Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 30, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 29.10.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ zÁ¸À¥ÀàUËqÀ PÁA¥ÉèÃPïì ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) §AzÉãÀªÁeï vÀAzÉ ±ÉÃSïC° ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÀ.a.UÀ £ËPÀgÀ ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr  ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ-ಬಹಾರ ಎಂಬ ನಸೀಬದ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 9,070/- ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 8 ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಏಳು ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗೂ ವರದಿಯನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA; 165/2015 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀgÀzÀQëÃuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦üAiÀiÁð¢ RºÉÃPÀë UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï EªÀiÁæ£ï 22 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. JALf-2 29 PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆäà AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï.FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ J-1)¸ÉÊAiÀÄåzï EªÀiÁæ£ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï µÀjÃ¥sï eÁw ªÀÄĹèA 33 ªÀµÀð G: qÉʪÀgï ¸Á: ºÉÊzÁæ¨Ázï EªÀgÀ eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 1/4/2011 gÀAzÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ, 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ( UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ & UÀAqÀ£À CtÚ ) ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, gÀªÀÄeÁ£À ºÀ§â dįÉÊ-2015 gÀ°è  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/15 PÀ®A 498(J),323, 504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3, 4 r.¦.PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.10.2015 gÀAzÀÄ  86 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Kalaburagi District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 14/10/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7-10 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಶರಣಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜೈನಾಪೂರ ಇತನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು  ಎರಡು ತಾಸಿನ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಟೋದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಮೃತಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಗಂಡ ಶವ ಮನೆಗೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಇತನು ತನ್ನ ತೋಟದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದರಿಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಇತನ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬೇಡ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ  ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಕುಮಾರ ಸುಬೇದಾರ ಸಾ: ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:30-10-2015 ರಂದು ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇನ್ ಬಜಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮೂರ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸೇಂದಿ ಪಾಕೀಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ.  ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ, ಬಾಪುಗೌಡ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ, ಶಿವಕುಮಾರ ಪಿಸಿ-861, ಮನೋಹರ ಪಿಸಿ-536 ಹಾಗೂ ಮಪಿಸಿ-746 ಹಾಗು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ  ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮೂರ್ತಿ ಹತ್ತಿರ  ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಕೀಟ್ ತುರತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ನಾನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ, ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಾಗೂ ಮಪಿಸಿ=746 ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಚೀಲವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಂದಿ ತುಂಬಿದ ಪಾಕೀಟಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಒಟ್ಟು 25 ಸೇಂದಿ ಪಾಕೀಟ್ ಗಳು ಇದ್ದವು ಅದರ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 250/- ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವಳ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೀರಾಲಾಲ ರಾಠೋಡ ವಯ:40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಲಂಬಾಣಿ, ಉ:ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ:ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಸೇಡಂ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು  ಸದರಿಯವಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:30-10-2015 ರಂದು ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದಿರಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ, ಶ್ರೀ, ಗೌರಿಶಂಕರ ಹೆಚ್.ಸಿ-91 ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ, ಮರೆಗೆಪ್ಪ ಪಿಸಿ-791, ಪಿಸಿ-572 ಆನಂದ ಹಾಗು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಂದಿರಾನಗರದ ಒಂದು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ, ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ಆಸೀಫ್ ತಂದೆ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಗೌಂಡಿ, ಸಾ:ಇಂದಿರಾನಗರ, ಸೇಡಂ  ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 25 ಸೇಂದಿ ಪಾಕೀಟಗಳು ಅಂ.ಕಿ 250/- ರೂಪಾಯಿ, ನೇದ್ದ್ನನು ಜಫ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇವು. ಸದರಿ ಸೇಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ತಾನು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು.  ಸದರಿಯವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:29-10-2015 ರಂದು ಬಸವನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇಂದಿ ತೈಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ, ಶ್ರೀ, ಗೌರಿಶಂಕರ ಹೆಚ್.ಸಿ-91 ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ, ಮರೆಗೆಪ್ಪ ಪಿಸಿ-791, ಶಿವಕುಮಾರ ಪಿಸಿ-861, ಭಿಮಣ್ಣ ಪಿಸಿ-808, ಆಸೀಫ್ ಮಿಯಾ ಪಿಸಿ-535  ಹಾಗು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬಸವನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ  ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇಂದಿ ಪಾಕೀಟಗಳನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ, ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ 1] ಸುರೇಖ ಗಂಡ ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ, 2] ರಮೇಶ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ರಾಠೋಡ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ:ಬಸವನಗರ ತಾಂಡಾ, ಸೇಡಂ. ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 100 ಸೇಂದಿ ಪಾಕೀಟಗಳು ಅಂ.ಕಿ 1000/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಟ್ಟಿ ಜಫ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಸೇಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಸದರಿಯವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2015 PÀ®A:420 L¦¹ :- ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ಗೊಹರಾಬಿ, ಅಣ್ಣ ಮಹ್ಮದ್ ಅಕ್ಬರ ಇವರಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಗೊಹರಾಬಿ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಭಳ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇರು ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸದಿಂದ ಗೋಹರಾಬಿಯವರಿಗೆ ಸೌದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಸೌದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಹರಾಬಿಯುಇಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ತನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಭಳಕೂಡಾ ಕೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ವಾಪಾಸು ಕರೆಯಿಸುವಂತೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸದಿಂದ  ಸೌದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2015 PÀ®A: 143, 147, 323, 326, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:27/10/2015 gÀAzÀÄ 06:00 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛ, qÁ: ZË¢æ EªÀgÀ Qè¤Pï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄE CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ CzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2015 324, 506 ¸ÀAUÀqÀ  34  L¦¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, ¦AiÀiÁ𢠨ÁdÄ ºÉÆ®zÀ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¤Ã£ÀÄ ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£À ¤ÃgÀÄ £À£Àß ºÉÆ®PÉÌ ©qÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß PÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr  gÀ«UËqÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÁ, ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ §rUɬÄAzÁ, ²ªÀtÚ PÀ°è¤AzÁ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrgÀÄvÀÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ  zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2015 341, 323, 325, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ  34 L¦¹ :- ¢:29/10/2015 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ªÉÄêÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁzÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤°è¹ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ MrØ£À PÀ®è£ÀÄß AiÀiÁPÉ QwÛ ºÁQ¢ÝÃj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÁ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2015 324, 341, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ  34 L¦¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, ¦AiÀiÁ𢠨ÁdÄ ºÉÆ®zÀ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¤Ã£ÀÄ ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£À ¤ÃgÀÄ £À£Àß ºÉÆ®PÉÌ ©qÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß PÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr  gÀ«UËqÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÁ, ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ §rUɬÄAzÁ, ²ªÀtÚ PÀ°è¤AzÁ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrgÀÄvÀÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ  zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2015 PÀ®A 447, 323, 355, 504, 506 ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 29/10/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-00 ಎ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ. ದಿನಾಂಕ: 07/10/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೊಲದ ಮ್ಯಾರಿ ಹೊಡೆದು ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೊಲ ಗಡೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಡೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಕೆಳಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಫಿತರೆಉ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಾರಕೋಲನಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2015 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¸ÀzÀj ¥Ánðd£ÀgÀÄ £ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀªÉð£ÀA§gÀ 272(C) £ÉzÀÝgÀ°è 10.JPÀgÉ 06 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄPÀÄjvÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ F §UÉÎ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2015 PÀ®A 427, 447, ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ £ÉzÀÄÝ zÁR¯ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥Ánðd£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆÃqÉPÀ¯ïè ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2015 PÀ®A:78 (111) PÉ ¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:29.10.2015 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ  ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʹzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ºÀĸÉãï¨Á±Á vÀAzÉ C°Ã¸Á £ÀzsÁ¥sï ªÀAiÀÄ:30, G:PÀÆ°, eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ¤AzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥Á£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.10.2015 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ  gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â£ÀÄ ¤AvÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÆîwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV ²æÃ. ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ:26, G:PÀÆ°, eÁ:dAUÀªÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁݪÀĺÀĸÉãï vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á¨ï ZËzÀj ªÀAiÀÄ:24, G:PÀÆ°, ¸Á: E§âgÀÆ PÉÆqÉÃPÀ¯ï EªÀgÀ£ÀÄß 16.40 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ PÀgÉ»¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ dÆeÁl zÁ½UÉ §gÀ®Ä w½¹ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï¹-64, 125 ¦¹-54 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¨sÁwäà §AzÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄgÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀzÀÄ SÁwæAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÉ®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄlPÁ §gɸÀĪÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀĸÉãï¨Á±Á vÀAzÉ C°Ã¸Á £ÀzsÁ¥sï ªÀAiÀÄ:30, G:PÀÆ°, eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1 ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï, 1 ªÀÄlPÁ aÃn, 620/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 17.00 UÀAmɬÄAzÀ 18.00 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãï¨Á±Á vÀAzÉ C°Ã¸Á £ÀzsÁ¥sï ªÀAiÀÄ:30, G:PÀÆ°, eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 18.15 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2015 PÀ®A: 78 (111) PÉ.¦. JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2015 PÀ®A,143, 147, 148, 323, 324, 504 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:29/10/2015 gÀAzÀÄ 12.30 ¦.JA PÉÌ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ® eÁzsÀªÀ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ ¨ÁAUÁè vÁAqÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:26-10-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ & CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw ¹ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĤî gÁoÉÆÃqÀ, PÀĪÀiÁj ®°vÁ¨Á¬Ä J®ègÀÆ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ©üêÀÄtÚ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ PɼÀUÀqÉ ¨Á EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃqÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ  ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ CtÚ£ÁzÀ §¸À¥Àà, CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ QµÀ£ï, ±ÉÃRgÀ, £ÁUÉñÀ, §¸À¥Àà ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ZÀªÀ½¨Á¬Ä ¸ÀÄgÉñÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¤¯Á¨Á¬Ä EªÀgÉ®ègÀÆ JzÀÄÝ §AzÀªÀgÉà £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£Àß ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ZÀªÀ½¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤¯Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 29-10-2015 gÀAzÀÄ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ PÀgÀPÀ½î  UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr 12-30 ¦,JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ  w½zÀÄ §AzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ,  gÁeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ltPÉÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ ¸Á:gÁeÁ¥ÀÆgÀ (ºÉÆøÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë)  FvÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ PÀqɬÄAzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÉÄÃA§gÀ DAiÉÄÌUÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CzÉà ¥ÀPÀëzÀ ¨ÉA§® ¥ÀqÉzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë£ÁzÀ  ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ltPÉÃzÁgÀ FvÀ£ÀÄ CzsÀåPÀë DzÀ £ÀAvÀgÀ F ¸ÀzsÀå ©eɦ ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆArzÀÄÝ,  EzÉà «µÀAiÀĪÁV PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀªÀgÁzÀ 1. UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ïªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ 2. ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà  eÉêÀgÀV ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀ, 3. gÀ« vÀAzÉ FgÀtÚ  ºÀÄ®PÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð 4. £Á£ÉÃUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ºÀ½î 5. ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀiÁAvÀ¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ï  ªÀAiÀiÁ: 25 eÁw: PÀÄgÀħgÀ 6. ¤d°AUÀ¥Àà vÀAzÉ vÀAzÉ P˼À¥Àà  zÉøÁ¬Ä  ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: J®ègÀÆ gÁeÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ ¨ÉA§® ¥ÀqÉzÀÄ CzsÀåPÀë£ÁV F ¸ÀzsÀå ©eɦ ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CªÀ¤UÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆqÉ ©qÉÆt CAvÁ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÊ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà jÃwAiÀiÁV CzsÀåPÀë£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ltPÉÃzÁgÀ FvÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÉÆt CAvÁ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä°è vÀªÀÄä°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ EA¢®è £Á¼É M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁl §qÉzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ºÁUÀÆ D¹Û ¥Á¹ÛUÉ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV  w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ 3 ¦.JA,PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ¸ÀzÀj MAzÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀ ªÉÄïɠ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV oÁuÉÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 94/2015 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 29-10-2015 gÀAzÀÄ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ PÀgÀPÀ½î  UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr 12-30 ¦,JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ  w½zÀÄ §AzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ,  gÁeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ltPÉÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ ¸Á:gÁeÁ¥ÀÆgÀ ( F ¸ÀzsÀå ºÉÆøÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë)  FvÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ PÀqɬÄAzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÉÄÃA§gÀ DAiÉÄÌUÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CzÉà ¥ÀPÀëzÀ ¨ÉA§® ¥ÀqÉzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë£ÁVzÀÄÝ CzsÀåPÀë£ÁzÀ  £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ltPÉÃzÁgÀ FvÀ£ÀÄ F ¸ÀzsÀå ©eɦ ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆArzÀÄÝ,  EzÉà «µÀAiÀĪÁV PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀªÀgÁzÀ ªÉÆzÀ®£É ¥ÁnðAiÀĪÁzÀ 1. UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ïªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ 2. ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà  eÉêÀgÀV ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀ, 3. gÀ« vÀAzÉ FgÀtÚ  ºÀÄ®PÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð 4. £Á£ÉÃUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ºÀ½î 5. ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀiÁAvÀ¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ï  ªÀAiÀiÁ: 25 eÁw: PÀÄgÀħgÀ 6. ¤d°AUÀ¥Àà vÀAzÉ vÀAzÉ P˼À¥Àà  zÉøÁ¬Ä  ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: J®ègÀÆ gÁeÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ ¨ÉA§® ¥ÀqÉzÀÄ CzsÀåPÀë£ÁV F ¸ÀzsÀå ©eɦ ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CªÀ¤UÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆqÉ ©qÉÆt CAvÁ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÊ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà jÃwAiÀiÁV JgÀqÀ£É ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ CzsÀåPÀë£ÁzÀ 1. ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ltPÉÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ:27 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀgÁzÀ 2. ±ÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄUËqÀ »gÉUËqÀ ªÀAiÀiÁ:35 eÁw: PÀÄgÀħgÀ 3. ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ:27 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀ 4. CA¨Éæ±ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥ÀàUËqÀ »gÉUËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð 5. ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtUËqÀ »gÉUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀ 6. ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ gÁeÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÉ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÉÆt CAvÁ vÀªÀÄä°è vÀªÀÄä°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ EA¢®è £Á¼É M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁl §qÉzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ºÁUÀÆ D¹Û ¥Á¹ÛUÉ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV  w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆzÀ£É ¥Ánð d£ÀgÀ ªÉÄïɠ FUÁUÀ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV oÁuÉÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 94/2015 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ,  JgÀqÀ£É  ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ltPÉÃzÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÀ 5 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 4-30 ¦.JA.PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 95/2015 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è  ¥ÀævÉåÃPÀªÁV UÀÄ£Éß zÁR®Ä  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 312/2015 PÀ®A, 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 29/10/2015 gÀAzÀÄ 07-15 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á fêÀ£À ±Á zÁUÀð ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ  ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ¦.J¸ï.L (C.«) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ªÀļÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ; 33 ªÀµÀð, ¸Á; ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀAiÀiÁ:33 ºeÁw ; ªÀÄĹèÃA ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ£ÀÄß ZÀPÀÌgÀ PÀlÖ ºÀwÛgÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢, ¦¹-18 ªÉÆãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦¹-45 gÀ« gÀoÉÆÃqÀ gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ ±Á fêÀ£À ±Á zÁUÀð ºÀwÛgÀ ºÁdjzÁÝUÀ 07-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆøÀ½î PÀZÀÑ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁzÀUÀjAiÀÄ ±Á fêÀ£À ±Á zÁUÀð ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀPÀqÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ  JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°UÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹ ZÁ®PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ 01) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J:33 nJ9823 ,mÁæöå° £ÀA§gï EgÀĪÀ¢¯Áè EzÀÄ  ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ//43 eÁw: PÀ§â°UÀ ¸Á// £ÁUÀgÀ§Ar vÁ: AiÀiÁzÀVj CAvÁ PÉý UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÉà jÃwAiÀiÁV 2)  mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉ.J:33 n:6335 mÁæöå° £ÀA.PÉ.J:33.n;6336 EzÀÄÝ PÁ¹A ¸Á§ vÀAzÉ C°è¸Á§ ªÀAiÀiÁ:32 eÁw: ªÀÄĹèÃA ¸Á: £ÁUÀgÀ§Ar vÁ; AiÀiÁzÀVj CAvÁ PÉý UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J:33 nJ9823. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 50,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 200/-gÀÆ ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉ.J:33 n:6335. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ £ÀA.PÉ.J:33.n;6336 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 50,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 200/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 5,00,400/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ  29/10/2015 gÀAzÀÄ 09 .¦JªÀiï PÉÌ  ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ¦.J¸ï.L (C.«) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä §AzÀÄ ¸À°è¹zÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:312/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.