Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 16, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 12-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ CA§AiÀÄå vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀA¨Ágï ¸Á:: UÁtzsÁ¼ï FvÀ£ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀjPÁj f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉvÀAzÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄzsÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ JA.J¯ï.¹. §gÉzÀÄPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

ªÀÄÈvÀ C©üfÃvï ¸ÀgÀzÁgÀ vÀAzÉ D¹A¸ÀgÀzÁgÀ 19 ªÀµÀð eÁ: eÁ: PÀëwæÃAiÀiÁ ¸Á: Cgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 3 FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÁåA¦£À eÉÆåÃw 16 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß eÉÆåÃwAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁrzÁUÀ ºÀÄqÀVAiÀÄ vÀAzÉ E£ÀÆß £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ aPÀ̪À½gÀĪÀzÀjAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-06-2013 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ C©üfÃvï ªÀÄAqÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 24/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 14.06.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: §¸ÀªÀgÁd, 37 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-7/339 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄeÁvÀ 19 ªÀµÀð,  FPÉAiÀÄÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆj£À°è ©.J NzÀÄwÛzÀݼÀÄ. CªÀ¼ÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 08.06.2013 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¸ÀÄeÁvÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ ²æäªÁ¸À PÀÄuÉ, ªÀAiÀÄ:21ªÀ, ¸Á: gÁAiÀÄzÀÄUÀðA , f:C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀA (J.¦) , ºÁ.ªÀ: J¸ï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . FPÉAiÀÄÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ aPÀÌtÚAiÀÄå PÀÄuÉ , ªÀAiÀÄ:30ªÀ, G:£ÁåAiÀĪÁ¢ , ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.32 ²æà gÁWÀªÀ PÀ¯Áåt PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ §wæ gÀ¸ÉÛ , N.¦.r ºÀwÛgÀ §¼Áîj FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 06-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ , £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,50,000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÆ UÀȺÀ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ,ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢. 06-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¸ï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÀÄ¢Ý §UɺÀj¹gÉAzÀgÉ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛÃgÉãÀ¯É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr E£ÀÆß 5 ®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀzÉà ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.147/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2013 PÀ®A. 323 , 498(J), 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzsÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨Á®ªÀÄä UÀAqÀ: ²ªÀgÁd UÀÄqÀ¯ÉÃgÀ, 45ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ªÀįÉèãÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ. FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR¯ÁVzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÉéµÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ¦qÀØAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉÝªÉ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÝ®èzÉ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹ªÉÄÃJuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2013 PÀ®A. 143,147,341,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 14-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1) ¤AUÀAiÀÄå vÀAzÉ: ±ÀgÀt¥Àà, F½UÉÃgÀ, 45ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀÄ,2) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ; ¸Á§AiÀÄå, ¨ÉÆë, 60ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀÄ.ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 12 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï C.Q. 528/- gÀÆ. N¯ïØ lªÀgÀ£ï 11 ¨Ál°UÀ¼À 180 JAJ¯ï£ÀªÀÅ C.Q.561/- MlÄÖ 1089/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹, DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2013. PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ:14/06/2013 gÀAzÀÄ 15-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ ªÀAiÀÄB31 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB §¸Á¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr §¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÉ MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 14,260/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2013 PÀ®A:87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ü ²æà C§ÄݯïSÁzÀgÀ vÀAzÉ C§ÄݯïgÀeÁPï ªÀ: 56 G:ZÁ®PÀ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ ªÀ:58 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA:339 £ÉÃzÀÝgÀ §UÉÎ ¹«¯ï ªÁådå«zÀÄÝ, £ÀgÀ¹AºÀ£ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀļÀÄî ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ, £ÀgÀ¹AºÀ£ÁAiÀÄPÀ FvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ SÁzÀgÀ° vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ£À° ªÀ:60 ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁg£ÀÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆæ «µÀÄÚªÀzÀð£À £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀ:30 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀzÁV ¦üAiÀiÁð¢üUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢üÃzÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÉÆøÀ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ DvÀ£À CdÓ£À ºÉ¸Àj£À°è EzÀÝ d«ÄãÀ£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀļÀÄî ªÀÄvÀÄÛ SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ SÁzÀgÀ° vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ£À° ªÀ:60 ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üÃAiÀÄ CdÓ£ÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀA:38/13 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2013 PÀ®A. 419, 420,423, 447, 504, 465, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ . CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 13.06.2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ 58 ªÀµÀð eÁw: PÉÆgÀªÀgÀÄ G: ¨Áf¨Áj¸ÀĪÀzÀÄ/ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: CvÀÛ£ÀÆgÀÄ FvÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ «ÃgÉñÀ @ ªÀÄÄvÁå FvÀ£ÀÄ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤eÁ£ÀAzÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉÆgÀªÉÄîUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°èzÀÝ ªÀqÀØgï ºÀÄqÀUÀ£ÀÄ «gÉñÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ D ºÀÄqÀÄUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §ªÀÄzÀÄ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄ ºÉýzÁUÀ ¸ÀܼÀPÉÌ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄ PÉüÀ°PÉÌ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÉÆÃzÁUÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ FgÀtÚ PÀÄgÀħgÀÄ 2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ 3) gÁZÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ 4) «gÉñÀ vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥Àà 5) ©üêÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 6) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ 7) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ 8) £ÁUÀ¥Àà ºÀtV ªÀqÀØgï J®ègÀÆ ¸Á: CvÀÛ£ÀÆgÀÄEªÀgÉ®ègÀÆ ¤Ã£ÉãÀÄ PÉüÀ°PÉÌ §A¢AiÀįÉà CAvÁ CAzÀªÀgÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2013 PÀ®AB 143.147.323.325. ರೆ/ವಿ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:15.06.2013 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,400/-/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ«¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ "gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-06-2013

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÀ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 02-06-2013 ರಂದು ಆಟೋನಗರ ಬಂಗ್ಲಾದ ಮಜೀದ ಎದುರಿಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ-ಬಂಗ್ಲಾ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ DgÉÆæ ಕಾರ ನಂ ಎಂ.ಎಚ-14/ಸಿಎಸ್-6998 £ÉÃzÀgÀ ಚಾಲಕ¤AzÀ ಸಂಭವಿಸಿರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ¦üAiÀiÁð¢ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಪಂಚಾಳ ವಯ: 34 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಬಡಿಗೇರ, ಸಾ: ಅತಲಾ¥ÀÆEªÀgÀ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಪಂಚಾಳ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಅತಲಾ¥ÀÆgÀ ಇವನಿಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹ ನಂತರ ಉಮ್ಮರ್ಗಾದ ಡಾ|| ವಿಶ್ವೇಕರ ರವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆAiÀÄ°è ಹೆಚ್ಚಿನ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹¯ÁVvÀÄÛ, ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ 02-06-2013 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 14-06-2013 ರ ವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಇ£ÀÆß ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೆ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ಡಾ|| ವಿಶ್ವೇಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14-06-2013 ರಂದು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 447, 302, 324, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 15-06-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¨Á¯Áf ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: ¨ÁªÀ®UÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ಬಾಲಾಜಿ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ ದೈವಶಾಲಾ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸುನಂದಾ J®ègÀÆ ಕೂಡಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ. 98 ರಲ್ಲಿ ಕೊಯಿಲು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಯಿತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿvÀgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀÄÄAqÀPÀgï, 2) §®©üêÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀÄÄAqÀPÀgï, 3) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀÄÄAqÀPÀgï, 4) gÁªÀÄÄ vÀAzÉ UÀÄAqÁ   ªÀÄÄAqÀPÀgï, 5) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀÄÄAqÀPÀgï, 6) ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ªÀÄÄAqÀPÀgï, 7) UÀtÄ vÀAzÉ UÀÄAqÁ ªÀÄÄAqÀPÀgï, 8) gÀÄQät UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀÄÄAqÀPÀgï, 9) L»¯Áå¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ  ªÀÄÄAqÀPÀgï, 10) ±ÀPÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ §®©üêÀÄ ªÀÄÄAqÀPÀgï J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÁªÀ®UÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ಕೂಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ. ಕಮ್ಮ ಕತ್ತಿ, ಜೆಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ. 98 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತುಮಿ ಅಮಚಾ ಸೇvÁvÀ ವಾಟವನ್ ಕಾಯಿ ಗೇಲೊ ಅಂತ ಬೈಯುತ್ತಾ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು vÁ¬Ä ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಖತಮ್ ಕರುನಟಾಕಾ ಅಂತ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಾಲಾಜಿ EªÀjUÉ ಈತನಿಗೆ ಜಿಂಝಾ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದಾಗ DgÉÆæ £ÀA. 1) gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ಬಾಲಾಜಿ ಈತನಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ತುಂಬಿನಿಂದ ಮತ್ತು 2) §®©üA ಈತನು ಕೊಡಲಿ  ದಂಡಿಗೆಯಿಂದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿzÁUÀ ಬಾಲಾಜಿ ಈತನು ಮೇಲೊರೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಚೀರಿದಾಗ 3) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ಈತನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ®QëöäèÁ¬Ä EªÀgÀÄ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಹೊದಾಗ ಆಕೆಗೂ ಕೂಡ DgÉÆæ £ÀA. 5, 6, 7 ಇವರು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬೆ¤ß£À ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕುಂಡಿತ್ತಿಕ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿನಾಯಕ, ಸುನಂದಾ, ದೈವಶಾಲಾ ಇವರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಹೊದಾಗ DgÉÆæ £ÀA, 4 & 5 ಇವರು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹರಿಯುತ್ತೆವೆಂದು ಕಮ್ಮ ಕತ್ತಿ ಹಾಗು ಜೆಂಬೆ ತೋರಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿನಾಯಕ, ಸುನಂದಾ, ದೈವಶಾಲಾ ಅದೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ UÀÄಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ವಿಠಲ ಕಾಳೆ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೊಡಲು ಬಾಲಾಜಿ ಈತನು ಬೇºÉƵÀ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆರೋಪಿಗಳು ನೊಡಿ ಆತನು ಸತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಹೊಲದಿಂದ ಹೊದರು ಸದರಿ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕೂಡಲೇ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಧಾಬಕಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡು ಬೇºÉƵÀ ಇದ್ದ ಬಾಲಾಜಿಗೆ ನೋಡಿ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯು ಕೂಡ ದಿನಾಂಕ 09-04-2013 ರಂದು ಬಾವಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಟಲ ಎದುರುಗಡೆ ಸದರಿ ಹೊಲದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಇರುವ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕೇಸು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಲದ ಬಂದಾರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗಳು zÉéõÀ ElÄÖಕೊಂಡು ಅದೆ ದುರದ್ದೇಶದಿಂದ ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ¨Á¯Áf vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¸ÉƼÉAPÀgï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw ºÀlPÀgÀ, ¸Á: ¨ÁªÀ®UÁAªÀ ಈತನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2013, PÀ®A 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ bÉÆÃlÄ©Ã UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ »¥ÀàgÀUÁªÁ¯É ¸Á : ªÀÄĸÀÛj, ¸ÀzÀå: ªÀ¼ÀTAr EªÀjUÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ £ÀA 1) ªÀĸÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ gÀÄPÉÆäâݣÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄĸÀÛj EvÀ£ÉÆA¢UÉ CªÀgÀ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀjUÉ MAzÀÄ ªÀAiÀÄ: 2 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ¸ÀĪÀÄAiÀiÁå EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§, 2) CvÉÛ ±ÀjÃ¥sÁ ¨ÉÃUÀA, 3) ªÀiÁªÀ gÀÄPÉÆ̪ÉƢݣÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤£ÀUÉ §mÉÖ NUÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄĸÀÛj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆrPÉƽî CAvÀ ºÉý ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ vÀªÀgÀªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ EªÀgÀÄ ºÉÆgÀ zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃV ºÀt PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ §gÀĪÀgÉUÀÄ EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄĸÀÛj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ §A¢¢Ý ¤£Àß UÀAqÀ §gÀĪÀvÀ£ÀPÀ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ EgÀÄ E°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÁzÀtÂAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ 4) jÃeÁé£ï UÀAqÀ ªÀi˯Á, 5) ¥sÀgÀeÁ£ï UÀAqÀ zÀ¸ÀÛVgÀ, 6) D¸ÀªÀiÁ vÀAzÉ gÀÄPÀ̪ÉƢݣÀ, 7) D¦üæãï vÀAzÉ ªÀi˯Á J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄĸÀÛj UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀªÀiÁgÉà ¨sÀAiÀiÁåQ zÀĸÀj ±Á¢ PÀgÀ£É£ÉªÁ¯É ºÉÊ, vÀÄ PÁ° ºÀªÀiÁgÉ WÀgÀPÉ ¨ÁºÀgÀ eÁ CAvÀ £ÀÄQgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV G½¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ EvÀ£ÀÄ ªÀÄĸÀÛj UÁæªÀÄzÀ WÀÄqÀĸÁ§ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ E¸Á䮩à EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 15-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄĸÀÛj UÁæªÀÄzÀ d£ÀjAzÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄĸÀÛj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÀÄzÀĪɠ ªÀiÁrPÉÆAr¢Ý CAvÀ ¨ÉgÉAiÀĪÀjAzÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¨ïâ vÀPÀÌ ªÉÄÊ zÀƸÁgÁ ±ÁÁ¢ £ÉÊ» PÀgÀ°AiÀiÁ DUÉ PÀgÀ¯ÉÃvÀÄ ªÉÄÊ ªÀÄgÀzÀ ºÀÆ zÀ¸ï ±Á¢ PÀgÀ¯ÉÃvÀÄ vÀÄ PÁ° ªÉÄÃgÉPÉÆ CaÑ £À» ºÉÊ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2013, PÀ®A 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮vÁ UÀAqÀ CAPÀıÀ ¹AzÉ ¸Á : £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¹AzÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CAPÀıÀgÀªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 02-06-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À PÁ® ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ CAPÀıÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¹AzÉ, 2) ªÀiÁªÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ, 3) CvÉÛ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ, £ÁzÀ¤AiÀÄgÁzÀ 4) VÃvÁ, 5) jÃvÁ UÀAqÀ ¢°¥À, 6) ¤ÃvÁ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ J®ègÀÆ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß PÁ®ÄUÀÄt ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ºÉùUÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤A¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄĹæ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÀaÑ ºÉaÑ£À PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀiÁqÀzÉ EzÁÝUÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä £À£ÀßzÉÆA¢UÉ §gÀzÉ ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ºÉùUÉ §gÀÄvÀÛzÉ, ¤Ã£ÀÄ ZÀ£ÁßV¯Áè CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§âPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÁ¬ÄAiÀÄ JzÀÄjUÀÆ ¸ÀºÀ QgÀPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§âPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä E§âgÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©mÁÖUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ Hl PÉÆqÀzÉ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è ºÀ¼À¹zÀ C£Àß PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CzÀ£Éß Hl ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÁ£ÀÄ ZËy ºÀ§âzÀ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¤£ÀUÉ £ÁªÀÅ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ HgÀ ªÀÄA¢AiÀÄ ªÀÄÄAzɯÁè ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-06-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
²æà gÉÃtÄPÁ AiÀÄ®èªÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÆeÁj JAzÀÄ ¸ÀIJîªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀÆeÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°è PÀ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: GqÀ¨Á¼À gÀªÀgÀÄ CAUÀr ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ PÀ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÉÄ EgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 15-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¦ªÀÅ£À£ÁzÀ zÉëAzÀæ DgÁ¢ü gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ gÁdgÀrØ ªÀÄ¢Ý, ²æà gÉÃtÄPÁ AiÀÄ®èªÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ«ÄnAiÀÄ CzÀåPÀëgÀÄ ¸Á: GqÀ¨Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀÄr ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è£À JgÀqÀÄ zÁ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁgÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ UÁgÀA¥À½î gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÁ°£À°ègÀĪÀ zÁ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è£À ºÀt PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ zÁégÀzÀ°è£À Qð ¸ÀºÀ ªÀÄÄjzÀÄ zÁ£À ¥ÉnÖUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä zÉëAiÀÄ ªÀÄÆwðAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ CAzÁdÄ 6 ªÀiÁ¹AiÀÄ §AUÁgÀ vÁ½, 5 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ zÉëAiÀÄ ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ ªÀÄÆwðAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ »vÁÛ½AiÀÄ wæñÀÆ°£À zÀAqÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ zÁ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 1£Éà vÁjT£ÀAzÀÄ vÉgÉzÀÄ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛêÉ, FUÀ PÀ¼ÉzÀ 1£Éà vÁjT£ÀAzÀÄ ºÀt vÉUÉ¢zÀÄÝ FUÀ CAzÁdÄ 14 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÀt zÁ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è G½¢zÀÄÝ CAzÁdÄ 6 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä EgÀ§ºÀÄzÀÄ, §AUÁgÀzÀ vÁ½ C.Q 15 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É½îAiÀÄ ªÀÄÆwð C.Q. 1500/- gÀÆ¥Á¬Ä, ¨É½îAiÀÄ wæñÀÆ® C.Q. 200/- gÀÆ¥Á¬Ä ¢£ÁAPÀ 14-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ UÀÄrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-06-2013 °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-06-2013 gÀAzÀÄ fÃUÁð (©) UÁæªÀÄzÀ zsÀ£ÀgÁd gÀhÄ¥ÁmÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ.«.C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦J¸ÀL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É fÃUÁð (©) UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §¸ÀªÀtÚ£À PÀmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd gÀhÄ¥ÁmÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RƯÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨É®ÆgÀ, 2) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd gÀhÄ¥ÁmÉ, 2) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà §A§Ä¼ÀUÉ, 4) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÛ¥Áà gÀhÄ¥ÁmÉ J®ègÀÆ ¸Á: fÃUÁð (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ 680/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀgÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-06-2013 gÀAzÀÄ DgÉƦvÀgÁzÀ 1) C§Äݯï d»gÀ vÀAzÉ  C§ÄÝ¯ï ªÀÄ£ÁߣÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, 2) gÀ»ÃªÀÄvÀ SÁ£À vÀAzÉ ªÀĺɧƧ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 3) gÉƱÀ£À C° vÀAzÉ ±ËRvÀ C° ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, 4) E¸Áä¬Ä¯ï CºÀäzÀ vÀAzÉ D¥sÁÛ§ CºÉªÀÄzï ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, 5) ¸ÉÊAiÀÄzï µÀjÃ¥ï vÀAzÉ ±ÀªÀiï ±ÉƢݣÀ ±ÀºÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 6) £ÀªÁ§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, 7) ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉĺÉvÁ¨ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ d¨ÁâgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸Éàl J¯É dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À JªÀiï.qÀ¦à£À ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L. (C.«) ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ   £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1560/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹Öl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ eÉÆvÉUÉ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-06-2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ eÁ«ÄäAiÀiÁ ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ dªÀiÁ®Ä¤ß¸Á UÀAqÀ ±ÉÃR £À¸ÀgÀĢݣÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: «oÉÆèÁ ªÀÄA¢gÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ DªÉÄÃd eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ T¯Áè PÀqÉUÉ N«Ä¤ ªÁå£À £ÀA. J¦-28/©J¸ï-3850 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁå£À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DªÉÄÃd¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PÉüÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® »ªÀÄärUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:


ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸೈಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಘರ ಸಾ:ದೇವಂತಗಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಆಳಂದ ಹಾ:ವ: ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಹೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಿನಾಂಕ 15-06-13 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಕುಪೇಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ ಇವರ ಮಾದರಸನ ಹಳ್ಳಿ ಹೊಲ  ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ  ಕೆಳಗಿನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೇಲೆ  ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ನಾಲಿಯಲ್ಲಿ  ಒಂದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ (ಕತ್ತಿ)  ಶಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಎನೋ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಶಾಲು ತೆಗೆದು ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೃತ ದೇಹ ಬೋರಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು.  ಮೈಮೇಲೆ ಷರ್ಟು ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಕೇವಲ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆವುಳ್ಳ ಪ್ಯಾಂಟು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಪೂರ್ತಿ ದೇಹ ಕೊಳೆತು ಹುಳಗಳು ಬಿದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಶವವನ್ನು ಅಂಗಾಂತವಾಗಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಲಾಗಿ  ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ  ಯಾವುದೇ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು, ಗಾಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಹುಳಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ.ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಾಂಸ ಹೋಗಿ ಎಲುಬು ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.  ತಲೆ ಮಾಂಸ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಬರುಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು ಕೈ ಬೆರಳಗಳು ಕೊಳೆತು  ತೊಗಲು ಸುಲಿದಿರುತ್ತವೆ. ಬಲ ರಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಹಣಚೆ ಬಟ್ಟಿನ  ಗುರುತು ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಲ್ಲದೇ ಮೃತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಲಫರ ಕೂಡಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತನು ಅಂದಾಜ 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಮೃತ ದೇಹ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಳೆತು ಹುಳುಗಳು ಬಿದ್ದರಿಂದ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಂದಾಜ 5-6  ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶವವನ್ನು ಶಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:303/2013 ಕಲಂ 302, 201 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.