Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 24, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/07/2010

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/10 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁdĪÀiÁ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ®wÃ¥sï ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: PÀnÖ vÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀnÖ vÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¯ÉçgÀ §PÀÌ¥Áà EªÀgÀÄ C§ÄÝ® d¨ÁgÀ EªÀgÀÄ ¥sÁgÀA ºË¸À£À°è E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ 1245 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 22/07/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÀnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨Éîè vÉUÉAiÀÄĪÀ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UËgÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ xÀªÀÄì¥ï ¨Ál®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 498 [J], 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á §UÀzÀ® EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ ¸Á §UÀzÀ® EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CvÉÛUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2010 PÀ®A 418, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀvÀ¥Áà ±ÉlPÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 17-4-250-17/1 Cgï.« ©qÀ¥À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ C£ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ CA¨Áf qsÉÆìÄeÉÆÃqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀÄ®ègÀ ºÀªÉð ¸ÀªÉð £ÀA 60 gÀ°è 30*40 eÁUÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ 6-11-85 gÀ°è CVæªÉÄÃAl ¥sÀgï ¸ÉÃ¯ï ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J£ï.J ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Éïï rÃqÀ ªÀiÁqÀzÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23-07-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ : 30 ¸Á: PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 38 JA 6780 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöä¨Á¬Ä gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 498 (J) 504 307 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ÃªÀ°¯Á UÀAqÀ zÉëzÁ¸À UÀÄAdgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ 1) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà UÀÄAdgÀUÉ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ £ÀqɬÄvÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ 2) ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà UÀÄAdgÀUÉ 3) ªÀiÁºÀzÀ¥Áà vÀAzÉ ¨sÁ¯É̱ÀégÀ 4) £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è ºÁUÀÆ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖgÀÄvÁÛgÉ. PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁQzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1835 UÀAmÉUÉ zÉëAzÀæ¥Àà §rUÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆøÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà n.J¥ï.Dgï.-JªÀiï.ºÉZï-12-0632 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁwðPÀAiÀÄå EªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀzÁgÀ SÁ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀSÁ£ï eÁVÃgÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ¨ÉÆÃgÀªÉÃ®è ªÉÄÃPÁå¤Pï ¸Á vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ¥Á£À ±Áå¥À CAUÀr ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä DPÁ±À EªÀj§âgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¥Á£À ±Áå¥ÀzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) QgÀt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AzsÉ 2) CgÀÄt vÀAzÉ §§ÄgÁªÀ ¹AzsÉ E§âgÀÄ ¸Á: «dAiÀÄ ªÀiÁºÁAvɱÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DPÁ±À¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: PÁgÀZÁ®PÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà E§âgÀÆ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ gÉÃtÄPÁ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ CmÉÆÃUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/eÉ-3604 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀjUÉ ©½¹ ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24/07/210 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÁªÀAiÀiÁå ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ¸ÀºÀgÁ ©jAiÀiÁ¤ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£zÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀgÀAr ¸Á: ¨Él ¨Á®PÀÄAzÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æªÀÄAvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹
£ÁAPÀ : 23-07-2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 29 ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃUÁªÀA vÁ OgÁzÀ ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÀ ºÉAqÀw D±Á EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀwÛUÉ ºÉÆqÀAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:23.07.2010 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀtÚ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå @ PÁ¼À¥Àà 18 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉƸÀzÁV ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-UÀzÁé¯ï gÉʯÉé ºÀ½UÀ¼À£ÀÄß zÁn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉʯÉé ºÀ½UÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ «zsÀÄåvï vÀAw PÁ°UÉ vÀUÀÄ° «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. gÉïÉé PÀAmÁæPÀÖgï ªÉAPÀlgÁªÀiï, gÉʯÉé ¸ÉÊmï E£ïZÁdð ¹ÃvÁgÁªÀiï, zÀQët gÉʯÉé ¸À¨ï-r«d£ï EAf¤AiÀÄgï UÀÄ¥ÀÛ & eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À ¤®ðPÀë¢AzÀ F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå @ PÁ¼À¥Àà ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:23.07.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÆqïì DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,9033 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ,¹ÃPÀ¯ï-ªÀiÁ£À«gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÁgÁªï 65ªÀµÀð, ¸Á: ¹ÃPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¤UÉ PÀÆqÀ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:23.07.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:aAZÉÆÃr EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgï fÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.34, JA.3022 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÁ®ºÀ½î-wAxÀt gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ CUÀ¸ÀgÀzÉÆrØ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ fÃ¥ÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁV fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ s¸Á: wAxÀt©æqïÓ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:23.07.2010 gÀAzÀÄ 04.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.32, J.7256 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.31,5864 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ, §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¤eÁªÀÄ ªÀÄįÁè vÀAzÉ ºÉÊzÀgïSÁ£ï ¥ÀoÁt 28 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀÄgÁp PÉÆ¥Àà ¸ÀĨsÁµÀ£ÀUÀgÀ ²gÀ¹,f¯Áè PÁgÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ¤UÉ ¸ÁzsÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤eÁªÀÄ ªÀÄįÁè PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:23.07.2010 gÀAzÀÄ 09.50 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ qÁ:©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤®ÄUÀqÉ ¹UÀß¯ï ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀiÁåQìPÁå¨ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,1784 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ »AzÉ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AwzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 1£Éà WÀlPÀzÀ §¸ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36, J¥sï.564 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁåQìPÁå¨ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀgÉrØ 20 ªÀµÀð ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀiÁåQìPÁå¨ï dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ JA.r.¦ÃgÁ ªÀiÁåQìPÁå¨ï ZÁ®PÀ ¸Á: PÀÄrð EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    UÀAUÁªÀw vÁ®ÆPÀ §ÆzÀÄUÀÄA¥Á UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §r¨ÉÃ¸ï §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, 40 ªÀµÀðzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß 24 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÝjAzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£É߯Áè PÀÄrAiÀÄ®Ä RZÀÄðªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ºÉÃUÉ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝPÉÌ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:23.07.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà¤UÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:23.07.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà-±ÉÃRªÀÄä ¸Á: ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ zÀA¥ÀwUÀ¼À 23 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ UÀuÉñÀ£À ¥ÀwßAiÀÄÄ ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀªÀ£É UÀȺÀtÂUÉ vÀ£Àß eÉÆvÉ ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁrzÁUÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÄÝ vÀAzÉ,vÁ¬Ä, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹, £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£À ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ PÀĽwzÀÝ gÁªÀĤUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:17.06.2010 gÀAzÀÄ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà, ZÀ£ÁßgÉrØ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ & ¨ÉÆüÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ¸Á:UÀtf° UÁæªÀÄ F ªÀÄÆgÀÄd£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ FgÀªÀÄä UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà ¸Á:UÀtf° UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:137 gÀ°èzÀÝ 50 aî PÀªÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀ FgÀªÀÄä½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ FgÀªÀÄä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:23.07.2010 gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:23.07.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå£À ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÀ¥Àà & ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀj§âgÀÆ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ wrUÉÆüÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw 21 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ:23.07.2010 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹ PÉÆArzÀÄÝ mÁ¤Pï CAvÁ w½zÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹, ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼Áîj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀiÁå vÀAzÉ CqÀªÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ºÀ½î vÁ: CPÀÌ®PÉÆmï ºÁ.ªÀ.±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄä ¸ÉÃoÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À eÉÆr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉƼÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ PÀÄr¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ UÉÆÃt aî G©â §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀPÉÌ vÀnÖ ¤AwvÀÄÛ. DUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £ÉÆÃr £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ oÁPÀÆgÀ vÀAzÉ »ÃgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ¸ÀzÀj UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß £À¢AiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ©aÝ £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ UÉÆÃt aîUÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C.ªÀ.20-25 ªÀµÀð CAzÁdÄ 5'2" JvÀÛgÀ EgÀ§ºÀÄzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè. ªÉÄʪÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà §mÉÖ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè £Á°UÉ PÀaÑzÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. & PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà PÀÄzÀ°zÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ G©âgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ C¥ÀjavÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ CxÀªÁ GzÉÝâAzÀ AiÀiÁgÉÆà J°èAiÉÆà PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖ vÉUÉzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è ºÁQ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ £À¢AiÀÄ°è MUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà ±ÀgÀtUËqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ £ÀªÀzÀV E§âgÀÄ UÁèªÀÄgÀ¸ï ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É eÉêÀVðUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ £ÀªÀzÀV FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÀnÖ¸ÀAUÁ« ©üêÀiÁ ©æÃeï zÁn ®Qëöäà UÀÄr PÁæ¸ï gÉÆÃr£À°è ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ £ÀªÀzÀV FvÀ£À ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¸ÉêrUÉ ¤AvÀ ¥À¹ð ¯ÉÆÃqÀ EzÀÄÝ ¯Áj £ÀA. JAºÉZï-11 JA-3891 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, »AzÉ PÀĽvÀ £À£ÀUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 13-07-2010 gÀAzÀÄ ¥ÁgÀĨÁ¬Ä ªÀÄUÀ ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ DAiÀÄĪÉÃðzÀ OµÀzsÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAvÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄ£ÁxÀ ZÀªÁít ¸Á: ¸ÁªÀ¼ÀV vÁAqÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 32 qÀ§Æèöå 9801 [§eÁ§ r¸À̪Àj] £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀgÉÆÃuÁ¢AzÀ PÀqÀUÀAaUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀgÀ¥À½îAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄ£ÁxÀ ZÀªÁít EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÁgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĺÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÀæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

a£ÁߨsÀgÀt CAUÀr PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀįÉÃ¥Él oÁuÉ :²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÀvÁßZÁj ªÀiÁgÉÆÃf ¸Á : ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl EªÀgÀÄ ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ CAZÉ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CªÀÄgÉñÀ UÁAUÀf EªÀgÀ CAUÀr ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀ°è ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ D¨sÀgÀtUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ PÉ®¸À ªÀiÁr CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ CAUÀr vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉ ªÀqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ndÆåjAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀ 2 ®PÀë 76 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥Él oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.ªÀĺÀäzÀ d¯Á® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀVÃgÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ
¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA: 20-3-530, ºÀĸÉä D®A d¯Á® PÀÄAZÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ
19-07-2010 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀÄ£À±ÉlÖ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¥ÉÆmÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ J¯Áè ¥ÉÆÃmÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £À£Àß J¯Áè ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ®UÉÃd ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C°èAiÉÄ «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ¸ÉÖÃd£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ mÉç® ªÉÄÃ¯É ElÄÖ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV§gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß ¤PÉÆãÀ r 300 PÁåªÀÄgÁ C|||Q|| gÀÆ.1,00,000/- ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ªÀiÁr vÀ¯É vÀ¦à¹PÉÆAqÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À :-

ªÀÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è F »AzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥ÀgÁj EzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.£ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 2.¸ÁAiÀÄ¥Áà @ ¸Á§Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 3.¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 4.¸ÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà 5.±ÁåªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ 6.ºÀtªÀÄAvÀÄ @ ºÀtªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ¥Áà @ ¸ÁAiÀÄ¥Áà 7.ºÀtªÀÄ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 8.£ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Áà ªÀAiÀiÁ|| 35 9.gÁªÀĪÀiÁä @ gÁªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ@ ºÀtªÀÄ¥Áà EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ:-23-07-2010 zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ

ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀ ¥Á®£ÉAiÀÄ°è «¥sÀ®gÁV PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÁ¸ÀQÛ vÉÆÃjzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.
JªÀiï.
ºÉZï ©üêÀÄPÀÌ£ÀªÀgï PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁeï EAd¤ÃAiÀÄjAUï «¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁeï EAd¤ÃAiÀÄjAUï G¥À-«¨sÁUÀ ¥À©èPÀ UÁqÀð£À UÀÄ®§UÁðzÀ°ègÀĪÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ PÀ®±ÉnÖ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-04-2010 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 21-07-2010 gÀ ªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀĺÁvÁä UÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀzÀ°è ºÁUÀÆ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ°è ¤gÁ¸ÀQÛ vÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀ ¥Á®£ÉAiÀÄ°è «¥sÀ®gÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw.gÀºÉªÀÄƤ¸Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ gÀÄPÉÆßâݣÀ ¸Á:¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £Ë¹£À ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ GlÖ §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄÄRPÉÌ, JgÀqÀÄ PÉÊ UÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ JzÉUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2010 PÀ®A 420 L¦¹

DgÉÆæ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÀzÀ°è CgÀÄt UÁågÉÃeï ºÉÆA¢ CzÀgÀ°è mÁæöåPÀÖgï mÁå°UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è 1,50,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ ¸À£ï 2009£Éà ¸Á°£À £ÀªÀA§gÀ wAUÀ½£À°è mÁæöå° £ÉÆAzÀt ¸ÀA.PÉ.J.36/n.©. 1119 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ UáågÀAn ¤Ãr K£Éà zÀÄgÀ¹Ü §AzÀ°è j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆqÀĪÀÅzÁV CxÀªÁ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ, mÁæöå° Rjâ¹ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 02-03 wAUÀ¼À°è zÀÄgÀ¹ÜUÉ §A¢zÀÝjAzÀ ºÉÊqÉÆæðPï ºÁUÀÆ ZÁ¹ ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢: 24-04-2010 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ ¸ÀzÀj mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀ¹ÜUÁV ©nÖgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ zÀÄgÀ¹Ü ªÀiÁr PÉÆqÀzÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉÆÃAzÀÄ mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ¸ÀzÀj mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁågÉÃeï §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2010 PÀ®A 110 (J) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ §¸ÀªÉñÀðªÀgÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄƪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PàæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ PÀĵÀÖV- zÉÆÃnºÁ¼À gÉÆÃr£À°è lPÀ̼ÀQ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. PÉ.J.37/PÉ.-1399 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ & 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉA¥ì PÁéjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÁ¥À¸ ¢£ÁAPÀ: 21-07-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä gÉÆëģÀ£À°èzÁÝUÀ DvÀ CzÉ PÁéjÃAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ UÀÄqÀzÀ¥Àà, ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß aPÀ£ï vÀgÀ®Ä vÀªÀÄä PÁéjAiÀÄ PÉA¥ì mÁæPÀÖgï £ÀA. EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®UÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀnzÀÄØ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀÖgï EAd£zÀ ZÁ®PÀ£À ¨ÁdÄ ªÀÄlUÁqÀ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¨ÁdÄ UÀÄqÀzÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ §®UÀqÉ ªÀÄlUÁqÁ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀg mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄØ EzÉ. ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à MªÉÄä¯Éè mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ PÀlÖªÀiÁr vÉVΣÀ°è ºÉÆV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ mÁæPÀÖgï ªÀÄlUÁqÁ ªÉÄ¯É PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ UÀÄqÀzÀ¥Àà¤UÉ C®è°è ¸Àé®Äà ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄØ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄØ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2010 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ:- 22-07-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀqÀĪÀ¥Àà CqÀØUÀ®Äè ªÀAiÀĸÀÄì: 29 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀÀÀÀÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.