Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 1, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 01/03/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA.71/2010.PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 28/02/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨sÉÆïÁ ªÀB20ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-ºÀjd£À ¸Á-zÀħ®UÀÄAr ºÁUÀÄ F±ÀégÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ½UÉ xÉæÃqï ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/715 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀĨÁzÀ¢AzÀ zÀħ®UÀÄArUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¦à DmÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà UÀÄvÉÛzÁgÀ ZÁ®PÀ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-32/715 ¸Á-zÀħ®UÀÄAr.vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀzÀ »ÃrvÀ vÀ¦à ©ÃzÀgÀ-ºÀĨÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¥Àèn ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ F±ÀégÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀiÁ£À¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 28/02/10gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ ªÀB 39ªÀµÀð G-ªÉƨÉÊ® CAUÀr eÁ-zsÉÆé ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ.gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀAiÀÄ°èAiÀÄ (1) 2 ºÉÆøÀ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ (2) KgÀqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ (3) 2000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À KgÀmÉïï jZÁdðUÀ¼ÀÄ 4) 1500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ©J¸ïJ£ïJ¯ï jZÁdð PÁqÀðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 16000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀiÁ£À¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-
EAzÀÄ ¢28/02/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÀ® vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¥ÀAZÀ¼À ªÀB22ªÀµÀð G-PÁgÀ¥ÉAlgÀ eÁ-§rUÉÃgÀ ¸Á-d£ÀvÁ PÁ¯ÉƤ ºÀĨÁzÀ.gÀªÀgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÁqÀð£ï PÀqɬÄAzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉƤ ºÀĨÁzÀ PÀqÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ KzÀÄj¤AzÀ §AzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¨sÀAqÁj ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-5818 ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-5818 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ¸ÁzÁ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 279, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ EPÁâ¯ï vÀAzÉ ªÉÆ»eÉÆ¢Ý£ï ¸Á: ¨sÀzÉÆæ¢Ý£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/4333 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÉÆÃdSÁ£À EªÀgÀ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ §®§¢AiÀÄ VqÀPÉÌ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr fæUÉ ®ÄPÁì£À ¥Àr¹, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÀÆ w½¸ÀzÉ fÃ¥À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EPÁâ¯ï vÀAzÉ ªÉÆ»eÉÆ¢Ý£ï ¸Á: ¨sÀzÉÆæ¢Ý£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 45/2010. PÀ®A 353, 341, 323, 504,506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå ¸Á RlPÀaAZÉÆý gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ gÀªÀgÀÄÀ UÁ.¥ÀA ¸ÀįÁÛ¨ÁzÀªÁrAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð DVzÀÄÝ ¸ÀĪÀtð UÁªÀÄ AiÉÆÃd£É ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ EzÀÝ PÁgÀt mÉAmï ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ DªÀgÀt ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀÄt¸À£Á¼É 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀÄt¸À£Á¼É E§âgÀÆ ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ zÀÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ PÀnÖ CAzÁUÀ DgÉÆæ ¤Ã AiÀiÁgÀÆ ªÀÄUÀ£É ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ JAzÀ£À®èzÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ dAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÁÝ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 34
¢£ÁAPÀ 28/02/2010 gÀAzÀÄ 1500 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺Àj¨Á vÀAzÉ ®PÀìgï gÁoÉÆÃqï.gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÁAqÁzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ »rAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆægÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ ¥ÀªÀgÀ. ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ gÀvÀ£À ¥ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf ¥ÀªÀgÀ.gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤ÃgÀÄ »rAiÀÄ®Ä §AzÀÄ £Á ªÉÆzÀ®Ä vÁ ªÉÆzÀ®Ä JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆzÀ°UÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÁ°UÉ ºÉÆrzÀÄ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010 PÀ®A 32, 34, PÉ.E JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 188 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£É JAzÀÄ w½zÀÄÀ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è §¸ÀªÉñÀé ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ªÀägÉAiÀÄ°è fÃ¥À ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ DPÀæªÀĪÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀªÀzÀ£ÀÄß RavÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆægÁzÀ 1)UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà zÉÆqÉØ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: «ÄgÁ ¨ÁgÁzÀ°è ªÉÃlgÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÄgÀ ¸ÀzÀå £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ 2)ªÀĺÀäzÀ ªÉĺɧƧ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¯Á® ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, CªÀjAzÀ 22 AiÀÄÄ.J¸ï.180 JA.J¯ï «í¹Ìà ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 880/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉE DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/03/2010 gÀAzÀÄ 0615 UÀAmÉUÉ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁåw ®A¨Át G MPÀÌ®ÄvÀÛ£À ¸Á ¨sÉÆÃdÄ£ÁAiÀiÁPÀ vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï vÁ OgÁzÀ (©) ºÁUÀÆ vÁ£ÀÄ ¹Öïï PÁ夣À°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¹Öïï PÁ夣À°è C.Qà 2 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ C.Qà 230 /-gÀÆ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÁ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆÃA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2010 PÀ®A 498 (J), L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 1/03/2010 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁwðPÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁåw ¸Áé«Ä ¸Á PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 23 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÁwðPï ¸Áé«ÄAiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 8-10 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀå EªÀjUÉ 3 ºÉtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀAiÀĹìUÉ §A¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ aAvɬÄgÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ DgÉÆæ PÁwðPÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå ªÀÄoÀ ¸Á PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlÖPÉÆÌüÀUÁV ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ºÀªÁå¸ÀzÀªÁ£ÁV ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀAiÀĹìUÉ §AzÀ ºÉtÄß ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀÆqÉ §qÉ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ, zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ Hl ªÀiÁqÁzÉÝ ¤ÃªÀÅ J¯ÁègÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj Hl ªÀiÁr AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ®UÀ°PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛj JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÁl£ÀÄß ©¸Ár ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄÝ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¹ÃgÉ PÀħ¸Á ºÀjzÀÄ ºÁPÀĪÁUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É E®è ¸À®èzÀ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 21/2010 PÀ®A 318 L¦¹

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸Éé£ÀPÀnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 28/02/2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0300 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÉVΣÀ°è MAzÀÄ UÉÃt£ÀµÀÄÖ PÉÊPÁ®Ä EzÀÝ ¸ÀtÚ ²±ÀÄ vÀ¯É EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ, CAzÁdÄ 6 wAUÀ¼ÁVzÀÝ ²±ÀĪÀ£ÀÄß CzÀgÀ d£À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀ¨sÀð ¥ÁvÀ ªÀiÁr J°èAzÀ¯ÉÆà vÀAzÀÄ ©¸ÁQ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ²æà £ÁUÀgÁd JA. PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éǰøï oÁuÉ

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:47/2010 PÀ®A: 279, 304[J] 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢:28-2-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉUÉ ²æà ¥sÁgÀÆPï CºÀäzï vÀAzÉ C§Äݯï C° ¸Á: PÉÆ¥À༠EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢:28-2-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 J.JªÀiï ¢AzÁ 02-20 J.JªÀiï £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÉÄʪÀÄÆ£Á SÁvÀÆ£À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà 01-00 J.JªÀiï UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀUÀgÀzÀ UÀrAiÀiÁgÀ PÀA§zÀ ºÀwÛgÀ ²æà ±ÉʯÉñÀégÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ ¸ÀzÀj AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:47/2010 PÀ®A: 279, 304[J] L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÀÄ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦J¸ï.L [C.«] £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À.¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ : 15/2010 110 (F) (f) ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 28-02-10 gÀAzÀÄ 11-00 J.JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ CgÉ ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀÄvÁÛ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ AiÀiÁªÀ PÉÆlð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. FUÁUÀ¯É £Á£ÀÄ PÉÆlð PÀbÉÃj §ºÁ¼À CqÁØrgÀÄvÉÛ£É CAvÀ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀzÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA. 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 27-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁJEUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ mÁåçPÀÖgÀ PÉ®¸À ¨ÉÃqÀ F ªÀµÀð ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉýzÀÝPÉÌ vÁ£ÀÄ mÁåçPÀÖgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¤ÃgÁªÀj d«Ää£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ «µÀzÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-02-2010 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 4/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß ¸ÀA. 20/2010 PÀ®A 318 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀĪÀ£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CzÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ CªÀÄgÀ¨sÀUÀvï ¹AUÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÀmÁgÀzÀ°è ©¸ÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉtÄÚ ²±ÀĪÀÅ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 30/2010 PÀ®A 447,323,324,355,504,506 R/W 34 IPC

¢: 28-02-10 gÀ0zÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀtÚ¥sÀQÃgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ®è ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÁ£ÀÄ UÀÄwÛUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀrè gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PÀrè gÁ²AiÀÄ£ÀÄß £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¤Ã®ªÀÄä ºÀjd£À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¹ÃgÉAiÀÄ°è PÀrèAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦AiÀiÁð¢ü CªÀ½UÉ AiÀiÁPÉà PÀrèAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄ« F jÃwªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß HgÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¤Ã®ªÀÄä EªÀ¼ÀÄ C°èAzÀ £ÁUÀ£ÀPÀ°èUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß UÀAqÀ «gÀ¥ÀtÚ ZÁUÉÃj, ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ eÉÆåÃw ºÁUÀÆ ºÀĸÉãÀªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü UÀÄwÛUÉ ªÀiÁqÀĪÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr «gÀ¥ÀtÚ EªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊwAiÀiÁ CAvÀ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¸ÉÆÃAlPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ZÀÆj¬ÄAzÀ §®UÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «gÀ¥ÀtÚ£À ºÉAqÀw ¤Ã®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¨É¤ßUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆÃqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 31/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-02-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-15 UÀAmÉUÉ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉZï.JA.£ï ¥ÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆægÁzÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ EªÀgÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ E¹àmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.L. r.¹.L.©. ¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀ¤AzÀ E¹àmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7180/-UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄð£ÀAvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:28.02.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ «zsÀÄåvï PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ UÉfÓ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 60 ªÀµÀð ¸Á: ¨Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 30 ªÀµÀð ¸Á: ¨Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£À §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¸À¯ÁVzÉ. ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ PÀA§UÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀA§«zÀÄÝ PÀA§zÀ°è£À gÁqïUÀ¼ÀÄ vÀÄPÀÄÌ»r¢zÀÄÝ PÀA§ªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉ eɸÁÌA ¸ÉPÀë£ï D¦üøÀgï ªÀqÀªÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃj¹zÀÝjAzÀ F PÀÈvÀå dgÀÄVzÀÄÝ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÉfÓ £ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 26.02.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ PÀjªÁ¼À¥Àà ¸Á:ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¹Ã¼ÀÄPÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ 30 ªÀµÀðzÀ ¥ÀvÀßAiÀÄÄ ¤Ãj£À PÉÆqÀ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ vÉPȨ́rzÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊPÉʪÀÄÄnÖ J¼ÉzÁrzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:28.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:28.02.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¹gÀUÀÄ¥Àà WÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀA:PÉJ.34, J¥sï.830 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ¸ÉÊqïPÉÆlÄÖ ¥ÀÄ£À: §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆAqÁUÀ, §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ SÁzÀgï©ü UÀAqÀ zÁªÀ¯ï¸Á§ ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀ 4 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ ¸ÀįÉêÀiÁ£ï ¨ÁV®¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¤ªÁðºÀPÀ£ÀÄ §¸ï£À ¨ÁV®Ä ºÁPÀzÉ ¤µÁ̼Àf ªÀ»¹zÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬Ä SÁzÀgï©ü PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.02.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå, 2) ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå, 3) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀßUÀÄqÉ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:PÀjUÀÄqÀØ ºÁ:ªÀ: ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 23 ªÀµÀð, ¸Á: vÀĪÀÄä£ÀªÀÄgÀr ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4-5 d£ÀgÀÄ mÁæPÀÖgï£À°è eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¹, ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ ¸ÁªÀÅ :-

ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉ :²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀtÚ PÉëÃwæ ¸Á:: PÀgÀºÀj vÁ:: D¼ÀAzÀ ºÁ::ªÀ ºÉƸÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ¥Àw «ÃgÀtÚ vÀAzÉ CtÚ¥Àà PÉëÃwæ G:: ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ £ÀA. 703 ªÀiÁqÀ§Æ¼À ¥Éưøï oÁuÉ FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¢AzÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 27-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.32 J¯ï. 399 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÀtÆÚgÀ gÀ¸ÉÛ ¨ÉtÆÚgÀ (©) ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀÈvÀPÀvɬÄAzÀ £Àqɹ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæuÁªÀÄ §® ªÉÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¥Ánî ¸Á: ±ÁAvÉñÀégÀ KjAiÀiÁ ±ÁAvÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EAr f:©eÁ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ mÁæªÉïïì £À°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ DgïJ¸ï PÁ®¤AiÀÄ PÁæ¸À JzÀÄgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ ºÉÆgÀl §¸Àì ZÁ®£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ. §¹ì£À°èAiÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.§AqÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥Ánî, ¸Á|| ¸ÀAUÀ¥Áà JªÀiï zÁ§±ÉnÖ ªÀÄ£É £ÀA:10-3/1E. PÀ¯Á ¸ÀAWÀ «oÀ® £ÀUÀgÀ 4£Éà PÁæ¸ï qÁ|| «ÃgÀtÚ D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ £ÁAPÀ: 27-02-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ qÁ|| «ÃgÀtÚ D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 eÉ 2456 C||Q|| gÀÆ.25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà E°AiÀiÁ¸À vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¤¥sï ¸Á ; ªÀÄ£É £ÀA.7-794 «ÄdUÀÄj ºÁªÀ. ªÀÄ£É £ÀA.4-601/67 ©/1 §AzÉãÀªÁd PÁ®Æ¤ ¤AiÀÄgÀ ªÀÄPÁÌ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-2-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-00 J.JA.¢AzÀ 6-00 J.JA.zÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑzÉAvÉAiÀiÁVzÀÄÝ DzÀgÉ ªÀÄgÉvÀÄ ºÁUÉ ©nÖzÀÄÝ EzÀÄÝ F CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÆÃuÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, PÉÊUÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 93,000 = 00 QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ CtÚ¥Àà PÀ®±ÉnÖ, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ £À£Àß CtÚ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ §AzÀÄ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ 2 ®PÀëö gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÀt E®è CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ©âtÚzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ CAvÁ «±Àé£ÁxÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 27-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¨É¼À¢AUÀ¼À ¨ÉüÀQ£À°è UÀAUÀ¥Àà ¨ÉÊgÁªÀÄrV EªÀgÀ ¥Á£À qÀ§âzÀ ªÀÄÄAzÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ. eÉmÉÖÃ¥Àà UËAr ¸Á; »¥ÀàgÀUÁ J¸ï,J£ï & CªÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀAvÉÆõÀ, AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ E£ÀÆß M§â£ÀÄ ¸Á; E§âgÀÆ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï,J£ï PÀÄrPÉÆAqÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ & ºÀwÛ ¨ÉÃ¼É ªÀiÁj¢ CzÀgÀ PÀĶAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸ÀÄ CAvÀ PÉýzÀÄÝ £À£Àß ºÀwÛgÀ gÀÆ¥Á¬Ä E®è CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä E®èAwAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÉÃQÌ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw ±ÉÆèsÁgÁt r. CUÀgÀªÁ® gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CA§Ä¨Á¬Ä CAzÀ ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥Àæ¢Ã¥À JA§ÄªÀªÀ£À£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV dªÁ£À£ÁßV £ËPÀjUÉ ElÄÖPÉÆArzÉÝêÀÅ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C°ègÀĪÀ CAzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ eÉÆÃvÉ C¸À§åªÁV ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ C°èzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ CªÀ£À §UÉÎ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ zÀÆgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ §UÉÎ ¥Àæ¢Ã¥À ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ zÉéñÀ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯É ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ C²èîªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝ£É. CzÀ®èzÉ CªÀ£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£À vÀ¦àUÉ vÁ£ÀÄ PÀëªÉÄ PÉüÀÄvÉÛÃ£É vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß GzÉÆåÃUÀ¸ÀÛgÀ °¹Ö£À°è ºÁQ¹ CªÀ¤VgÀĪÀ £ËPÀjAiÀÄ£ÀÄß SÁAiÀÄAUÉƽ¹ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£À UÀÄt ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè CªÀ£À£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉ®¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè CA¢zÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÁPÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉzÀj¹zÀÄÝzÀÝPÉÌ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÁUÀ vÁªÀÇ CªÀjAzÀ 75 ¸Á«gÀ £ËPÀj ¥ÀgÀªÀÄ£ÉAl UÉƽ¸À®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ PɼÀUÉ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ CAzÀ ¨Á®QÃAiÀÄjUÉ ºÁUÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§PÉÌ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÆPÀÛ gÀPÀëuÉUÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVzÉ. EvÁå¢ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

ºÁªÀÅ PÀaÑ ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 27-02-2010 gÀAzÀÄ ²Ã ªÀĺÀäzÀ fAiÀiÁG¢Ý£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á: EPÁâ® PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð & ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§ zÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ eÉÆüÀzÀ gÁ² ªÀiÁr E£ÉÆßà eÉÆüÀzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¯Éèà ºÉÆ®zÀ°è gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ C¯Éèà ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd£À §®UÁ°£À »A§rUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¨É¼ÀUÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁIÄDA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÈ»tÂUÉ UÀAqÀ¤AzÀ QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²ÃªÀÄw CA§ÆeÁ UÀAqÀ «£ÉÆÃzÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ gÀªÉÄñÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄ£É UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ UÀAqÀ «£ÉÆÃzsÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¹£ÀÆgÀ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð ºÁ: ªÀ: ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ gÀªÉÄñÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄ£É UÀÄ®§UÁð ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉPÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ gÀAr CAvÀ CªÁåZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÀÄwÛUÉUÉ PÉʺÁQ ºÉÆgÀPÉÌ £ÀÆQ PÉÆlÄÖ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ
:²æêÀÄw.ªÀiÁ®£À© UÀAqÀ C¯ÁèªÀÅ¢ÝãÀ CUÀgÀªÁ® ¸Á:R¢ÃgÀ ZËPÀ JªÀiï.J¸ï.PÉ. «Ä¯ï UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ »A¸É PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA¹zÁUÀ F «µÀAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉUÉ w½¸ÀzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ ®Që¸ÀzÉ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß 3 d£À ªÀÄPÀ̼À fêÀ£ÀzÀ §UÉÎ ®Që¸ÀzÉ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è vÉÆqÀV vÀ£ÀߣÀÄß C®Që¹zÀ£ÀÄ vÀ£Àß CvÉÛ-ªÀiÁªÀ vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸À®ÄºÀ®Ä C¸ÁzÀågÁzÀgÀÄ DUÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ 12 ªÀµÀð¢AzÀ §AzÀĽzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀð n.¹.ºÉZï ªÀÄÄV¹ D¯ï D«Ä£À ±Á¯ÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀV nÃZÀgÀ DV vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ C®à ¸Àé®à ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÝgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ DUÁUÀ §AzÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀÄ ¨ÁA¨ÉUÉ £ÀqÉ CAvÁ ºÉÆÃqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢ 28-02-2010 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨É PÉÆà ZÀ¯ÉÆà £À» vÉÆà eÁ£À¸É ªÀiÁgÀzÀÄAUÁ CAvÁ PÀ®Äè JwÛzÁUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ,zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ºÉÆÃqÉ-§qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.