Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 28, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-10-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-10-2016

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-10-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¥ÀPÁÌ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÉÆæ mÉæÃqÀgÀì CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁ®PÀgÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ ¸ÀÆgÀªÀÄ¥À°è ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CAUÀrAiÀÄ 1,47,000/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAQ£À°è PÀlÖ®Ä PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ºÀtzÀ°è 1,00,000/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß JPÉìöÊ¸ï ¨ÁåAPï ©ÃzÀgÀ£À°è PÀnÖ G½zÀ 47,000/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ Z˨ÁgÁ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQUÉ PÀl֮ĠPÁåµÀ¨ÁåUÀ£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÁÖgÀ ¹n ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-38/eÉ-6589 £ÉÃzÀgÀ rQÌAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ JPÉìöÊ¸ï ¨ÁåAQ¤AzÀ ºÉÆgÀlÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CªÀÄgÀ ¨ÁgÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ rQ̬ÄAzÀ PÁåµÀ¨ÁåUÀ£À°è EnÖgÀĪÀ ºÀt 47,000/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ rQÌAiÀÄ°ènÖgÀĪÀ ºÀt £ÉÆÃqÀ¯ÁV EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj £ÀUÀzÀÄ ºÀt 47,000/- gÀÆ. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 19/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ zsÀªÀÄðuÁÚ vɼÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: UÉƧâgÀªÁr, vÁ: PÀ®§ÄVð gÀªÀgÀ UÀAqÀ zsÀªÀÄðuÁÚ vÉüÀPÉj EªÀgÀÄ avÀÛPÉÆmÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ° ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è £ËPÀj 6-7 wAUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-10-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ zsÀªÀÄðuÁÚ vÉüÀPÉÃj FvÀ£ÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ avÀÛPÉÆmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ° ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV vÉÆUÀgÉ ¨É¼É ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ£À §®UÁ°£À PÀ¥ÀUÀAqÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀ §UÉÎ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀiÁ° ¥Ánî gÀªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ C½AiÀÄ «£ÉÆÃzÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr avÀÛPÉÆmÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÀAUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ UÀAqÀ¤UÉ avÀÛPÉÆmÁ UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ J®ègÀÆ PÀÆr UÀAqÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ zsÀªÀÄðuÁÚ vÀAzÉ FgÀuÁÚ vÉüÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: UÉƧâgÀªÁr, vÁ: PÀ®§ÄVð EªÀjUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.