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, G: ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ alUÀÄ¥ÁàzÀ°è ‘r’ UÀÆæ¥ï £ËPÀj, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©), ¸ÀzÀå: ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÉÆA¢UÉ gÀføÀÖgï ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄgÁzÀ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ°è 22-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ ªÉʨsÀªÀ CAvÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ d¤¹gÀÄvÀÛzÉ, ªÉʨsÀªÀ EvÀ£ÀÄ ºÀÄnÖzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁðAiÀĪÀjUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¤£ÀUÉ ©lÄÖPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09-10-2012 gÀAzÀÄ alUÀÄ¥Áà D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAUÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 10-12-2012  gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉ JA.J¯ï.¹.  ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦gÁå¢ drAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ  «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 10-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-36-PÉ.-378, ZÁ¹ì £ÀA. 1203J¥sï177433 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁåA¥À¤AzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄr  ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ vÁ£Éà ¹Ìqï DV  ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉUÉ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ aQvÉìUÉAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄzÁåºÀß 3-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV  EzÀÝ  ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¦.J¸ï.L.  PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 10-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà gÉúÀªÀiÁ£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ©£Áß¼À ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQÃgÀ¸Á ¨ÉÃ¥Áj E§âgÀÄ ¸ÉÃj JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉêÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄzÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ »gÉêÀiÁåUÉÃj-ªÀÄÄzÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è. EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ªÀÄÄjzÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÁ® »ªÀÄärUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà §ÆzÉ¥Àà J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 10-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.35/eÉ.7841 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄ ²ªÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÀÄ®VUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀ zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÀÄ®V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ lAlA ªÁºÀ£À §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹Ìqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÀiÁgÀÄwUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÉZï.¹ 95 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

4) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2012 PÀ®A. 392 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 10-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà zÀĪÀÄw, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ZËqÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ »AzÉ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß UÀAqÀ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ £À£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÁmÁ¥ÀÄgÀzÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄUÉ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ«zÀÝ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß £À£Àß°è MwÛ ElÄÖ £À£Àß°èzÀÝ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £À£Àß CPÀÌ£À ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà C©âUÉÃj, ¸Á: vÀ¼ÀĪÀUÉÃj EªÀ£ÀÄ DUÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÉÎ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß°èzÀÝ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß J°è EqÀÄvÉÛÃ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Àà §dAwæ ¸Á: ZÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀ£ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ ªÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¤A¨ÉºÀtÚ£ÀÄß vÉÆÃj¹ EzÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ dUÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É EqÀÄ £ÁªÀÅ PÉÊPÁ®Ä vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃªÉ JA§ÄzÁV ºÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ dUÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É EqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀÆ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ£ÀÄ £À£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ©VAiÀiÁV »rzÀÄ §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀnÖzÀÄÝ, §¸ÀªÀAvÀ¥Àà£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß PɼÀUÉ ªÀÄ®V¹ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸Àt©£À ºÀÄj¬ÄAzÀ £À£Àß PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ ºÁQzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj £Á£ÀÄ, PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ gÀÆ. 8000-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉnÖUÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ w½¹ £À£Àß ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CPÀÌ£À ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà C©âUÉÃj, ¸Á: vÀ¼ÀĪÀUÉÃj ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Àà §dAwæ ¸Á: ZÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ CA. Q. gÀÆ. 1,08,000-00 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉnÖUÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ J¯ï. vÀmÉÖ¥À½î ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:09/12/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸರೋಜಾ ಗಂಡ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸಾ|| ಇಬ್ಬರು ಜಾಂಬವಿ ನಗರ ವಾಡಿ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪುರರವರು ಮಹಾಲಿಂಗ ಇತನು ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆ ಸೇಡಂ ದಿಂದ ವಾಡಿ ಗೇ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಹೋಸ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸರೋಜಾ ಇವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೇಡಂ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್. 10 ರೋಡಿನ ಹುಡಾ (ಕೆ) ಗೇಟ ಸಮೀಪ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನವು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಡೆದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೃತರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹಲಗೇನವರ ಸಾ|| ಜಾಂಬವಿ ಕಾಲೋನಿ ವಾಡಿ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪುರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 74/2012 ಕಲಂ, 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಮಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.