Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 08-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-12-2011

s¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.111/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34. L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/12/2011 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §AzÀUÉ¥Áà ¸ÀAPÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁw: §ÄqÀUÁ dAUÀªÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ GµÁ½UÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁÛr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¸ÀAPÉæÃ¥Áà G©Ý ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð EªÀ£À ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ºÉAqÀw DgÉÆæ CªÀÄÈvÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr K£ï ¨sÁqÀ w¯ÁèPÀ ºÉÆAnj ºÁmÉÃgÉ, ¸ÉÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ GµÁ½UÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¸ÀAPÉæÃ¥Áà G©Ý ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð 2) CªÀÄÈvÀªÀiÁä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ G©Ý ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð 3) GµÁ UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ G©Ý ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð4) ²ªÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà G©Ý ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁ JqÀ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, DgÉÆæ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀ£ÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ²ªÀgÁd£Àß §® gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §® ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.112/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34. L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ AiÀÄgÁ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁw: UÉƯÁè G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ºÉAqÀw AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀiÁä¼ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ E®è CAzÀgÉ £À£ÀUÉ CzÀð eÁUÀ ©qÀÄ CAzÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà£ÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀ PÀ®è£ÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ JqÀUÁ°UÉ M¢ÝgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.128/2011, PÀ®A 279, L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀiï,« DPÀÖ:-

¢£ÁAPÀ 05/12/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw ºÀqÀ¥ÀzÀ G: ¯Áj £ÀA JªÀiï,ºÉZï -25-©-7061 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ UÀÄdgÁvÀ gÁdåzÀ ªÁå¦AiÀÄ®°è ¥ÀgÀZÀÆl£ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ «dAiÀĪÁqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄä ¯Áj gÁ,ºÉ £ÀA-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 07/12/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀƼÀ¥Àà £ÁUÉÆç LZÀgÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA JªÀiï,ºÉZÀ,25-AiÀÄÄ-0204 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ¨sÀ®¨ÁUÀzÀ ¨ÁrUÉ ºÀwÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀ 3 ¨ÁPÀì NqÉzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.228/2011, PÀ®A 279, 337, L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ 16:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Ánî 42 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËqÀUÁAªÀ vÁ: £ÁgÁAiÀÄt SÉÃqÀ fÃ: ªÉÄÃzÀPÀ (J¦) ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀgÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀj£À d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ §¸À¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ EvÀ£À DmÉÆà ¥ÁåUÉÆà £ÀA PÉJ38/4154 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃd PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉAiÀÄPÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA JªÀÄ,ºÉZÀ,14 ©JPÀì 2124 £ÉÃzÀPÉÌ JqÀ¨sÁUÀzÀ »A¢£À ¨ÁV® ºÀwÛgÀ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DmÉÆÃzÀ°è£À PÀ©âtzÀ gÁqÀ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ EvÀgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.226/2011, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ 06:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ zsÀ£Áf ²AzsÉ, 19 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, J¸ï,¹ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ vÁ: OgÁzÀ(©) ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀÄ vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ, 26 ªÀµÀð ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ. E§âgÀÆ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ reÉî ºÁQ¹PÉƼÀî®Ä mÁmÁ 207 Dgï.JPÀì ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ38 5770 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæî §AQUÉ §gÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CZÀÄåvÀ EªÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ Dgï.n.N D¦üøÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ±ÁåªÀÄ EªÀ¤UÉ §® Q«UÉ, ªÀÄÆVUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉUÉ mÁmÁ 207 Dgï.JPÀì ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ ±ÁåªÀÄ vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ. EªÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ±ÁåªÀÄ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/12/2011 gÀAzÀÄ 13:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.227/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ:-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¢: ±ÀAPÀgÀ ¤vÉÛ, 28 ªÀµÀð, ¸Á: CwªÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ8738 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀ vÀ£Àß ¸ÉÆzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ qÉëqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ38 5088 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉ M«Ää¯Éè JPÁ JQ §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ DV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ §® §¢UÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.229/2011, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆ¥Á®gÁªÀ ¸Á: ©ÃªÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/5821 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÁdÄUÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀ wgÀÄ«£À°è wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£À PÁgÀ £ÀA. PÉJ38JªÀiï-8119 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀPÀgÀÄvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ ¥ÀqɹzÀjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ®¢AzÀ mÉÆAPÀzÀ ªÀgÉUÉ ºÁUÀÆ §®¨sÁUÀzÀ JzÉAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.83/2011, PÀ®A 384 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÁPÉæ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð G; J¸ï.PÉ.J¸ï ªÉÄÊPÉÆæà ¦üãÀ£Àì ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁå£Édgï ¸Á; ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁ®¤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0715 UÀAmÉUÉ aªÉÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀ¢AzÀ ºÀt dªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀA¢PÉÃgÁ ºÁUÀÄ ¨sÀAqÁgÀ PÀªÀÄoÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀAWÀzÀ ºÀt vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MlÄÖ ºÀt 29.617/- gÀÆ gÁåVÓ£À ¨ÁåUÀ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ ¨ÁåAQUÉ PÀlÖ®Ä ¨sÀAqÁgÀ PÀªÀÄoÁ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-6492 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¥Án PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¥Án zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀÄqÀØ«£À JvÀÛgÀzÀ wgÀÄ«£À°è qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀgÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£Àß ¨ÁåUÀ PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr ºÁQ §rAiÀÄÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ ºÉzÀj¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ UÁ§jAiÀiÁV ¤AvÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ M§â£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ 29,617/- gÀÆ PÁå±À vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄqÀØzÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆzÀ£ÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ SÁgÁ ¥ÀÄr J¸ÉzÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.230/2011, PÀ®A 279, 338, 304 [J] L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄxÀÄ£À vÀAzÉ eÁÕ£ÉñÀégÀ 23 ªÀµÀð, «zÁåyð ¸Á: aAaUÀgÀ vÁ: SÉÃqÀ f: gÀvÁßVÃgÀ JªÀiï.J¸ï ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ»¥Á®gÀrØ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-28/r¹-4359 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄ»¥Á®gÀrØ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqÀ UÀÄA¥Á ZËgÀ¸ÁÛ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁdÄ ¸ÁªÀ¼ÀV ªÀiÁgÀÄw N«Ä£À ªÁå£À £ÀA§gÀ J¦11 J¹ 2575 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥ÀqɹzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ JqÀ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ, JqÀQ«AiÀÄ PÉ®UÀqÉ, JqÀUÀmÁ¬ÄUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ªÀÄ»¥Á®gÀrØ FvÀ¤UÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÀjvÀªÁzÀ UÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀÄwÛUÉAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÀjvÀ ªÀÄvÀÄÛ D¼ÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ® ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. E§âgÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08/12/2011 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ»¥Á®gÀrØ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 01/12/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02/12/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ¹Ì ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁzÀ J.n.JA.ªÀĶ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀªÀ£ÀÄß dPÀAUÉƽ¹ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ T.KHAIKHANMUAN PAITE BRANCH MANAGER
STATE BANK OF INDIA MASKI
gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/11. PÀ®A.457,454,380,511 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 6-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À dªÀ 01-00 UÀAmÉUÉ agÀvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ C¯Á¬Ä PÀÄtÂAiÀÄĪÁUÀ °AUÀ¥Àà vÀA; FgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV gÁd¥Àà vÀA;PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀ£À PÁ®Ä vÀĽzÁUÀ DUÀ CªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÁ®Ä ºÉAUÁ vÀĽzÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ UÉÆ£À¥Àà vÀA; ºÀÄZÀÑ¥Àà zÉêÀgÀUÀÄr ªÀAiÀiÁ; 62 eÁ;PÀÄgÀ§gÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; agÀvÁß¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ºÉÆV dUÀ¼À ©r¹ ¸ÀªÀÄzÁ£À¥Àr¹ °AUÀ¥Àà£À£ÀÄß J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁd¥Àà vÀA;PÀ£ÀPÀ¥Àà ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÉÆ£À¥Àà¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.CAvÁ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 200/2011 PÀ®A 143, 147, 323.341.504.506. gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2011 gÀAzÀÄ 83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16400/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿರೆದಾರ ರವರು ನಾನು ಹಾಗು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಗಂಗಾಶ್ರೀ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಈತನು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು, ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಏ ರಂಡಿ, ಭೋಸಡಿ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯದಿಂದ ಬೈದು ಕೈಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಗು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಚಂಪಾಬಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಗಂಗಾಶ್ರೀ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹಾಗು ಓಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಬರೀಷ ಪೇಂಟರ್, ನೀಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಧಾಬಾಯಿ ಇವರೆಲ್ಲರು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿನಾಃಕಾರಣ ಹೊಡೆದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಂದೆ ದಿಗಂಬರ ಬಿರೆದಾರ ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 99/11 ಕಲಂ 341, 323, 354, 504 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಗಾಜರೇ ಸಾ; ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೊಮಮ್ಗ ಸಚಿನ ವ|| 8 ವರ್ಷ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸರ್ಕಲ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 39 ಹೆಚ್ 8462 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಚೀನ ವ: 8 ವರ್ಷ ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 157/11 ಕಲಂ: 279 .338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ: 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. .

ಎಮ್.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ವೈನ ಶಾಪ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ, ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ದಿನಾಂಕ: 12/01/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಮ್.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ವೈನ ಶಾಪ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿ ಕಳವು ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರಮ ತಂದೆ ವೀರಭಂದ್ರಪ್ಪ ಹರವಾಳಕರ ಸಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ: 07/12/2011 ರಂದು ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಿಲಯಾನ್ಸ ಪೇಟ್ರೊಲ ಬಂಕ ಹತ್ತಿರ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪರುಶರಾಮ ತಂದೆ ನೀಲಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ ಸಾ: ಅಂದೋಲ ಹಾ:ವ: ತಾರಪೈಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿಯವನು ತಾನು ವೈನ ಶಾಪ ಹಾಗೂ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿವನಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಿದ 32000 ರೂ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ , ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ , ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾ. ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಜೇವರ್ಗಿರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ರಮೇಶ , ಅಣ್ಣಾಪ್ಪ , ಅಂಬಾರಾಯ , ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ , ವಿಶ್ವನಾಥ , ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 07/12/2011 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರ ಅರ್ಜಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 07/12/2011 ರಂದು ಸುಮಾರು 100 ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ವೇತನ ಮಂಜೂರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಚೇಂಬರಗೆ ಬಂದು ಘೇರಾವ ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೆರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:220/11 ಕಲಂ: 143, 147, 341, 186, ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮೊದ್ದೀನ ತಂದೆ ಅಹ್ಮದ ಸಾಬ್ ಶಹಾ ವಯಾ:58 ವರ್ಷ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ:7-600 ಇಮಲಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮಿಜಗುರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ನಾಜ್ಮೀನ ಬಾನು ಎಂಬುವವಳು ನಗರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ ದ್ಚಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಮಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ಇತನ ಪರಿಚಯದ ಸಿರಾಜ್ ಎಂಬುವನು ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾಜ್ಮೀನ ಬಾನು ಇವಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು, ಮಾತನ್ನಾಡಿಸುವುದು ಮೊಬಾಯಿಲಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡುವುದು ವಗೈರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ (ಎತ್ತಿಕೊಂಡು) ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾಜ್ಮೀನ ಬಾನು ಇವಳು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಳಾದ ನಸೀಮ್ ಇವಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ದಿನಾಂಕ 05-12-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾಜ್ಮೀನ ಬಾನು ಇವಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಳಂದ ನಾಕಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದವಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ನಾವು ಸಿರಾಜ್ ಇತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವನು ಕೂಡಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 06-12-2011 ರಂದು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಸೋಹೆಲ್ ಎಂಬುವ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ., ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಬರುವಾಗ ಸವೇರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ 2-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿರಾಜ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೀಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾಜ್ಮೀಮ್ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಬಾಯಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೀಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:118/2011 ಕಲಂ 366, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು,

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 312/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 07-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:10 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹, ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà 19 ªÀµÀð eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: PÁgÀ¥ÉAlgï PÉ®¸À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 07-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°PÁdÄð£À 27 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr §»ðzÀ¸ÀUÉAzÀÄ UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¥ÀÄeÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À §»ðzÉ¸É ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄA¢£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÀjAzÁV £ÀªÀÄä CtÚ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß CtÚ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä §eÁd r¸À̪Àj £ÀA: PÉ.J-37/J¸ï-2815 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²æÃ. ²ªÀ§¸À¥Àà ºÉZï.¹. 106 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-12-2011 gÀAzÀÄ 10-30 J.JA PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ, gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀÄä PÀmÉÖtÚªÀgÀ FPÉAiÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzsÀgÉ, ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAd¥Àà£À ¥ÉmÉÆæî §APïUÉ §ÄwÛ PÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¢AzÀ MAzÀÄ mÁAmÁA UÁrAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¥ÉmÉÆæî §APï ªÀÄÄAzÉ E½zÀÄ, CmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀt ¤Ãr, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ vÀÆ¥Á£ï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J-37/4584 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á:DqÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqɬĹzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CªÀ¼À ºÀuÉUÉ UÀĪÀÄänAiÀiÁVzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄAUÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ, aÃgÁrzÁUÀ C°èAiÉÄà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §AQ£À°èzÀÝ EAzÀæ PÀgÉUÁgÀ, & ¨ÁdÆ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀÄaÑÃgÀ¥Àà AiÀÄqÉÆØÃt EªÀgÀÄ Nr §AzÀÄ G¥ÀZÀj¹ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÉÊzsÀåjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÉZï.¹. 55 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2011 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 07-12-2011 gÁwæ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) EªÀiÁªÀĸÁ§ £ÁUÀgÁ¼À 2) £ÀÆgÀ¸Á§ zÉêÀgÀªÀĤ 3) eÁ¥sÀgÀ¸Á§ »gÉêÀĤ 4) gÀ¦üÃPÀ¸Á§ »gÉêÀĤ 5) ªÉÆâ£ï¸Á§ »gÉêÀĤ 6) SÁeÁ¸Á§ zÉêÀgÀªÀĤ 7) ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ zÉêÀgÀªÀĤ J®ègÀÆ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: UÀÄ£Áß¼À UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¤ªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÀnÖ EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ CªÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀĪÀ¢¯Áè ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqɧr ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀ£À CdÓ ªÀÄ®è¥Àà ºÀnÖ ºÁUÀÆ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ºÀnÖ EªÀjUÉ §qÉ¢zÀÄÝ DgÉÆæ£ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §¸À¥Àà ºÀnÖ EvÀ£À ±ÀjÃgÀPÉÌ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.