Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 1, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ್ ಕೊಂಡೆದ ಸಾ|| ಕೊಂಡೆದಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಂಕವ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಿರಿ ಪಟವಾರಿ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ  ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ಅಂತಾ ವಿನಾಃಕಾರಣ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:29/12 ಕಲಂ 341, 323, 504 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


 

¢: 30-04-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À°è §¸Á¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸À£À°ègÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ ¥ÀƪÀð¢QÌ£À PÀqÉUÉ «oÉÆç£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 37 PÀÆå9951gÀ »AzÀ ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀÄrªÁ¼À 20ªÀµÀð,UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: eÉ.¦.£ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£À£ÀÄßPÀÆr¹PÉÆAqÀÄ EArPÉÃlgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀÄÆ®PÀ ¹UÀß¯ï ªÀiÁqÀÄvÀÛ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ qÀAPÀ£ÀPÀ®è PÁgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÉÄnæ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ 35 JA.7074 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¹zÀÝ°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ «oÉÆç¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹.CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:30-04-2012 gÁwæ 11-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄAZÁ® gÉÊ¸ï «Ä®è ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¸ÁèA¥ÁµÀ£ÀÄ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥ï £ÀA.J¦.21/JºÉZï-5333.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀAeï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ªÀÄtÄÚ PÀÄA¦ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è fÃ¥À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ Cwà ªÀÄÄRåªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ºÉzÁÝj CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°¸ÀzÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÀvÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è DgÉÆæ £ÀA.2£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ CqÁØ¢rØAiÀiÁV GvÀÛgÀPÉÌ ªÀÄÄRªÀiÁr vÀ£Àß «Ä¤ ¯Áj £ÀA.J¦.21/n-6714gÀ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÝgÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¥ÁmÁQUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ fÃ¥ï ZÁ®PÀ C¸ÁèA¥ÁµÀ¤UÉ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ,¨É¤ß£À ¸ÉÆAlzÀ ªÀÄzÀåzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀÝzÀ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ fÃ¥À ªÀÄÄA¢£À ¸ÀA¥ÀÆtð ¨sÁUÀ £ÀÄdÓUÀÄeÁÓV dRAUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ºÉÆqÉzÀÄ ZÀÆgÀÄ ZÀÆgÁVzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2012 PÀ®A.283,279,337, L.¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ °AUÀtÚ 60 ªÀµÀð eÁ-PÀÄA§gÀ[°AUÁAiÀÄvÀ]¸Á-wªÀÄä¥ÀÄgÀ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð ¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸Àj EgÀ°è¯Á ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ-28/04/2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß CPÀÌÀ¼À£ÀÄß §ÄAPÀ®zÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃlÄ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ-30/04/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 1330 CªÀ¢AiÀÄ°è §ÄAPÀ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wAytÂà ©ædÓ ªÉÄð¤AzÀ PÀȵÀÚ £À¢UÉ fV¢zÀÝjAzÀ CvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§A¢AiÀÄ°è ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ£ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üÃgÁå¢ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 06/2012 PÀ®A-174 ¹,Dgï,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 46, G: PÀÆ° ¸Á: ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPÉì¯ï (ºÉƸÀzÀÄ) UÁr ªÉÄÃ¯É ºÀnÖ¬ÄAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹§gÀ®Ä G½ªÀĸÀgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 28-04-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀÄ£ÀPÀÄAn PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌqÁØV ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ®Qëöä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄ£À ªÀAiÀiÁ: 36, eÁw: G¥ÁàgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÀnÖ gÀªÀgÀ ¦ügÁåzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/12 PÀ®A. 279, (338) 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ: 30-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ §UÉÎ ¸ÀAzÉñÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 338 L.¦.¹ §zÀ¯ÁV PÀ®A 304(J) L.¦.¹AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃ¥ÀðqɪÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ :30-04-2012 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ- UÀÄgÀUÀÄAmÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ ²æÃ. AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: UÀÄgÀUÀÄAmÁ ºÀƸÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ºÀƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì UÀÄgÀUÀÄAmÁ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ 25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:aPÀ̯ÉÆÃgï zÉÆrØ UÀÄgÀUÀÄAmÁ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉJ-36 «-8978 »gÉÆà ºÁAqï ¹.r.r®Pïì £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÉÊzÉÆrجÄAzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ PÀqɬÄAzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄgÀÄUÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÉÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÉÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2012 PÀ®A:279.337.338 L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ:-30-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉAiÀÄ SÁeÁ vÀAzÉ PÀÄzÁ£À¸Á¨ï,30ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄĹèA,G:ZÁ®PÀ,¸Á:UÀÆUÀ¯ï vÀ£Àß ©Ã© FPÉUÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ §zÀÄQgÀĪÁUÀ¯Éà ªÀÄ£É £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ FPÉAiÉÆA¢UÉ EzÀÝ ²æà ¸ÀÆUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀiÁ¦£ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ,55ªÀµÀð,eÁ:dAUÀªÀÄ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:UÀÆUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ©Ã©AiÀÄÄ £À£Àß ¤£Àß ºÉ¸ÀjUÉ AiÀiÁPÉ ªÀÄ£É ªÀiÁqÀÄvÁ¼À DPÉUÉ ªÀÄUÀ EzÁÝ£À DvÀ¤UÉ ªÀiÁqÀÄvÁ¼À CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤AzÉãÀ¯Éà ¸ÀÄ¢Ý ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, »rUÁvÀæzÀ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À JqÀ PÀtÄÚ G©â£À ºÀwÛgÀ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ, C®èzÉà PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÉãÁzÀgÀÄ £À£Àß CvÉÛ ©Ã© ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¤£Àß PÀȵÀÚ ºÉƼÉAiÀÄ°è ºÁQ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/2012 PÀ®A:323,324, 504,506 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä eÁ:PÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.101, d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÄgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð, G:ªÉƨÉʯï mÉQß²AiÀÄ£ï ¸Á:d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÄgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ FPÉUÉ FUÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁj vÀAzÉ dA§tÚ ªÀQîgÀÄ ¸Á:zÉêÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆArzÀÄÝ FUÀ 4 wAUÀ½¤AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÁ£ÀÄ C°è KPÉ EgÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀgÉ DvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå §åzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ gÁwæ ªÉÄüÉAiÀÄ°è ±ÁAvÀPÀĪÀiÁj FPÉAiÀÄÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÁݼÉ. ¢£ÁAPÀ: 28.04.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁj §AzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß £À£Àß PÀqÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄ CAvÁ JµÀÄÖ ¨Áj ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀÄwÛ¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ©qÀ¯Éà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ¼ÀÄ. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉAiÀĨÉÃqÀ PÀgÉzÀgÉ M¼ÉîzÀ¯Áè CAvÁ CAzÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2012 PÀ®A. 498 (J), 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:- 30-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁj£À°è PÀæµÀgï fæ¤AzÀ ²æÃPÁ¹ÃªÀiï ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï 50 ªÀµÀð eÁw;- ªÀÄĹèA G;- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- PÀÄQðºÀ½î FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ fæ¤AzÀ E½AiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÀÄqÀÆègÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ PÉÊ vÀUÀÄ°¹zÀÝPÉÌ AiÀiÁPÉ vÀUÀÄ°¹¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ UËgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FPÉAiÀÄÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ PÀÄqÀÆègÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ DvÀ£À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2012 PÀ®A. 323,324,504, gÉ« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ : 29-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄZÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æÃ.PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G: ºÀaUÀ PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAV UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Hj£À M¼ÀUÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ »A¢gÀÄUÀĪÁUÀ CªÀÄgÉñÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà eÉÆÃV£ï PÀÄgÀ§gÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÁJQ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ eÁw ¤AzÉ£É ªÀiÁr ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ,PÀ°è¤AzÀ,gÁr¤AzÀ,ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸À¥Àà gÀªÀjUÉ ¸ÀºÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ²æÃ.PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2011 PÀ®A. 143 , 147 , 148 , 341. 323. 324. 114. 355. 504. 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3(I)(X) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

 

¢£ÁAPÀ :29-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04.00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æÃ.¹zÀÄÝ £ÁAiÀÄPï PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ CzsÀåPÀë ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ WÀlPÀ gÀPÀëuÉ ªÉâPÉ PÀA§ªÀ£ÀÄß ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀA§ªÀ£ÀÄß QwÛ ®ÄPÀì£Á ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÁåZÀªÁVà ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âÃtzÀ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ DvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÀzÁPÁjUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƼÀ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ ºÁUÀÆ zÉêÀ¥Àà vÁ¬Ä gÁªÀĪÀé ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ DvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ gÀPÀëuÉ ªÉâPÉ ¸ÀzÀå¸ÀgÀÄUÀ½UÉ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ. JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2012 PÀ®A. 323.355.427.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ

  

²æêÀÄw: ®Qëöäà FPÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ FgÀtÚ£ÀÄ DUÁUÀ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ

¢£ÁAPÀ: 30.04.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ FgÀtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAzÀgÉæ PÉÆqÉÆâ®è CAwAiÀiÁ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2012 PÀ®A: 498 (J) 506,504,307 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30.04.2012 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀAeï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ Dgï.r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ §¸À¥Àà J.J¸ï.L. ¹§âA¢ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1] ¸ÀwñÀ vÀAzÉ £ÀAzÁ¯Á¯ï ,36ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁgÀªÁr, G:PÀÆ°, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA. 12-1-208 ¹AiÀÄvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.2] CdävÀįÁè SÁ£ï vÀAzÉ C°ªÀÄįÁèSÁ£ï ,51ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄĹèA, G:¥À£Áß ¯ÁqÀÓ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á:ºÁ¹äÃAiÀiÁ PÀA¥ËAqÀ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 6585/-ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀA§gÀ §AzÀªÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2012 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2012 gÀAzÀÄ 65 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-05-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-05-2012

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/04/12 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ dºÁAVÃgÀ SÁ£À vÀAzÉ UÉÆÃgÉ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-6076 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ NªÉÄä¯É ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 14/04/12 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï C¥sÀd¯ï UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 221/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30-04-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥Á¥À£Á±À ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ JzÀÄj£À rªÁåqÀgÀ UÁå¥À ºÀvÀÛj¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ UÀÆqÀì fÃ¥À £ÀA J¦-29/n©-0070 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀjAzÀ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ªÉƼÁPÁ°£À ªÉÄÃ¯É J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀÆqÀì fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/4381 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ    ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É ¸Á: ¯ÁzsÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ®PÀëĪÀÄt eÁzsÀªÀ ¸Á: ºÀA¢SÉÃgÁ vÁAqÁ ºÁUÀÆ DªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ JA§ÄªÀªÀgÀ ¸ÀPÀÌgÉ ºÁPÀ®Ä ªÀiÁ£ÀÆgÀ (©) vÁAqÁUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄ¥À½èÃaAvÁQ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2012 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀÀ±ÁAPÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: DgÉÆÃUÀå £ÀUÀgÀ  GªÀÄUÁð EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÁA§¼É ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¤®AUÁ EvÀ¤UÉ ºÀtzÀ vÀÄvÀÄð CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄaiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ 6 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ DvÀ£À ºÉ¸Àj£ÀUÉ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 38/2 gÀ°èAiÀÄ 3 JPÀÌgÉ 36 UÀÄAqÉ ºÉÆ® ªÀÄÄzÀÝvÀÄÛ gÉf¸Àögï ªÉÄÃ¯É 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¨ÁAqÀ E§âgÀÄ ¸Áqë d£ÀgÀ ªÀÄzÀå §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÉ ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ ºÉÆ® £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè PÉýzÀgÉ E®è ¸À®èzÀ £ÉÃ¥À ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30-04-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2012 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃmï Dl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÀÆgÀ ªÀägÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ®Ä C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ C¥ÀàuÁÚ eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ AiÀÄgÀAqÀV EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥Áw PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ, ¥Àt vÉÆlÄÖ E¹àmï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 620/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 323, 504, 506, 498(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ ¹zÀÝgÀÆqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ (zÀQët) ©ÃzÀgÀ  EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÁÝgÉÆÃqÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DVzÀÄÝ FUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ²æä¢ü, MAzÀÄ UÀAqÀÄ ¸Á¬ÄUÀuÉñÀ 3 ªÀµÀðzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¹zÀÝgÀÆqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà zsÁgÀ¥À½î ªÀaiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: PÉUÁªÀA, vÁ: CPÀÌ®PÉÆÃl, f¯Áè: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÀUÉ ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀåzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DdÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÀºÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý ºÉÆzÀgÀÄ CzÀgÀÆ PÉÆqÀ £À£ÀUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ©nÖgÀĪÀÅ¢¯Áè »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°¤AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄÄR MwÛ »rzÀÄ UÀ®èPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄaѹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄ £ÀqÉ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ CAvÀ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁzÀ¥Áà fUÉð ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¥ÉÃmÉÆæ¯ï §APÀzï PÁå²AiÀÄgï, ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ §APÀ£À PÉÆÃuÉAiÀÄ UÁf£À ¨ÁV°£À Qð PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁf£À ¨ÁV®£ÀÄß vÉUÉzÀÄ UÁæºÀPÀ¤UÉ a®ègÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä ¯ÁPÀgÀ£À ¨ÁV®£ÀÄß ©ÃUÀzÀ PÉʬÄAzÀ vÉUÉAiÀĨÉÃPÉAzÁUÀ ¯ÁPÀgÀ vÉUÉzÀzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AvÀÄ M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀÝ ºÀt PÀAqÀħgÀ°®è, ¢£ÁAPÀ 26,27/04/2012 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è §APï ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ¯ÁPÀgÀ£À°è EnÖgÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A  20(©) (2) (¹) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À PÉ §AqÉ ¦.J¸ï.L [PÁ.¸ÀÄ] ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ L.©. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ zsÀªÉÄÃðAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ®UÉÃeï ¨ÁåUï£À°è UÁAeÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤AwgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj UÁAeÁ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAeÁ 7020/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗೀ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಅದ್ವಾನಿ ಸಾ: ವರವಿ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ದೌವಲತರಾಯ ಹೊಸಮನಿ , ಭೀಮಬಾಯಿ, ಸಾಬವ್ವ ಹೊಸಮನಿ , ಸಿದ್ರಾಮ ಹನ್ನೂರ, ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಸಿರಸಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ದಿನಾಂಕ: 30/04/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಎ-33 ಎ-4734 ಟಂಟಂನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊನಗುಂಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೇವರ್ಗಿ ಸಮೀಪದ ಮಂಡಳಾ ಬಟ್ಟಿ  ಎದುರುಗಡೆ ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನೆಲೋಗಿ ಇತನು ತನ್ನ ಟಂ ಟಂ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಟಂ ಟಂ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಸಿರಸಗಿ ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ,  ಇನ್ನೂಳಿದವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಟಂ ಟಂ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಬೀಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 62/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಅಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.