Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 7, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ: -2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁåPÀÖgï SWARAJ 735 FE PÀA¥À¤AiÀÄ EAd£ï £ÀA PÉ J 36 n 9624 CzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ mÁæ° £ÀA§gÀÄ EgÀĪÀ¢®èè. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ»§Æ§Ä ¥ÁµÀ ºÉZï ¹ 52 eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀıÉÃRgï ¢éÃwAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV G¥À «¨sÁUÀ E¯ÁSÉ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ vÁ¨ÁPÉÌ ¤ÃrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr, ¥Àj²Ã°¹zÀÄÝ ªÉÄîÌAqÀ mÁåPÀÖgïUÀ¼À°è 2.5 PÀÆå©Pï «ÄÃlgï£ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀgÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.28/2015 PÀ®A: 4(1A) , 21 MMDR ACT  & 379 IPC CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ:06-03-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನರಸಪ್ಪ ಪಿ.ಸಿ 235 ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ 2 ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂ: 56/2015, ನೇದ್ದು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:420/crl/2015. ದಿನಾಂಕ: 05-03-2015 ರನ್ವಯ ಇರುವುದನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವೆನೇಂದರೆ, ದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿರುಪಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿರುಪಮ್ಮ ಅಂತಾ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ದೊಡ್ಡ ವಿರುಪಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಣ್ಣ ವಿರುಪಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಚನಗೌಡ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ರಾಚನಗೌಡ ಈತನು ದಿನಾಂಕ: 01-07-2013 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಚನಗೌಡ ಅಕ್ಕಳಾದ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳು ರಾಚನಗೌಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಭಾಗ ಬರುತ್ತದೆಯೆಂದು ದಿನಾಂಕ: 28-11-2013 ರಂದು ದಿ:ರಾಚನಗೌಡ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ .ಎಸ್. ನಂ:202/2013 ರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ತಂಗಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ದಿ:ರಾಚನಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ 4 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ 5 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿ ನಂ:03 ಈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳು ರಾಚನಗೌಡನ ಅಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವಳು ರಾಚನಗೌಡನ ತಂಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಮದಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರು ನೀಡಿದಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳು ರಾಚನಗೌಡನಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನವಳೆಂದು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ .ಎಸ್. ನಂ:202/2013 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 01 ರಿಂದ 05 ನೇದ್ದವರು ಸದರಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ ಶಾಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ನೈಜ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೈಜ ದಾಖಲೆಯೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:01-01-2014 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸದರಿ ದಾಖಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05-08-2014 ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà «±Àé£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄ:58 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D¯ÉÆÌÃqï UÁæªÀÄ, vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð, f¯Éè: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À  ತಂಗಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1) «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 2) UÀÄgÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ:39 ªÀµÀð G: PÀAmÁæPÀÖgï, 3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: PÀAmÁæPÀÖgï  4) £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ:39 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 5) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀAiÀÄ:68 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À,  PÀæªÀÄ ¸ÀA: 01, 02, 04 ªÀÄvÀÄÛ 05 gÀªÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ®zÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ,   vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð, PÀæªÀÄ ¸ÀA: 05 ¸Á: ªÁlgï mÁåAPï ªÀÄvÀÄÛ  ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ನೇದ್ದವರು ಹಾಗು ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿ: 28-11-2013 ರಿಂದ  01-01-2014 ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೈಜವಲ್ಲದ ಶಾಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೈಜದಾಖಲೆಯೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 43/2015 ಕಲಂ: 193, 197, 198, 465, 466, 467 ಮತ್ತು 468 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            :¢£ÁAPÀ:02-03-2015 gÀAzÀÄ 01-30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ PÁl£ï gÉʸï EAqÀ¹Öçøï£À Kgï ¸À¥ÀgÉÃlgï UÉÆÃqÁ£ï£À°è «¯Á¸ï PÁªÀ¼É vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêï PÁªÀ¼É, ªÀAiÀÄ:24ªÀ, eÁ:vÉð(UÁtÂUÀ), G: ªÀĺÁ«Ãgï PÁl£ï EAqÀ¹Öçøï£À°è ºÉ®àgï PÉ®¸À, ¸Á: PÀ£ÀßgÀUÁªï, vÁ:GªÀÄgÉÃmï, f: aAzÀªÁqÀ (ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñï)FvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÆÃlgï »Ãmï DV §Azï DzÁUÀ ªÉÆÃlgï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ¸ÀAUÀqÀ EzÀݪÀ¤UÉ ªÉÆÃlgï D£ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉý D£ï ªÀiÁr¹zÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÁàPïð DV «zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï DV ªÉÆÃlgï¢AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ Qr ºÀgÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÉÆUÉ DªÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ «¯Á¸ï PÁªÀ¼É FvÀ¤UÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆUɬÄAzÀ G¹gÀÄUÀnÖ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ 02-20 J.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÀgÀ¼É ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-22 ®PÀë ®ÄPÁì£ï DVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄrDgï £ÀA.03/2015, PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢;- 04-03-2015 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA. J.¦-20/n©-8757 £ÉÃzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ  J¹¹  ¹ªÉÄAmï  ¯ÉÆÃqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀªÀgï Væqï  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ EAf£ï zÀ°è ªÉÊgï ±Álð DV  MªÉÄä¯Éà ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CVß±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀ d®ªÁºÀ£À §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨ÉAQ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ  ¹ªÉÄAmï ¥Áè¹ÖPï aî, vÁqÀ ¥Á¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgï , PÁå©£ï, EAf£ï ¨Ár J®èªÀÇ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, d®ªÁºÀ£ÀzÀ ¤ÃgÀÄ ¹A¥ÀgÀuɬÄAzÁV ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 440 aî J.¹.¹ ¹ªÉÄAmï ªÀiË®å 1,50,000=00 ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ ©r ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q. 19,50,0000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Àà PÀAp, 30 ªÀµÀð G;- ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á;- ¨ÉʯÁ¥ÀÄgï vÁ.ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À f.«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA. 2/2015 gÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹ «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ ªÀiÁ»wUÁV F «±ÉõÀ ªÀgÀ¢ ¤ªÉâ¸À¯ÁVzÉ. 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2015 gÀAzÀÄ            27 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.