Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 9, 2012

Raichur District Reported Crimes


                                 ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
           ¢£ÁAPÀ :08-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 17-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀįÁâUÀð °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ   ²æà C±ÀéSÁ£ï vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£ïSÁ£ï ªÀ: 40 eÁ:ªÀÄĹèA G:UÀÄdj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:¸ÀAvÉçeÁgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÁߨÁAiÀiï vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁ ¸Á:UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ N«Ä¤ PÁgï £ÀA:PÉJ-33 JªÀiï-7037 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ SÁzÀgï vÀAzÉ C«ÄãÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀ:26 G:qÉæöʪÀgï ¸Á:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ( N«Ä¤ PÁgï £ÀA:PÉJ-32 JªÀiï-7037 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß N«Ä¤ PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹ UÁrUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°èzÀÝ C±ÀéSÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÁߨÁAiÀiïUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ N«Ä¤ PÁgï£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2012 PÀ®A. 279,337, 338 L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
          ¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ FgÀtÚ, 50 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄrªÁ¼À, G-AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ºÉqï PÁ£À¸ÉÖç¯ï, £ÀA-200, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ìUÁV ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ UÉÃn£À ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà §¸ÀÄì §gÀzÀ PÁgÀt PÉ.PÁæ¸À£À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉ.PÁæ¸ï PÀqÀUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæAiÀÄ® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ L.© ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£À  »AzÀÄUÀqÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ PÀqÉÄAzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 20 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: AiÀÄgÀUÉÃgÁ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-51/Dgï-5379 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ  lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÀÄ §AzÀÄ E§âgÀ£ÀÆß J©â¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV «gÀÄ¥ÁQë FvÀ¤UÉ  §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, JqÀ ªÉÆtPÉÊUÉ, JqÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄRPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
J¸ï.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ §qÉøÁ§, 38 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ  FvÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, 25 ªÀµÀð, ®ZÀªÀĪÀÄä, wªÀÄ䮪ÀÄä ,£ÀgÀ¸ÀªÀÄä J®ègÀÆ eÁ- CUÀ¸ÀgÀÄ, ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÉÆA¢UÉ D¹Û «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼ÁªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ  £ÀªÀÄä D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ £ÁªÀÅ dUÀ¼À DrÛ¢Ýë ©r¸À®Ä ¤Ã£ÁåPÉ §AzÀ¯Éà ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ®ZÀªÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄ䮪ÀÄä ºÁUÀÆ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ CUÀ¸ÀgÀÄ wªÀÄä¥Àà EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. EAzÀÄ G½¢AiÀįÉà ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2012 PÀ®A. 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 08-08-2012 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ, 20ªÀµÀð.MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ¢UÀ, 52ªÀµÀð ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¹ArPÉÃl ¨ÁåAQ£À°è ªÀiÁrzÀ ¨É¼É ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸À®Ä DUÀ°®è JA§ aAvÉAiÀÄ°è ¸Á®zÀ¨sÁzÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 2-45 ¦.JA.PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 26/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
             ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À G:¤gÀÄzÉÆåÃV ¸Á:nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆä C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄwÛzÀÄÝ, PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤gÀÄvÁÛ£É. PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÁUÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:07-08-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀUÀÎ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉƼÀÄîªÁUÀ vÁ£ÀÄ £ÉÆÃr ºÀUÀÎ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄzÉà EzÀÝgÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À°è £ÀqÀÄPÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆArzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:08-08-12 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¹lÄÖ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À SÁvÉÄAzÀ ºÀt vÀgÀ®Ä ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.©.J¸ï.¨ÁåAPÀUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï 1430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀnÖUÉ vÀÄArUÉ ¤Ã° ¹ÃgÉÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, PÀÄrAiÀÄzÉà EzÀÝgÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À°è £ÀqÀÄPÀ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆä C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð  oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 10/2012 PÀ®A:174 ¹Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¸À¯ï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß EzÀPÉÌ ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ
. £ÁåAiÀÄ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ ªÀ-45 ªÀµÀð G-f¯Áè ¥ÀAZÁÄw ¥ÀjZÁgÀPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸Á-UÉÆÃPÀð¯ï vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ£À vÀAzÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ D¹Û ¸ÀA: 535 f 4 JPÀgÉ ÀÄÀÄAmÉ 35UÀÄAmÉ  39 UÀÄAmÉ d«ÄäzÀÄÝ ±ÉÃRgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ DvÀ£É CzÀgÀ°è ¸ÁUÀĪÀ½ PÀ¨ÁÓzÀ°ègÀÄvÁÛ£É CzÀgÀ°è ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆUÀj ©wÛzÀÄÝ CzÀÄ FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À ¨É¼É EzÀÄÝ ZÉ£ÁßVgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ: 29.07.2012 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ±ÉÃPÀgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ©üêÉÄñÀ£ÀÄ ¨É½îUÉÎ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ªÀ-55 ªÀµÀð G-PÀÈ ¸Á-PÀA§¼ÀwÛ vÁ-ªÀiÁ£À« 2) D£ÀAzÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðt ªÀ-30 ªÀµÀð G-PÀÈ ¸Á-PÀA§¼ÀwÛ vÁ-ªÀiÁ£À« 3) ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ ªÀ-26 ªÀµÀð G-PÀÈ ¸Á-PÀA§¼ÀwÛ vÁ-ªÀiÁ£À«  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr JvÀÄÛUÀ½AzÀ PÀÄAmÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¨É¼É £Á±ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÁªÀÅ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß F jÃw zËdð£Àå ¢AzÀ ¨É¼É £Á±À ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ CAzÁUÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ 25 ¸Á«gÀ ¨É¯ÉɨÁ¼ÀĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/12 PÀ® 447, 427, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ZÀ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è .«µÀÄÚªÀzsÀð£ÀgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÀÚgÉrØ 27 ªÀµÀð eÁ: »AzÀÆ gÉrØ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÉ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ ºÀÄ°è£À ¨sÀtªÉÄUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ MlÄÖ 35 mÁæöåPÀÖj£ÀµÀÄÖ ºÀÄ°è£À §tªÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ. ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj 1,40,000-00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ºÀÄ®Äè ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ C.¨É.C.£ÀA: 07/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2012 gÀAzÀÄ   105  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  30,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-08-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/08/2012 ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà UÁzÀUÉ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: DAiÀiÁ¸À¥ÀÄgÀ f: ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀĤî ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ½UÉ ºÉÆÃmÉ ¨É£É EgÀĪÀÅ¢gÀAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÉzÉ ªÉÄʪÉÄ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät vÉ®AUÀ ¸Á: zÉë £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà ¸ÁªÀ¼É EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-6897 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì CA¨É¸ÁAUÀ« gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀæ±ÀgÀ ªÀIJãÀ¢AzÀ ¸Àà®à ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¤°è¹ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV CªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁr ªÁ¥À¸À §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DdÄ ¨ÁdÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁt¤¯Áè, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À C.Q 40,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÉ¹ì £ÀA JªÀiï©J¯ïºÉZïJ10EeÉJJZïr23785 ºÁUÀÆ EAf£À £ÀA ºÉZïJ10EJJºÉZïr23673 EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 447, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀAUÀƼÀV ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð,  eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 228(C)  gÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ¸ÀAUÀƼÀV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, 2) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ¸ÀAUÀƼÀV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀj§âgÀÆ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgÀ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ «ZÁj¹zÀPÉÌ £ÁUÉñÀ FvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÉgÀtªÀÄä½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CqÀØ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ GzÀÝ aPÀÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ZÉAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2012 PÀ®A 436 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ ¸Á: PÀgÀAf (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J¦-28/JJ¯ï-5564 ¸Àà¯ÉAqÀgï ¥Àè¸ï £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀ£Àß zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀPÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀ C.Q 30,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 195/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt [¹], ¸ÀzÀå: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀ®Ä ©ÃzÀgÀ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ - £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-28/J.J¸ï-0139 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀiÁå FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àqɹ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®PÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸುಬಾಷಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಯಶ್ವಂತ ರಾವ ಕೊಕ್ರೆ ಸಾ|| ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ತಾ||ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿ:06-08-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನ್ನ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಇತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಹೊಲವನ್ನು ನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ 3 ಜನರು ಕೂಡಿ ಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಚವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಹೊಲವನ್ನು ರಜೀಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ  ನಿಂದಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 258/2012 ಕಲಂ 341, 323, 504, 506 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸುಜಾತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಚಿಲಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ|| ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ: 4 ಬಸ್ಟ್ತಾಂಡ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ.08.08.2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 19.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟಿ.ಎ.ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಬಂದವನೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಅ|| ಕಿ|| 30,000/- ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದಾಗ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ ಸೈಕಲ್ ಮೊಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.106/2012 ಕಲಂ 392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಮಂಗಲಕೂಮಾರ ತಂದೆ ಬಲಿಭೈಯ್ಯಾ ವಯಾ|| 35 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಭೈಯ್ಯಾ    || ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಭರಮೂರಿಯಾ ರಾ|| ಜಾರ್ಖಂಡ ಹಾ|||| ಆರ್.ಸಿ.ಎಫ್ ಮಳಖೇಡ ಇತನು  ದಿನಾಂಕ 13/07/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಎತ್ತರದಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ನ ಗಾಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು,08/08/2012 ರಂದು ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಗೆಂದುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಲಿಭೈಯ್ಯಾ ಸಾ|| ಜಾರ್ಖಂಡ ಹಾ|||| ಆರ್.ಸಿ.ಎಫ್  ಮಳಖೇಡ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:10/2012 ಕಲಂ 174 ಸಿಅರ್.ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.