Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 27, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À C£ÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ
C£ÀªÁgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà FPÉAiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀÄ 71 gÀ°è
¢£ÁAPÀ:-27-7-2011 gÀAzÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÀjd£À £ÉÃzÀݪÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ©. zÉêÀgÁeï ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ , ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï 9(J) PÁ®ÄªÉ £Á§zÀA PÁ®ÄªÉ 4 £Éà ¥ÁåPÉÃeï D¯ÉÆÌÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÁ;- zÉêÀzÀÄUÀð f;- gÁAiÀiÁZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ±ÉÃAUÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAwAiÀÄ ¨É¼É¢zÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß AiÀÄAvÀæUÀ½AzÀ £Á±À ¥Àr¹ ¨É¼É ¨ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ PÁªÀiÁUÁj ªÀiÁr £ÀµÀÖ ªÀiÁr ªÉƸÀUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ vÁAiÀĪÀÄä¼À£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À®Æ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ £ÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¤ÃrgÀĪÀ¢®è £ÀµÀÖ¥ÀjºÁgÀ PÉüÀ®Æ ºÉÆzÁUÀ vÁAiÀĪÀÄä½UÉÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉÃð²vÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 25-09-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 50ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ 36gÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è vÉîÄvÀÛ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §Æ¢ªÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ZÉÊ£À £ÀA.847gÀ ºÀwÛgÀ ¢:26-09-2011 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA.PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ JA.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J.E. vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ 36gÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ 3£Éà ºÀAvÀzÀ ¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ G¸ÀÄÛªÁj, ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ G¥À «¨sÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ  vÁ®ÆQ£À FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 16, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ 24-09-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À ºÀnÖAiÀÄ°è PÀ¸À §½zÀÄ §gÀ®Ä HgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÁUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ ºÀnÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¨Á«AiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV eÁj©¢ÝgÀĪÀ¼ÉÆà CxÀªÁ ¨ÉÃgÉãÀÄ WÀl£É dgÀÄVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: FZÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TÃvÀ ¦AiÀiÁðzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÉÄâQ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ «gÉñÀ ªÀqÀØgÀÄ 30 ªÀµÀð FPÉUÉ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »A¢¤AzÀ ªÉÄâQ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ. zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼À UÀAqÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀÄ 35 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| UÀÄAd½î FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ½AzÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÉÎ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ HjUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉUɨÁgÀzÉ C®è°è wgÀÄUÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-09-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 27-09-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆägÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è «µÀ PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 25-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÀÄw D¹ÃAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£ï UÀAqÀ: C§Äݯï gÀ¹Ãzï ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¸ÀgÉÆÃf¤ Nt zÉêÀzÀÄUÀðFPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ
C§Äݯï gÀ¹Ãzï vÀAzÉ: ªÀĺɧƨï¸Á¨ï @ JPÁâ¯ï¸Á§,
ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï @ JPÁ⮸Á¨ï, gÀºÉªÀiÁ£ï© UÀAqÀ: ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï @ JPÁ⮸Á¨ï, E¨Áæ»A vÀAzÉ; ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï @ JPÁ⮸Á¨ï , £Á¹Ãgï vÀAzÉ: ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï @ JPÁ⮸Á¨ï ºÁUÀÆ C§Äݯï RAiÀÄƪÀiï vÀAzÉ: ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï @ JPÁ⮸Á¨ï J®ègÀÆ ¸Á: ªÀĺÀªÀÄä¢AiÀÄ ªÀĹÃzï ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ
gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¹ÃAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£ï FPÉUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C¹ÃAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£ï FPÉAiÀÄÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¥À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄDgÉÆævÀ£À wªÀÄätÚ ªÀqÀØgï ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï«gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸À vÉUÀzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 26-09-11 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸À vÉUÀzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢:26-09-2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÉÄAqïì ¸ÀÆÌ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï §ºÁgï JA§ £À¹Ã¨ïzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV 1)«gÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 24ªÀµÀð eÁ: PÉÆgÀªÀgÀÄ G: PÀÆ° ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ.2) UÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 50ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: ºÀaUÀ PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ n.£ÀA: 413 ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ.3)PÀÄ¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà 55ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ. ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 580/- gÀÆ. 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ.MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÀÄƨÉʯï CQgÉÆ: 500/- MAzÀÄ ¥sÁ«Äð ªÀÄƨÉʯï CQgÉÆ: 500/- UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2011 gÀAzÀÄ 139 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

Gulbarga District Reported Crimes

ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ಮೂರು ಜನರ ಬಂಧನ :

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 26-09-2011 ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಜಿಲಾನಿ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಸದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಸಿಂಹ ಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಬ್ಯಾನರ ತೋರಿಸಿ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಎ ಉಪವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ತಮ್ಮ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪಿಐ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ ಬಸವರಾಜ ತೇಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರಾಘವೆಂದ್ರ ನಗರ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ 1.ಸದ್ದಾಮತ ತಂದೆ ಪಾಶಾಮಿಯಾ ಪಟೇಲ ಸಾ|| ಹಿರಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2. ಖಲೀಲ ತಂದೆ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಖುದಾವನ ಸಾ|| ಖದೀರ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ 3. ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದೀನ ತಂದೆ ಖುದಾಬಕ್ಸ ಬಂಬಾಯಿ ಮಿಟಾಯಿ ಸಾ|| ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ 3 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 7600/-ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಆನೆ ಕುದುರೆ ಸಿಂಹ ಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾನರ, 7 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಘವೆಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ: 26-09-2011 ರಂದು ಸಂಪತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಿಪ್ಪನವರ ಶಾ: ಹಾಗರಗಾ ಇವರಿಗೆ ಆರಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಂಬರಾಯ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಪ್ಯಾಸೇಂಜರ ರೇಲ್ವೆನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಾವಳಗಿ ಸ್ಠೇಷನದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಫೊಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-32 ವ್ಹಿ- 6591 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ವಾಹವನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ, ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ ತೆಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎಡ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ, ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :

ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ನಾರಾಯಣಪೂರೆ ಸಾ: ಬೆಕೋಟಾ ಪುನರ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಲಾಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 26-09-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ತರೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 9400/- ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ ಶ್ರೀ, ದಾನಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಳ್ಳರು ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಘಾರದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು 21800=00 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಂಆಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸುಭಾಸ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ತಿಪ್ಪಿಮನಿ ಸಾ:ಶಂಕರವಾಡಿ ಶಾಹಾಬಾದ ರವರು ದಿನಾಂಕ 26-09-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾಜು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇನ್ನೂ 5 ಜನರು ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಶಂಕರವಾಡಿ ಕುಡಿಕೊಂಡು ಮಗನಾದ ನಾಗರಾಜ ಇವನನ್ನು ಶಂಕರ ಇವನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಸಂಗಡ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಶಂಕರ ಇತನು ನಿನ್ನ ಮಗ ನಾಗರಾಜ ಇವನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಭಂಕೂರದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಎದೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತ ಗಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-09-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ CAwªÀÄ QæÃAiÉÄ PÀÄjvÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢, ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÉ 30-35 d£ÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-38/962 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è mÉA¥ÉÆà ¤°è¹ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ d£ÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀ®Ä E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-28/J-7021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢A¢ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ mÉA¥ÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ mÉA¥ÉÆà ¥À°Ö ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ 31 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ ºÁªÀVgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸ÁAUÀªÉ EªÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 25/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ @ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ²ªÁf gÁAiÀÄ½î ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ gÁAiÀÄ¥À¼Éî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ EªÀjUÉ 2 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀgÉUÉ N¢zÀÄÝ, 4 ªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÈvÀ£ÀÄ n.¹. ºÁUÀÄ CAPÀ¥ÀnÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦.JªÀiï.Dgï.L. AiÉÆÃd£É Cr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EArAiÀiÁ ¨ÁåAPÀ£À°è 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á¯Á ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀ°è 13,000/- gÀÆ vÀÄA©zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ n.¹. CAPÀ¥ÀnÖ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁQ ºÀt vÀÄA©zÀÝ°è PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ DUÀ¢zÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ ¨ÁQ £À¤ßAzÀ PÉÆqÀ°PÉÌ DUÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨Á«AiÀÄ°è EzÀÝ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃV fÃVzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ »AzÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «Ä¤ §¸À £ÀA PÉJ-38/4201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® CAqÀgÀ ©æÃqÀÓ£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ f.J£À.r PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-4440 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnÖzÀÝ ªÀÄÈvÀ UÀįÁªÀÄ DªÉÄÃgÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ ¸ÀvÁÛgÀ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ¹èÃ¥À DV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À vɯÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÁºÀ£À ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÀįÁªÀÄ DªÉÄÃgÀ EªÀ£À vÉ¯É NqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ UÀįÁªÀÄ ¥sÉʸÀgÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ UÀ¥sÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2011 PÀ®A 380 L¦¹ :-

DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄA¨ÁgªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄzÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÉAzÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°è£À §AUÁgÀ ¥Àj²Ã°¸À®Ä C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ 25 UÁæA £ÉÃzÀÄ C.Q 45,000=00 gÀÆ EgÀ°®è, ¸Àzj ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀ ®Qëöä EvÀ¼É PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃSï ªÀÄUÀÄݪÀiï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÉÊzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃVð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¯ÉÊPÀĢݣï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀÄUÀzÀĪÀiï ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉÆÃVð EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ ¤Aw¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÊPÀĢݣï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀÄUÀzÀĪÀiï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃVð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÉÃSï ªÀÄUÀÄݪÀiï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÉÊzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉÆÃVð EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ F zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝgÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ & 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ zÀįÁj ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ, UÁA¢üUÀAd J¦JA¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ d£ÀgÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉʪÀżÀî aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwä EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è J¦JA¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ºÉƤßPÉÃj, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, 2) ¸Á®ªÀÄ£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ¹AzÉÆî EªÀj§âgÀÆ UÁA¢üÃUÀAd ¤Ãj£À mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÀÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ 1100=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 05 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA PÀ®A 67/2011 PÀ®A 279,337 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 26-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀAzÁæ¼À-ªÉÄÊ£À½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É fÃ¥À £ÀA- PÉ.J-37/ f -51 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß fæ£À°è PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ CzÀgÀ°èzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2011 PÀ®A.279.337,338 L¦¹ gÉ/« 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄÆägÀ ¨ÁµÀĸÁ§ §qÉUÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä FPÉAiÀÄ ªÀ°ÃªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ E®PÀ¯ï¢AzÀ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ªÀqÀæºÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ MAzÀÄ ªÀÄ»ÃAzÀæ mÉA¥ÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-22/3259 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆÃqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄðeÁ¸Á§ £ÀqÀĪÀ®ªÀĤ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV ªÀiÁUÀðªÁV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁVð¯ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Á®ÄÌ UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÉÄïÁV ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄäªÀgÀ°è PÉ®ªÀjUÉ ¨Áj ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2011 PÀ®A: 143, 147, 448, 341, 323,354,379, 384, 504, 506, gÉ/« 149

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA PÉÌ PÉÆÃl𠦹-12 ±ÀAPÀæAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆÃlð PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ,.JA.J¥sï.¹ PÉÆÃlð AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ £ÀA 821/2011 Dt: 24-08-2011 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀvï EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 27/2011 ¦gÁå¢üzÁgÀ ¸ÉåAiÀÄåzÀSÁeÁºÀĸɣÀ vÀAzÉ ¸ÉåAiÀÄåzÀ£ÀÆgÀCºÀªÀÄäz¸Á§ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ zÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀUÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦gÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-08-2011 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JAUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉåAiÀÄåzÀgÁdªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀA¢ ªÀ°¸Á§ eÁVgÀzÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 09 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr MzÀgÁrzÀÄÝ C®èzÉ 1£Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀºÉÆzÀjAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 4 vÉÆ¯É §AUÀgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ DgÉƦ £ÀA8&9 £ÉÃzÀݪÀgÀ PÉåAiÀÄå°è JgÀqÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁr PÉÆlÖzÀÄÝ, DgÉƦ £ÀA.2 jAzÀ 7£ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÉå¬ÄAzÀ §rAiÀÄĪÀzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉåzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ£ÀÄ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É E£ÀÄß ¸ÀļÀÄî PɸÀÄ ºÁQ ¤ªÀÄä ªÀA±À ¤ªÀðA±À ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¨ÉåzÁqÀÄvÁÛ & fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಾಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 26-09-2011 ರಂದು ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜೀಪ ನಂ ಎಮ್.ಹೆಚ್. 14  ಡಿ 2403 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 50 ಲೀಟರ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಳ: ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತಡಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೀಪ ಪರಸಿಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಲೀಟರ ಸೀಮೆ ಎಣ್ನೆ ಇದ್ದುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದರಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಲೆ ಸಂ 3 ಜನರು ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ತಡಕಲ್ ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಲು ಸಮೇತ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ
24-09-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಜರನಪ್ಪಾ ಗಾಜರೆ ಸಾ: ರಾಮ ನಗರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗ ರವರ ಟಾಟಾ ಎಸ ಗಾಡಿ ನಂ ಕೆಎ-32 ಬಿ*4661 ನೇದ್ದನ್ನು ಸಚೀನ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೋಡಲ್ಕರ ಇವರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಗಂಜ ಕಡೆಗೆ ಹೋರಟಾಗ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ ರೋಡ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಶಾಹಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾರುತಿ ಸ್ವೀಪಟ್ಟ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎಮ್-9149 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಸಚೀನಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಹನೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.