Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 21, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-

¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë vÀAzÉ; ¨sÁUÀ¥Àà, 18ªÀµÀð, eÁw; PÀ¨ÉâÃgÀÄ, G: ¸ÉÖõÀ£Àj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁl PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ vÁ: ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. ªÀiÁ¼ÉUÀqÉØ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ ¤ªÁ¹ FPÉAiÀÄ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁAiÀĪÀÄä ªÀAiÀÄ: 10ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 06-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ §ÄzsÀªÁgÀzÀ ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀºÀ vÀgÀ®Ä zÉêÀzÀÄUÀðzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ºÉÆvÁÛzÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ºÁUÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÀÝjAzÀ EAzÀ¯Áè £Á¼É §gÀÄvÁÛ¼É ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HjUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£ÁV, £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀiÁ£À«, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, eÉêÀV𠻥ÀàgÀV, ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÁ DPÉAiÀÄ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä zÁåªÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ,¹QÌgÀĪÀÅ¢®è.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2013 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ºÀqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ


 


 


 


 

01

ºÉ¸ÀgÀÄ

ªÀiÁAiÀĪÀÄä

02

ªÀAiÀĸÀÄì

10 ªÀµÀð.

03

eÁw

PÀ¨ÉâÃgÀ

04

JvÀÛgÀ

3 ¦ümï

05

¨ÁµÉ

PÀ£ÀßqÀ. ªÀiÁgÁp.

06

§tÚ

PÉA¥ÀÄ §tÚ,

07

DPÁgÀ

vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, UÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR.

08

§mÉÖUÀ¼ÀÄ

UÀįÁ© ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ

PÁgÀt F ªÉÄð£À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀļÀî ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333. 2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

À£ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2013 £Éà ¸Á°£À°è ªÀĺÁ°AUÀ£ÀÄ gÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÉ¢zÀÄÝ, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃvÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà 45 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, PÀÆ° ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ PÉÆ®«Ä ªÀįÉèñÀgÀªÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀįÉèñÀ PÉÆ®Ä«Ä vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà, gÀ« vÀAzÉ dA§¥Àà,²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀĸÉìãÀ¥Àà, ªÀÄzsÀÄ vÀAzsÉ DAf£ÉÃAiÀÄå,PÁAvÀÄ vÀAzÉ DAf£ÉÃAiÀÄå¨Á§Ä PÉÆ®Ä«Ä vÀAzsÉ DAf£ÉÃAiÀÄå,ªÀiÁ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉìãÀ¥À,à£ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ ,vÀÄgÀAV vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2013 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 341, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_


¢£ÁAPÀ: 20/3/2013 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà PÀqÀ§ÆgÀÄ ªÀAiÀÄB40 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀlUÀ¯ï EªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ §¸ÁÖAqÀ ¸À«ÄÃ¥À £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ, §®UÀqÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°UÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/13 PÀ®A:279,304 [J] L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁ¬Äz É¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 21.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉVAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß D±Á¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ CgÀ½¨ÉAa ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÀqÀUÉÆÃ®Ä CAfãÀAiÀÄå EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ C¥ÀjavÀ 34-40 ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¸ÀÄ FvÀ¤UÉ lPÀÌgï ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ©.wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á: D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA:23/2013 PÀ®A:279 304 (J) L.¦.¹. Cr¬Äè ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ 20-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀIJïÁ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. PÁ.¸ÀÄ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ , ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ) ¨Á§Ä¸Á¨ï vÀAzÉ §¶Ãgï ¸Á¨ï ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ 2) §AzÉãÀªÁeï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸Á¨ï ¸Á: ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆä 3) ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ¸Á: ¸ÀIJïÁ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 4) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¸Á; ¸ÀIJïÁ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 5) ªÀÄºÉ§Æ¨ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ¸Á: ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 6) UÉÆ«ÃAzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á; ¸ÀIJïÁ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 915/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.53/2013 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 UÀAmÉUÉ D±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ), ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÀÄÄPÀæA ¥ÁµÀ J.J¸ï.L. ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.399, 226, 60, 47, ªÀÄ.¦.¹.1021 gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) FgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 35ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgÀ, PÀÆ°, ¸Á:D±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ, 48ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgÀ, PÀÆ°, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. DgÉÆævÀgÁzÀ FgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAiÀĪÀÄä EªÀgÀÀ vÁ¨Á¢AzÀ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt gÀÆ.180/-, 2 ¥Áè¹ÖPÀ PÉÆqÀ, CAzÁdÄ 30 °ÃlgÀ ºÉAqÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.300/-, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ dUï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉAqÀzÀ PÉÆqÀUÀ¼À°èAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°AiÀÄ°è ¸ÁåA¥À¯ï ºÉAqÀ vÉUÉzÀÄ J£ï.J£ï.¦.J¸ï JA§ ¹Ã®¢AzÀ ¹Ã¯ï ªÀiÁr G½zÀ ºÉAqÀªÀÅ PÉlÄÖ ªÀİãÀªÁUÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðªÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà £Á±À¥Àr¹ F §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥ÉưøïoÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:36/2013 PÀ®A.273, 284, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀĸÉãÀªÀÄä ¨sÀAqÁj ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸ÉÃj DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÉÆrØUÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ, vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ CAvÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ UÀAUÀgÁdÄ JAr¥ÀÄnÖ ªÀAiÀiÁ: 32 eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ 2) UÀAUÀgÁdÄ JAr¥ÀÄnÖ ªÀAiÀiÁ: 52 eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÉÆrØUÉ PÀĽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr KPÁKQ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¤UÉ F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ E°èAiÉÄà zÉÆrØUÉ PÀÆqÀÄvÁÛgÉ, F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢UÉ ZÀ¥Àà° ¬ÄAzÀ , ºÁ°£À PÁ夤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ¥ÀPÀÌzÀ ¹Ã¼ÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è £ÀÆQzÀÄÝ, C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2013 PÀ®A 504. 355. 323. 324. 506. gÉ/« 34 L.¦.¹ & 3 (I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.03.2013 gÀAzÀÄ 200 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 32,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-03-2013


div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw ¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-03-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2013 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀ£Áå ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÀ°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ 09:00 UÀAmɬÄAzÀ 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. «zÁåyðUÀ¼À ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 08:50 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÁUÀ±ÉÃnÖ qÀĪÀÄt gÀªÀgÀÄ ¥ÀjÃPÉë PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆgÀ£É PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÉÄðéÃZÁgÀPÀgÁzÀ qÁ|| £ÁUÀgÁd gÀªÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹nAUï ¸ÁÌ÷éqÀðUÀ¼ÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ ¸ÀeÉÓ gÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁeÁ¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ªÀÄÄUÀ½ ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï PÀ£Àå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, DUÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ qÀĪÀÄt EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ MwÛ »rzÀÄ MzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 18-03-2013 gÀAzÀÄ UÀtÂvÀ ±Á¸ÀÛç ¥ÀjÃPÉë PÁ®PÀÆÌ DgÉÆæ £ÁUÀ±ÉÃnÖ qÀĪÀÄt EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹nAUï ¸ÁÌ÷éqÀðUÀ½UÉ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ °TvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2013 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ;-
¢£ÁAPÀ 20-03-2013 gÀAzÀÄ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ  CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÀ.gÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦J¸ïL  §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ N¦ gÁeÉñÀégÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ JzÀÄgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¹¹ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¸ÀAfêÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄÄAeÁgÉrØ ¦£ÁmÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: gÁeÉÆüÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÉÊaî ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀjAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ PÉÊaîªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 180 JA.J¯ï.£À 29 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1285/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-03-2013 gÀAzÀÄ ±ÉòPÀ¯Á UÀAqÀ D£ÀAvÀgÁªÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: EqÀUÁgÀ, ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ PÀnÖUÉ ªÀIJ£À CqÉØAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±ÉòPÀ¯Á EªÀgÀ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ     19-03-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 20-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ¨Éé ¸Á¯ÉÆä vÀAzÉ D£ÀAvÀgÁªÀÄ, 19 ªÀµÀð, eÁw: EqÀUÁgÀ, ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: qÁåA gÉÆÃqÀ GzÀVgÀ EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À«zÀÝ PÁgÀt GzÀVgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ£À°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸Àì£ÀÄß ºÀvÀÄÛªÁUÀ EªÀgÀ ¥ÁåAn£À »A¢£À eÉéUÉ DgÉÆæ «dAiÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: GzÀVgÀ EvÀ£ÀÄ PÉʺÁQ eÉé£À°èzÀ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ªÉƨÉÊAiÀÄ® PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛV DvÀ£À PÉÊ »ÃrzÁUÀ D ªÉÆèÉÊ®£ÀÄß C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛAiÀÄ PÉÊUÉ PÉÆlÖ£ÀÄ D ªÉÆèÉÊ®AiÀÄ£ÀÄß D E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ F±ÀégÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »rzÀÄ ªÉÆèÉÊ® vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ ªÀåQÛ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ¸Á: eÉÆö £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 21/2013. PÀ®A. 419, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-3-2013 gÀAzÀÄ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç «µÀAiÀÄzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¨Á§ÄgÁªÀ zÀvÀÛVj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ ©ÃzÀgÀ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀA 861419 C¸À° «zÁåyð §zÀ®Ä £ÀPÀ° «zÁåyðAiÀiÁzÀ vÀAfêÀÄ CºÀäzÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀgÀPÁj eÁUÀÈvÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÁÝgÉ. «zÁåyðAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÁ¯ï nPÉÃl ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ ºÁ¯ï nPÉÃl ªÉÄÃ¯É £ÀPÀ° «zÁåyðAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ²PÀët E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¨sÁªÀavÀæPÀÆÌ ºÉÆAzÁtÂPÉ C¸À° «zÁåyð E¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ«gÁd vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà £ÀA¢ ªÀAiÀÄ 57 ªÀµÀð G: ªÀÄÄRå C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦æ¤ì¥Á®gÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ ¸Á: UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
                                                           
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2013 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ;-
ದಿನಾಂಕ 20/03/2013 ರಂದು 18:15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬಿ.ಡಿ ಬುರ್ಲಿ ರವರು ಠಾಣೆಯಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆನೆಂದರೆ ಖತಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿಯವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ತಮ್ಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಕಾಸಲೆ ವಯ: 45 ವರ್ಷ ಜಾ: ವಡ್ಡರ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಖತಗಾಂವ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೀಲ ಹಾಜರು ಪಡೆಸಿದಾಗ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಪರೀಶಿಲಿ ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಯು.ಎಸ್. ವ್ಹಿಸ್ಕಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್ ಉಳ್ಳವು ಸರಾಯಿ[ಮಧ್ಯದ] ಬಾಟಲಿಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಒಂದೊಂದರ ಅ.ಕಿ.44:32/-ರೂ ಇದ್ದು ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು 30 ಸರಾಯಿ ಬಟಲಿಗಳ ಕಿ/1330/-ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವವುದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2013 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2013 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ «oÀׯï gÀAdgÉ ¸Á¼À PËrAiÀiÁ¼À gÀªÀgÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀÄUÀ CAPÀıÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©üêÀÄgÀrØ GzÀVÃgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÁ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ vÀPÀët C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä gÉÆüÁ PËrAiÀiÁ¼À [Dgï] gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©üêÀÄgÀrØ GzÀVgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ §AzÁjAiÀÄ vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ ¨sɺÉÆøÀ ºÉÆA¢zÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄwÛUÉ §®¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ £Á°UÉ PÀaÑPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁdgÀ EzÀÝ ¥À¥ÀÄà EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¢£ÁAPÀ 20-03-2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ CAPÀıÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÄdQ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.JZï 28 J¥sï 917 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PËrAiÀiÁ¼À EAzÀ gÉÆüÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©üêÀÄgÀrØ GzÀVgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ wgÀĪÀÅ gÉÆÃr£À°è CAPÀıÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄä¯É »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §® ¨sÁUÀzÀ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¥ÀnÖ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CAPÀıÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¨ÉúÉÆñÀ ¹ÜwAiÀÄ° ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄß. vÀPÀët CAPÀıÀ¤UÉ 108 CA§Ä¯Éãïì £À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÁzÀ [©] UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ 20/3/2013 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2013 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 21/03/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ZÁªÀÄgÉrØ, 62 ªÀµÀð, gÉrØ, MPÀÌ®£ÀvÀ, ¸Á/ C®ÄègÀ vÁ/ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉ ±ÉñÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ E§âgÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄgÀrØ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåVAiÉÆ DmÉÆzÀ°è vÉÆUÀj, PÀqÀ¯É vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ C®ÄègÀ  UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©gÁzÀgÀ, ºÁUÀÄ ZÀAzÀæªÀi˽ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå gÀªÀgÉÆA¢UÉ  ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ºÁ®ºÀ½î (PÉ) UÁæªÀÄzÀ UÀÄ®§UÁð «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è §gÀĪÀ ©üêÀiÁ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÁjUÉ §¸Àì  £ÀA. PÉ.J. 36 J¥sï. 936 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄgÀrØ  EvÀ£À DmÉÆUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÁªÀÄgÀrØ EvÀ¤UÉ ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©gÁzÀgÀ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ vɯÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄÊAiÀÄ°è gÀPÁÛAiÀÄUÀ¼ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.  ºÁUÀÄ DmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ ZÀAzÀæªÀi˽ EªÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ  aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ:ಕೆಲ್ಲೂರ ತಾ:ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ ಕೆಎ-32-ಟಿಎ-2925 ನೇದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ:22/2/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:22/2/13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:23/2/2013 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ  6-00 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿ ಅ.ಕಿ 80,000/- ರೂ ನೇದ್ದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಕಳುವಾದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡಾಕಾಡಿದರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:42/2013 ಕಲಂ, 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಭೀಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಹಣಮಯ್ಯ ವಡ್ಡರ ಸಾ|| ಕಲ್ಲ ಹಂಗರಗಾ ತಾ|| ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು    ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮತ್ತು  ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾ|| ಯಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಗಲೆಪ್ಪಾ ಸಾಲಿ, ಸಂಗಪ್ಫಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ, ಬಸವರಾಜ @ ಬಸು ಸರ್ದಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಗೌಡ  ರವರು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಭೀಮಯ್ಯ ನವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 35/2013 ಕಲಂ, 504, 506, 307, ಸಂಗಡ 120 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1) (10) ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಪಿಎ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.